Hallinnointi

Tervetuloa Wärtsilän Corporate Governance -sivuille. Sivut ovat yhtiön ensisijainen hallinnointiasioiden tiedonlähde. Vuosikertomuksesta löytyy lyhennelmä tämän sivuston tiedoista.

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Global Reporting Initiativen G4-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”koodi”) 2020. Koodi on julkisesti saatavissa internetosoitteessa http://cgfinland.fi/. Wärtsilä ei ole poikennut yhdestäkään koodin suosituksesta.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästäPalkitseminen