Yhtiöjärjestys

Rekisteröity 14.3.2016

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Wärtsilä Oyj Abp, englannin kielellä Wärtsilä Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähköteknisiä tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § OSAKKEET
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

5 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen, jotka valitsee hallitus.

6 § YHTIÖN EDUSTAMISOIKEUS
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai prokuristi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

7 § TILINTARKASTAJA
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkaalla, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. 

9 § YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä
1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten palkkioista,
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. tilintarkastajan palkkiosta,
7. hallituksen jäsenten valinnasta ja
8. tilintarkastajan valinnasta;

käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.