Johtokunnan toiminta

Päivitetty 15.2.2024

Wärtsilän johtokunnassa oli raportointikauden lopussa kahdeksan jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Energy-, Wärtsilä Marine- ja Wärtsilä Portfolio Business liiketoimintojen johtajat sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja, yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja ja henkilöstöjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa. Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajan päävastuita ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2023

Johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2023. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat liiketoimintastrategiat ja niiden toteutuksen edistyminen, hiilineutraaliustyö ja kestävän kehityksen strategia sekä jatkuvan parantamisen prosessi. Johtokunnan työn painopisteitä olivat erityisesti taloudellinen tulos, markkinoiden kehitys, sääntely-ympäristö sekä T&K ja muut teknologiseen kehitykseen liittyvät asiat. Tärkeä painoarvo oli kasvavista geopoliittisista jännitteistä ja maailmantalouden kehityksestä yhtiölle koituvien seurausten hallinnalla. Johtokunta käsitteli perusteellisesti myös markkinoiden kysyntäkehitystä ja tuotantokapasiteetin suunnittelua. Muita tärkeitä asioita olivat henkilöstöresurssien hallinta, työterveys ja -turvallisuus, riskienhallinta sekä alihankkija- ja muut sidosryhmäsuhteet.

Johtokunnan jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet 
Johtohenkilöiden liiketoimet