Johtokunnan toiminta

Päivitetty 10.2.2022

Wärtsilän johtokunnassa on yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Energy, Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems ja Wärtsilä Voyage -liiketoimintojen johtajat, viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus, prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintä-, brändi- ja markkinointijohtajan päävastuina ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2021

Johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2021. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat konsernin strategiakehys, liiketoimintastrategiat ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi sekä kestävän kehityksen strategia ja hiilineutraaliustavoitteet. Muita keskeisiä aiheita olivat markkinoiden kehitys, taloudellinen tulos, sääntely-ympäristö ja teknologian kehitys. Koska koronaviruspandemia vaikutti Wärtsilän toimintaan merkittävästi kaikkialla maailmassa, toiminnan jatkuvuuden ja Wärtsilän oman sekä yhtiön sidosryhmien henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet olivat myös tärkeitä painopistealueita. Muita tärkeitä asioita olivat riskienhallinta, tilauskertymä ja tuotantokapasiteetti sekä alihankkija- ja muut sidosryhmäsuhteet.

Johtokunnan jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet 
Johtohenkilöiden liiketoimet