Johtokunnan toiminta

Päivitetty 27.2.2023

Marraskuun 2022 loppuun asti Wärtsilän johtokunnassa oli yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Energy-, Marine Power-, Marine Systems- ja Voyage-liiketoimintojen johtajat, viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Joulukuussa 2022 johtokunnassa oli kahdeksan jäsentä, kun Energy-liiketoiminta raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintä-, brändi- ja markkinointijohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2022

Johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2022. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat liiketoimintastrategiat ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi sekä kestävän kehityksen strategia ja hiilineutraaliustavoitteet. Muita keskeisiä aiheita olivat markkinoiden kehitys, taloudellinen tulos, sääntely-ympäristö ja teknologian kehitys. Johtokunta keskittyi vahvasti hallitsemaan kasvaneiden geopoliittisten jännitteiden sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksia yhtiöön. Kysynnän kehitys sekä Euroopan tuotantokapasiteettia ja moottorituotantoa koskevat suunnitelmat olivat korkealla johtokunnan asialistalla. Muita tärkeitä asioita olivat henkilöstön terveys ja turvallisuus, riskienhallinta, jatkuva parantaminen sekä alihankkija- ja muut sidosryhmätsuhteet.

Johtokunnan jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet 
Johtohenkilöiden liiketoimet