Johtokunnan toiminta

Wärtsilän johtokunnassa on yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Energy, Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems ja Wärtsilä Voyage -liiketoimintojen johtajat, viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus, prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintä-, brändi- ja markkinointijohtajan päävastuina ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2020

Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2020. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, kasvualueet, yhtiön kustannusrakenne ja kannattavuus sekä tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyyn ja laatuun liittyvät asiat. Koska koronaviruspandemia vaikutti Wärtsilän toimintaan merkittävästi kaikkialla maailmassa, pandemian aiheuttamat häiriöt markkinoilla sekä toiminnan jatkuvuuden ja Wärtsilän henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet olivat myös keskeisiä aiheita. Yhtä keskeistä oli Wärtsilän Marine-liiketoiminnan jakaminen kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta, yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta ja vahvistaa liiketoimintanäkökulmaa konsernin johtokunnassa. Muita painopistealueita olivat digitalisaatio ja turvallisuus, erityisesti kyberturvallisuus, sekä työterveys ja työturvallisuus ja toiminnan laadukkuus. Johtokunta kiinnitti jatkuvaa huomiota myös toimintaympäristöä säätelevien määräysten, tilauskertymän ja tuotantokapasiteetin kehitykseen sekä alihankkija- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.


Johtokunnan jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet 
Johtohenkilöiden liiketoimet

© 2021 Wärtsilä