Viisivuotiskatsaus

 

Viisivuotiskatsaus, MEUR
2020  2019   2018  2017* 
2016
Liikevaihto 4 604 5 170 5 174 4 911 4 801
josta Suomen ulkopuolella, % 97,9  98,5 98,9  97,7 97,5
Vienti Suomesta 1 702 1 933  2 145  1 953 1 804
Henkilöstö keskimäärin 18 307 19 110 18 899 17 866 18 332
josta Suomessa 3 706 3 868 3 766  3 521 3 482
Tilauskanta 5 057  5 878 6 166  5 100 4 696
       
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
2020 2019 2018  2017* 2016
Poistot ja arvonalentumiset 174 180  130  134 138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 -9  13  13 14
Vertailukelpoinen liiketulos 275  457 577  576 583
prosentteina liikevaihdosta, % 6,0  8,8 11,2  11,7 12,1
Liiketulos 234  362 543 538 532
prosentteina liikevaihdosta, % 5,1 7,0  10,5  11,0 11,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 308 498 621  612 618
prosentteina liikevaihdosta, % 6,7 9,6 12,0  12,5 12,9
Rahoitustuotot ja -kulut -43 -47 -40 -47 -53
Tulos ennen veroja 191 315 502  491 479
prosentteina liikevaihdosta, % 4,2 6,1 9,7 10,0 10,0
Tilikauden nettotulos 133 218 386 375 357
 prosentteina liikevaihdosta, % 2,9 4,2 7,5  7,6 7,4
         
Tietoja konsernin taseesta
2020  2019  2018 2017* 2016
Pitkäaikaiset varat 2 427 2 518 2 369  2 285 2 116
Lyhytaikaiset varat 3 706 3 797
3 690 3 363 3 275
Myytävänä olevat omaisuuserät 99  82 - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 177 2 396  2 418 2 352 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 11  14 14  24 34
Korolliset velat 1 327  1 096 823 619 629
Korottomat velat 2 648  2 824 2 804 2 653 2 441
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68 68 - -
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 232  6 398 
6 059  5 648 5 391
       
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
2020  2019  2018  2017* 2016
Liiketoiminnan rahavirta 681 232 470  430 613
Investointien rahavirta -55 -95 -240  -235 -126
Rahoituksen rahavirta -44 -256 -118 -278 -339
Bruttoinvestoinnit 117 122
306 255 146
prosentteina liikevaihdosta, % 2,5  2,4 5,9 5,2 3,0
Tutkimus- ja kehitysmenot 153 164 165  141 131
prosentteina liikevaihdosta, % 3,3  3,2 3,2 2,9 2,7
Osingonjako 118** 284 284 272 256
         
Tunnuslukuja
2020  2019   2018 2017* 2016
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,23  0,37  0,65 0,63 1,79
Osinko/osake, EUR 0,20** 0,48 0,48 0,46 1,30
Osinko/tulos, % 88,2**  130,8 73,7 70,8 72,8
Korkokate, % 7,1 7,7 10,8 11,8 18,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 7,1 11,5 18,1 18,5 17,1
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 5,8 9,0 16,1 16,0 15,6
Omavaraisuusaste, % 38,1 40,8 44,4 46,3 47,6
Nettovelkaantumisaste 0,18 0,30 0,14 0,10 0,07
Oma pääoma/osake, EUR*** 3,68 4,05 4,09 3,97 11,60
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR 257 732 581 563 490

* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
**Hallituksen esitys.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti. 

 
Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet


© 2021 Wärtsilä