Viisivuotiskatsaus

 

Viisivuotiskatsaus, MEUR
2019   2018  2017* 
2016 2015
Liikevaihto 5 170 5 174 4 911 4 801 5 029
josta Suomen ulkopuolella, % 98,5 98,9  97,7 97,5 97,8
Vienti Suomesta 1 933  2 145  1 953 1 804 1 936
Henkilöstö keskimäärin 19 110 18 899 17 866 18 332 18 565 
josta Suomessa 3 868 3 766  3 521 3 482 3 580
Tilauskanta 5 878 6 166  5 100 4 696 4 882
       
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
2019 2018  2017* 2016 2015
Poistot ja arvonalentumiset 180  130  134 138 124
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9  13  13 14 17
Vertailukelpoinen liiketulos 457 577  576 583 612
prosentteina liikevaihdosta, % 8,8 11,2  11,7 12,1 12,2
Liiketulos 362 543 538 532 587
prosentteina liikevaihdosta, % 7,0  10,5  11,0 11,1 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 498 621  612 618 643
prosentteina liikevaihdosta, % 9,6 12,0  12,5 12,9 12,8
Rahoitustuotot ja -kulut -47 -40 -47 -53 -34
Tulos ennen veroja 315 502  491 479 553
prosentteina liikevaihdosta, % 6,1 9,7 10,0 10,0 11,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 218 386  375 357 429
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - 22
Tilikauden nettotulos 218 386 375 357 451
 prosentteina liikevaihdosta, % 4,2 7,5  7,6 7,4 9,0
         
Tietoja konsernin taseesta
2019  2018 2017* 2016 2015
Pitkäaikaiset varat 2 518 2 369  2 285 2 116 2 215
Lyhytaikaiset varat 3 797
3 690 3 363 3 275 3 374
Myytävänä olevat omaisuuserät  82 - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 396  2 418 2 352 2 288 2 201
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 14  24 34 41
Korolliset velat 1 096 823 619 629 724
Korottomat velat 2 824 2 804 2 653 2 441 2 623
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68 - - -
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 398 
6 059  5 648 5 391 5 589
       
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
2019  2018  2017* 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta 232 470  430 613 255
Investointien rahavirta -95 -240  -235 -126 -288
Rahoituksen rahavirta -256 -118 -278 -339 -210
Bruttoinvestoinnit 122
306 255 146 346
prosentteina liikevaihdosta, % 2,4 5,9 5,2 3,0 6,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 164 165  141 131 132
prosentteina liikevaihdosta, % 3,2 3,2 2,9 2,7 2,6
Osingonjako 284 284 272 256 237
         
Tunnuslukuja
2019   2018 2017* 2016 2015
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,37  0,65 0,63 1,79 2,25
Osinko/osake, EUR 0,48 0,48 0,46 1,30 1,20
Osinko/tulos, % 130,8 73,7 70,8 72,8 53,3
Korkokate, % 7,7 10,8 11,8 18,6 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 11,5 18,1 18,5 17,1 21,0
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 9,0 16,1 16,0 15,6 20,2
Omavaraisuusaste, % 40,8 44,4 46,3 47,6 44,6
Nettovelkaantumisaste**** 0,30 0,14 0,10 0,07 0,17
Oma pääoma/osake, EUR*** 4,05 4,09 3,97 11,60 11,16
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR 732 581 563 490 543

* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti. 
**** Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.

 
Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet


© 2021 Wärtsilä