Rahoitusriskit


Yleistä

Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset.

Tarkoituksena on suojautua rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta heilahteluilta sekä minimoida valuutta-, korko-, likviditeetti- ja luottoriskien vaikutus konsernin rahavaroihin, tulokseen ja omaan pääomaan.

Wärtsilän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Rahoitusriskien suojausinstrumentteina käytetään vain sellaisia instrumentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata.

Valuuttariski

Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan. Tulevat kaupalliset avoimet valuuttayli- ja alijäämät arvioidaan liiketoiminnoittain ja suojausten tasosta päättää johtokunta. Suojauslaskentaa sovelletaan valtaosaan edellä mainittujen erien suojauksista. Suojaukset kattavat aikajakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uudella valuuttakurssitasolla. Suojausten pituudet vaihtelevat konserniyhtiöillä kuukaudesta kahteen vuoteen. Konserni suojaa myös taseessa olevat valuuttamääräiset erät kuten valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat. Valuuttakurssien mahdollisiin muutoksiin liittyen konserni ei odota merkittäviä valuuttakurssitappioita vuodelle 2017. Mikäli tilauksia peruutetaan, voi se johtaa tehottomaan valuuttasuojaukseen. Vuonna 2017 69% (67) myynnistä ja 63% (59) operatiivisista kuluista oli euromääräisiä, ja 18% (20) myynnistä ja 7% (8) operatiivisista kuluista oli Yhdysvaltain dollareita. Loppu jakautui usean valuutan kesken. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW.

Kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan yleensä käyttämällä valuuttatermiinejä niiden kassavirtojen valuuttakurssiin liittyvien muutosten minimoimiseksi. Koska tavoitteena on suojautua ja soveltaa suojauslaskentaa (rahavirran suojaus) vain valuuttariskin osalta, kaikki korkotasoon/suojausperiodiin liittyvät voitot/tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin. Koska allaolevilla rahavirroilla voi olla pitkiä maturiteetteja, niihin liittyvät suojaukset voidaan tehdä lyhyempiin eräpäiviin ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa niin, että eräpäivänä näiden suojausten valuuttakurssimuutoksiin liittyvät voitot ja tappiot korvaavat kokonaan allaolevien rahavirtojen valuuttakurssimuutokset. Tilauksen peruuttaminen tai myynti-/ostohinnan vähentäminen voi tehdä siihen liittyvän suojauksen (osittain) tehottomaksi. Tehottomuus kirjataan heti rahoituseriin.

Koska suojaukset tehdään tyypillisesti lyhyillä maturiteeteilla (enintään 1 vuosi) ja käyttäen vain korkean luottoluokituksen (A- vähimmäisluottoluokkavaatimus) vastapuolia, vastapuoliriskillä on vähäinen vaikutus suojien markkina-arvon määrittämiseen. Koska joidenkin suojattavien rahavirtojen maturiteetti on pidempi kuin niitä suojaavien instrumenttien, suojausten ja allaolevien rahavirtojen nykyarvon muutokset eivät aina täysin kompensoi toisiaan suojauksen elinaikana. Maturiteettierosta johtuva tehottomuus lasketaan vuosineljänneksittäin ja kirjataan konsernitasolla rahoituseriin.

Konsernissa käytetyt valuuttasuojausinstrumentit ja näiden nimellisarvot on eritelty liitetiedossa 26. Johdannaisinstrumentit.

Eräillä tytäryhtiöillä maissa, joiden valuutat eivät ole vapaasti vaihdettavia, kuten Brasiliassa, on suojaamattomia EUR tai USD määräisiä konsernin sisäisiä lainoja. Näiden lainojen kokonaismäärä on 132 milj. euroa (109).

Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä euroalueen ulkopuolella, ovat konsernin oma pääoma, liikearvo ja kauppahinnan kohdistukset alttiina valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden 2017 lopussa Wärtsilän euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden arvo oli 1.011 milj. euroa (1.071). Lisäksi ulkomaanrahan määräistä, yrityshankinnoissa syntynyttä liikearvoa ja kauppahinnan kohdistuksia oli 825 milj. euroa (613). Vuonna 2017 muuhun laajaan tulokseen kirjatut muuntoerot syntyivät pääosin Yhdysvaltain dollarin (USD), Norjan kruunun (NOK) ja Englannin punnan (GBP) kurssimuutoksista.

Vuoden 2017 aikana on rahavirtasuojausten käypien arvojen muutoksia kirjattu omaan pääomaan 1 milj. euroa (-16). Omasta pääomasta on vuoden aikana kirjattu tuloslaskelmaan -36 milj. euroa (-58) myynnin tai ostojen oikaisuna. Vuonna 2017 rahavirtasuojausten tehoton osuus -15 milj. euroa (-8) on kirjattu rahoituseriin ja eritellään liitetiedossa 10. Rahoitustuotot ja -kulut.

Valuuttatermiinit 
 

MEUR Kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset Nettovelat
Valuuttatermiinit
USD 530 241
NOK 760 12
CHF 27 58
CNY 50
JPY
8
SGD
2
DKK 4 6
GBP 11 53
Muut valuutat* 15
33
Yhteensä 1 937
413

* Muut valuutat eivät sisällä merkittäviä yksittäisiä valuuttoja.

IFRS:n mukaista suojauslaskentaa on sovellettu 1.962 milj. euron (1.468) arvosta valuuttatermiineihin. Näiden termiinien johdosta viiden prosentin valuuttakurssimuutos aiheuttaisi noin 38 milj. euron (55) muutoksen konsernin omaan pääomaan. Koska kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset on suojattu, tuloksen herkkyys valuuttakurssimuutoksille ei ole merkittävä. 

MEUR Bruttomäärä Nettomäärä Vaikutus omaan pääomaan
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa*
USD 899 340 17
NOK 875 294 15
CNY 56 53 3
JPY 38 3
GBP 35 26 1
CHF 29 18 1
Muut 29 28 1
Yhteensä 1 962 762 38
* Sisäisiä transaktioita, joihin varsinaiset suojauslaskentakirjaukset perustuvat.

MEUR
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
31.12.2017 1 962
Ennustetut, erittäin todennäköiset rahavirrat vuosittain (suojattu)
2018 1 388
2019 296
2020 113
2021 27
2022- 138

Korkoriski

Wärtsilä-konsernin korkoriski muodostuu pääasiallisesti nettomääräisen lainasalkun arvon muutoksista (hintariski) sekä korkojen vaihtelusta (vaihtuvakorkoisten lainojen koronmuutokset). Wärtsilä suojaa korkoriskinsä johdannaisilla kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla. Näiden johdannaisten markkina-arvojen muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Korkoriskejä seurataan mittaamalla jatkuvasti rahoitusinstrumenttien markkina-arvoja sekä tekemällä herkkyysanalyysia.

Korollinen velka oli vuoden 2017 lopussa 619 milj. euroa (629). Keskikorko oli 1,3% (1,3) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 23 kuukautta (25). Vuoden 2017 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 13 milj. euron (15) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset).

Lainat

Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Vaihtuvakorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. 

MEUR 2017 2016
Kiinteäkorkoiset lainat 330 329
Vaihtuvakorkoiset lainat 289 300
Johdannaiset 105 105

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus kokonaislainasta (mukaanlukien johdannaiset), % 70 69

Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 2 milj. euron (2) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).
                
Muuta lainoihin liittyvää tietoa annetaan liitetiedoissa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin ja 24. Rahoitusvelat.
                
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
                
Wärtsilä varmistaa aina riittävän likviditeetin tehokkaalla kassanhallinnalla sekä riittävillä vahvistetuilla ja vahvistamattomilla luottolimiiteillä. Jälleenrahoitusriskiä hallitaan tasapainoisella ja riittävän pitkäkestoista lainaa sisältävällä portfoliolla.
                
Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät:

• Vahvistettuja luottolimiittisopimuksia määrältään 640 milj. euroa (640).
• Suomalaisia yritystodistusohjelmia määrältään 800 milj. euroa (800).
                
Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 44 kuukautta (43) ja vahvistettujen luottolimiittien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 28 kuukautta (33). Lisätietoa liitetiedossa 24. Rahoitusvelat.
                
Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 379 milj. euroa (472), käyttämättömiä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia oli 640 milj. euroa (640). Lisäksi 125 milj. euron allekirjoitettu pitkäaikainen laina oli nostettavissa 31.12.2017. 31.12.2017 ja 31.12.2016 yritystodistuksia ei ollut käytössä.
                
Vahvistetut luottolimiittisopimukset ja emoyhtiön pitkäaikaiset lainat sisältävät rahoituskovenantin (omavaraisuusaste). Omavaraisuusasteen odotetaan pysyvän selvästi rahoituskovenantin yläpuolella ennustettavissa olevalla ajanjaksolla.
                
Vahvistetut luottolimiittisopimukset

MEUR

Vuosi Erääntyvät Käytettävissä (kauden lopussa)
2017
640
2018 160 480
2019 110 370
2020 110 260
2021 130 130
2022 130

Luottoriski
                
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden ja konserniyhtiöiden toimintaa. Suuriin kauppoihin ja projektirahoitukseen liittyvät luottoriskit pyritään rajoittamaan siirtämällä riskejä pankeille, vakuutusyhtiöille ja vientitakuulaitoksille.
                
Likvidien varojen sijoittamiseen ja rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiin liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa
                
Konserniyhtiöt sijoittavat kaikki rahavaransa konsernin rahoitustoiminnon tileille, mikäli paikallinen lainsäädäntö ja keskuspankin säännöt sallivat sen. Konsernin varat sijoitetaan instrumentteihin, joilla on riittävä likviditeetti (lyhytaikaiset pankkitalletukset tai suomalaiset yritystodistukset) ja luottoluokitus (vähintään yksi-A tai konsernin talous- ja rahoitusjohtajan erikseen hyväksymä sijoitus). Group Treasury seuraa jatkuvasti kyseisiä sijoituksia eikä näistä odoteta luottotappioita.
                
Jaksotettuun hankintamenoon tehtyihin sijoituksiin liittyvät odotetut luottotappiot arvioidaan ennakoivasti neljännesvuosittain perustuen sijoitusten eräpäivään ja vastapuoliriskiin. 31.12.2017 odotettu luottotappio ei ollut merkittävä.
                
Myyntisaamisten ikäjakauma
                
Myyntisaamisten ja valmiusasteen mukaisesti tuloutettujen saamisten osalta käytetään yksinkertaistettua mallia, jossa luottotappioiden arvioitu määrä perustuu saamisten eliniän odotettuihin luottotappioihin. Valmiusasteen mukaisesti tuloutetut saamiset katetaan yleensä asiakkailta saaduilla ennakkomaksuilla, joten eliniän odotettujen luottotappioiden mallia sovelletaan pääasiassa myyntisaamisiin. Erääntymättömien myyntisaamisten - enintään 359 päivää vanhojen myyntisaamisten osalta kirjataan luottotappiota 0,1%–2,0% saamisten ikäjakauman sekä alkuperän mukaisesti. Määrittäessään arvioituja luottotappioprosentteja konserni tarkastelee toteutuneita luottotappioprosentteja kategorioittain makroekonomisen ennusteen huomioiden. Näiden lisäksi 360 päivää vanhempien saamisten osalta luottotappiovarauksen suuruus arvioidaan saamiskohtaisesti. 


2017 2016
MEUR Myyntisaamiset joista alaskirjattu Myyntisaamiset joista alaskirjattu
Erääntymättömät saamiset 951 1 763 1
1–30 päivää erääntyneet 122
124
31–180 päivää erääntyneet 189 6 154 3
181–360 päivää erääntyneet 33 2 59 3
Yli vuoden erääntyneet 184 53 191 51
Yhteensä 1 478 62 1 291 58

Vuonna 2017 alaskirjausten tulosvaikutus oli -9 milj. euroa (-10).
                
Arvonalentumiset 

MEUR 2017 2016
Arvonalentumiset kauden alussa 58 63
Muut muutokset -4 -14
Arvonalentumiset kauden aikana 9 10
Arvonalentumiset kauden lopussa 62 58

Konsernin myymien myyntisaamisten määrä on tällä hetkellä myyntisaamisten kokonaismäärään verrattuna merkityksetön. Myydyt myyntisaamiset on kirjattu pois konsernin taseesta.
                
Osakehintariski
                
Wärtsilällä on osakesijoituksia 10 milj. euroa (12) voimalaitosyhtiöihin, jotka sijaitsevat pääosin kehittyvissä maissa. Kyseisten yhtiöiden tuloskehitys on ollut hyvä ja vastannut odotuksia. Lisätietoja liitetiedossa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
                
Pääomarakenteen hallinta
                
Wärtsilän päämääränä on varmistaa vahva pääomapohja ylläpitääkseen sijoittajien ja luotonantajien luottamuksen sekä kehittääkseen toimintaansa. Pääomaksi määritellään oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus ja netotettu korollinen lainapääoma. Wärtsilän tavoitteena on säilyttää nettovelkaantumisaste alle 0,50. Konsernin osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset korolliset velat 517 520
Lyhytaikaiset korolliset velat 102 108
Rahavarat -379 -472

239 157
Lainasaamiset -5 -7
Korolliset nettovelat 234 150

Oma pääoma yhteensä 2 396 2 321
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07

Osana pääomarakenteen hallintaa seurataan myös omavaraisuusastetta:
Taseen loppusumma 5 607 5 391
Saadut ennakot -522 -516

5 085 4 874

Omavaraisuusaste, % 47,1 47,6

© 2019 Wärtsilä