Rahoitusriskit


Yleistä

Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset.

Tarkoituksena on suojautua rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta heilahteluilta sekä minimoida valuutta-, korko-, likviditeetti- ja luottoriskien vaikutus konsernin rahavaroihin, tulokseen ja omaan pääomaan.

Wärtsilän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Rahoitusriskien suojausinstrumentteina käytetään vain sellaisia instrumentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata.

Valuuttariski

Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan. Tulevat kaupalliset avoimet valuuttayli- ja alijäämät arvioidaan liiketoiminnoittain ja suojausten tasosta päättää johtokunta. IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa sovelletaan valtaosaan edellä mainittujen erien suojauksista. Suojaukset kattavat aikajakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uudella valuuttakurssitasolla. Suojausten pituudet vaihtelevat konserniyhtiöillä kuukaudesta kahteen vuoteen. Konserni suojaa myös taseessa olevat valuuttamääräiset erät kuten valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat. Mikäli tilauksia peruutetaan, voi se johtaa tehottomaan valuuttasuojaukseen.

Koska kenttähuoltotyöt laskutetaan paikallisessa valuutassa, konsernin liikevaihtoon kohdistuu valuuttakurssimuutoksista johtuvaa volatiliteettia. Vaikutus kannattavuuteen on kuitenkin rajallinen, koska myös kustannukset ovat samassa valuutassa. Varaosamyynti perustuu euromääräisiin hinnastoihin, ja niihin liittyvät ostot euroalueen ulkopuolisissa valuutoissa suojataan, joten valuuttakurssimuutokset vaikuttavat varaosamyyntiin vain vähäisesti. Sekä Marine Solutionsin että Energy Solutionsin projektit, laitteiden myynti, ostot ja pitkäaikaisten sopimusten arvioidut valuuttariskit suojataan, konserni ei odota merkittäviä voittoja/tappioita valuuttakurssimuutoksista vuonna 2019.

Vuonna 2018 67% (69) myynnistä ja 65% (63) operatiivisista kuluista oli euromääräisiä, ja 21% (18) myynnistä ja 8% (7) operatiivisista kuluista oli Yhdysvaltain dollareita. Loppu jakautui usean valuutan kesken. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW.

Kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan yleensä käyttämällä valuuttatermiinejä niiden kassavirtojen valuuttakurssiin liittyvien muutosten minimoimiseksi. Koska tavoitteena on suojautua ja soveltaa suojauslaskentaa (rahavirran suojaus) vain valuuttariskin osalta, kaikki korkotasoon/suojausperiodiin liittyvät voitot/tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin. Koska allaolevilla rahavirroilla voi olla pitkiä maturiteetteja, niihin liittyvät suojaukset voidaan tehdä lyhyempiin eräpäiviin ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa niin, että eräpäivänä näiden suojausten valuuttakurssimuutoksiin liittyvät voitot ja tappiot korvaavat kokonaan allaolevien rahavirtojen valuuttakurssimuutokset. Tilauksen peruuttaminen tai myynti-/ostohinnan vähentäminen voi tehdä siihen liittyvän suojauksen (osittain) tehottomaksi. Tehottomuus kirjataan heti rahoituseriin.

Koska suojaukset tehdään tyypillisesti lyhyillä maturiteeteilla (enintään 1 vuosi) ja käyttäen vain korkean luottoluokituksen (A- vähimmäisluottoluokkavaatimus) vastapuolia, vastapuoliriskillä on vähäinen vaikutus suojien markkina-arvon määrittämiseen. Koska joidenkin suojattavien rahavirtojen maturiteetti on pidempi kuin niitä suojaavien instrumenttien, suojausten ja allaolevien rahavirtojen nykyarvon muutokset eivät aina täysin kompensoi toisiaan suojauksen elinaikana. Maturiteettierosta johtuva tehottomuus lasketaan vuosineljänneksittäin ja kirjataan konsernitasolla rahoituseriin.

Konsernissa käytetyt valuuttasuojausinstrumentit ja näiden nimellisarvot on eritelty liitetiedossa 28. Johdannaisinstrumentit.

Eräillä tytäryhtiöillä maissa, joiden valuutat eivät ole vapaasti vaihdettavia, kuten Argentiinassa, Brasiliassa ja Indonesiassa, on suojaamattomia EUR tai USD määräisiä konsernin sisäisiä lainoja. Näiden lainojen kokonaismäärä on 178 milj. euroa (132).

Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä euroalueen ulkopuolella, ovat konsernin oma pääoma, liikearvo ja kauppahinnan kohdistukset alttiina valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden 2018 lopussa Wärtsilän euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden arvo oli 979 milj. euroa (1.011). Lisäksi ulkomaanrahan määräistä, yrityshankinnoissa syntynyttä liikearvoa ja kauppahinnan kohdistuksia oli 932 milj. euroa (825). Vuonna 2018 muuhun laajaan tulokseen kirjatut muuntoerot syntyivät pääosin Yhdysvaltain dollarin (USD), Norjan kruunun (NOK), Englannin punnan (GBP) ja Brasilian realin (BRL) kurssimuutoksista.

Vuoden 2018 aikana on rahavirtasuojausten käypien arvojen muutoksia kirjattu omaan pääomaan -14 milj. euroa (1). Omasta pääomasta on vuoden aikana kirjattu tuloslaskelmaan -8 milj. euroa (-36) myynnin tai ostojen oikaisuna. Vuonna 2018 rahavirtasuojausten tehoton osuus -2 milj. euroa (-15) on kirjattu rahoituseriin ja eritellään liitetiedossa 10. Rahoitustuotot ja -kulut.

Valuuttatermiinit 
 

MEUR Kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset Nettovelat
Valuuttatermiinit
USD 877 335
NOK 971 13
CHF 29 310
CNY 171
JPY 16
SGD 1 35
DKK 6
GBP 7 43
SEK 11  
Muut valuutat* 148
36
Yhteensä 2 236
772

* Muut valuutat eivät sisällä merkittäviä yksittäisiä valuuttoja.

Nettovelat sisältävät emoyhtiön antamat ei-euromääräiset sisäiset lainat ja talletukset. 

IFRS:n mukaista suojauslaskentaa on sovellettu 2.355 milj. euron (1.962) arvosta valuuttatermiineihin. Näiden termiinien johdosta viiden prosentin valuuttakurssimuutos aiheuttaisi noin 60 milj. euron (38) muutoksen konsernin omaan pääomaan. Koska kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset on suojattu, tuloksen herkkyys valuuttakurssimuutoksille ei ole merkittävä. 

MEUR Bruttomäärä Nettomäärä Vaikutus omaan pääomaan
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa*
USD 678 529 26
NOK 1 276 399 20
CNY 124 122 6
JPY 124 49 2
GBP 32 26 1
CHF 26 17 1
Muut 94 61 3
Yhteensä 2 355 1 203 60
* Sisäisiä transaktioita, joihin varsinaiset suojauslaskentakirjaukset perustuvat.

MEUR
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
31.12.2018 2 355
Ennustetut, erittäin todennäköiset rahavirrat vuosittain (suojattu)
2019 1 540
2020 582
2021 73
2022 19
2023- 142

Korkoriski

Wärtsilä-konsernin korkoriski muodostuu pääasiallisesti nettomääräisen lainasalkun arvon muutoksista (hintariski) sekä korkojen vaihtelusta (vaihtuvakorkoisten lainojen koronmuutokset). Wärtsilä suojaa korkoriskinsä johdannaisilla kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla. Näiden johdannaisten markkina-arvojen muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Korkoriskejä seurataan mittaamalla jatkuvasti rahoitusinstrumenttien markkina-arvoja sekä tekemällä herkkyysanalyysia.

Korollinen velka oli vuoden 2018 lopussa 823 milj. euroa (619). Keskikorko oli 1,0% (1,3) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 27 kuukautta (23). Vuoden 2018 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 24 milj. euron (13) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset).

Lainat
Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Kiinteäkorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Hallitus on antanut valtuutuksen väliaikaisesti kasvattaa kiinteäkorkoisten lainojen osuutta 100%:iin, ja valtuutus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti.

Muuta lainoihin liittyvää tietoa annetaan liitetiedoissa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin ja 26. Rahoitusvelat.

MEUR 2018 2017
Kiinteäkorkoiset lainat 292 330
Vaihtuvakorkoiset lainat 531 289
Johdannaiset 426 105

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus kokonaislainasta (mukaanlukien johdannaiset), % 87 70

Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 1 milj. euron (2) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).
                
Muuta lainoihin liittyvää tietoa annetaan liitetiedoissa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin ja 26. Rahoitusvelat.
                
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
                
Wärtsilä varmistaa aina riittävän likviditeetin tehokkaalla kassanhallinnalla sekä riittävillä vahvistetuilla ja vahvistamattomilla luottolimiiteillä. Jälleenrahoitusriskiä hallitaan tasapainoisella ja riittävän pitkäkestoista lainaa sisältävällä portfoliolla.

Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät:
• Vahvistettuja luottolimiittisopimuksia määrältään 640 milj. euroa (640).
• Suomalaisia yritystodistusohjelmia määrältään 800 milj. euroa (800).

Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 49 kuukautta (44) ja vahvistettujen luottolimiittien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 31 kuukautta (28). Lisätietoa liitetiedossa 26. Rahoitusvelat.

Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 487 milj. euroa (379), käyttämättömiä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia oli 640 milj. euroa (640). 31.12.2018 ja 31.12.2017 yritystodistuksia ei ollut käytössä.

Vahvistetut luottolimiittisopimukset ja emoyhtiön pitkäaikaiset lainat sisältävät rahoituskovenantin (omavaraisuusaste). Omavaraisuusasteen odotetaan pysyvän selvästi rahoituskovenantin yläpuolella ennustettavissa olevalla ajanjaksolla.
                
Vahvistetut luottolimiittisopimukset

MEUR

Vuosi Erääntyvät Käytettävissä (kauden lopussa)
2018
640
2019 110 530
2020 110 420
2021 130 290
2022 130 160
2023 160

Luottoriski
                
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden ja konserniyhtiöiden toimintaa. Suuriin kauppoihin ja projektirahoitukseen liittyvät luottoriskit pyritään rajoittamaan siirtämällä riskejä pankeille, vakuutusyhtiöille ja vientitakuulaitoksille.

Likvidien varojen sijoittamiseen ja rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiin liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa.

Konserniyhtiöt sijoittavat kaikki rahavaransa konsernin rahoitustoiminnon tileille, mikäli paikallinen lainsäädäntö ja keskuspankin säännöt sallivat sen. Konsernin varat sijoitetaan instrumentteihin, joilla on riittävä likviditeetti (lyhytaikaiset pankkitalletukset tai suomalaiset yritystodistukset) ja luottoluokitus (vähintään yksi-A tai konsernin talous- ja rahoitusjohtajan erikseen hyväksymä sijoitus). Group Treasury seuraa jatkuvasti kyseisiä sijoituksia eikä näistä odoteta luottotappioita.

Jaksotettuun hankintamenoon tehtyihin sijoituksiin liittyvät odotetut luottotappiot arvioidaan ennakoivasti neljännesvuosittain perustuen sijoitusten eräpäivään ja vastapuoliriskiin. 31.12.2018 odotettu luottotappio ei ollut merkittävä.

Myyntisaamisten ikäjakauma
Myyntisaamisten ja valmiusasteen mukaisesti tuloutettujen saamisten osalta käytetään yksinkertaistettua mallia, jossa luottotappioiden arvioitu määrä perustuu saamisten eliniän odotettuihin luottotappioihin. Valmiusasteen mukaisesti tuloutetut saamiset katetaan yleensä asiakkailta saaduilla ennakkomaksuilla, joten eliniän odotettujen luottotappioiden mallia sovelletaan pääasiassa myyntisaamisiin. Erääntymättömien myyntisaamisten - enintään 359 päivää vanhojen myyntisaamisten osalta kirjataan luottotappiota 0,1%–2,0% saamisten ikäjakauman sekä alkuperän mukaisesti. Määrittäessään arvioituja luottotappioprosentteja konserni tarkastelee toteutuneita luottotappioprosentteja kategorioittain makroekonomisen ennusteen huomioiden. Näiden lisäksi 360 päivää vanhempien saamisten osalta luottotappiovarauksen suuruus arvioidaan saamiskohtaisesti.


2018 2017
MEUR Myyntisaamiset joista alaskirjattu Myyntisaamiset joista alaskirjattu
Erääntymättömät saamiset 862 1 951 1
1–30 päivää erääntyneet 129
122
31–180 päivää erääntyneet 163 1 189 6
181–360 päivää erääntyneet 79 1 33 2
Yli vuoden erääntyneet 100 59 184 53
Yhteensä 1 333 62 1 478 62

Vuonna 2018 alaskirjausten tulosvaikutus oli 1 milj. euroa (-9).
                
Arvonalentumiset 

MEUR 2018 2017
Arvonalentumiset kauden alussa 62 58
Muut muutokset -3 -4
Arvonalentumiset kauden aikana 3 9
Arvonalentumiset kauden lopussa 62 62

Konsernin myymien myyntisaamisten määrä on tällä hetkellä myyntisaamisten kokonaismäärään verrattuna merkityksetön. Myydyt myyntisaamiset on kirjattu pois konsernin taseesta.
                
Osakehintariski
                
Wärtsilällä on osakesijoituksia 13 milj. euroa (10) voimalaitosyhtiöihin, jotka sijaitsevat pääosin kehittyvissä maissa. Kyseisten yhtiöiden tuloskehitys on ollut hyvä ja vastannut odotuksia. Lisätietoja liitetiedossa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
                
Pääomarakenteen hallinta
                
Wärtsilän päämääränä on varmistaa vahva pääomapohja ylläpitääkseen sijoittajien ja luotonantajien luottamuksen sekä kehittääkseen toimintaansa. Pääomaksi määritellään oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus ja netotettu korollinen lainapääoma. Wärtsilän tavoitteena on säilyttää nettovelkaantumisaste alle 0,50. Konsernin osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Pitkäaikaiset korolliset velat 748 517
Lyhytaikaiset korolliset velat 74 102
Rahavarat -487 -379

336 239
Lainasaamiset -3 -5
Korolliset nettovelat 333 234

Oma pääoma yhteensä 2 432 2 376
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,10

Osana pääomarakenteen hallintaa seurataan myös omavaraisuusastetta:
Taseen loppusumma 6 059 5 648
Saadut ennakot -584 -522

5 475 5 126

Omavaraisuusaste, % 44,4
46,3

© 2020 Wärtsilä