Hallituksen toiminta

Päivitetty 21.2.2023

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiselle.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–11 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus vuonna 2022

Hallituksen muodostivat 3.3.2022 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin eiriippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssell arvioitiin eiriippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Hallituksen muodostivat 3.3.2022 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Wärtsilän hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2022, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 97. Hallitustyöskentelyn keskeisiä teemoja olivat Wärtsilän strategian arviointi ja toteutus, yhtiön panos hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä yhtiön taloudellinen kehitys (esim. kasvu, kannattavuus ja rahavirta). Hallitus keskittyi etenkin lisääntyvien poliittisten jännitteiden sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksiin yhtiöön ja sen markkinoihin. Merkittävää huomiota kiinnitettiin myös markkinakehityksen analysointiin sekä Euroopan moottorituotantoa koskevien suunnitelmien käynnistämiseen. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita olivat kestävä kehitys, teknologian kehitys ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset vuonna 2022

 Hallituksen kokouksetOsallistuminen %
Tom Johnstone, puheenjohtaja14/14100
Risto Murto, varapuheenjohtaja14/14100
Karen Bomba14/14100
Karin Falk14/14100
Johan Forssell13/1493
Mats Rahmström13/1493
Tiina Tuomela 14/14100 
Maarit Aarni-Sirviö (3.3.2022 saakka)2/2100
Morten H. Engelstoft (3.3.2022 lähtien)11/1292
 

Aiheeseen liittyvää:
Tietoja hallituksen jäsenistä
Tietoja hallituksen kokoonpanosta edellisiltä vuosilta
Johtohenkilöiden liiketoimet
Palkitsemisraportti