Hallituksen toiminta

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiselle.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–11 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus vuonna 2021

Hallituksen muodostavat 4.3.2021 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Hallitus vuonna 2020

Hallituksen muodostivat 5.3.2020 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto, Mats Rahmström ja Markus Rauramo (varapuheenjohtaja).

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssell arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Hallituksen muodostivat 5.3.2020 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (varapuheenjohtaja), Mikael Lilius (puheenjohtaja), Risto Murto ja Markus Rauramo.

Wärtsilän hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2020, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Henkilöstöasiat ovat jatkuvasti tärkeä osa hallitustyöskentelyä. Uuden toimitusjohtajan nimittäminen olikin keskeistä hallituksen työssä vuoden aikana. Merkittäviä teemoja olivat myös Wärtsilän taloudellinen ja strateginen kehitys, markkina-asema, kasvumahdollisuudet, kannattavuuskehitys, rahavirta sekä yleinen kehitys. Muita painopistealueita olivat koronaviruspandemian vaikutukset Wärtsilän markkinoihin ja toimintaan, kestävä kehitys, teknologinen kehitys ja muutokset konsernin organisaatiorakenteessa.


Hallitusjäsenten kokousosallistumiset vuonna 2020
 
Hallituksen kokoukset Osallistuminen %
Tom Johnstone, puheenjohtaja 14/14 100
Markus Rauramo, varapuheenjohtaja 14/14 100
Maarit Aarni-Sirviö 14/14 100
Karen Bomba (5.3.2020 lähtien) 12/12 100
Karin Falk 14/14 100
Johan Forssell 14/14 100
Risto Murto 14/14 100
Mats Rahmström (5.3.2020 lähtien) 12/12 100
Kaj-Gustaf Bergh (5.3.2020 saakka) 2/2 100 
Mikael Lilius (5.3.2020 saakka) 2/2 100


Aiheeseen liittyvää:
Tietoja hallituksen jäsenistä 
Tietoja hallituksen kokoonpanosta edellisiltä vuosilta
Johtohenkilöiden liiketoimet
Palkitsemisraportti

© 2021 Wärtsilä