Johtokunnan palkitsemisperiaatteet ja -politiikka

Wärtsilän palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on tehdä yhtiöstä liikkeenjohdolle kiinnostava työnantaja ja sitouttaa ja motivoida johtajia palkitsemisratkaisuilla, joista maksettavat palkkiot perustuvat liiketoimintatulosten saavuttamiseen. 

Johtokunnan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja muuttuvasta tulospalkkiosta. Tavoitteena on eri palkitsemismuotojen hyvä tasapaino. Kiinteässä peruspalkassa pyritään kilpailukykyisiin markkinapalkkoihin. Tukena ovat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät, joiden tavoitteena on tukea yhtiön suoriutumista ja palkita sen mukaisesti.

 
svg__Johtokunnan_palkitsemisperiaatteet_ja_politiikka.svg

Kiinteä palkanosa

Konsernijohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten kiinteä palkanosa koostuu kuukausipalkasta ja etuisuuksista. Peruspalkat tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon yhtiön tulos, henkilökohtainen suoriutuminen ja markkinaolosuhteet.

Johtokunnan jäsenille on hankittu yksityinen sairausvakuutus ja henkivakuutus, ja heille tarjotaan myös autoetu. Wärtsilälle tärkeän ympäristövastuun hengessä suositaan hybridejä tai muutoin vähäpäästöisiä autoja.

Konsernijohtaja ja muut johtokunnan jäsenet ovat lakisääteisten eläkejärjestelmien lisäksi lisäeläkejärjestelmän piirissä. Lisäeläke ja eläkeikä vaihtelevat henkilötasolla. Ne perustuvat yleensä siihen lakisääteiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä kyseiset henkilöt ovat. Käytössä on sekä etuus- että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä.

Muuttuva palkanosa

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Koko Wärtsilässä on käytössä bonusjärjestelmä, jonka tavoitteena on kannustaa lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja palkita sen mukaisesti. Bonus perustuu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin, liiketoimintakohtaisiin tavoitteisiin ja sovittuihin tiimi- ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 3.000 johtajaa ja päällikköä.

Konsernijohtajalle ja johtokunnalle maksettavien bonusten kriteerinä on hallituksen tilikaudelle asettamien kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava bonus voi olla konsernijohtajalla korkeintaan 100% perusvuosipalkasta ja muilla johtokunnan jäsenillä 65% perusvuosipalkasta. Bonukset maksetaan rahana pian vuodenvaihteen jälkeen.

Wärtsilän työntekijät kuuluvat myös bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tällaisia järjestelmiä on suurimmassa osassa Wärtsilän toimintamaita, ja niihin sovelletaan asianomaisen maan lakeja tai ne tarjotaan paikallisina bonus- tai palkkiojärjestelminä. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 80% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä on noin 100 johtajaa, mukaan lukien konsernijohtaja ja johtokunnan jäsenet. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on sovittaa yhteen ylimmän johdon ja Wärtsilän osakkeenomistajien edut luomalla osallistujille pitkäaikainen osakesidonnainen etu. Tämä kannustaa kasvattamaan osakasarvoa ja rakentamaan Wärtsilään pitkäjänteisesti suoriutumisperusteista yrityskulttuuria.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajakso on kolme vuotta. Osallistujille annetaan järjestelmästä palkkio-oikeuksia, joiden arvo ansaintajakson lopussa perustuu osakekurssin kehitykseen ansaintajaksoa välittömästi edeltävän kolmen kuukauden jakson ja ansaintajakson kolmen viimeisen kuukauden välillä. Ansaintajakson lopun osakekurssissa voidaan ottaa huomioon joko kokonaan tai osittain Wärtsilä Oyj Abp:n ansaintajakson aikana maksamat tavanomaiset ja ylimääräiset osingot.

Kannustinoikeuksien arvonmääritys:

 
svg__vertailukurssi_kurssi_lahtotilanteessa.svg

Palkitsemisen taso varmistetaan asettamalla kullekin bonuskaudelle yläraja, joka määrää kunkin palkkio-oikeuden maksimiarvon. Bonusoikeudet maksetaan rahana tai osakkeina. Vuodesta 2019 alkaen lanseerattavat järjestelmät maksetaan osakkeina. Tavoitteena on kannustaa ylintä johtoa omistaja-arvon luomiseen sovittamalla yhteen heidän ja Wärtsilän osakkeenomistajien edut.

Osakkeiden omistusta koskeva politiikka

Kunkin johtoryhmän jäsenen edellytetään kerryttävän Wärtsilän osakkeita vähintään määrän, joka vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, ja pitävän osakkeet sen jälkeen omistuksessaan.

Hallinnointi

Yhtiön hallitus päättää konsernijohtajan ja johtokunnan jäsenten palkan kiinteästä osasta sekä kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Johtokunnan jäsenten palkitseminen

Konsernijohtajan palvelussuhteen ehdot

Konsernijohtajan peruspalkka on 893.582 euroa vuodessa. Konsernijohtajalla on oikeus lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin edellä kuvatuin ehdoin. Konsernijohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään kuusikymmentäkolme (63) vuotta. Eläke määräytyy maksuperusteisen järjestelmän mukaisesti, ja eläkemaksu on 20% vuosipalkasta. Jos yhtiö irtisanoo konsernijohtajan, tälle maksetaan 6 kuukauden irtisanomisajan palkka sekä korvaus, jonka määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

  

Johtokunnalle maksetut palkkiot vuonna 2019

 
TEUR
Johtokunta Peruspalkka ja lyhyen aikavälin edut Lisäeläkemaksut Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä1 Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä2 Yhteensä
Jaakko Eskola, konsernijohtaja 894 (862) 179 (170) 0 (239) 0 (1 696) 1 072 (2 967)
Pierpaolo Barbone, toimitusjohtajan sijainen (31.12.2018 asti) - (384) - (107) - (56) - (848) - (1 396)
Muut johtokunnan jäsenet3 2 423 (2 263) 370 (368) 0 (480) 0 (4 452) 2 792 (7 563)
1 Vertailukauden luvut liittyvät vuoden 2017 tulokseen sidottuun vuosibonukseen, joka maksettiin vuonna 2018.
2 Vertailukauden luvut liittyvät vuoden 2015-2017 pitkän aikavälin kannustinpalkkiosykliin, joka maksettiin vuonna 2018.
3 Palkkiot muulta kuin tilikaudelta: Marco Ryan 1.1.-17.7.2019, Päivi Castrén 1.1.-24.10.2019, Alid Dettke 1.11.-31.12.2020

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Alla olevassa kaaviossa kuvataan johtokunnan jäsenten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien tulostavoiterakenne. Kullekin mittarille asetettiin liukuva tavoiteasteikko.

 
svg__johtokunnan_jasenten_tulostavoiterakenne.svg

Vuoden 2019 tulokseen sidottu lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Vuoden 2019 tulokseen sidottuun vuosibonukseen sovelletaan edellä esitettyjä mittareita ja painotuksia. Konsernin tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

 
svg__Vuoden_2019_tulokseen_sidottu_lyhyen-aikavälin_kannustinohjelma.svg

Tulostavoitteet eivät täyttyneet, joten bonuksia ei maksettu.

Vuoden 2020 tulokseen sidottu lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan ei ole esitetty muutoksia. Mittarit, painotukset ja maksimimäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2019.

Aiempi tuloskehitys

Tulosmittarit ja painotukset ovat pysyneet viime vuosina yhdenmukaisina. Alla oleva kaavio esittää konsernin tavoitteiden toteutumisen vuosina 2016–2018.

 
svg__Aiempi_tuloskehitys.svg

 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Alla olevasta taulukosta näkyvät Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän maksettavien ja maksamattomien palkkioiden tiedot. Järjestelmän piirissä on Wärtsilän ylin johto, johon kuuluu noin 100 johtajaa johtokunnan jäsenet mukaan lukien. Arvo perustuu osakekurssin kehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson aikana. Arvoissa on huomioitu maaliskuussa 2018 tehty maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus).

 
Suoritusaika 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021
Myönnettyjen palkkio-oikeuksien määrä (31.12.2019 tilanne) 4857000 4332000 3609000 5108000
Kurssi lähtötilanteessa, EUR 15,82 16,19 22,58 16,76
Vertailukurssin noteerausajankohta Q4 2018 + 100% maksetuista osingoista Q4 2019 + 100% maksetuista osingoista Q4 2020 + 100% maksetuista osingoista Q4 2021 + 100% maksetuista osingoista
Maksimiarvo/palkkio-oikeus, EUR 4,61 6,07 8,47 6,56
Lopullinen vertailukurssi, EUR 15,79 9,57 - -
Lopullinen arvo/palkkio-oikeus, EUR 0,00 0,00 - -
Järjestelmän maksuajankohta Helmikuu 2019 Helmikuu 2020 Helmikuu 2021 Helmikuu 2022
Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän
591.723.390 osakkeeseen. Taulukon luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Hallitus päätti tammikuussa 2020 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2022. Kannustinjärjestelmä käsittää 8.788.000 palkkio-oikeutta. Palkkio maksetaan osakkeina. Palkkion suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden ajanjakson aikana. Perustana on 11,01 euron kurssi lähtötilanteessa. Palkkion yläraja on 4,31 euroa palkkio-oikeutta kohti, ja se huomioi 100% ansaintajaksona maksetuista osingoista, jotka investoidaan takaisin yhtiön osakkeisiin. Kannustinjärjestelmän palkkiot erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2023.

  

Osakkeiden omistus

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2019
 
Johtokunta Osakkeita, kpl
Jaakko Eskola 41739
Muutos 2019 0
Arjen Berends 0
Muutos 2019 0
Alid Dettke 0
Muutos 2019 0
Kari Hietanen 15633
Muutos 2019 0
Roger Holm 11796
Muutos 2019 0
Atte Palomäki 14493
Muutos 2019 0
Marco Wirén 20184
Muutos 2019 0

Arviointi

Hallitus seuraa konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja arvioi niiden perustana olevien tavoitteiden täyttymistä. Vuonna 2019 sovelletut kannustinjärjestelmät todettiin tasapainoisiksi ja markkinakäytäntöjen mukaisiksi. Hallitus katsoi, että kannustinpalkkioiden taso oli yhtiön tulokseen nähden asianmukainen.Lisätietoja:
Palkitsemisraportti

© 2020 Wärtsilä