Hallituksen tehtävät

Päivitetty 14.2.2024

Hallitus käsittelee kaikki ne asiat, joista se lain, muiden säädösten ja yhtiöjärjestyksen mukaan nimenomaisesti vastaa. Näistä keskeisimpiä ovat:

 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat
 • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenten nimittäminen
 • taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteiden sekä niiden toteuttamiseen tähtäävien strategioiden hyväksyminen
 • ulkoisessa ympäristössä tapahtuvien kehityssuuntausten, mahdollisuuksien ja riskien seuranta, mukaan lukien niiden vaikutus tavoitteisiin ja strategiaan
 • konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja tavoiteasetannan hyväksyminen
 • riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen
 • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenten palkkauksen ja eläke-etujen hyväksyminen
 • hallinnointiperiaatteiden hyväksyminen
 • lakien ja määräyksien, yhtiön omien toimintaperiaatteiden sekä muiden vakiintuneiden arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisen valvominen
 • yhtiön tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelmien käsitteleminen ja seuraaminen
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen
 • lahjoitusten myöntäminen hyväntekeväisyyteen
 • päättäminen muista strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä asioista, kuten merkittävistä investoinneista tai yritysostoista tai -myynneistä