Strategiset riskit

Päivitetty 23.2.2023

Wärtsilän strateginen tavoite liittyy keskeisesti merenkulku- ja energia-alan siirtymään kohti hiilineutraaliutta, ja konsernilla on hyvät edellytykset tukea tätä muutosta. Strategisten riskien kartoitus on olennainen osa konsernin strategista suunnitteluprosessia ja yritysriskien hallintaa. Wärtsilässä strategisena riskinä pidetään riskiä, jolla voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit 

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklit ja megatrendit vaikuttavat Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli, asiakaskunnan jakautuminen kahteen erilliseen loppukäyttäjämarkkinaan, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä palveluiden suuri osuus liikevaihdosta. Useat tärkeät taloudelliset tekijät vaikuttavat Wärtsilään sekä sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti. Näitä ovat esimerkiksi ympäristösääntely, rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, mukaan lukien niiden mahdollisuudet ja halukkuus myöntää luottoa, pääomakustannukset sekä valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminta sekä vientiluottojen ja -takausten saatavuus.

Hiilineutraaliuteen pyrkiminen muuttaa maailmaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä merenkulussa että energia-alalla. Merenkulku- ja laivanrakennusalaan kohdistuu viranomaisten, rahoittajien ja loppuasiakkaiden taholta kasvavaa painetta siirtyä kohti hiilineutraaliutta. Polttoainetehokkuuden ja -joustavuuden tärkeys on selvästi nähtävillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuja, vaihtoehtoisia polttoaineita sekä sähkökäyttöisiä ja hybridiratkaisuja kohtaan. Energiapuolella sähköntuotannon arvioidaan kasvavan kolminkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä, mutta uusiutuvan energian tuotanto jopa kahdeksankertaistuisi samalla ajanjaksolla. Vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon integrointi sähköjärjestelmiin kiihtyy, minkä seurauksena säätövoimamarkkinoiden odotetaan kasvavan kymmenkertaisiksi vuoteen 2030 mennessä. Kasvava tarve torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuksia ja tukee olennaisesti tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Yhtiön laaja tuote- ja palveluvalikoima tukee asiakkaita näiden parantaessa laitteidensa ympäristökelpoisuutta ja siirtyessä kohti uusiutuvien energianlähteiden ja tulevaisuuden polttoaineiden lisääntyvää käyttöä.

Ympäristöpolitiikkojen ja -määräysten käyttöönoton olennainen viivästyminen tai odottamaton muutos voi kuitenkin vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin suoraan tai epäsuorasti.

Merenkulkusektorilla tarkoituksenmukaisen tulevan teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvät epävarmuustekijät sekä muutosta tukevien, riittävien sääntelyyn pohjautuvien ja taloudellisten kannustimien tai mekanismien puuttuminen voivat vaikuttaa varustamoiden ja laivayhtiöiden halukkuuteen investoida niin uusiin kuin käytössä oleviin aluksiin. Samalla vaihtoehtoisten polttoaineiden rajallinen infrastruktuuri, perinteisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden merkittävä hintaero sekä sääntelyympäristöön ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät epävarmuudet voivat viivästyttää vihreää siirtymää. Sääntelyympäristön selkeä ja ennakoitava kehitys on merenkulun hiilineutraaliuden perusedellytys.

Energiasektorilla energiakriisi on korostanut tarvetta ja pyrkimyksiä energiasektorin rakennemuutokseen. Nesteytetyn maakaasun (LNG) maailmanmarkkinat ovat murroksessa, koska romahtanut putkikaasun tuonti Venäjältä Eurooppaan asettaa kaasukaupalle uusia reunaehtoja ja vaatimuksia. Lyhyen aikavälin takaiskuista, kuten uusiutuvaan energiaan liittyvien lupien hidas käsittely, huolimatta energiamurroksen näkymät eivät koskaan ole olleet vahvemmat: uusiutuvan energian kasvava käyttö vahvistaa samalla huoltovarmuutta vähentämällä riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista. Energia- ja ilmastopolitiikan kehitys vie maailmanlaajuisesti kohti yhä kunnianhimoisempia hiilineutraaliustavoitteita. Energiayhtiöt jatkavat investointistrategioidensa päivittämistä tämän mukaisesti, mikä saattaa viivästyttää investointipäätösten syntymistä. Merkillepantava ilmastopolitiikan edistysaskel oli Yhdysvaltain ilmastolaki (Inflation Reduction Act), joka luo merkittäviä kannustimia uusiutuvan energian, akkuvarastoinnin ja muiden puhtaiden energiateknologioiden kehittämiselle. Erilaisten joustavien ratkaisujen, kuten energian varastoinnin ja säätövoimalaitosten, tarpeen odotetaan jatkossa lisääntyvän, koska vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon osuus sähköjärjestelmissä kasvaa.

Markkina- ja asiakasriskit

Edelleen jatkuva Ukrainan sota on aiheuttanut eri hyödykkeiden kysyntään ja tarjontaan liittyviä maailmanlaajuisia riskejä sekä osaltaan kasvattanut makrotalouden näkymien epävarmuutta. Globaalisti liiketoimintaan vaikuttavat kasvaneet inflaatiopaineet, kauppavirtojen ja -volyymien muutokset, muuttunut rahoitustilanne, geopoliittisen ympäristön epävakaus, mukaan lukien kauppasotien riski, sekä voimassa olevat ja suunnitellut Venäjän vastaiset pakotteet. Kaikki nämä ovat omiaan jarruttamaan talouskasvua maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisen taloustaantuman todennäköisyys on kasvanut, jolloin stagnaatiotilanteessa riskinä on liikevaihdon kasvun heikkeneminen. Inflaatiokehitykseen liittyvä epävarmuus yleensä lisää pääomakustannuksia ja vaikeuttaa investointipäätöksiä.

Vuonna 2022 koronaviruspandemia heikensi yhä Wärtsilän asiakkaiden halukkuutta investoida ja käyttää rahaa sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla. Useat maat kamppailevat edelleen Covid-19-pandemian kanssa, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia toteuttaa uusia infrastruktuurihankkeita. Pandemia myös häiritsee maailmanlaajuisia toimitusketjuja ja voi väliaikaisesti rajoittaa energiamurroksen nopeutta. Palveluliiketoiminta kärsi edelleen liikkumisrajoituksista, asiakaskohteisiin pääsyä rajoittavista tekijöistä ja asiakkaiden huomion keskittymisestä rahavarojen säästämiseen. Koronatilanteeseen liittyvä epävarmuus lieveni vuoden 2022 loppua kohti, merkittävänä poikkeuksena Kiina, jossa rajoitusten purkaminen johti tautitapausten kiihtyvään kasvuun. Tämä saattaa voimistaa toimitusketjun häiriöitä yleisesti ja mahdollisesti haitata kriittisiä telakkatoimintoja sekä uusien alusten rakennustoiminnassa että jälkiasennuksissa.

Energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti kestävämpiä energianlähteitä. Uusiutuvan energian osuutta lisäävät toisaalta ympäristöystävällisempiä energiamuotoja edistävät toimet ja sääntelyn luomat paineet, toisaalta uusiutuvan energian tuotantomuotojen taloudellisuus. Uusiutuvan energian tuotannossa on kuitenkin enemmän vaihtelua, minkä vuoksi tasapainotuskapasiteetin tarve kasvaa. Tässä Wärtsilän joustavasta moottoriteknologiasta on hyötyä. Lisäksi Wärtsilän tarjoamille energian varastointi- ja järjestelmäintegraatiokyvykkyyksille on yhä enemmän kysyntää. Ilmastopolitiikan ja sääntelyn muutokset aiheuttavat markkinoilla epävarmuutta, sillä ne voivat vaikuttaa asiakkaiden teknologiavalintoihin. Geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Wärtsilä saa kuitenkin tilauksia kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkina-alueista. Tilauskertymässä ovat edustettuina kaikki Wärtsilän energiamarkkinoiden asiakassegmentit.

Merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinoilla hiilineutraaliustavoitteet ovat edelleen markkinoihin keskeisesti vaikuttava tekijä. Siirtymä puhtaampiin polttoaineisiin on edelleen vauhdittunut: tammi-joulukuun katsauskaudella tilattiin maailmanlaajuisesti 466 vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön kykenevää alusta, mikä on 30% kaikista tilatuista aluksista ja 60% aluskapasiteetista. Vaikka nesteytetyn maakaasun hinta on tällä hetkellä korkea, yli 80% kaikista tilatuista vaihtoehtoisille polttoaineille suunnitelluista aluksista on LNG-käyttöisiä. Varustamoiden kiinnostus muita vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten metanolia, kohtaan kasvoi kuitenkin selvästi vuonna 2022. Wärtsilälle keskeisten alussegmenttien kysyntäilmapiiri parani edelleen huolimatta kasvavista makrotaloudellisista huolista. Tämä johtui etupäässä LNG:n kysynnän kasvusta, risteilyalusten korkeista käyttöasteista ja offshore-alusten jatkuneesta uudelleenaktivoinnista. Kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin merenkulkualalla. Vaikka hidastunut talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Samaan aikaan investointihalukkuutta uusiin aluksiin on laimentanut se, että monen telakan tilauskirjat ovat lähes täynnä, etenkin Kiinassa ja Etelä-Koreassa, joten varustamot joutuvat odottamaan uusia aluksia pidempään ja maksamaan niistä merkittävästi korkeamman hinnan. Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea laajalti erilaisille aluksille ja asiakkaille.

Digitalisaation merkitys sekä merenkulku- että energia-alalle ja näiden alojen liiketoimintamalleille on kasvanut edelleen. Wärtsilä jatkaa työtä tulevaisuuden merenkulkumarkkinoiden digitalisaation edistämiseksi kehittämällä ja tarjoamalla ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden turvallisuuteen ja tehokkuuden optimointiin liittyviin tarpeisiin. Voimantuotantomarkkinoilla uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvu ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat lisänneet energiajärjestelmien kompleksisuutta. Wärtsilän GEMS Digital Energy Management System on todistetusti tehokas ja vakaa energianhallinta-alusta, jonka avulla asiakkaat voivat optimaalisesti hyödyntää energiajärjestelmäänsä kuuluvia laitteita. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden valvoa yksittäisiä laitteita tai kokonaisia järjestelmiä etänä, tunnistaa ja diagnosoida laitevikoja reaaliajassa sekä pidentää järjestelmien käyttöikää.

Kilpailutilanne- ja hintariskit

Vuonna 2022 hintakilpailu markkinoilla, joilla Wärtsilä toimii, jatkui tiukkana.

Energiamarkkinoilla Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä kasvoi 8%:iin samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset kasvoivat 13% 26,7 gigawattiin syyskuussa 2022 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla. Globaali tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset vähintään 5 MW kokoluokkaan. Tiedot ovat peräisin McCoy Power Report -julkaisusta. Nopeasti kasvavilla energianvarastointimarkkinoilla Wärtsilä on johtava toimija maailmanlaajuisella 3GW+/6GWh+-laitteisto-, -ohjelmisto- ja -palveluvalikoimallaan.

Merenkulun laitemyyntimarkkinoilla Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa nelitahtisissa päämoottoreissa. Markkinaosuus oli 44% vuonna 2022. Wärtsilän markkinaosuus apumoottorimarkkinoilla oli 12%. Wärtsilän laaja ratkaisuvalikoima alusten operoinnin ja kuljetusten tehostamiseen tarjoaa ainutlaatuista asiakasarvoa alusten omistajille, joiden on pohdittava eri vaihtoehtoja kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi ajonopeuksien alentaminen, energiaa säästävät laitteet, reitityksen optimointiratkaisut, hybridi- ja täyssähköjärjestelmät, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, rikkipesurit sekä vaihtoehtoiset polttoaineet.

Merenkulku- ja energiamarkkinoiden huoltopalvelujen osalta Wärtsilä kehittää edelleen lisäarvoon perustuvan tarjoomakonseptinsa mukaisesti erilaisia elinkaaripalveluja ja laitteiden hallintaratkaisuja, joiden tarkoituksena on asiakkaiden laitteiden koko elinkaaren aikainen optimointi. Nämä pitkäaikaiset huoltosopimukset varmistavat laitteiden suorituskyvyn ja suojelevat asiakkaan investointia sekä tuovat samalla vakautta Wärtsilän toimintaan palveluntarjoajana. Energiateollisuudessa palveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla asiakkaiden osoittaessa kiinnostusta pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka vakauttavat liiketoimintaa. Vaasan Sustainable Technology Hubissa sijaitsee yksi edistyksellisistä etähallintakeskuksistamme. Energiateollisuudessa pitkäkestoisten palvelusopimusten piirissä olevan asennetun laitekannan osuus kasvaa jatkuvasti.

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilä tuomitsee jyrkästi sodan Ukrainassa. Yhtiö keskeytti välittömästi hyökkäyksen alettua kaikki toimitukset, myynnin, tilaukset ja tarjousten tekemisen Venäjälle. Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti poistuneensa Venäjän markkinoilta huhtikuussa 2022 julkistetun ilmoituksensa mukaisesti. Yhtiö on ollut täysin sitoutunut noudattamaan kaikkia sitä koskevia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen voimaan tulleita kauppapakotteita, ja kaikki liiketoiminta Venäjällä on lopetettu.

Wärtsilällä on 242 toimipistettä 79 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 180 maahan. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkinaalueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Geopoliittiset riskit ja kauppajännitteet lisääntyivät kaikkialla maailmassa vuonna 2022, ja kauppasuhteisiin liittyvä kasvava epävarmuus on edelleen merkittävä riski. Valtiollinen sääntely lisääntyy kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kiinnittää huomiota määräystenmukaisuuden ja tietoisuuden varmistamiseen soveltuvin osin. Esimerkiksi jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita seurataan tarkasti ja noudatetaan vaatimusten mukaisesti.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit 

Wärtsilä julkisti jo lokakuussa 2021 ”Set for 30” -sitoumuksensa, jonka mukaan sen oma toiminta on hiilineutraalia ja sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilän kestävän kehityksen tavoitteet painottuvat kolmeen pitkän aikavälin teemaan: Kohti hiilineutraaliutta, Parannamme turvallisuutta, monimuotoisuutta ja hyvinvointia sekä Aktiivinen ja vastuullinen yhteiskunnan jäsen.

Edelläkävijäasema merenkulku- ja energia-alan teknologian kehityksessä ja hiilineutraaliuspyrkimyksissä on Wärtsilälle merkittävä mahdollisuus. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla kehittänyt tulevaisuudenkestäviä teknologioita. Lisäksi Wärtsilä tarjoaa monenlaisia jälkiasennusratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää valitsemaansa polttoainevaihtoehtoa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä haluamallaan tavalla. Energiasektorilla Wärtsilän energianvarastointi- ja energianhallintajärjestelmät antavat asiakkaille mahdollisuuden integroida ja optimoida uusiutuvien energianlähteiden käytön energiajärjestelmissään.

Nopeasti muuttuvat ympäristömääräykset luovat kysyntää ratkaisuille, jotka mahdollistavat hiilineutraaliuden. Riskejä liittyy lähinnä merenkulku- ja energiasektorien erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavissa olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristöteknologiaan sekä viranomaisten hiilineutraaliutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Wärtsilän maailmanlaajuisessa toimitusketjussa on monilukuinen joukko toimittajia. Siksi sen toimintaan kohdistuu potentiaalisia kestävään kehitykseen ja maineeseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen. Wärtsilällä on selkeät odotukset, politiikat ja menettelyt näiden riskien hallitsemiseksi.

Teknologiariskit 

Suurena konsernina Wärtsilä pystyy investoimaan eri teknologioihin, mikä pienentää vanhentumiseen liittyviä riskejä. Yhtiö kasvattaa ratkaisujensa kilpailukykyä ja hallitsee teknologiariskejä ja -mahdollisuuksia jatkuvalla, vahvalla T&K-työllä ja innovaatioilla. Vuonna 2022 yhtiön investoinnit innovaatiotoimintaan olivat 4,6% liikevaihdosta. Uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä tavoitteena on optimoida asiakkaiden saama elinkaariarvo ja pienentää asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia. Tämä saavutetaan nykyaikaisilla ja kestävillä energiaratkaisuilla, ympäristöteknologioilla, hybridiratkaisuilla, sähkö- ja automaatioratkaisuilla, digitaalisilla ratkaisuilla sekä energian varastointi- ja järjestelmäoptimointiratkaisuilla.

Wärtsilä käynnisti vuonna 2021 laajan T&K-ohjelman kohti vetyä ja ammoniakkia hyödyntäviä hiilettömiä polttoaineratkaisuja ja yhtiö testaa edelläkävijänä näiden polttoaineiden käyttöönottoa polttoainejoustavissa moottoreissaan. Tuleville vuosille on suunniteltu useita merkittäviä vähä-/nollahiilisten teknologioiden ja tuotteiden julkistuksia. Vuonna 2022 Wärtsilä julkisti W32- moottorin metanoliversion, jonka ensimmäiset toimitukset tapahtuvat vuonna 2023. Lanseerasimme myös täysin uuden W25- monipolttoainemoottorin, joka on suunniteltu nopeuttamaan ja tukemaan merenkulkualan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Kesäkuussa 2022 otimme käyttöön Vaasan Sustainable Technology Hubin, jossa ammoniakki- ja vetykonseptien testaustyö etenee ripeästi.

Suoritimme ammoniakkipolttoaineen palamisprosessi- ja suorituskykytestejä ja käytön optimointia vuonna 2022 eri moottorikonsepteilla ja -alustoilla tavoitteenamme saada ammoniakkikonsepti valmiiksi vuonna 2023. Vedyn palamisprosessitestit eri seossuhteilla ja jopa puhtaalla vedyllä ovat käynnissä. Tavoitteena on saada vetykonsepti valmiiksi vuoteen 2025 mennessä. Wärtsilä testaa esimerkiksi vedyn seossuhteita yhteistyössä useiden kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa. Marraskuussa Wärtsilä ja yhtiön yhdysvaltalaiset kumppanit ilmoittivat pystyneensä voimalaympäristössä ensimmäisenä maailmassa käyttämään polttomoottorissa jatkuvasti vetypolttoaineseosta sähkön tuotantoon verkkoon. Testissä käytettyyn Wärtsilä 50SG -moottoriin ei ollut tehty muutoksia. Tämä on selvä osoitus Wärtsilän moottoriteknologian polttoainejoustavuudesta ja monikäyttöisyydestä.

Marraskuussa Wärtsilä lanseerasi seuraavan sukupolven sähköverkon tasapainotusteknologian. Ratkaisu rakentuu kolmelle keskeiselle täysin integroidulle komponentille: Wärtsilä 31SG Balancer -moottori, voimalaitoksen kustannustehokkaan rakentamisen mahdollistavat valmismoduulit ja Wärtsilän elinkaaripalvelut. Moottorin käynnistyminen ja kapasiteetin nosto on nopeaa huonoissakin sääolosuhteissa, mikä tukee vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon käyttöä.

Teknologiajohtajana Wärtsilä painottaa erityisesti päästöjen torjuntaa, hyötysuhteen ja polttoainejoustavuuden parantamista ja tuotteiden optimaalista kustannustehokkuutta. Ratkaisujen tietoyhteydet sekä datan hyödyntäminen hyötysuhteen optimoinnissa ja uuden asiakasarvon luomisessa korostuvat yhä vahvemmin Wärtsilän kehityssuunnitelmissa.