Strategiset riskit

Päivitetty 15.2.2024

Wärtsilän strateginen tavoiteasema liittyy keskeisesti merenkulku- ja energia-alan siirtymään kohti hiilineutraaliutta. Wärtsilällä on hiilineutraaliuutta edistävien ratkaisujen teknologiajohtajana, niiden kehityksen pioneerina ja johtavana yhteistyökumppanina merkittävä kyky luoda arvoa siirtymässä kohti hiilineutraaliutta. Strategisten riskien kartoitus on olennainen osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Tämä on konsernin riskienhallinnassa keskeistä pitkällä aikavälillä arvoa luoviin tekijöihin kohdistuvien uhkien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi ajoissa.

Liiketoiminta- ja markkinaympäristö

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklit ja megatrendit vaikuttavat Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli, asiakaskunnan jakautuminen kahteen erilliseen loppukäyttäjämarkkinaan, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä palveluiden suuri osuus liikevaihdosta, missä meillä on myös tulevaisuudessa hyvää kasvupotentiaalia.

Edelleen jatkuva Ukrainan sota ja Lähi-idän konflikti ovat aiheuttaneet eri hyödykkeiden kysyntään ja tarjontaan liittyviä maailmanlaajuisia riskejä sekä osaltaan kasvattaneet makrotalouden näkymien epävarmuutta. Globaalisti liiketoimintaan vaikuttavat inflaatiokehityksen epävakaus, kauppavirtojen ja -volyymien muutokset, muuttunut rahoitustilanne, geopoliittisen ympäristön epävakaus, mukaan lukien kauppasotien riski, sekä voimassa olevat ja suunnitellut Venäjän vastaiset pakotteet. Kaikki nämä ovat omiaan jarruttamaan talouskasvua maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisen taloustaantuman todennäköisyys on kasvanut, jolloin stagnaatiotilanteessa riskinä on liikevaihdon kasvun heikkeneminen.

Ilmastopolitiikan ja sääntelyn muutokset aiheuttavat markkinoilla epävarmuutta, sillä ne voivat vaikuttaa asiakkaiden teknologiavalintoihin. Geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Wärtsilä saa kuitenkin tilauksia kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkina-alueista. Tilauskertymässä ovat edustettuina kaikki Wärtsilän energiamarkkinoiden asiakassegmentit.

Useat tärkeät talouden kehityskulut vaikuttavat Wärtsilään sekä sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti. Näitä ovat esimerkiksi ympäristömääräykset, rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, mukaan lukien niiden mahdollisuudet ja halukkuus myöntää luottoa, pääomakustannukset sekä valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat monenkeskisten instituutioiden toiminta sekä vientiluottojen ja -takausten saatavuus.

Hiilineutraaliuteen pyrkiminen muuttaa maailmaa ja luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä merenkulussa että energia-alalla. Ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön voimaantulon olennainen viivästyminen tai odottamaton muutos voi kuitenkin vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin suoraan tai epäsuorasti.

Merenkulku- ja laivanrakennusalaan kohdistuu viranomaisten, rahoittajien ja loppuasiakkaiden taholta kasvavaa painetta siirtyä kohti hiilineutraaliutta. EU:n taksonomia, Poseidon-periaatteet ja ESG-kriteerit vaikuttavat pääoman saantiin. Hiilikustannukset (esim. EU:n Fit for 55, IMO:n hiilivero ja paikallinen ympäristösääntely) kasvattavat tavanomaisten polttoaineiden kokonaiskustannuksia merkittävästi. Polttoainetehokkuuden ja -joustavuuden tärkeys onkin selvästi nähtävillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuja, vaihtoehtoisia polttoaineita sekä sähkökäyttöisiä ja hybridiratkaisuja kohtaan.

Varustamoiden ja laivaoperaattoreiden halukkuus investoida niin uusiin kuin olemassa oleviin aluksiin on kriittinen tekijä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden tämänhetkinen rajallinen infrastruktuuri, taloudellisten kannustimien puute, perinteistenja vaihtoehtoisten polttoaineiden merkittävä hintaero, sääntely-ympäristöön liittyvät epävarmuudet ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät riskit voivat kuitenkin viivästyttää vihreää siirtymää. Samaan aikaan halukkuutta investoida uusiin aluksiin on laimentanut se, että monen telakan tilauskirjat ovat lähes täynnä, etenkin Kiinassa ja Etelä-Koreassa, joten varustamot joutuvat odottamaan uusia aluksia pidempään ja maksamaan niistä merkittävästi korkeamman hinnan. Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilä on hyvin edustettuna kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea laajalti erilaisille aluksille ja asiakkaille.

Sääntely-ympäristön selkeä ja ennakoitava kehitys on merenkulun hiilestä vapautumisen perusedellytys. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO uudistikin heinäkuussa 2023 alusten kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa strategiaansa entistä kunnianhimoisemmaksi siten, että tavoitteena on nettonollapäästöt noin vuoteen 2050 mennessä. Tämän ansiosta sidosryhmillä on kansainvälisesti yhtenäisempi käsitys vaatimuksista sekä alan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vaadittavista investoinneista. Varustamoiden on tämän vuoksi päivitettävä hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmansa ja investoitava lisää uusiin aluksiin korvatakseen alukset, jotka eivät täytä määräyksiä. Nykyisten alusten pitäminen määräysten mukaisina ja kilpailukykyisinä edellyttää varustamoilta lisäksi alusten hyötysuhteen nostoja, polttoainekonversioita ja kunnossapitotoimenpiteitä. Varustamot kiinnittävät yhä enemmän huomiota polttoainejoustavuuteen ja päivitysmahdollisuuksiin. Siirtyminen hiilineutraaleihin ja hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Drop-in-polttoaineet, hybridiratkaisut ja päästövähennysteknologiat ovat keskeisiä lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Pitkän aikavälin vähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin perustavanlaatuista muutosta kohti kestävän kehityksen mukaisia polttoaineita ja päästövähennysratkaisuja. Nykyisen kattavan hiilineutraaliuden mahdollistavan tuotetarjoomansa avulla Wärtsilä voi luoda asiakkailleen edellytykset välitavoitteiden ja vuodelle 2050 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Energia-ala on siirtymässä kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa tulevaisuutta politiikan ja sääntelyn kiihdyttäessä yleistä suuntausta kohti uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Samalla energian kysyntä kasvaa. IEA:n World Energy Outlook 2023:n mukaan sähköntuotannon tulisi lähes kolminkertaistua ja uusiutuvan energian tuotannon kahdeksankertaistua nettonollapäästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Monet maat ovat asettaneet kunnianhimoisesti korkeampia ilmastotavoitteita, ja hiilen ja muiden perusvoiman tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden asteittainen korvaaminen energiantuotannossa on jo käynnissä. Joustavuuden lisääntyminen ja pitkälti uusiutuvaan energiaan perustuviin sähköjärjestelmiin siirtyminen edellyttävät kuitenkin lisää tavoitteita, poliittisia muutoksia ja markkinauudistuksia. Tämän muutoksen vauhti on tärkein akkuvarastointi- ja säätövoimateknologioiden kasvua tukeva tekijä.

Erilaisten joustavien ratkaisujen tarpeen odotetaan jatkossa lisääntyvän, koska vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon osuus sähköjärjestelmissä kasvaa. Samalla sähköjärjestelmien kompleksisuus kasvaa, kun mukaan tulee erilaista tuotantoa. Kestävän kehityksen mukaiset polttoaineet yhdessä joustavien moottorivoimaloiden kanssa ovat edullinen ja kestävä ratkaisu sähköverkkojen tasapainottamiseen myös silloin, kun vaihtelevan uusiutuvan energian saatavuudessa on pitkiä katkoja. Wärtsilän kohdemarkkinoiden arvioidaan nelinkertaistuvan säätövoimalaitosten osalta ja kolminkertaistuvan energian varastointimarkkinoiden osalta vuoteen 2030 mennessä.

Lyhyen aikavälin takaiskuista (kuten uusiutuvaan energiaan liittyvien lupien hitaasta käsittelystä) huolimatta energiamurroksen keskipitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat. Energia- ja ilmastopolitiikan kehitys vie maailmanlaajuisesti kohti yhä kunnianhimoisempia hiilineutraaliustavoitteita. Voimantuotantoa koskevien määräysten muutokset tukevat säätövoiman käyttöönottoa (esim. Yhdysvaltojen liittovaltion ja osavaltioiden lait, EU:n sähkömarkkinauudistus ja Kiinan markkinauudistus). Merkillepantava ilmastopolitiikan edistysaskel oli vuonna 2022 voimaan tullut Yhdysvaltain ilmastolaki (Inflation Reduction Act), joka luo merkittäviä kannustimia uusiutuvan energian, akkuvarastoinnin ja muiden puhtaiden energiateknologioiden kehittämiselle. Euroopan komissio toteuttaa niin ikään vuonna 2022 käynnistämäänsä REPowerEU-suunnitelmaa, joka muun muassa vauhdittaa vihreää siirtymää ja edistää tuntuvia investointeja uusiutuvaan energiaan EU:ssa. Vuoden 2023 lopussa saavutettiin uusi virstanpylväs, kun yli 120 maata sitoutui kolminkertaistamaan uusiutuvan energian kapasiteettinsa vuoteen 2030 mennessä. COP28-päätöslauselmassa kehotetaan myös luopumaan fossiilisista polttoaineista, mikä on linjassa Wärtsilän pelkästään uusiutuvaan energiaan pohjautuvan vision kanssa.

Poliittiset ja sääntelyyn liittyvät riskit

Edelleen jatkuva Ukrainan sota ja Lähi-idän konflikti ovat kasvattaneet geopoliittisen jakautumisen ja epävakauden riskiä. Kauppajännitteet ja pakotteet tai saarrot muodostavat riskin Wärtsilän kansainvälisen liiketoiminnan laajuudelle. Koska Wärtsilällä on toimintaa 283 toimipisteessä 79 maassa ja yhtiö on toimittanut voimalaitoksia 180 maahan, poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittisen ilmapiirin sekä määräysten ja lainsäädännön kehitystä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Valtiollinen sääntely lisääntyy kaikkialla maailmassa. Wärtsilä painottaa säännösten noudattamista ja tuntemusta tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Esimerkiksi jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita seurataan tarkasti ja noudatetaan vaatimusten mukaisesti.

Samaan tapaan energia- ja sähkömarkkinoihin liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat suoraan ja välillisesti tulevaisuuden energiakapasiteettiin ja tuotantomuotojen jakaumaan. Esimerkiksi energia- ja ilmastosääntely voi nopeuttaa tai hidastaa energiasiirtymää. Viime vuodet ovat korostaneet geopolitiikan merkitystä energiamarkkinapolitiikalle ja investointipäätöksille.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit 

Wärtsilä eteni kohti ”Set for 30” sitoumuksensa tavoitetta, jonka mukaan sen oma toiminta on hiilineutraalia ja sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilän kestävän kehityksen tavoitteet painottuvat kolmeen pitkän aikavälin teemaan: Kohti hiilineutraaliutta, Parannamme turvallisuutta, monimuotoisuutta ja hyvinvointia sekä Aktiivinen ja vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Jokaiselle tavoitteelle on nimetty tavoitteen omistaja, joka laatii toimintasuunnitelmat, valvoo toteutusta ja raportoi tuloksista.

Edelläkävijäasema merenkulku- ja energia-alan teknologian kehityksessä ja hiilineutraaliuspyrkimyksissä on Wärtsilälle merkittävä mahdollisuus. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla kehittänyt tulevaisuudenkestäviä teknologioita. Lisäksi Wärtsilä tarjoaa monenlaisia jälkiasennusratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää valitsemaansa polttoainevaihtoehtoa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä haluamallaan tavalla. Energiasektorilla Wärtsilän energianvarastointi- ja energianhallintajärjestelmät antavat asiakkaille mahdollisuuden integroida ja optimoida uusiutuvien energianlähteiden käytön energiajärjestelmissään.

Nopeasti muuttuvat ympäristömääräykset luovat kysyntää hiilineutraaliuden mahdollistaville ratkaisuille. Riskejä liittyy lähinnä merenkulku- ja energiasektorien erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavissa olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristöteknologiaan sekä viranomaisten hiilineutraaliutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Wärtsilän maailmanlaajuisessa toimitusketjussa on tuhansia toimittajia. Siksi sen toimintaan voi kohdistua potentiaalisia kestävään kehitykseen ja maineeseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen. Wärtsilällä on selkeät odotukset, politiikat ja menettelyt näiden riskien hallitsemiseksi.

Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, vuosittain sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Wärtsilän strategiset sekä operatiiviset kestävän kehityksen riskit ovat arvion mukaan yleisesti ottaen matalat.

Vuonna 2023 Wärtsilä toteutti ilmastoteemojen raportointia koskevan kehitysprojektin, jonka perusteena olivat TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositukset. Vuonna 2023 Wärtsilä aloitti myös valmistelut EU:n kestävyysraportointidirektiivin sitovien vaatimusten täyttämiseksi. Wärtsilän ensimmäinen, tilivuoden 2024 tietoja koskeva CSRD-direktiivin mukainen raportti julkaistaan vuonna 2025.

Teknologiariskit 

Suurena konsernina Wärtsilä pystyy investoimaan eri teknologioihin, mikä pienentää tuotevalikoiman vanhentumiseen liittyviä riskejä. Vaikka T&K-toiminta ja innovaatiot ovatkin merkittävä mahdollisuus, potentiaalisena riskinä voidaan nähdä se, että kilpailijat tuovat vastaavia teknologioita tai uusia disruptiivisia teknologioita nopeammin tai tehokkaammin markkinoille. Yhtiö kasvattaa ratkaisujensa kilpailukykyä ja hallitsee teknologiariskejä ja -mahdollisuuksia jatkuvalla, vahvalla T&K-työllä ja innovaatioilla. Wärtsilä on nopeuttanut hiilipäästöjen vähentämiseen suunnatun teknologian kehittämistä nostamalla T&K-investoinnit perinteisestä noin kolmesta prosentista noin neljään prosenttiin liikevaihdosta. Wärtsilän T&K-työ, jonka osuus liikevaihdosta oli 4,3% vuonna 2023, liittyi suurimmaksi osaksi merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuteen.

Uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä yhtiö keskittyy optimoimaan asiakkaiden saaman elinkaariarvon ja pienentämään asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilällä on laaja valikoima moottoreita, digitaalisia teknologioita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä, jotka tarjoavat sekä siirtymän aikana että sen jälkeen merenkulun asiakkaidemme toiminnalle välttämätöntä tehokkuutta, luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä. Energialiiketoiminnassa Wärtsilä tukee asiakkaitaan näiden hiilineutraaliuspyrkimyksissä tulevaisuuden polttoaineilla toimivilla sähköjärjestelmää tasapainottavilla säätövoimalaitoksilla, hybridiratkaisuilla sekä energian varastointi- ja optimointiteknologialla. Molemmilla aloilla Wärtsilä etenee suunnitelmansa mukaisesti: tarjolla on hiilettömille polttoaineille valmis tuotevalikoima vuoteen 2030 mennessä.