Strategiset riskit

Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Wärtsilässä riski määritellään strategiseksi, jos sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklit ja megatrendit vaikuttavat Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli, asiakaskunnan jakautuminen kahteen erilliseen loppumarkkinaan, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä palveluiden suuri osuus liikevaihdosta. Useat tärkeät taloudelliset tekijät vaikuttavat Wärtsilään sekä sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti. Näitä ovat esimerkiksi rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus eli paitsi niiden mahdollisuudet myös niiden halukkuus myöntää luottoa sekä valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminta sekä vientiluottojen ja -takausten saatavuus.

Panostukset ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ovat tärkeitä Wärtsilän tulevan kasvupotentiaalin kannalta, sillä yhtiön kattava tuote- ja palveluvalikoima tukee asiakkaita ympäristösuorituskyvyn parantamisessa. Ympäristöpolitiikkojen ja -määräysten käyttöönoton viivästyminen tai odottamaton muutos voi olla Wärtsilälle riski. Tästä syystä mahdollisia muutoksia niiden aikatauluissa ja laajuuksissa seurataan jatkuvasti.

Markkina- ja asiakasriskit

Vuonna 2020 koronaviruspandemia heikensi Wärtsilän asiakkaiden investointihalukkuutta sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla. Tämä johti alhaisiin alustilausmääriin ja uutta voimalaitoskapasiteettia koskevien päätösten lykkääntymiseen. Palveluliiketoiminta kärsi liikkumisrajoituksista sekä alusten alhaisesta käyttöasteesta, voimalaitoksille pääsyä rajoittavista tekijöistä ja asiakkaiden huomion keskittymisestä rahavarojen säästämiseen. Pandemian kehittymiseen ja sen Wärtsilän markkinoita ja maailmantaloutta koskeviin pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat heikentäneet kysynnän kehityksen ennustettavuutta.

Energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti kestävämpiä energianlähteitä. Uusiutuvan energian osuutta lisäävät toisaalta ympäristöystävällisempiä energiamuotoja edistävät toimet ja toisaalta uusiutuvan energian tuotantomuotojen taloudellisuus. Uusiutuvan energian tuotannossa on kuitenkin enemmän vaihtelua, minkä vuoksi tasapainottavan kapasiteetin tarve kasvaa. Tässä kuvaan astuvat Wärtsilän joustava moottoriteknologia sekä energianvarastointi- ja järjestelmäintegraatiokyvykkyydet.

Nopeasti muuttuva energiamarkkinaympäristö on hidastanut asiakkaiden päätöksentekoa, sillä muutokset edellyttävät heidän tulevaa tarjontaansa koskevien strategioiden päivittämistä. Sähkön kysyntä kasvaa, mutta heikko talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle. Geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen joissakin maissa. Tilauksia saadaan kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkina-alueista. Lisäksi Wärtsilän tilaukset kertyvät kaikilta energiantuotantoliiketoiminnan kolmelta asiakassegmentiltä: teollisuusasiakkailta, itsenäisiltä voimantuottajilta ja sähkölaitoksilta.

Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea yli 50 000 alusta ja 10 000 asiakasta käsittävälle ja jatkuvasti kasvavalle asennetulle laitekannalle.

Kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin merenkulkualalla. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Rahoitusympäristön muutokset voivat vaikeuttaa rahoituksen saamista uusia aluksia varten. Ylimääräinen kapasiteetti voi edelleen kannustaa telakoita, varustamoita ja laivayhtiöitä yhdistymään joillakin segmenteillä, mikä puolestaan saattaa johtaa pienempään laite- ja palvelumyyntiin, kun suhteet asiakkaiden kanssa muuttuvat.

Polttoainetehokkuuden ja ympäristömääräysten tärkeys on selvästi nähtävillä, mikä lisää ympäristöratkaisujen kysyntää ja kiinnostusta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin sekä sähkö- ja hybridiratkaisuihin. Huoli ilmastonmuutoksesta edellyttää yhä kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Sääntelyn kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa kuitenkin hidastaa uusien alusten kysyntää. Sääntely-ympäristön selkeä ja ennakoitava kehitys on merenkulun hiilestä irtautumisen perusedellytys.

Digitalisaation merkitys sekä merenkulku- että energia-alalle ja näiden alojen liiketoimintamalleille on kasvanut edelleen. Wärtsilä jatkoi Smart Marine -strategiansa mukaisesti työtä tulevaisuuden merenkulkumarkkinoiden digitalisaation edistämiseksi kehittämällä ja tarjoamalla ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin tehdä koko merimatkasta turvallinen ja optimoida sen tehokkuus. Voimantuotantomarkkinoilla uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvu ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat lisänneet energiajärjestelmien kompleksisuutta. Wärtsilän Greensmith Energy Management System (GEMS) on todistetusti tehokas ja vakaa ohjelmistoalusta, jonka avulla asiakkaat voivat hyödyntää energiajärjestelmäänsä kuuluvia laitteita optimaalisella tavalla. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden valvoa yksittäisiä laitteita tai kokonaisia järjestelmiä etänä, tunnistaa ja diagnosoida laitevikoja reaaliajassa sekä pidentää järjestelmien käyttöikää.

Kilpailutilanne- ja hintariskit


Vuonna 2020 kilpailu markkinoilla, joilla Wärtsilä toimii, jatkui tiukkana. Wärtsilän voimalaitosten kohdemarkkinoilla, eli enintään 500 MW:n voimalaitoksissa, syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana tilattujen maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien laitosten yhteisteho oli 16,6 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 9%. Wärtsilän menestyksen taustalla on joustava voimantuotantoratkaisu, joka käy moniin eri sovelluksiin ja voimalakokoluokkiin. Vallitsevan kilpailutilanteen aiheuttama hintapaine on edelleen riski.

Merenkulun laitemyyntimarkkinoilla Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa päämoottoreissa. Markkinaosuus oli 57% vuonna 2020. Wärtsilän markkinaosuus apumoottorimarkkinoilla oli 6%. Hintakilpailu on säilynyt tiukkana uusien alusten markkinoilla johtuen osittain laivatilausten vähenemisestä. Wärtsilän strateginen kehitysaskel järjestelmäintegraattoriksi on osoittautunut tärkeäksi erottautumiskeinoksi kilpailtaessa uusista, entistä laajemmista ja jalostusarvoltaan isommista projekteista. Kokonaisratkaisujen myynti vähentää hintavaihteluita.

Merenkulku- ja energiamarkkinoiden huoltopalvelujen osalta Wärtsilä kehittää edelleen lisäarvoon perustuvan tarjoomakonseptinsa mukaisesti erilaisia elinkaaripalveluja ja laitteiden hallintaratkaisuja, joiden tarkoituksena on optimoida asiakkaiden laitteet niiden koko elinkaaren ajan. Nämä pitkäaikaiset huoltosopimukset varmistavat laitteiden suorituskyvyn ja suojelevat asiakkaan investointia sekä tuovat samalla vakautta Wärtsilän toimintaan palveluntarjoajana. 

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilällä on 258 toimipistettä 73 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 180 maahan. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle ja immateriaalioikeuksille merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Kauppajännitteet lisääntyivät kaikkialla maailmassa vuonna 2020, ja kauppasuhteisiin liittyvä kasvava epävarmuus on edelleen merkittävä riski. Wärtsilässä vaikutukset näkyvät lähinnä investointipäätösten venymisenä ja uusien alusten kysynnän heikentymisenä johtuen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan volyymin odotetusta laskusta.

Valtiollinen sääntely on viime vuosina lisääntynyt kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi asianmukaisiin sisäisiin prosesseihin on jouduttu kiinnittämään enemmän huomiota määräystenmukaisuuden ja tietoisuuden varmistamiseksi soveltuvin osin. Esimerkiksi jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita seurataan tarkasti ja noudatetaan tarpeen mukaan.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Wärtsilä arvioi kestävään kehitykseen liittyviä riskejään, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät mahdolliset liiketoimintariskit koskevat päästörajoituksia ja muuttuvia käsityksiä erilaisista teknologiaratkaisuista ja polttoaineista. Ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat riskit liittyvät erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavilla olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristötekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten kokonaishyötysuhteeseen sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Edelläkävijäasema merenkulku- ja energia-alan teknologian kehityksessä ja hiilineutraaliuspyrkimyksissä, ilmastonmuutos ja tiukkenevat ympäristömääräykset muodostavat Wärtsilälle merkittävän mahdollisuuden. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla etsinyt keinoja alentaa niistä aiheutuvia päästöjä. Wärtsilän tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käytön, kaasu ja uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien. Tuotteiden joustava käytettävyys antaa lisäksi mahdollisuuden suurten tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien asentamiseen heikentämättä sähköverkon luotettavuutta. Wärtsilä tarjoaa asiakkaille kestäviä, päästöjä pienentäviä hybridi- ja energianvarastointiratkaisuja. Wärtsilän teknologian avulla voidaan minimoida myös energiantuotannon vedenkulutus. Merenkulkualalla Wärtsilä voi pienentää alusten hiilijalanjälkeä tehokkaiden propulsiojärjestelmien, hybridiratkaisujen ja älykkäiden merimatkan optimointiratkaisujen avulla. Tarjottavia ympäristöratkaisuja ovat mm. erilaiset teknologiavaihtoehdot rikkioksidien (SOx) ja typen oksidien (NOx) päästöjen pienentämiseen sekä jäte- ja painolastiveden käsittelyyn. Wärtsilä tarjoaa monenlaisia päästöjä vähentäviä ja polttoainetehokkuutta parantavia jälkiasennusratkaisuja.

Wärtsilän maailmanlaajuisessa toimitusketjussa on monilukuinen joukko toimittajia, ja siksi sen toimintaan kohdistuu potentiaalisia kestävään kehitykseen ja maineeseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen. Wärtsilällä on selkeät odotukset, politiikat ja menettelyt näiden riskien hallitsemiseksi.

Teknologiariskit

Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä sekä hallitsemaan teknologiariskejä ja  mahdollisuuksia vahvalla tutkimus- ja kehitystyöllä sekä innovaatioilla. Uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä tavoitteena on optimoida asiakkaiden saama elinkaariarvo ja pienentää asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia. Tämä saavutetaan nykyaikaisilla ja kestävillä energiaratkaisuilla, kuten kaasuratkaisuilla, ympäristöteknologioilla, hybridijärjestelmillä, sähkö- ja automaatioratkaisuilla sekä energian varastointi- ja järjestelmäoptimointiratkaisuilla. Teknologiajohtajana Wärtsilä painottaa erityisesti päästöjen torjuntaa, hyötysuhteen ja polttoainejoustavuuden parantamista sekä tuotteiden optimaalista kustannustehokkuutta. Ratkaisujen tietoyhteydet sekä datan hyödyntäminen hyötysuhteen optimoinnissa ja uuden asiakasarvon luomisessa korostuvat yhä vahvemmin Wärtsilän kehityssuunnitelmissa.

© 2022 Wärtsilä