Strategiset riskit


Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Wärtsilässä riski määritellään strategiseksi, jos sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklisyys vaikuttaa Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli ja toiminta kahdella erillisellä loppumarkkinalla, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä huollon suuri osuus liikevaihdosta. Tärkeitä Wärtsilään ja sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti vaikuttavia taloudellisia tekijöitä ovat mm. rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, ja näin ollen niiden mahdollisuudet ja halukkuus myöntää luottoa, valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla, monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminta sekä vientiluottojen ja -takuiden saatavuus. Wärtsilän tilauskanta antaa yhtiölle kuitenkin aikaa sopeutua markkinaolosuhteiden muutoksiin.

Ympäristömääräysten tiukkeneminen vaikuttaa merkittävästi Wärtsilän kasvupotentiaaliin, koska yhtiön kattava tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vastata tiukkeneviin vaatimuksiin. Lainsäädännön toimeenpanon viivästyminen voi olla Wärtsilälle riski. Tästä syystä mahdollisia muutoksia ympäristömääräysten aikataulussa ja laajuudessa seurataan jatkuvasti.

Markkina- ja asiakasriskit

Energiamarkkinoilla on käynnissä maailmanlaajuinen muutos kohti kestävämpiä energianlähteitä. Uusiutuvan energian käyttö lisääntyy, ja energian varastointi muuttaa uutena teknologiana energiajärjestelmien perusteita. Wärtsilä on vahvasti mukana markkinoiden uudessa kehityksessä. Uuden teknologian nopea käyttöönotto voi luoda uusia riskejä, jotka liittyvät monimutkaisten hybridilaitosten optimaaliseen hallintaan. Wärtsilän Greensmith Energy Management System (GEMS) on todistetusti tehokas ja vakaa ohjelmisto monimutkaisten järjestelmien hallintaan ja operointiin ja antaa Wärtsilälle kilpailuetua kyseisten riskien hallinnassa.

Nopeasti muuttuva markkinaympäristö on hidastanut asiakkaiden päätöksentekoa, sillä muutokset edellyttävät heidän tulevaa tarjontaansa koskevien strategioiden päivittämistä. Sähkön kysyntä kasvaa, mutta heikko talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle. Geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen joissakin maissa. Öljyn alhaisella hinnalla on vastaava vaikutus öljyn- ja kaasuntuottajamaissa. Tilauksia saadaan kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riippuvuutta. Wärtsilän tilaukset kertyvät kaikilta kolmelta asiakassegmentiltä: teollisuusasiakkailta, itsenäisiltä voimantuottajilta ja sähkölaitoksilta.

Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea yli 50.000 alusta ja 10.000 asiakasta käsittävälle ja jatkuvasti kasvavalle laitekannalle.

Kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin merenkulkualalla. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Muutokset rahoitusympäristössä ovat luoneet haasteita uusien alusten rahoituksen saamiselle. Suurten telakoiden yhdistyminen on riski, joka toteutuessaan voi johtaa alhaisempaan laitemyyntiin, kun suhteet telakoiden kanssa muuttuvat. 

Polttoainetehokkuuden ja ympäristömääräysten tärkeys on selvästi nähtävillä, mikä lisää ympäristöratkaisujen kysyntää, kaasun käyttöä laivapolttoaineena sekä kiinnostusta sähkökäyttöisiä ja hybridiratkaisuja kohtaan. Huoli ilmastonmuutoksesta edellyttää yhä kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Sääntelyn kehitys on kuitenkin edelleen epävarmaa, mikä saattaa hidastaa uusien alusten kysyntää. Raskaan polttoöljyn hinnoittelua ja saatavuutta koskeva epävarmuus on viivästyttänyt asiakkaiden päätöksentekoa rikkipesuri-investointien osalta huolimatta siitä, että alustavat hintaindikaatiot tukevat kyseistä teknologiaa. Toisaalta pakokaasunpuhdistusjärjestelmien toimitukset kasvoivat merkittävästi, mikä synnytti tilausten hallintaan, oikea-aikaisiin toimituksiin ja laatuvaatimuksiin liittyvän riskin. Vapaan telakkakapasiteetin puute on riski, joka voi aiheuttaa viivästyksiä jälkiasennuksena toimitettavien rikkipesureiden asennuksessa ja käyttöönotossa.  

Digitalisaation merkitys sekä merenkulku- että energia-alalle ja näiden alojen liiketoimintamalleille on kasvanut edelleen. Wärtsilä jatkoi Smart Marine ‑strategiansa mukaisesti työtä tulevaisuuden merenkulkumarkkinoiden digitalisaation edistämiseksi laatimalla digitaalisen strategian ja tuomalla markkinoille uusia ratkaisuja. Niistä yksi esimerkki on Operim-järjestelmä, jolla voidaan tehostaa alusten operointia hyödyntämällä tehokkaammin kertyvää dataa sekä seuraamalla ja raportoimalla jatkuvasti keskeisiä suorituskykymittareita. Energiamarkkinoilla energianhallintajärjestelmien merkitys kasvaa uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyessä. Wärtsilän edistyksellinen energianhallinnan ohjelmistoalusta GEMS antaa asiakkaille mahdollisuuden valvoa yksittäisiä laitteita tai yrityksen koko laitoskantaa, tunnistaa ja diagnosoida laitevikoja reaaliajassa sekä pidentää järjestelmien käyttöikää.

Kilpailutilanne- ja hintariskit

Vuonna 2019 kilpailu Wärtsilän toimintamarkkinoilla lisääntyi. Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän kilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat kuten GE ja Siemens. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja nestemäistä polttoainetta käyttävissä voimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Energy Solutions, INNIO (ennen GE Jenbacher), Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Wärtsilän kohdemarkkinoilla, eli enintään 500 MW:n voimalaitoksissa, syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana tilattujen maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien laitosten yhteisteho oli 11,6 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 17%. Wärtsilän menestyksen taustalla on joustava voimantuotantoratkaisu, joka käy moniin eri sovelluksiin ja voimalakokoluokkiin. Vallitsevan kilpailutilanteen aiheuttama hintapaine on edelleen riski.

Energiamarkkinoiden huoltopalvelujen osalta Wärtsilä kehittää edelleen lisäarvoon perustuvan tarjoomakonseptinsa mukaisesti erilaisia elinkaaripalveluja ja laitosten hallintaratkaisuja, joiden tarkoituksena on asiakkaiden voimalaitosten koko elinkaaren aikainen optimointi. Nämä pitkäaikaiset huoltosopimukset varmistavat voimalaitoksen suorituskyvyn ja suojelevat asiakkaan investointia sekä tuovat samalla vakautta Wärtsilän toimintaan palveluntarjoajana. Energiapalveluissa kilpailu on pirstaloitunutta, ja kilpailijat ovat pääasiassa yksittäisiä paikallisia toimijoita.

Merenkulun laitemarkkinoilla kilpailuasetelma tiivistyi vuonna 2019 Kongsbergin ostettua Rolls-Roycen merenkulkuliiketoiminnan. Merkittävimmät kilpailijat päämoottorimarkkinoilla ovat MAN Energy Solutions ja Caterpillar (MAK). Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa päämoottoreissa, ja markkinaosuus oli 45% vuonna 2019. Wärtsilän markkinaosuus apumoottorimarkkinoilla oli 15%. Propulsiolaitteistoissa kilpailutilanne on hajanainen, ja eri tuotekategorioissa on eri kilpailijoita. Yksi pääkilpailijoista näissä tuotteissa on Kongsberg. Ympäristöratkaisuissa sekä kaasuratkaisuissa markkinat ovat erittäin pirstoutuneet. Ympäristöratkaisuissa tärkeimpiä kilpailijoita ovat Alfa Laval ja Evac, ja sähkö- ja automaatiosegmentissä kilpailijoita ovat esimerkiksi Kongsberg, GE ja Siemens. Merenkulun palveluissa Wärtsilällä ei ole suoranaisia kilpailijoita, jotka pystyisivät yksinään tarjoamaan yhtä laajan valikoiman palveluja.

Hintakilpailu on koventunut uusien alusten markkinoilla johtuen osittain laivatilausten vähenemisestä. Wärtsilän strateginen kehitysaskel järjestelmäintegraattoriksi, jolla on myös automaatio- ja laivasuunnitteluosaamista, on osoittautunut tärkeäksi erottautumiskeinoksi kilpailtaessa uusista, entistä laajemmista ja jalostusarvoltaan isommista projekteista. Kokonaisratkaisujen myynti vähentää hintavaihteluita.

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilällä on toimintaa yli 200 paikkakunnalla yli 80 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 180 maahan. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle ja immateriaalioikeuksille merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Kauppajännitteet ovat lisääntyneet kaikkialla maailmassa vuonna 2019, ja kauppasuhteisiin liittyvä epävarmuus on nyt markkinoilla aiempaa merkittävämpi riski. Wärtsilässä vaikutukset näkyvät lähinnä investointipäätösten venymisenä ja uusien alusten kysynnän heikentymisenä johtuen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan volyymin odotetusta laskusta.

Valtiollinen sääntely on viime vuosina lisääntynyt kaikkialla maailmassa, minkä vuoksi asianmukaisiin sisäisiin prosesseihin on jouduttu kiinnittämään enemmän huomiota määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi yhä jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita noudatettiin ja seurattiin tiiviisti vuonna 2019. Tämä edellyttää yhä sisäisiä toimia riittävien menettelyjen varmistamiseksi.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Wärtsilä on arvioinut kestävään kehitykseen liittyviä riskejään, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät mahdolliset liiketoimintariskit liittyvät päästörajoituksiin ja asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat riskit liittyvät erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavissa olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristötekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten kokonaishyötysuhteeseen sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Edelläkävijäasema teknologian kehityksessä pienentää Wärtsilän yritysvastuuriskejä ja tukee tiukkenevien ympäristömääräyksien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla etsinyt keinoja alentaa niistä aiheutuvia päästöjä. Wärtsilän tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käytön, kaasu ja uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien, ja joustava käytettävyys antaa mahdollisuuden suurten tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien asentamiseen heikentämättä sähköverkon luotettavuutta. Wärtsilä on käynnistänyt sekä hybridienergia- että energianvarastointiliiketoiminnan. Kyseessä on yhtiöllemme uusi keino tarjota asiakkaille vastuullisia innovaatioita, jotka pienentävät hiilipäästöjä. Wärtsilän teknologian avulla voidaan minimoida myös energiantuotannon vedenkulutus. Makean veden puutteen arvioidaan olevan yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuuden haasteista. Merenkulkualalla Wärtsilä voi pienentää alusten hiilijalanjälkeä optimoidun laivasuunnittelun, optimaalisten propulsioratkaisujen ja merimatkan hallinnan avulla. Tarjottavia ympäristöratkaisuja ovat mm. erilaiset teknologiavaihtoehdot rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseen sekä jäte- ja painolastiveden käsittelyyn. Wärtsilä tarjoaa monenlaisia päästöjä vähentäviä ja polttoainetehokkuutta parantavia jälkiasennusratkaisuja.

Lisätietoja on kestävää kehitystä käsittelevässä osiossa.

Teknologiariskit

Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä ja hallitsemaan teknologiariskejä ja -mahdollisuuksia vahvalla T&K-työllä ja innovaatioilla. Tuotekehityksen lähtökohtana on Wärtsilän strategian mukaisesti optimoida asiakkaiden saama elinkaariarvo ja vähentää kehittyneiden teknologioiden ja tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Tämä saavutetaan nykyaikaisilla ja kestävillä energiaratkaisuilla, esimerkiksi hyödyntämällä kaasuratkaisuja, ympäristötekniikkaa, laivasuunnittelua sekä sähkö- ja automaatioratkaisuja. Teknologiajohtajana Wärtsilä painottaa erityisesti päästöjen torjuntaa, hyötysuhteen parantamista ja tuotteiden optimaalista kustannustehokkuutta. Ratkaisujen verkottuminen ja datan hyödyntäminen hyötysuhteen optimoinnissa ja uuden asiakasarvon luomisessa korostuvat yhä vahvemmin Wärtsilän kehityssuunnitelmissa.

© 2021 Wärtsilä