Strategiset riskit

Päivitetty 14.2.2022

Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Wärtsilässä riski määritellään strategiseksi, jos sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan. 

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit 

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklit ja megatrendit vaikuttavat Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli, asiakaskunnan jakautuminen kahteen erilliseen loppumarkkinaan, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä palveluiden suuri osuus liikevaihdosta. Useat tärkeät taloudelliset tekijät vaikuttavat Wärtsilään sekä sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti. Näitä ovat esimerkiksi rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus eli paitsi niiden mahdollisuudet myös niiden halukkuus myöntää luottoa sekä valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminta sekä vientiluottojen ja -takausten saatavuus. 

Panostukset ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ovat tärkeitä Wärtsilän tulevan kasvupotentiaalin kannalta, sillä yhtiön kattava tuote- ja palveluvalikoima tukee jo nyt asiakkaita ympäristösuorituskyvyn parantamisessa. Ympäristöpolitiikkojen ja -määräysten käyttöönoton viivästyminen tai odottamaton muutos voi olla Wärtsilälle riski. Tästä syystä mahdollisia muutoksia niiden aikataulussa ja laajuudessa seurataan jatkuvasti. 

Markkina- ja asiakasriskit

Vuonna 2021 koronaviruspandemia heikensi edelleen Wärtsilän asiakkaiden halukkuutta investoida ja käyttää rahaa sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla. Palveluliiketoiminta kärsi edelleen liikkumisrajoituksista, voimalaitoksille pääsyä rajoittavista tekijöistä ja asiakkaiden huomion keskittymisestä rahavarojen säästämiseen. Uusien, herkemmin tarttuvien virusmuunnosten ilmaantuminen ja rokotuskattavuuden erot erityisesti kehittyvissä maissa ovat kasvattaneet maiden välisiä eroja epidemian päättymistä koskevissa ennusteissa. Epävarmuustekijät, jotka liittyvät pandemian kulkuun ja kestoon sekä sen pitkän aikavälin vaikutuksiin Wärtsilän markkinoihin ja maailmantalouteen, ovat pitäneet kysynnän kehityksen ennustettavuuden heikkona. 

Energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti kestävämpiä energianlähteitä. Uusiutuvan energian osuutta lisäävät toisaalta ympäristöystävällisempiä energiamuotoja edistävät toimet ja sääntelyn luomat paineet, toisaalta uusiutuvan energian tuotantomuotojen taloudellisuus. Uusiutuvan energian tuotannossa on kuitenkin enemmän vaihtelua, minkä vuoksi tasapainotuskapasiteetin tarve kasvaa. Tässä Wärtsilän joustavasta moottoriteknologiasta on hyötyä. Lisäksi Wärtsilän tarjoamille energianvarastointi- ja järjestelmäintegraatiokyvykkyyksille on yhä enemmän kysyntää. 

Energiamarkkinoilla koronaviruspandemia, valuuttakurssien heilahtelut ja mahdolliset rahoitusta koskevat rajoitteet todennäköisesti lykkäävät uutta voimantuotantokapasiteettia koskevia sijoituspäätöksiä taloudellisen toiminnan maailmanlaajuisesta kasvusta huolimatta. Monet maat kamppailevat edelleen koronaviruspandemian kanssa, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia toteuttaa uusia infrastruktuurihankkeita. Ilmastopolitiikan ja sääntelyn muutokset aiheuttavat epävarmuutta markkinoilla, sillä ne voivat vaikuttaa asiakkaiden teknologiavalintoihin. Geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Tilauksia saadaan kuitenkin kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkina-alueista. Lisäksi tilauskertymässä ovat edustettuina kaikki Wärtsilän energiamarkkinoiden asiakassegmentit. 

Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea yli 50 000 alusta ja 10 000 asiakasta käsittävälle ja jatkuvasti kasvavalle asennetulle laitekannalle. 

Kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin merenkulkualalla. Vaikka hidastunut talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Rahoitusympäristön muutokset voivat vaikeuttaa rahoituksen saamista uusia aluksia varten. Ylimääräinen kapasiteetti voi edelleen kannustaa telakoita, varustamoita ja laivayhtiöitä yhdistymään joillakin segmenteillä, mikä puolestaan  saattaa johtaa pienempään laite- ja palvelumyyntiin, kun suhteet asiakkaiden kanssa muuttuvat. 

Viranomaiset, rahoittajat ja loppuasiakkaat painostavat merenkulku- ja laivanrakennusalaa yhä voimakkaammin hiilineutraaliuteen. Polttoainetehokkuuden ja -joustavuuden tärkeys on selvästi nähtävillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuja, vaihtoehtoisia polttoaineita sekä sähkökäyttöisiä ja hybridiratkaisuja kohtaan. Tarkoituksenmukaisen tulevan teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvät epävarmuustekijät voivat vaikuttaa varustamoiden ja laivayhtiöiden halukkuuteen investoida sekä uusiin että olemassa oleviin aluksiin. Samalla vaihtoehtoisten polttoaineiden rajallinen infrastruktuuri, perinteisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden merkittävä hintaero sekä sääntely-ympäristöön ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät epävarmuudet voivat asettaa esteitä vihreälle siirtymälle. Sääntely-ympäristön selkeä ja ennakoitava kehitys on merenkulun hiilineutraaliuden perusedellytys. 

Digitalisaation merkitys sekä merenkulku- että energia-alalle ja näiden alojen liiketoimintamalleille on kasvanut edelleen. Wärtsilä jatkaa työtä tulevaisuuden merenkulkumarkkinoiden digitalisaation edistämiseksi kehittämällä ja tarjoamalla ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden turvallisuuteen ja tehokkuuden optimointiin liittyviin tarpeisiin. Voimantuotantomarkkinoilla uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvu ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat lisänneet energiajärjestelmien kompleksisuutta. Wärtsilän GEMS Digital Energy Platform on todistetusti tehokas ja vakaa energianhallinta-alusta, jonka avulla asiakkaat voivat optimaalisesti hyödyntää energiajärjestelmäänsä kuuluvia laitteita. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden valvoa yksittäisiä laitteita tai kokonaisia järjestelmiä etänä, tunnistaa ja diagnosoida laitevikoja reaaliajassa sekä pidentää järjestelmien käyttöikää.  

Kilpailutilanne- ja hintariskit

Vuonna 2021 kilpailu markkinoilla, joilla Wärtsilä toimii, jatkui tiukkana. Wärtsilän voimalaitosten kohdemarkkinoilla, eli enintään 500 MW:n voimalaitoksissa, syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana tilattujen maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien laitosten yhteisteho oli 19,2 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 5%. Nopeasti kasvavilla energianvarastointimarkkinoilla Wärtsilä on Teslan ja Fluencen ohella kolmen suurimman toimijan joukossa. Merenkulun laitemyyntimarkkinoilla Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa päämoottoreissa. Markkinaosuus oli 62% vuonna 2021. Wärtsilän markkinaosuus apumoottorimarkkinoilla oli 5%. Hintakilpailu on säilynyt tiukkana sekä uusien alusten markkinoilla että voimalaitosmarkkinoilla. 

Merenkulku- ja energiamarkkinoiden huoltopalvelujen osalta Wärtsilä kehittää edelleen lisäarvoon perustuvan tarjoomakonseptinsa mukaisesti erilaisia elinkaaripalveluja ja laitteiden hallintaratkaisuja, joiden tarkoituksena on asiakkaiden laitteiden koko elinkaaren aikainen optimointi. Nämä pitkäaikaiset palvelusopimukset varmistavat laitteiden suorituskyvyn ja suojelevat asiakkaan investointia sekä tuovat samalla vakautta Wärtsilän toimintaan palveluntarjoajana.  

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilällä on yli 200 toimipistettä 68 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 180 maahan. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä. 

Kauppajännitteet lisääntyivät kaikkialla maailmassa vuonna 2021, ja kauppasuhteisiin liittyvä kasvava epävarmuus on edelleen merkittävä riski.  

Valtiollinen sääntely lisääntyy kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kiinnittää huomiota määräystenmukaisuuden ja tietoisuuden varmistamiseen soveltuvin osin. Esimerkiksi jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita seurataan tarkasti ja noudatetaan tarpeen mukaan.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit 

Lokakuussa 2021 Wärtsilä julkisti ”Set for 30” sitoumuksensa, jonka mukaan sen oma toiminta on hiilineutraalia ja sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilä päivitti kestävän kehityksen tavoitteensa vuoden 2021 alussa. Hiilineutraaliuden lisäksi tavoitteet painottuvat kahteen pitkän aikavälin teemaan: turvallisuuden, monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä aktiivisena ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. 

Edelläkävijäasema merenkulku- ja energia-alan teknologian kehityksessä ja hiilineutraaliuspyrkimyksissä on Wärtsilälle merkittävä mahdollisuus. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla kehittänyt tulevaisuudenkestäviä teknologioita. Lisäksi Wärtsilä tarjoaa monenlaisia jälkiasennusratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää valitsemaansa polttoainevaihtoehtoa ja pyrkiä hiilineutraaliuteen haluamallaan tavalla. Energiasektorilla Wärtsilän energianvarastointiratkaisut yhdessä GEMS-ohjelmiston kanssa antavat asiakkaille mahdollisuuden integroida ja optimoida uusiutuvien energianlähteiden käytön energiajärjestelmissään. 

Nopeasti muuttuvat ympäristömääräykset luovat kysyntää ratkaisuille, jotka mahdollistavat hiilineutraaliuden. Riskejä liittyy lähinnä merenkulku- ja energiasektorien erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavilla olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristöteknologiaan sekä viranomaisten hiilineutraaliutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen. 

Wärtsilän maailmanlaajuisessa toimitusketjussa on monilukuinen joukko toimittajia, ja siksi sen toimintaan kohdistuu potentiaalisia kestävään kehitykseen ja maineeseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen. Wärtsilällä on selkeät odotukset, politiikat ja menettelyt näiden riskien hallitsemiseksi. 

Teknologiariskit 

Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä ja hallitsemaan teknologiariskejä ja -mahdollisuuksia vahvalla tutkimus- ja kehitystyöllä sekä innovaatioilla. Uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä tavoitteena on optimoida asiakkaiden saama elinkaariarvo ja pienentää asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia. Tämä saavutetaan nykyaikaisilla ja kestävillä energiaratkaisuilla, kuten kaasuratkaisuilla, ympäristöteknologioilla, hybridiratkaisuilla, sähkö- ja automaatioratkaisuilla sekä energian varastointi- ja järjestelmäoptimointiratkaisuilla.  

Wärtsilä ilmoitti vuonna 2021 käynnistävänsä laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilettömiä ratkaisuja. Testiohjelma Wärtsilän polttoainejoustavilla moottoreilla tekee yhtiöstä edelläkävijän vedyn ja ammoniakin käyttöönotossa toimivina moottoripolttoaineina. Teknologiajohtajana Wärtsilä painottaa erityisesti päästöjen torjuntaa, hyötysuhteen ja polttoainejoustavuuden parantamista sekä tuotteiden optimaalista kustannustehokkuutta. Ratkaisujen tietoyhteydet sekä datan hyödyntäminen hyötysuhteen optimoinnissa ja uuden asiakasarvon luomisessa korostuvat yhä vahvemmin Wärtsilän kehityssuunnitelmissa.