Vahinkoriskit

Päivitetty 15.2.2024

Terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät riskit 

 

Wärtsilän henkilöstön turvallisuus pyritään takaamaan työterveysja turvallisuusjärjestelmillä, koulutusohjelmilla, matkustamista koskevilla terveys- ja turvallisuusohjeilla sekä kriisitilanteita koskevalla ohjeistuksella. Wärtsilä on vakuuttanut henkilöstönsä asianmukaisesti. Johtokunta on nostanut työturvallisuuden konsernitason painopisteeksi yhtiön kestävän kehityksen ohjelmaan sisältyvän poissaoloon johtaneiden tapaturmien nollatavoitteen kautta.

Ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä torjutaan ympäristöjärjestelmillä. Wärtsilä ylläpitää kiinteistörekisteriä kaikista yhtiön käytössä olevista kiinteistöistä ja ohjaa niiden ostoa, myyntiä, vuokrausta ja turvallisuutta. Kiinteistöjen ympäristöauditointeihin käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Wärtsilään näkyvät monin eri tavoin koko toimitusketjussamme, omissa toiminnoissamme ja asiakkaidemme tarpeissa. Niitä ovat potentiaaliset toimipaikkoihimme ja työntekijöihimme kohdistuvat fyysiset riskit, jotka johtuvat pääasiassa maapallon keskilämpötilan noususta sekä tiheämmistä ja voimakkaammista helleaalloista ja rankkasateiden aiheuttamista tulvista.

Wärtsilä pitää yhtiön tärkeimpiin tuotantotiloihin Suomessa ja varastotiloihin Alankomaissa kohdistuvaa ilmastoriskiä vähäisenä, koska tilat eivät sijaitse äärimmäisille sääilmiöille, maanjäristyksille ja maastopaloille alttiilla alueilla. Joillakin pienemmillä toimipaikoilla on suurempi riski altistua fyysisille vaikutuksille, vaikkakaan ne eivät muodosta Wärtsilälle kokonaisuutena merkittävää taloudellista riskiä. Lisätietoa vuosikertomuksen osiosta Kestävä kehitys.

Luonnonmullistusten varalta laaditaan omat suunnitelmansa, ja riskejä torjutaan tarvittaessa esimerkiksi korottamalla tontteja tulvariskirajan yläpuolelle tai rakentamalla tulvapatoja. Wärtsilän suurimmissa toimipaikoissa on toteutettu liiketoiminnan vaikutusten analyysi ja laadittu toiminnan jatkuvuussuunnitelma sekä omaisuusvahinko- että keskeytysriskien varalta. Kun asiakasprojekteja toimitetaan kohteisiin, joissa voi esiintyä äärimmäisiä sääilmiöitä, Wärtsilä kiinnittää erityistä huomiota työntekijöidensä ja alihankkijoidensa hyvinvointiin ja suunnittelee toiminnot sen mukaisesti.

Kyber- ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit

Datan käyttö lisääntyy merenkulussa ja laivanrakennuksessa sekä energiamarkkinoilla nopeasti, mikä tarkoittaa, että kyberuhkat voivat aiheuttaa liiketoiminnalle erilaisia taloudellisia, operatiivisia tai mainehaittoja.

Wärtsilällä on sisäinen organisaatio, jonka tehtävänä on kyberturvallisuusriskien tehokas hallinta kaikkialla Wärtsilä-konsernissa. Organisaatio tarjoaa strategista ja operatiivista tukea kyberturvallisuuden varmistamiseen yhteistyössä Wärtsilän liiketoimintojen kanssa. Lisäksi se huolehtii sisäisen toiminnan turvallisuuden edellyttämästä hallinnoinnista, riskienhallinnasta ja varmennuksesta sekä pyrkii varmistamaan, että liiketoimintojen asiakastarjoomat ovat kaikkien niitä koskevien nykyisten ja tulevien määräysten ja standardien mukaisia.

Wärtsilän kyberturvallisuuden hallinnointimalli on yhdenmukainen yleisen liiketoimintariskien hallinnan kanssa ja tukee liiketoimintoja ja tukitoimintoja niiden omien kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa ja priorisoinnissa. Kyberturvallisuustiimi tekee yhteistyötä turvallisuudesta huolehtivan tiimin kanssa kaikkialla Wärtsilässä varmistaakseen kokonaisvaltaisten turvallisuusratkaisujen tehokkaan ja koordinoidun toteutuksen niin fyysisten riskien kuin kyberriskien osalta.

Wärtsilän sisäiseen toimintaan liittyviä tietoturvariskejä kartoitetaan ja arvioidaan jatkuvasti. Tietoturvariskejä torjutaan kaikkialla Wärtsilän tietoliikenneverkoissa, päätepisteissä, järjestelmissä ja palveluissa. Wärtsilän vuorokauden ympäri toimiva tietoturvakeskus valvoo sisäisiin järjestelmiin kohdistuvia uhkia jatkuvasti ja seuraa tiiviisti ulkoisten uhkien riskitasoa sekä reagoi koordinoidusti tunnistettuihin tietoturvapoikkeamiin niiden tapahtuessa.

Kyberturvallisuusriskien tehokasta torjuntaa kehitetään jatkuvasti koordinoidulla ja täydentävällä kyberturvallisuuskoulutuksella, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävillä aloitteilla ja laaja-alaisella viestinnällä. Tämä kattaa kaikki Wärtsilän liiketoiminnat ja konsernitoiminnot.

Wärtsilä on tunnistanut tarpeen torjua toimitusketjuunsa liittyviä kyberturvallisuusriskejä. Yhtiö on vastannut tarpeeseen kattavalla, riskiperusteisella riippumattoman osapuolen toteuttamalla riskienhallintaohjelmalla, joka lisää mahdollisuuksia toimittajien puolueettomaan arviointiin, myös etänä, sekä toimitusketjun kyberturvallisuusriskien jatkuvaan seurantaan.

On hyvä huomata, että Wärtsilällä on lukuisia kyberturvallisuussertifiointeja ja että yhtiö pyrkii jatkuvasti yhtenäistämään prosessiensa, tuotteidensa ja ratkaisujensa kyberturvallisuutta kansainvälisten standardien kanssa sekä saamaan lisää sertifiointeja.

Yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyvät riskit

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) määrittelee yleiset kehykset Wärtsilän tietosuojalle, jota noudatetaan sekä Euroopan talousalueella että sen ulkopuolella. Tietosuojaa toteutetaan konsernitason yksityisyydensuojapolitiikkojen ja -prosessien tuella ja niiden mukaisesti.

Wärtsilä soveltaa yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan riskiperusteista lähestymistapaa ja toteuttaa lisätoimenpiteitä yksityisyydensuojan ja tietosuojan toteutumisen vahvistamiseksi ja riskien torjumiseksi asianomaisten vastuutuksella, sisäänrakennetulla tietosuojalla, tiedon minimoinnilla ja läpinäkyvyydellä.

Wärtsilä parantaa jatkuvasti työntekijöiden tietosuojatietoutta pakollisen GDPR-koulutuksen, kohdennettujen koulutusten, viestinnän sekä kattavien ohjeistusten avulla. Wärtsilä panostaa edelleen tietosuoja-alustojen kehittämiseen tukeakseen tietosuojan hallintaa ja toteuttamista.

Riskien vakuuttaminen

Riskit, joihin ei voida vaikuttaa omin toimenpitein, siirretään vakuutusyhtiöille aina, kun se on mahdollista ja toivottavaa. Riskin vakuutettavuus edellyttää, että vahinkotapahtuma voidaan katsoa äkilliseksi ja odottamattomaksi.

Tavoitteena on, että henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen, mukaan lukien alihankkijoista johtuva toiminnan keskeytyminen, sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Wärtsilällä on oma jälleenvakuutusyhtiö Vulcan Insurance PCC Ltd Wärtsilän omien riskien vakuuttamiseen. Yhtiö sijaitsee jälleenvakuutustarkoitusta varten Guernseyn saarella. Vulcan Insurance PCC Ltd:n tulos konsolidoidaan konsernin kirjanpitoon, ja yhtiö maksaa veronsa normaalisti Suomeen.