Herkkyysanalyysi


Valuutta

Wärtsilän liikevaihdosta noin 65% on euromääräistä ja yrityksen kustannusrakenne on pitkälti euroon perustuva. Näin ollen valuuttamuutoksista ei aiheudu suurta riskiä Wärtsilälle. Euron valuuttakurssin muutokset verrattuna muihin valuuttoihin vuonna 2020 on seuraava.

  • +/-10% muutos johtaisi -/+4,7% muutokseen liikevaihdossa
  • +/-10% muutos johtaisi -/+5,3% EBIT-muutokseen
     

Öljyn hinta

Öljyn hintamuutosten suoranainen vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä kysyntään. Öljyn hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Öljyn hinnan nousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös maakaasulla käyviin aluksiin. Öljyn hinnan lasku voi lykätä öljyntuotantomaiden ja -alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava rooli Wärtsilän liiketoiminnassa.

Raaka-aineet

Wärtsilän tuotannossa käytetyt komponentit ovat pitkälle jalostettuja, mikä rajoittaa raaka-aineiden hintamuutosten vaikutusta. Lisäksi avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raaka-aineiden hintaheilahteluja.

Korot

Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Kiinteäkorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Hallitus on antanut valtuutuksen väliaikaisesti kasvattaa kiinteäkorkoisten lainojen osuutta 100%:iin, ja valtuutus on voimassa tammikuuhun 2022. Wärtsilä suojaa lainaportfolionsa johdannaisilla, kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla.

Vuoden 2020 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 26 milj. euron (28) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset). Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 4 milj. euron (1) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).


Lisätietoja löydätte Riskienhallinta-sivuiltamme.

© 2021 Wärtsilä