Herkkyysanalyysi

Päivitetty 10.2.2022

Valuutta

Wärtsilän liikevaihdosta noin 60% on euromääräistä ja yrityksen kustannusrakenne on pitkälti euroon perustuva. Näin ollen valuuttamuutoksista ei aiheudu suurta riskiä Wärtsilälle. Euron valuuttakurssin muutokset verrattuna muihin valuuttoihin vuonna 2021 on seuraava:

  • +/-10% muutos johtaisi -/+5,1% muutokseen liikevaihdossa
  • +/-10% muutos johtaisi -/+4,8% EBIT-muutokseen

Öljyn hinta

Öljyn hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä kysyntään. Öljyn hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Öljyn hinnannousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös kaasukäyttöisiin aluksiin. Matalat öljyn hinnat voivat lykätä öljyntuotantomaiden ja -alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava merkitys Wärtsilän liiketoiminnalle. Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. Pysyvämmin korkealle tasolle jäävät kaasun hinnat voivat kuitenkin saada laivayhtiöt vaihtamaan vähärikkisiin polttoaineisiin, minkä monien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat. Energiamarkkinoilla kaasun hintavaihtelu ja hintojen nousu voivat vaikuttaa kaasua käyttävien perusvoimantuotantolaitosten kilpailukykyyn. Niillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta säätövoimaan.

Raaka-aineet

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raakaaineiden hintaheilahteluja. Sähkön hinnalla ei ole olennaista vaikutusta Wärtsilän tuotantokustannuksiin. Energiamarkkinoilla sähkön hinnannousu tukee asiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin.

Korot

Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Kiinteäkorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Hallitus on antanut valtuutuksen väliaikaisesti kasvattaa kiinteäkorkoisten lainojen osuutta 100%:iin, ja valtuutus on voimassa tammikuuhun 2022. Wärtsilä suojaa lainaportfolionsa johdannaisilla, kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla.

Vuoden 2021 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 17 milj. euron (26) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset). Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 1 milj. euron (4) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).

Lisätietoja löydätte Riskienhallinta-sivuiltamme.