Herkkyysanalyysi

Päivitetty 27.2.2024

Valuutta

Vuonna 2023 57% (44) myynnistä ja 52% (50) operatiivisista kuluista oli euromääräisiä, ja 28% (40) myynnistä
ja 24% (24) operatiivisista kuluista oli Yhdysvaltain dollareita. Loppu jakautui usean valuutan kesken. 

Öljyn ja kaasun hinta

Maakaasun maailmanmarkkinahinnat laskivat edellisvuoden äärimmäisen korkealta tasolta mutta pysyivät vuotta 2021 edeltävää tasoa korkeammalla. Hinnat vaihtelivat vuoden aikana merkittävästi osoituksena markkinoiden herkkyydestä niin tarjonnan kuin kysynnän häiriöille.

Öljyn ja kaasun hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä polttoainekustannuksiin moottoritestauksessa, T&K-toiminnassa ja joidenkin toimitilojen lämmityksessä. Yleisesti ottaen öljyn ja kaasun hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta korkeammat öljyn ja kaasun hinnat lisäävät kiinnostusta energiatehokkuuteen liittyvään tarjontaamme ja kasvattavat vaihtoehtoisten vihreiden polttoaineiden kysyntää niiden kustannuskilpailukyvyn parantuessa tavanomaisiin polttoaineisiin nähden. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn ja kaasun hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia.

Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. LNG:n kysyntä pysyy korkeana, sillä monet Euroopan maat ovat siirtyneet Venäjältä tuotavasta putkikaasusta LNG:hen. LNG:n kysynnän ja tarjonnan kasvu sekä investoinnit nesteytyskapasiteetin lisäämiseen kasvattavat LNG-aluskapasiteetin kysyntää. Telakoilla, jotka kykenevät rakentamaan LNG-aluksia, ei kuitenkaan ole juurikaan tilaa uusille tilauksille lähivuosina. Jos kaasun hinnat jäävät pysyvämmin korkealle tasolle, laivayhtiöt voivat väliaikaisesti vaihtaa LNG:n vähärikkiseen polttoöljyyn, minkä useimpien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat.

Energiamarkkinoilla kaasun hintavaihtelu ja hintojen nousu voivat vaikuttaa haitallisesti valikoimamme kilpailukykyyn erityisesti perusvoiman tuotannossa, mikä voi johtaa hiili- ja ydinvoimaloiden käyttötuntien kasvuun. Polttoaineiden hinnan nousulla voi olla vaikutusta projektien kannattavuuteen ja asiakkaiden päätöksiin. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan pienempiä säätövoimantuotannossa, jossa käyntitunteja on tyypillisesti vähemmän

Raaka-aineet

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joistakin avainkomponenteista on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, mikä tasoittaa raaka-aineiden hintaheilahteluja sopimusten voimassaoloaikana. Tiettyjen raaka-aineiden toimitusketjujen keskittyminen ja kireä kilpailu hankintojen turvaamiseksi aiheuttavat kuitenkin suoria riskejä Energy-liiketoiminnalle.

Akkuteollisuus on kärsinyt hintavaihteluista, ja litiumin hinta laski merkittävästi vuoden aikana.

Korot

Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Kiinteäkorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Wärtsilä suojaa lainaportfolionsa johdannaisilla, kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla.

MEUR

2023

2022

Kiinteäkorkoiset lainat

108

213

Vaihtuvakorkoiset lainat

483

471

Johdannaiset

127

204

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus kokonaislainasta (mukaanlukien johdannaiset), %

40

61

Vuoden 2023 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 5 miljoonan euron (10) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset). Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 4 miljoonan euron (3) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset). Molemmissa analyyseissä on käytetty 31.12.2023 mukaista velkasalkkua.

Lisätietoja löydätte Riskienhallinta-sivuiltamme.