Herkkyysanalyysi

Päivitetty 27.2.2023

Valuutta

Wärtsilän liikevaihdosta noin 44% on euromääräistä ja yrityksen kustannusrakenne on pitkälti euroon perustuva. Näin ollen valuuttamuutoksista ei aiheudu suurta riskiä Wärtsilälle. Euron valuuttakurssin muutokset verrattuna muihin valuuttoihin vuonna 2022 on seuraava:

  • +/-10% muutos johtaisi -/+6,1% muutokseen liikevaihdossa
  • +/-10% muutos johtaisi -/+3,3% EBIT-muutokseen

Öljyn ja kaasun hinta

Öljyn ja kaasun hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä polttoainekustannuksiin moottoritestauksessa, T&K-toiminnassa ja joidenkin toimitilojen lämmityksessä.

Öljyn ja kaasun hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Korkeat hinnat lisäävät myös kiinnostusta energiatehokkuuteen liittyvään tarjontaamme sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää niiden kustannuskilpailukyvyn parantuessa tavanomaisiin polttoaineisiin nähden.

Öljyn ja kaasun hinnannousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös maakaasulla käyviin aluksiin. Matalat öljyn hinnat voivat puolestaan lykätä öljyntuotantomaiden ja - alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava merkitys Wärtsilän liiketoiminnalle. Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. Pysyvämmin korkealle tasolle jäävät kaasun hinnat voivat kuitenkin saada laivayhtiöt vaihtamaan LNG:n vähärikkisiin polttoaineisiin, minkä useimpien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat.

Kaasun hinnan vaihtelu ja hintojen nousu vaikuttavat energiamarkkinoilla haitallisesti kaasua käyttävän perusvoiman tuotannon kilpailukykyyn, mikä voi johtaa hiili- ja ydinvoimaloiden käyttötuntien kasvuun. Polttoaineiden hinnan nousulla voi olla vaikutusta projektien kannattavuuteen ja asiakkaiden päätöksiin. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan pienempiä säätövoimantuotannossa, jossa käyntitunnit ovat tyypillisesti alhaisempia.

Raaka-aineet

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raakaaineiden hintaheilahteluja.

Akkuteollisuus on kärsinyt hintojen noususta, ja litiumin hinta on noussut merkittävästi menneen vuoden aikana. Markkinat vaikuttavat hyväksyneen hintatason keväisen korjauksen, ja tilausaktiviteetti lisääntyi koko vuoden jälkipuoliskon ajan.

Korot

Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Kiinteäkorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Wärtsilä suojaa lainaportfolionsa johdannaisilla, kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla.

Vuoden 2022 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 10 miljoonan euron (17) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset). Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 3 miljoonan euron (1) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset). Molemmissa analyyseissä on käytetty 31.12.2022 mukaista velkasalkkua.

Lisätietoja löydätte Riskienhallinta-sivuiltamme.