Riskienhallinta

Päivitetty 14.2.2022

Samoin kuin missä tahansa yrityksessä, Wärtsilän normaaliin  toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Jokaisen yrityksen on pakko hyväksyä jonkinlainen riskitaso. Ylläpitämällä riskitietoista  toimintakulttuuria ja hallitsemalla riskejä ennakoivasti Wärtsilä pyrkii varmistamaan, että se pystyy toteuttamaan strategioitaan ja  toimimaan tehokkaasti, saavuttamaan päämääränsä ja taloudelliset tavoitteensa sekä varautumaan mahdollisiin ulkoisiin riskeihin. 

Riski on tavoitteisiin liittyvä epävarmuustekijä, jonka toteutumisesta  seuraa poikkeama odotetusta tuloksesta. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen eli uhka tai mahdollisuus. Siksi riskienhallinnassa tulee  keskittyä tunnistamaan tällaiset olennaiset, yhtiön tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit ja arvioimaan, ovatko  ne hyväksyttävällä tasolla. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi, lieventämiseksi, siirtämiseksi  tai seuraamiseksi tai mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. 

Wärtsilän riskienhallintaa kuvaavat seuraavat periaatteet:

  • Wärtsilä katsoo, että riskienhallinta on olennainen osa yhtiönstrategista ja operatiivista johtamista, sidoksissajohtamisjärjestelmiin ja osa yrityskulttuuria.
  • Riskienhallintaprosessi on järjestelmällinen, katkeamatonkehä, jossa muodostetaan kokonaiskuva tilanteesta,tunnistetaan ja arvioidaan riskit, suoritetaan toimenpiteetniiden torjumiseksi, hoidetaan tarvittava viestintä jakonsultaatiot sekä seurataan tuloksia ja katselmoidaantoiminta.
  • Liiketoiminnat kantavat vastuun riskeistään ja tuotoistaan, elivastuu riskienhallinnasta on liiketoimintojen johtoryhmillä jajohtajilla. Wärtsilässä kuitenkin jokaisen on oltava tietoinenriskeistä.
  • Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti Wärtsilän omassaorganisaatiossa ja yhtiön toimintaympäristössä tapahtuvienmuutosten myötä.
  • Riskienhallinnan kypsyyttä arvioidaan säännöllisesti.


Riskienhallinnan kehys ja hallinnointi

Wärtsilän yleinen riskienhallintakehys ja siinä määritellyt käytännöt  ovat ISO 31000:2018 standardin mukaisia, ja niissä painotetaan jatkuvaa parantamista ja todentamista. Riskienhallinnan kehys ja  ohjeet on dokumentoitu koko konsernin kattavassa yritysriskien hallintapolitiikassa. Politiikka päivitettiin vuonna 2021. 

Wärtsilän hallitus on viime kädessä vastuussa konsernin yleisen  riskinottohalukkuuden ja riskitason määrittelemisestä sekä  konsernin riskiprofiilin valvomisesta neljännesvuosittaisissa  arvioissa. 

Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat yhdessä lähtökohtien  määrittelystä Wärtsilän riskitietoiselle toimintakulttuurille ja  varmistavat, että riskienhallinta on juurrutettu syvälle kaikkiin  toimintoihin ja prosesseihin ja käytössä on asianmukaiset työkalut  ja resurssit. Hallitus arvioi konsernin riskiprofiilia, eli tärkeimpiä  riskejä ja suunnitelmia niiden hoitamiseksi, neljännesvuosittain ja  ohjaa ja asettaa tarvittaessa prioriteetteja riskienhallinnan  toimenpiteiden ja valvontakeinojen riittävyyden varmistamiseksi. 

Wärtsilän liiketoiminnat vastaavat strategioidensa toteuttamisesta  sekä operatiivisten ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisesta.  Liiketoimintojen ja niiden johtoryhmien vastuulla on myös toteuttaa  jatkuvia riskienhallintatoimenpiteitä, joilla tunnistetaan, hallitaan ja  hoidetaan kaikki olennaiset, myös projektikohtaiset, riskit. Tämä työ  jalkautetaan kunkin liiketoiminnan liiketoimintayksikkötasolle.  Jokainen liiketoiminta esittää riskiprofiilinsa toimitusjohtajalle,  talousjohtajalle ja muulle johtokunnalle neljännesvuosittain. 

Konsernin riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka  puolestaan raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle. Toiminto on vastuussa riskiraportointiprosessista, riskienhallintajärjestelmän  ylläpidosta ja liiketoimintojen sekä niiden eri organisaatioiden  tukemisesta riskienhallinnassa. Toiminto johtaa myös sisäistä  riskienhallinnan vertaisryhmää, joka yhdessä liiketoimintojen  edustajien kanssa varmistaa yhdenmukaisuuden, tiedon jakamisen  ja jatkuvan parantamisen Wärtsilän riskienhallintaan liittyvässä  toiminnassa.

Riskien luokittelu

Wärtsilä luokittelee riskit strategisiksi, operatiivisiksi sekä vahinkoja  rahoitusriskeiksi. Todennäköiset vaikutukset ovat suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja  rahoitusriskeissä. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia  lukuun ottamatta vahinkoriskejä, joiden vaikutukset voivat olla vain  negatiivisia.