Riskienhallinta

Samoin kuin missä tahansa yrityksessä, Wärtsilän normaaliin toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Jokaisen yrityksen on pakko hyväksyä tietty riskitaso. Ylläpitämällä riskitietoista toimintakulttuuria ja hallitsemalla riskejä ennakoivasti Wärtsilä pyrkii varmistamaan, että se pystyy toteuttamaan strategioitaan ja toimimaan tehokkaasti, saavuttamaan päämääränsä ja taloudelliset tavoitteensa sekä varautumaan mahdollisiin ulkoisiin riskeihin.

Riski on tavoitteisiin liittyvä epävarmuustekijä, jonka toteutumisesta seuraa poikkeama odotetusta tuloksesta. Se voi olla uhka tai mahdollisuus. Siksi riskienhallinnassa tulee keskittyä tunnistamaan tällaiset olennaiset, yhtiön tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit ja arvioimaan, ovatko ne hyväksyttävällä tasolla. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi, lieventämiseksi, siirtämiseksi tai seuraamiseksi. Mahdollisuuksien ja toteuttamiskelpoisuuden mukaan riskit voidaan muuttaa myös mahdollisuuksiksi.

Wärtsilän riskienhallintaa kuvaavat seuraavat periaatteet:

  • Wärtsilä katsoo, että riskienhallinta on olennainen osa yhtiön strategista ja operatiivista johtamista, sidoksissa johtamisjärjestelmiin ja osa yrityskulttuuria.
  • Riskienhallinta on järjestelmällinen, katkeamaton prosessi, jossa muodostetaan kokonaiskuva tilanteesta, tunnistetaan ja arvioidaan riskit, suoritetaan toimenpiteet niiden vaikutusten torjumiseksi tai lieventämiseksi, hoidetaan tarvittava viestintä ja konsultaatiot sekä seurataan tuloksia ja katselmoidaan toiminta.
  • Kaikki Wärtsilän liiketoiminnat ovat vastuussa strategisten ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisesta. Vastuu ennakoivasta riskienhallinnasta ja riskientorjuntasuunnitelmien tehokkaasta toteutuksesta on liiketoimintojen johtoryhmillä ja johtajilla. Wärtsilässä kuitenkin jokaisen on oltava tietoinen riskeistä.
  • Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti Wärtsilän omassa organisaatiossa ja yhtiön toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä.
  • Riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.


Riskienhallinnan kehys ja hallinnointi

Wärtsilän yleinen riskienhallintakehys ja siinä määritellyt käytännöt ovat ISO 31000:2018 -standardin mukaisia, ja niissä painotetaan jatkuvaa parantamista ja todentamista. Riskienhallinnan viitekehys ja ohjeet on dokumentoitu koko konsernin kattavassa yritysriskien hallintapolitiikassa.

Wärtsilän hallitus on viime kädessä vastuussa konsernin yleisen riskinottohalukkuuden ja riskitason määrittelemisestä sekä konsernin riskiprofiilin säännöllisestä valvomisesta.

Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat yhdessä periaatteiden määrittelystä Wärtsilän riskitietoiselle toimintakulttuurille ja varmistavat, että riskienhallinta on juurrutettu syvälle kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin ja käytössä on asianmukaiset työkalut ja resurssit. Johtokunta arvioi konsernin riskiprofiilia, eli tärkeimpiä riskejä ja suunnitelmia niiden torjumiseksi tai lieventämiseksi, säännöllisesti ja ohjaa ja asettaa tarvittaessa prioriteetteja riskienhallinnan toimenpiteiden ja valvontakeinojen riittävyyden varmistamiseksi.

Wärtsilän liiketoiminnat vastaavat strategioidensa toteuttamisesta sekä operatiivisten ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisesta. Liiketoimintojen ja niiden johtoryhmien vastuulla on myös toteuttaa jatkuvia toimenpiteitä olennaisten riskien tunnistamiseksi, hallinnoimiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Tämä työ jalkautetaan organisaatiossa liiketoimintayksikkötasolle ja edelleen alemmille tasoille. Jokainen liiketoiminta esittelee säännöllisesti riskiprofiilinsa toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja muulle johtokunnalle.

Konsernin riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka puolestaan raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle. Toiminto on vastuussa riskiraportointiprosessista, riskienhallintajärjestelmän ylläpidosta ja liiketoimintojen sekä niiden eri organisaatioiden tukemisesta riskienhallinnassa. Toiminto johtaa myös sisäistä riskienhallinnan vertaisryhmää, joka yhdessä liiketoimintojen edustajien kanssa varmistaa yhdenmukaisuuden, tiedon jakamisen ja jatkuvan parantamisen Wärtsilän riskienhallintaan liittyvässä toiminnassa.

Riskiraportointi

Riskien luokittelu

Wärtsilän yleisessä riskienhallintakehyksessä ja siinä määritellyissä käytännöissä riskit luokitellaan strategisiksi, operatiivisiksi sekä vahinko- ja rahoitusriskeiksi. Mahdolliset vaikutukset ovat tyypillisesti suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja rahoitusriskeissä. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia lukuun ottamatta vahinkoriskejä, joiden vaikutukset voivat olla vain negatiivisia.