Tunnuslukujen laskentakaavat

Liiketulos
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – kulut – poistot ja arvonalentumiset +/– osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Tietyt tuotot ja kulut esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä kun niillä on merkittävä vaikutus konsernin tuloslaskelmaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat uudelleenjärjestelyistä johtuvista tuotoista ja kuluista, jotka tähtäävät konsernin toiminnan kapasiteetin sopeuttamiseen. Niihin voi sisältyä myös muita tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella syntyneitä tuottoja ja kuluja, kuten arvonalentumisia, yrityshankintaan liittyviä kustannuksia, kolmansien osapuolten oikeudenkäynteihin liittyviä kirjattuja suorituksia tai aikaisemmin lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä ennakoimattomia velvoitteita.

Vertailukelpoinen liiketulos
Liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA
Liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot

Bruttoinvestoinnit
Sijoitukset osakkeisiin ja yrityshankintoihin + sijoitukset aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Korolliset nettovelat
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat + pitkä- ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – korolliset saamiset – rahavarat

Oma pääoma/osake
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Omavaraisuusaste

Oma pääoma

 

x 100

 

Oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut

Nettovelkaantumisaste
Korolliset velat – rahavarat
Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

 

x 100

 

Oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana

Oman pääoman tuotto (ROE)

Tilikauden tulos

 

x 100

 

Oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana

Tilauskertymä
Tilikauden aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä, jotka toimitetaan joko kuluvana tilikautena tai sen jälkeen.

Tilauskanta
Asiakkaiden tekemien, mutta vielä toimittamattomien tilausten arvo. Palvelusopimusten osalta vain seuraavan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisältyy tilauskantaan.

Nettokäyttöpääoma (WCAP)
(Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (Ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka)