Palkitsemisraportti 2021

Päivitetty 28.1.2022

Palkitsemispolitiikka lyhyesti

Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikan mukaan (”palkitsemispolitiikka” tai ”politiikka”) Wärtsilän henkilöstön palkitsemista ohjaavat suoriutumiseen perustuvat palkitsemisperiaatteet, joiden mukaan palkitsemisen on oltava joustavaa, läpinäkyvää, kilpailukykyistä ja yhtiön keskeisten etujen mukaista. Periaatteet jäsentävät palkitsemismallia kaikkialla organisaatiossa ja varmistavat, että henkilöstön palkitseminen on yhdenmukaista yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta hallituksen jäsenille, kokouspalkkioista ja valiokuntien palkkioista. Palkkiot vaihtelevat aseman, työkuorman ja vastuun mukaan. Vuosipalkkiot maksetaan osakkeina ja rahana. Kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous päättää palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, eläkkeestä, etuuksista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Tavoitteena on eri palkitsemismuotojen hyvä tasapaino. Kiinteän peruspalkan osalta pyritään kilpailukykyiseen markkinapalkkaan. Sitä täydentävät lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön tuloksia ja palkita niiden mukaisesti.

Hallitus voi poiketa politiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Palkitsemispolitiikka (pdf)

Vuoden 2021 palkitseminen lyhyesti

Hallituksen jäsenten hyväksytyt palkkiot vuodelle 2021 pysyivät samoina kuin vuonna 2020, eli hallituksen jäsenten palkitseminen pysyi ennallaan.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen kasvoi vuonna 2021 edellisvuodesta. Toivotimme uuden toimitusjohtajan tervetulleeksi helmikuussa 2021, minkä yhteydessä palkitsemispolitiikkaan tehtiin väliaikainen poikkeus, jolla turvattiin osakeomistukselle asetetun edellytyksen täyttyminen. Toimitusjohtaja hyväksyi vuonna 2020 vapaaehtoisen palkanalennuksen. Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) ehdot täyttyivät, ja kannustinpalkkio maksettiin vuonna 2021.

Hallitus päätti tammikuussa 2021 uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä yhtiön johdolle ja valitulle avainhenkilöstölle. Kyseessä on suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, PSP). PSP-järjestelmän vuosien 2021–2023 suoritusmittari on taloudellinen lisäarvo.

Olemme julkistaneet Set for 30 -ilmastotavoitteemme: oman toiminnan hiilineutraalius ja hiilettömille polttoaineille valmis tuotevalikoima vuoteen 2030 mennessä. Tämän mukaisesti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI) 2022–2024 sisältyy olennaisia kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuosien 2019–2021 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ei maksettu bonuksia.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän vuoden 2021 tavoitteet saavutettiin osittain, ja bonukset maksetaan vuonna 2022.

Palkitsemisraportti 2021 (pdf)