Palkitsemisraportti 2020

Palkitsemispolitiikka lyhyesti

Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikan (”palkitsemispolitiikka” tai ”politiikka”) mukaan Wärtsilän henkilöstön palkitsemista ohjaavat suoriutumiseen perustuvat palkitsemisperiaatteet, joiden mukaan palkitsemisen on oltava joustavaa, läpinäkyvää, kilpailukykyistä ja keskeisten etujen mukaista. Periaatteet jäsentävät palkitsemismallia kaikkialla organisaatiossa ja varmistavat, että henkilöstön palkitseminen on yhdenmukainen yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa.

Hallituksen jäsenten (”hallituksen”) palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta hallituksen jäsenille, kokouspalkkioista ja valiokuntapalkkioista. Palkkiot vaihtelevat aseman, työkuorman ja vastuun mukaan. Vuosipalkkiot maksetaan osakkeina ja rahana, kokous- ja valiokuntapalkkiot rahana. Varsinainen yhtiökokous päättää palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, eläkkeestä ja eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Tavoitteena on eri palkitsemismuotojen hyvä tasapaino. Kiinteän peruspalkan osalta pyritään kilpailukykyiseen markkinapalkkaan. Näitä täydentävät lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät, joiden tavoitteena on tukea yhtiön suoriutumista ja palkita sen mukaisesti.

Hallitus voi poiketa politiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tämän vuoden yhtiökokouksessa 4.3.2021 palkitsemispolitiikasta äänestettiin neuvoa-antavasti. Pöytäkirjaan kirjattiin tuloksesta seuraavasti: Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 284.212.096 ääntä vastaten 84,69% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 36.142.209 ääntä vastaten 10,77% annetuista äänistä.

Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikka


Vuoden 2020 palkitseminen lyhyesti


Hallituksen jäsenten hyväksytyt palkkiot olivat vuonna 2020 samat kuin vuonna 2019, eli hallituksen jäsenten palkitseminen pysyi ennallaan.

Konsernijohtajalle vuonna 2020 maksetut kokonaispalkkiot pienenivät vuodesta 2019. Vuoden 2020 tulos oli olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen ja antoi perusteet maksaa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (short-term incentive scheme, ”STI”) mukaiset palkkiot kyseiseltä vuodelta. Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (long-term incentive scheme, ”LTI”) ei maksettu bonuksia.

Vuoden 2020 alkuperäisen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän koko vuoden tavoitteet päivitettiin, jotta ne tukisivat keskittymistä kriittisiin toimintoihin poikkeusolosuhteissa, jotka aiheutuivat koronaviruspandemiasta. Kaikilla lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä olleilla työntekijöillä oli samat tavoitteet ja tulosmittarit. Bonuksen maksimitaso oli 50% alkuperäisestä tasosta. Kaikki ohjelman piirissä olleet ansaitsivat 37,5% alkuperäisestä maksimibonuksesta. Bonukset maksetaan vuonna 2021.

Yhtiö ryhtyi ennakoiviin toimenpiteisiin koronaviruspandemian vuoksi. Työntekijöiden palkitsemiseen vaikutti henkilöstökulujen väliaikainen pienentäminen työajan lyhennyksillä ja lomautuksilla. Konsernijohtajan ja johtokunnan jäsenten kiinteitä palkkoja leikattiin väliaikaisesti 20% toisella vuosineljänneksellä. Syntyneet säästöt lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen koronavituspandemian vaikutuksia ehkäisevän työn tukemiseksi.

Palkitsemisraportti 2020

© 2021 Wärtsilä