Operatiiviset riskit

Päivitetty 14.2.2022

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoimintojen päivittäistä työtä. Mahdollisuuksia ja riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan päivittäin. Niistä raportoidaan ja niiden hallinta osoitetaan asianmukaiselle johtotasolle. Mahdollisuuksien ja uhkien tila arvioidaan säännöllisesti, ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Valmistusriski

Wärtsilä analysoi jatkuvasti tuotantoaan ja koko toimitusketjun kapasiteettikustannuksia. Kaikissa suurimmissa toimituskeskuksissa on toteutettu riskiarvioinnit. Turvallisuuden parantamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja riskien torjuntaan on investoitu merkittävästi. Riskien tunnistamiseen, arviointiin ja torjuntaan liittyvää toimintaa toteutetaan säännöllisesti osana operatiivista johtamista. Käytössä on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta edistäviä järjestelmiä. Tärkeimmille toimituskeskuksille on laadittu turvallisuus- ja toiminnan jatkuvuussuunnitelmat. 

Toimittaja- ja alihankkijariski

Vuonna 2021 maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt aiheuttivat riskin tehtaiden toiminnalle ja varaosien toimituksille ja vaikuttivat negatiivisesti raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin ja saatavuuteen sekä kuljetuskustannuksiin. 

Wärtsilän hankintatoiminnot on integroitu liiketoimintoihin. Tavoitteena on luoda lisäarvoa Wärtsilän asiakkaille varmistamalla yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa toimitusten laatu, täsmällisyys ja alhaisimmat kokonaiskustannukset. Kategorioihin perustuvan johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan yhtenäiset rajapinnat ja synergiaedut liiketoimintojen rajat ylittävälle toimittajakannalle. Indirect Purchasing -toiminto on keskitetty toiminto, joka vastaa epäsuorien materiaalien ja palvelujen strategisista hankinnoista kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa.  

Wärtsilässä on käytössä prosessi, jolla johdetaan ja valvotaan Wärtsilän toimittajaverkostoa ja todennetaan, että toimittajien suorituskyky vastaa odotuksia. Toimittajien suorituskykyä mitataan siten jatkuvasti. Toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun kuuluu olennaisena osana säännöllinen toiminnan keskeytysriskin arviointi yhteistyössä yhtiön toimittajien kanssa.  

Wärtsilä on luonut tiiviit ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet tärkeimpiin toimittajiinsa. Lisäksi riskejä torjutaan seuraamalla toimittajien luottokelpoisuutta kattavasti. Wärtsilä käyttää verkkopohjaista ratkaisua toimitusketjun riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Keskeisiin komponenttitoimituksiin liittyviä riskejä torjutaan käyttämällä mahdollisuuksien mukaan kahta tai useampaa toimittajaa.

Tuotteiden elinkaari ja tuotevastuuriski

Wärtsilän laatustrategia painottuu ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää reklamaatioita. Tämä saavutetaan tehokkaalla projektiriskien hallinnalla, tietoisuuden ja vastuunoton lisäämisellä ja selkeän tuoteparannusprosessin tuella. 

Tutkimus- ja kehitysprosessissa käytetään useita riskienhallintatekniikoita, esimerkiksi FMEA-menetelmää (Failure Modes and Effects Analysis) ja sisäistä validointitestausta. Wärtsilä hallitsee laaturiskejä huolellisella suunnittelulla ja valmistuksella sekä valvomalla toimitusketjun laatua. Robotisoitu ultraääneen perustuva rikkomaton aineenkoetus ja tulosten data-analyysi lisää geometrialtaan monimutkaisissa komponenteissa olevien vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä. 

Wärtsilä soveltaa tuotekehitysprosessin ohjauksessa ns. porttimallia: Uusi tuote päästetään markkinoille aluksi vain rajoitetusti, ja vasta testien ja jatkovalidoinnin jälkeen myyntiorganisaatiolle annetaan täydet valtuudet myydä tuotetta. 
Wärtsilä hallitsee valmistuksen laaturiskejä erilaisten laadunvarmistus- ja laadunvalvontaperiaatteiden avulla. Laadunvarmistukselle ja -valvonnalle asetettavien edellytysten taso määräytyy komponentin kriittisyyden mukaan, ja niitä sovelletaan kaikkialla koko toimitusketjussa. 

Komponenttien järjestelmälliseen arviointiin käytetään vaatimustenhallintaa, mikä mahdollistaa resurssien ja työpanoksen kohdistamisen komponentin kriittisyyden mukaan. Kriittisyyskategoriat perustuvat komponentin pettämisen aiheuttamiin seurauksiin. Tavoitteena on parantaa laatua ennakoivasti tuotekehityksessä, hankintatoiminnoissa ja koko toimitusprosessissa. 

Myynnistä toimitukseen -prosessissa saadut opit jaetaan kyseisten organisaatioiden kesken asiakaspalvelutoiminnan kehittämiseksi ja riskien minimoimiseksi.  

Poikkeamien hallinta Wärtsilässä painottuu toimintojen kehittämiseen ja parantamiseen kirjaamalla ja käsittelemällä havaitut poikkeamat. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat sovittujen spesifikaatioiden mukaiset tuotteet ja palvelut sovitussa laajuudessa. Poikkeamien tehokas käsittely, seuranta ja katselmointi on ratkaisevan tärkeää asianmukaisen riskienhallinnan ja -torjunnan kannalta. 

Tuoteparannusten hallintaan (ongelmien ratkaisuun) liittyviä projekteja priorisoidaan riskin ja tärkeyden mukaan. Projekti käynnistetään, kun Wärtsilä havaitsee teknisen ongelman reklamaatiotilastojen, asiakaspalautteen tai sisäisen analyysin perusteella eikä tapaus ole riskiluokituksen mukaisesti yksittäinen. 

Liiketoiminnat tukevat asiakkaita kaikissa takuuasioissa. Näin muodostuu palautekanava kentältä tuotantoon sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja asiakkaan laitteista otetaan vastuu koko niiden elinkaaren ajalta. Tuotteiden toimituksen jälkeen mahdollisesti syntyvien kustannusten kattamiseksi tehdään takuuvaraus. Odottamattomat vahingot katetaan yhtiön tuotevastuuvakuutuksella. 

Laatua parannetaan jatkuvasti noudattamalla alan parhaita käytäntöjä ja hyvää hallintotapaa. Kukin liiketoiminta on vastuussa tuotteidensa, toimintatapojensa ja palvelujensa laadusta. Johto on kaikilla tasoilla vastuussa oman organisaationsa tuotannon laadusta ja siitä, että käytössä on asianmukaiset arviointi- ja palautemekanismit.  
Wärtsilän liiketoimintatason laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018 standardien mukaisesti painottaen ennakoivaa riskien ja mahdollisuuksien hallintaa.  

Sopimusriskit

Wärtsilän laiteliiketoimintaan sisältyy erikokoisia projekteja ja toimituksia. Merkittävimmät tilaukset koskevat kokonaisratkaisuina (EPC, Engineering, Procurement and Construction) rakennettavia voimalaitoksia sekä suuria meriteollisuuden ja energia-alan toimituksia, jotka edellyttävät kattavaa koordinointia, tehokasta riskienhallintaa ja toimitettavien järjestelmien ja ratkaisujen integrointia. 

Välttääkseen odottamattomat kustannusylitykset myös kaikkein monimutkaisimmissa projekteissa Wärtsilä pitää erittäin tärkeänä, että sillä on käytössä oikeanlaiset teknisen arvioinnin valvontakeinot, toimittajien hyväksyntämenettelyt ja sisäiset koulutusohjelmat. Näiden toimenpiteiden avulla Wärtsilä pyrkii varmistamaan projektiensa laadukkaan toteuttamisen sekä riskien ja mahdollisuuksien varhaisen tunnistamisen. 

Tuotevastuuseen perustuvien korvausvaatimusten riskejä vähentävät Wärtsilän tuotteiden ja työn koko elinkaaren kattava laatu. Tämä alkaa suunnittelusta ja jatkuu kaikkien tuotantovaiheiden läpi aina kenttähuoltoon ja sopimusten tarkistusprosessiin saakka. 

Elinkaaritukeen liittyvän toiminnan sopimusriskit liittyvät pääasiassa pitkäaikaisiin sopimuksiin ja palveluprojekteihin, kuten moottoreiden modernisointeihin, jälkiasennuksiin tai muutoksiin. Kattavissa suorituskykyperusteisissa sopimuksissa sopimusriski liittyy kykyyn hallita ja huoltaa laitoksia ja laitteita suunnitellusti.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvät riskit 

Wärtsilä noudattaa lakeja ja omia sisäisiä politiikkojaan ja menettelytapaohjeitaan kaikessa liiketoiminnassaan. Wärtsilän toimintaperiaatteet toimivat työntekijöiden tärkeimpänä ohjeistuksena ja vaativat korkeita eettisiä periaatteita ja rehellisyyttä. 

Wärtsilä on sitoutunut noudattamaan poikkeuksetta korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä. Wärtsilä ehkäisee korruptiota eikä hyväksy toimintaperiaatteissaan, korruption vastaisessa politiikassaan ja compliance-raportointia koskevassa politiikassaan määriteltyjen periaatteiden rikkomuksia. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta on kielletty Wärtsilässä, ja yhtiössä on ehdoton nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Wärtsilässä on käytössä väärinkäytösten raportointikanava.  

Säännösten noudattamisen prosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa säännösten noudattamisesta sekä toimintansa eettisyydestä ja rehellisyydestä. Compliance-toiminto edistää säännösten noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoutta korruptioon, lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin liittyvistä riskeistä. 

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi Wärtsilä noudattaa aina korkeita eettisiä toimintaperiaatteita ja edellyttää tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojensa ehdotonta noudattamista, mukaan lukien esimerkiksi kolmansiin osapuoliin liittyvän korruption ja lahjonnan riskiä koskevat menettelyt. 

Raaka-aineiden hintariski 
Öljy ja kaasu 
Öljyn hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä kysyntään. Öljyn hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Öljyn hinnannousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös kaasukäyttöisiin aluksiin. Matalat öljyn hinnat voivat lykätä öljyntuotantomaiden ja -alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava merkitys Wärtsilän liiketoiminnalle. Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. Pysyvämmin korkealle tasolle jäävät kaasun hinnat voivat kuitenkin saada laivayhtiöt vaihtamaan vähärikkisiin polttoaineisiin, minkä monien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat. Energiamarkkinoilla kaasun hintavaihtelu ja hintojen nousu voivat vaikuttaa kaasua käyttävien perusvoimantuotantolaitosten kilpailukykyyn. Niillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta säätövoimaan. 

Metallit ja sähkö 
Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raaka-aineiden hintaheilahteluja. Sähkön hinnalla ei ole olennaista vaikutusta Wärtsilän tuotantokustannuksiin. Energiamarkkinoilla sähkön hinnannousu tukee asiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin.