Operatiiviset riskit

Päivitetty 15.2.2024

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoimintojen päivittäistä työtä. Mahdollisuuksia ja riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan päivittäin. Niistä raportoidaan ja niiden hallinta osoitetaan asianmukaiselle johtamistasolle. Mahdollisuuksien ja uhkien tila arvioidaan säännöllisesti, ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

 

Valmistusriski

Wärtsilä analysoi jatkuvasti tuotantokustannuksiaan sekä niihin liittyviä raaka-aineiden ja komponenttien toimituskustannuksia ja varmistaa tarkoituksenmukaisen, kapasiteetiltaan riittävän tuotannon. Valmistusriskiä torjutaan alihankinnalla ja pitämällä oman valmistuksen osuus pienempänä. Wärtsilän Sustainable Technology Hub Vaasassa on moderni ja joustava huippuluokan T&K- ja tuotantokeskus, jonka logistiikka on pitkälti automatisoitu. Keskus toimii myös yhteistyö- ja innovaatiokampuksena kumppaneille. Toimintojen siirto Vaasan vanhoista tiloista Sustainable Technology Hubiin on saatu päätökseen, mutta Triesten tuotannon lopettamista jatketaan vuonna 2024.

Kaikissa suurimmissa toimituskeskuksissa on toteutettu säännölliset riskiarvioinnit. Turvallisuuden parantamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja riskien torjuntaan on investoitu merkittävästi. Riskien tunnistamiseen, arviointiin ja torjuntaan liittyvää toimintaa toteutetaan säännöllisesti osana operatiivista johtamista. Käytössä on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta edistäviä järjestelmiä. Tärkeimmille toimituskeskuksille on laadittu turvallisuus- ja toiminnan jatkuvuussuunnitelmat.

Organisatoriset valmiudet

Wärtsilän tavoite on muovata merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuskehitystä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää oikeita organisatorisia valmiuksia ja osaamista. Energiasiirtymän nopeutuminen luo kiinnostavia uramahdollisuuksia eri puolilla maailmaa sekä Wärtsilässä että yhtiön ulkopuolella. Jos yhtiö ei onnistu saamaan tai pitämään osaavaa ja kokenutta työvoimaa, sen strategisten painopisteiden toteutus ja aikataulu voivat kärsiä. Wärtsilä pyrkii eri keinoin olemaan suosittu työnantaja, joka pystyy rekrytoimaan ja pitämään liiketoiminnan tarpeita vastaavia, osaavia ja yhtiön arvoihin, päämääriin ja tavoitteisiin sitoutuvia työntekijöitä.

Kustannusinflaatio- ja toimittaja- ja alihankkijariski

Wärtsilän kannattavuutta rasitti edelleen vuonna 2023 kustannusinflaatio johtuen etenkin ennen kustannusinflaation kiihtymistä saaduista projekteista. Ennen kustannusinflaation kiihtymistä käynnistetyt laitetoimitusprojektit, jotka rasittivat kannattavuuttamme vuonna 2022 ja vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, on nyt saatu päätökseen ja pois tilauskannastamme. Globaaleihin toimitusketjuihin kohdistuvat paineet ovat hellittäneet tuntuvasti vuoden aikana, ja joidenkin materiaalien kustannukset ovat alentuneet. Energia- ja työvoimakustannukset pitävät kokonaiskustannustason kuitenkin edelleen korkeana.

Yhtiö on torjunut kustannusinflaation vaikutuksia ottamalla sopimuksissa mahdollisuuksien mukaan käyttöön raaka-aineiden kustannusindeksit sekä muita asianmukaisia kustannuksiin liittyviä indeksejä. Lisäksi Wärtsilä on tarvittaessa valmis toteuttamaan hinnankorotuksia ei-sopimuspohjaisissa liiketoiminnoissa ja palveluissa. Kannattavuutta pyritään lisäksi parantamaan jatkuvilla toimenpiteillä. Liiketoimintojen hankintatoiminnot ja myyntipuolen hinnoitteluosastot seuraavat tarkasti tilannetta ja tekevät tiivistä yhteistyötä kustannusten nousuun reagoimiseksi.

On syytä huomata, että Ukrainassa jatkuva sota, Lähi-idän konflikti ja mahdolliset uudet geopoliittiset kriisit yhdessä potentiaalisten sanktioiden ja sääntelyrajoitusten kanssa voivat tuoda lisää häiriöitä kauppavirtoihin ja -reitteihin ja siten heikentää keskeisten materiaalien toimituksia. Lisäksi kiihtyvä vihreä siirtymä voi kasvattaa kapasiteettiongelmia ja nostaa kustannuksia, jos kriittisten materiaalien tuotantokapasiteettia ei kasvateta samaa tahtia. Myös määräysten kehittymisellä voi olla vaikutusta Wärtsilän materiaalikustannuksiin esimerkiksi EU:n hiilirajamekanismin (CBAM) kautta.

Wärtsilän hankintatoiminta on integroitu liiketoimintoihin, ja se toimii yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa lisäarvon luomiseksi Wärtsilän asiakkaille varmistamalla toimitusten laadun, täsmällisyyden ja alhaisimmat kokonaiskustannukset.

Kategorioihin perustuvan johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan yhtenäiset rajapinnat ja synergiaedut liiketoimintojen rajat ylittävälle toimittajakannalle. Indirect Procurement toiminto on keskitetty toiminto, joka vastaa epäsuorien materiaalien ja palvelujen strategisista hankinnoista kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa.

Wärtsilässä on käytössä prosessi, jolla johdetaan ja valvotaan Wärtsilän toimittajaverkostoa ja todennetaan, että toimittajien suorituskyky vastaa odotuksia. Toiminnan keskeytysriskin arviointi on tärkeä osa jatkuvuussuunnitelmien ylläpitoa. Siihen kuuluvat riskiauditoinnit kriittisten toimittajien toimipaikoilla. Wärtsilä on luonut tiiviit ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet tärkeimpiin toimittajiinsa ja seuraa niiden luottokelpoisuutta sekä taloudellista tilannetta. Wärtsilä käyttää verkkopohjaista ratkaisua toimitusketjun riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Keskeisten komponenttien ja materiaalien toimituksiin liittyviä riskejä torjutaan hajauttamalla ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan kahta tai useampaa toimittajaa.

Tuotteiden elinkaari ja tuotevastuuriski

Wärtsilän laatukehys painottuu ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää poikkeamista johtuvia reklamaatioita. Tämä saavutetaan tehokkaalla projektiriskien hallinnalla, tietoisuuden ja vastuunoton lisäämisellä ja selkeän tuoteparannusprosessin tuella.

Tutkimus- ja kehitysprosessissa käytetään useita riskienhallintatekniikoita, esimerkiksi FMEA-menetelmää (Failure Modes and Effects Analysis), muita riskienhallintavälineitä ja sisäistä validointitestausta. Wärtsilä hallitsee laaturiskejä huolellisella suunnittelulla ja valmistuksella sekä valvomalla toimitusketjun laatua. Robotisoitu ainetta rikkomaton ultraääneen perustuva data-­analyysi menetelmä lisää keskeisissä, geometrialtaan monimutkaisissa komponenteissa olevien epätäydellisyyksien havaitsemisen todennäköisyyttä.

Wärtsilä soveltaa tuotekehitysprosessin ohjauksessa ns. porttimallia: Uusi tuote päästetään markkinoille aluksi vain rajoitetusti, ja vasta testien ja jatkovalidoinnin jälkeen myyntiorganisaatiolle annetaan täydet valtuudet myydä tuotetta.

Wärtsilä hallitsee valmistuksen laaturiskejä erilaisten laadunvarmistus- ja laadunvalvontaperiaatteiden avulla. Laadunvarmistukselle ja -valvonnalle asetettavien vaatimusten taso määräytyy komponentin kriittisyyden mukaan, ja niitä sovelletaan kaikkialla koko toimitusketjussa.

Komponenttien järjestelmälliseen arviointiin käytetään vaatimustenhallintaa, mikä mahdollistaa resurssien ja työpanoksen kohdistamisen komponentin kriittisyyden mukaan. Kriittisyyskategoriat perustuvat komponentin pettämisen aiheuttamiin seurauksiin. Tavoitteena on parantaa laatua ennakoivasti tuotekehityksessä, hankintatoiminnoissa ja koko toimitusprosessissa.

Poikkeamien hallinta painottuu toimintojen kehittämiseen ja parantamiseen kirjaamalla ja käsittelemällä havaitut poikkeamat. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat sovittujen spesifikaatioiden mukaiset tuotteet ja palvelut sovitussa laajuudessa. Poikkeamien tehokas käsittely, seuranta ja katselmointi on ratkaisevan tärkeää asianmukaisen riskienhallinnan ja -torjunnan kannalta.

Tuoteparannusten hallintaan (ongelmien ratkaisuun) liittyviä projekteja priorisoidaan riskin ja tärkeyden mukaan. Projekti käynnistetään, kun Wärtsilä havaitsee teknisen ongelman reklamaatiotilastojen, asiakaspalautteen tai sisäisen analyysin perusteella eikä tapaus ole riskiluokituksen mukaisesti yksittäinen.

Liiketoiminnat tukevat asiakkaita kaikissa takuuasioissa. Näin muodostuu palautekanava kentältä tuotantoon sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja asiakkaan laitteista otetaan vastuu koko niiden elinkaaren ajalta. Tuotteiden toimituksen jälkeen mahdollisesti syntyvien kustannusten kattamiseksi tehdään takuuvaraus. Odottamattomat vahingot katetaan yhtiön tuotevastuuvakuutuksella.

Laatua parannetaan jatkuvasti noudattamalla alan parhaita käytäntöjä ja hyvää hallintotapaa. Kukin liiketoiminta on vastuussa tuotteidensa, toimintatapojensa ja palvelujensa laadusta. Johto on kaikilla tasoilla vastuussa oman organisaationsa tuotannon laadusta ja siitä, että käytössä on asianmukaiset arviointi- ja palautemekanismit.

Wärtsilän liiketoimintatason laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018 standardien mukaisesti painottaen ennakoivaa riskien ja mahdollisuuksien hallintaa. Lisäksi Wärtsilän GridSolv Quantum akkumoduuli täyttää NFPA 855 -standardin vuonna 2023 päivitetyn version vaatimukset. Se on myös NFPA 69 standardin mukainen ja täyttää UL 9540- ja UL 9540A standardin yksikkötason suorituskykyvaatimukset.

Sopimusriskit

Wärtsilän laiteliiketoimintaan sisältyy erikokoisia projekteja ja toimituksia, jotka edellyttävät kattavaa koordinointia, tehokasta riskienhallintaa ja kaikkien toimitettavien järjestelmien ja ratkaisujen saumatonta integrointia. Energialiiketoiminnassa suositaan laitetoimituksia (EEQ, Engineered Equipment), ja kokonaistoimituksia (EPC, Engineering, Procurement, and Construction) harkitaan ainoastaan valikoiduilla markkinoilla. Laitetoimitusten osuus tilauskannasta oli vuoteen 2024 lähdettäessä yli 80%. Tämä riskinottohalukkuuden tasapainotus parantaa tilauskannan riski-/tuottosuhdetta vuonna 2024 ja siitä eteenpäin.

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen erilaisia elinkaaripalveluja. Näitä ovat ei-sopimuspohjainen varaosien myynti ja kenttähuoltotyöt, pitkäaikaiset palvelusopimukset sekä palveluprojektit, kuten moottoreiden päivitykset, jälkiasennukset ja muutokset.

Wärtsilä pitää erittäin tärkeänä, että sillä on käytössä projektinhallintaosaamista sekä oikeanlaiset teknisen arvioinnin valvontakeinot, aikataulujen ja kustannusten valvontakeinot, toimittajien hyväksyntämenettelyt ja sisäiset koulutusohjelmat. Näiden toimenpiteiden avulla Wärtsilä pyrkii varmistamaan sopimusvelvoitteidensa laadukkaan toteuttamisen sekä riskien ja mahdollisuuksien varhaisen tunnistamisen.

Tuotevastuuseen perustuvien korvausvaatimusten riskejä vähennetään pitämällä yhtiön tuotteiden ja työn laatu korkeana niiden koko elinkaaren ajan. Laatutyö alkaa suunnittelusta ja jatkuu kaikkien tuotantovaiheiden läpi aina kenttähuoltoon saakka. Lisäksi Wärtsilällä on riittävä vakuutusturva tuotevastuuriskien varalta.

Ajoittain konserni voi olla vastaajana oikeusjutuissa, jotka liittyvät sen normaaliin liiketoimintaan, ja saada erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Tällä hetkellä on vireillä yksi poikkeuksellisen iso vaatimus. Wärtsilän periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan arvioida.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvät riskit 

Wärtsilä noudattaa lakeja ja omia sisäisiä politiikkojaan ja menettelytapaohjeitaan kaikessa toiminnassaan. Wärtsilän toimintaperiaatteet toimivat työntekijöiden tärkeimpänä ohjeistuksena ja vaativat korkeita eettisiä periaatteita ja rehellisyyttä. Wärtsilä on sitoutunut noudattamaan poikkeuksetta korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä.

Wärtsilä ehkäisee korruptiota eikä hyväksy toimintaperiaatteissaan, korruption vastaisessa politiikassaan ja compliance-raportointia koskevassa politiikassaan määriteltyjen periaatteiden rikkomuksia. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta on kielletty Wärtsilässä, tällaista toimintaa koskee ehdoton nollatoleranssi. Wärtsilässä on käytössä väärinkäytösten raportointikanava. Korruptioon liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti osana jatkuvaa korruption vastaisen toiminnan parantamista. Vuonna 2023 ei ollut vahvistettuja lahjonta- tai muita korruptiotapauksia.

Säännösten noudattamisen prosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa säännösten noudattamisesta sekä toimintansa eettisyydestä ja rehellisyydestä. Compliance-toiminto edistää säännösten noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoutta korruptioon, lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin liittyvistä riskeistä.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi Wärtsilä noudattaa johdonmukaisesti korkeita eettisiä toimintaperiaatteita.

Raaka-aineiden hintariski 
Öljy ja kaasu 

Maakaasun maailmanmarkkinahinnat laskivat edellisvuoden äärimmäisen korkealta tasolta mutta pysyivät vuotta 2021 edeltävää tasoa korkeammalla. Hinnat vaihtelivat vuoden aikana merkittävästi osoituksena markkinoiden herkkyydestä niin tarjonnan kuin kysynnän häiriöille.

Öljyn ja kaasun hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä polttoainekustannuksiin moottoritestauksessa, T&K-toiminnassa ja joidenkin toimitilojen lämmityksessä. Yleisesti ottaen öljyn ja kaasun hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta korkeammat öljyn ja kaasun hinnat lisäävät kiinnostusta energiatehokkuuteen liittyvään tarjontaamme ja kasvattavat vaihtoehtoisten vihreiden polttoaineiden kysyntää niiden kustannuskilpailukyvyn parantuessa tavanomaisiin polttoaineisiin nähden. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn ja kaasun hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia.

Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. LNG:n kysyntä pysyy korkeana, sillä monet Euroopan maat ovat siirtyneet Venäjältä tuotavasta putkikaasusta LNG:hen. LNG:n kysynnän ja tarjonnan kasvu sekä investoinnit nesteytyskapasiteetin lisäämiseen kasvattavat LNG-aluskapasiteetin kysyntää. Telakoilla, jotka kykenevät rakentamaan LNG-aluksia, ei kuitenkaan ole juurikaan tilaa uusille tilauksille lähivuosina. Jos kaasun hinnat jäävät pysyvämmin korkealle tasolle, laivayhtiöt voivat väliaikaisesti vaihtaa LNG:n vähärikkiseen polttoöljyyn, minkä useimpien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat.

Energiamarkkinoilla kaasun hintavaihtelu ja hintojen nousu voivat vaikuttaa haitallisesti valikoimamme kilpailukykyyn erityisesti perusvoiman tuotannossa, mikä voi johtaa hiili- ja ydinvoimaloiden käyttötuntien kasvuun. Polttoaineiden hinnan nousulla voi olla vaikutusta projektien kannattavuuteen ja asiakkaiden päätöksiin. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan pienempiä säätövoimantuotannossa, jossa käyntitunteja on tyypillisesti vähemmän.

Metallit

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joistakin avainkomponenteista on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, mikä tasoittaa raaka-aineiden hintaheilahteluja sopimusten voimassaoloaikana. Tiettyjen raaka-aineiden toimitusketjujen keskittyminen ja kireä kilpailu hankintojen turvaamiseksi aiheuttavat kuitenkin suoria riskejä Energy-liiketoiminnalle.

Akkuteollisuus on kärsinyt hintavaihteluista, ja litiumin hinta laski merkittävästi vuoden aikana.

Energia ja sähkö

Sähkön korkea hinta tukee yleisesti energia-alan asiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Hinnan voimakkaalla heilahtelulla voi kuitenkin olla negatiivinen vaikutus uusiin investointeihin.

Wärtsilän kokonaisenergiankulutus oli 271 429 MWh vuonna 2023. Se sisältää Wärtsilän yhtiöiden kuluttaman sähkön, lämmön ja polttoaineet. Polttoaineita käytetään pääasiassa moottoreiden testauksessa ja T&K-toiminnassa sekä lämmityksessä, tuotannossa ja kuljetuksessa.

Tuotannossa käytetään sähköä, mutta sähkön hinnalla ei ole olennaista suoraa vaikutusta Wärtsilän kapasiteettikustannuksiin. Vaasan uudessa Sustainable Technology Hubissa hyödynnetään koeajoissa syntyvää lämpöä lämmitykseen ja mahdollinen ylijäämäsähkö myydään verkkoon markkinahintaan. Moottorituotannon päättyminen Italian Triestessä on vähentänyt sähkönkulutusta hieman.