Operatiiviset riskit

Päivitetty 23.2.2023

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoimintojen päivittäistä työtä. Mahdollisuuksia ja riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan päivittäin. Niistä raportoidaan ja niiden hallinta osoitetaan asianmukaiselle johtamistasolle. Mahdollisuuksien ja uhkien tila arvioidaan säännöllisesti, ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

 

Valmistusriski

Wärtsilä analysoi jatkuvasti tuotantokustannuksiaan sekä niihin liittyviä raaka-aineiden ja komponenttien toimituskustannuksia ja varmistaa tarkoituksenmukaisen, kapasiteetiltaan riittävän tuotannon. Vuonna 2022 Wärtsilä avasi Vaasaan uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin. Kyseessä on moderni, huippuluokan joustava T&K- ja tuotantokeskus, jonka logistiikka on pitkälti automatisoitu. Keskus toimii myös yhteistyöja innovaatiokampuksena kumppaneille.

Kaikissa suurimmissa toimituskeskuksissa on toteutettu riskiarvioinnit. Turvallisuuden parantamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja riskien torjuntaan on investoitu merkittävästi. Riskien tunnistamiseen, arviointiin ja torjuntaan liittyvää toimintaa toteutetaan säännöllisesti osana operatiivista johtamista. Käytössä on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta edistäviä järjestelmiä. Tärkeimmille toimituskeskuksille on laadittu turvallisuus- ja toiminnan jatkuvuussuunnitelmat.

Kustannusinflaatioriski

Vuonna 2022 kustannusinflaation voimakas kiihtyminen rasitti Wärtsilän kannattavuutta ja aiheutti kiinteähintaisten sopimusten kustannusten ylittymistä. Yhtiö torjui kustannusinflaation vaikutuksia ottamalla sopimuksissa mahdollisuuksien mukaan käyttöön raaka-aineiden kustannusindeksit sekä muita asianmukaisia kustannuksiin liittyviä indeksejä. Lisäksi Wärtsilä on pystynyt toteuttamaan hinnankorotuksia ei-sopimuspohjaisissa liiketoiminnoissa ja palveluissa sekä parantamaan kannattavuutta jatkuvilla parantamistoimilla. Liiketoimintojen hankintatoiminnot ja myyntipuolen hinnoitteluosastot seuraavat tarkasti tilannetta ja tekevät tiivistä yhteistyötä kustannusten nousuun reagoimiseksi.

Toimittaja- ja alihankkijariski

Vuonna 2022 kiihtyvä kustannusinflaatio (materiaalit, komponentit, kuljetukset ja testipolttoainekustannukset), korkeat energian hinnat ja globaalien toimitusketjujen häiriöt heikensivät Wärtsilän liiketulosta. Satamaruuhkien jatkuminen ja globaalien toimitusketjujen häiriöt ovat aiheuttaneet saatavuusongelmia ja toimitusaikojen pidentymistä, mikä on riski tehtaiden toiminnalle, varaosatoimituksille ja palvelutoiminnalle.

Wärtsilän hankintatoiminnot on integroitu liiketoimintoihin. Tavoitteena on luoda lisäarvoa Wärtsilän asiakkaille varmistamalla yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa toimitusten laatu, täsmällisyys ja alhaisimmat kokonaiskustannukset. Kategorioihin perustuvan johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan yhtenäiset rajapinnat ja synergiaedut liiketoimintojen rajat ylittävälle toimittajakannalle. Indirect Procurement -toiminto on keskitetty toiminto, joka vastaa epäsuorien materiaalien ja palvelujen strategisista hankinnoista kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa.

Wärtsilässä on käytössä prosessi, jolla johdetaan ja valvotaan Wärtsilän toimittajaverkostoa ja todennetaan, että toimittajien suorituskyky vastaa odotuksia. Toimittajien suorituskykyä mitataan siten jatkuvasti. Toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun kuuluu olennaisena osana säännöllinen toiminnan keskeytysriskin arviointi yhteistyössä yhtiön toimittajien kanssa.

Wärtsilä on luonut tiiviit ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet tärkeimpiin toimittajiinsa ja seuraa niiden luottokelpoisuutta sekä taloudellista tilannetta. Wärtsilä käyttää verkkopohjaista ratkaisua toimitusketjun riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Keskeisten komponenttien ja materiaalien toimituksiin liittyviä riskejä torjutaan hajauttamalla ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan kahta tai useampaa toimittajaa.

Tuotteiden elinkaari ja tuotevastuuriski

Wärtsilän laatustrategia painottuu ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää poikkeamista johtuvia reklamaatioita. Tämä saavutetaan tehokkaalla projektiriskien hallinnalla, tietoisuuden ja vastuunoton lisäämisellä ja selkeän tuoteparannusprosessin tuella.

Tutkimus- ja kehitysprosessissa käytetään useita riskienhallintatekniikoita, esimerkiksi FMEA-menetelmää (Failure Modes and Effects Analysis), muita riskienhallintavälineitä ja sisäistä validointitestausta. Wärtsilä hallitsee laaturiskejä huolellisella suunnittelulla ja valmistuksella sekä valvomalla toimitusketjun laatua. Robotisoitu ultraääneen perustuva rikkomaton aineenkoetus ja tulosten data-analyysi lisäävät keskeisissä, geometrialtaan monimutkaisissa komponenteissa olevien vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä.

Wärtsilä soveltaa tuotekehitysprosessin ohjauksessa ns. porttimallia: uusi tuote päästetään markkinoille aluksi vain rajoitetusti, ja vasta testien ja jatkovalidoinnin jälkeen myyntiorganisaatiolle annetaan täydet valtuudet myydä tuotetta.

Wärtsilä hallitsee valmistuksen laaturiskejä erilaisten laadunvarmistus- ja laadunvalvontaperiaatteiden avulla. Laadunvarmistukselle ja -valvonnalle asetettavien edellytysten taso määräytyy komponentin kriittisyyden mukaan, ja niitä sovelletaan kaikkialla koko toimitusketjussa.

Komponenttien järjestelmälliseen arviointiin käytetään vaatimustenhallintaa, mikä mahdollistaa resurssien ja työpanoksen kohdistamisen komponentin kriittisyyden mukaan. Kriittisyyskategoriat perustuvat komponentin pettämisen aiheuttamiin seurauksiin. Tavoitteena on parantaa laatua ennakoivasti tuotekehityksessä, hankintatoiminnoissa ja koko toimitusprosessissa.

Tilauksesta toimitukseen -prosessissa saadut opit jaetaan kyseisten organisaatioiden kesken asiakaspalvelutoiminnan kehittämiseksi ja riskien minimoimiseksi.

Poikkeamien hallinta Wärtsilässä painottuu toimintojen kehittämiseen ja parantamiseen kirjaamalla ja käsittelemällä havaitut poikkeamat. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat sovittujen spesifikaatioiden mukaiset tuotteet ja palvelut sovitussa laajuudessa. Poikkeamien tehokas käsittely, seuranta ja katselmointi on ratkaisevan tärkeää asianmukaisen riskienhallinnan ja -torjunnan kannalta.

Tuoteparannusten hallintaan (ongelmien ratkaisuun) liittyviä projekteja priorisoidaan riskin ja tärkeyden mukaan. Projekti käynnistetään, kun Wärtsilä havaitsee teknisen ongelman reklamaatiotilastojen, asiakaspalautteen tai sisäisen analyysin perusteella eikä tapaus ole riskiluokituksen mukaisesti yksittäinen.

Liiketoiminnat tukevat asiakkaita kaikissa takuuasioissa. Näin muodostuu palautekanava kentältä tuotantoon sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja asiakkaan laitteista otetaan vastuu koko niiden elinkaaren ajalta. Tuotteiden toimituksen jälkeen mahdollisesti syntyvien kustannusten kattamiseksi tehdään takuuvaraus. Odottamattomat vahingot katetaan yhtiön tuotevastuuvakuutuksella.

Laatua parannetaan jatkuvasti noudattamalla alan parhaita käytäntöjä ja hyvää hallintotapaa. Kukin liiketoiminta on vastuussa tuotteidensa, toimintatapojensa ja palvelujensa laadusta. Johto on kaikilla tasoilla vastuussa oman organisaationsa tuotannon laadusta ja siitä, että käytössä on asianmukaiset arviointi- ja palautemekanismit.

Wärtsilän liiketoimintatason laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018 -standardien mukaisesti painottaen ennakoivaa riskien ja mahdollisuuksien hallintaa. Lisäksi Wärtsilän Quantum-akkuvarastolla on UL9540-turvallisuussertifikaatti.

Sopimusriskit

Wärtsilän laiteliiketoimintaan sisältyy erikokoisia projekteja ja toimituksia. Tyypillisesti merkittävimpiä yksittäisiä toimituksia ovat kokonaisratkaisuina (EPC, Engineering, Procurement and Construction) rakennettavat voimalaitokset, mutta suurin osa toimituksista toteutetaan laitetoimituksina (EEQ, Engineered Equipment). Nämä sekä muut suuret meriteollisuuden ja energiaalan toimitukset edellyttävät kattavaa koordinointia, tehokasta riskienhallintaa ja kaikkien toimitettavien järjestelmien ja ratkaisujen saumatonta integrointia. Riskejä liittyy siihen, kuinka tehokkaasti ja nopeasti energian varastointiliiketoimintaa ja - resursseja pystytään skaalaamaan kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen erilaisia elinkaaripalveluja. Näitä ovat ei-sopimuspohjainen varaosien myynti ja kenttähuoltotyöt, pitkäaikaiset palvelusopimukset sekä palveluprojektit, kuten moottoreiden päivitykset, jälkiasennukset ja muutokset.

Wärtsilä pitää erittäin tärkeänä, että sillä on käytössä projektinhallintaosaamista sekä oikeanlaiset teknisen arvioinnin valvontakeinot, aikataulujen ja kustannusten valvontakeinot, toimittajien hyväksyntämenettelyt ja sisäiset koulutusohjelmat. Näiden toimenpiteiden avulla Wärtsilä pyrkii varmistamaan sopimusvelvoitteidensa laadukkaan toteuttamisen sekä riskien ja mahdollisuuksien varhaisen tunnistamisen.

Tuotevastuuseen perustuvien korvausvaatimusten riskejä vähennetään pitämällä Wärtsilän tuotteiden ja työn laatu korkeana niiden koko elinkaaren ajan. Laatutyö alkaa suunnittelusta ja jatkuu kaikkien tuotantovaiheiden läpi aina kenttähuoltoon saakka.

Ajoittain konserni voi olla vastaajana oikeusjutuissa, jotka liittyvät sen normaaliin liiketoimintaan, ja saada erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Wärtsilän periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvät riskit 

Wärtsilä noudattaa lakeja ja omia sisäisiä politiikkojaan ja menettelytapaohjeitaan kaikessa liiketoiminnassaan. Wärtsilän toimintaperiaatteet toimivat työntekijöiden tärkeimpänä ohjeistuksena ja vaativat korkeita eettisiä periaatteita ja rehellisyyttä.

Wärtsilä on sitoutunut noudattamaan poikkeuksetta korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä. Wärtsilä ehkäisee korruptiota eikä hyväksy toimintaperiaatteissaan, korruption vastaisessa politiikassaan ja compliance-raportointia koskevassa politiikassaan määriteltyjen periaatteiden rikkomuksia. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta on kielletty Wärtsilässä, tällaista toimintaa koskee ehdoton nollatoleranssi. Wärtsilässä on käytössä väärinkäytösten raportointikanava.

Säännösten noudattamisen prosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa säännösten noudattamisesta sekä toimintansa eettisyydestä ja rehellisyydestä. Compliance-toiminto edistää säännösten noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoutta korruptioon, lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin liittyvistä riskeistä.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi Wärtsilä noudattaa johdonmukaisesti korkeita eettisiä toimintaperiaatteita

Raaka-aineiden hintariski 
Öljy ja kaasu 

Öljyn ja kaasun hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä polttoainekustannuksiin moottoritestauksessa, T&K-toiminnassa ja joidenkin toimitilojen lämmityksessä.

Öljyn ja kaasun hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Korkeat hinnat lisäävät myös kiinnostusta energiatehokkuuteen liittyvään tarjontaamme sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää niiden kustannuskilpailukyvyn parantuessa tavanomaisiin polttoaineisiin nähden.

Öljyn ja kaasun hinnannousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös maakaasulla käyviin aluksiin. Matalat öljyn hinnat voivat puolestaan lykätä öljyntuotantomaiden ja - alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava merkitys Wärtsilän liiketoiminnalle. Merenkulkumarkkinoilla kaasun korkeiden hintojen tai hintojen vaihtelun ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentävän halukkuutta LNG:n käyttöön polttoaineena. Pysyvämmin korkealle tasolle jäävät kaasun hinnat voivat kuitenkin saada laivayhtiöt vaihtamaan LNG:n vähärikkisiin polttoaineisiin, minkä useimpien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat.

Kaasun hinnan vaihtelu ja hintojen nousu vaikuttavat energiamarkkinoilla haitallisesti kaasua käyttävän perusvoiman tuotannon kilpailukykyyn, mikä voi johtaa hiili- ja ydinvoimaloiden käyttötuntien kasvuun. Polttoaineiden hinnan nousulla voi olla vaikutusta projektien kannattavuuteen ja asiakkaiden päätöksiin. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan pienempiä säätövoimantuotannossa, jossa käyntitunnit ovat tyypillisesti alhaisempia.

Metallit

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raakaaineiden hintaheilahteluja.

Akkuteollisuus on kärsinyt hintojen noususta, ja litiumin hinta on noussut merkittävästi menneen vuoden aikana. Markkinat vaikuttavat hyväksyneen hintatason keväisen korjauksen, ja tilausaktiviteetti lisääntyi koko vuoden jälkipuoliskon ajan.

Energia ja sähkö

Sähkön korkea hinta tukee yleisesti energia-alan asiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Hinnan voimakkaalla heilahtelulla on todennäköisesti kuitenkin negatiivinen vaikutus uusiin investointeihin.

Wärtsilän kokonaisenergiankulutus on noin 1 200 terajoulea (TJ) vuodessa. Se sisältää Wärtsilän yhtiöiden viime vuosina kuluttaman sähkön, lämmön ja polttoaineet. Polttoaineita käytetään pääasiassa moottoreiden testauksessa ja T&K-toiminnassa, mutta myös lämmityksessä, tuotannossa ja kuljetuksessa.

Tuotannossa käytetään sähköä, mutta sähkön hinnalla ei ole olennaista suoraa vaikutusta Wärtsilän kapasiteettikustannuksiin. Vaasan uudessa Sustainable Technology Hubissa hyödynnetään koeajoissa syntyvää lämpöä lämmitykseen ja ylimääräinen sähkö myydään verkkoon markkinahintaan. Tuleva moottorituotannon päättyminen Italian Triestessä vähentää hieman sähkönkulutusta.