Miksi sijoittaa Wärtsilään?


Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Elinkaariratkaisut asiakkaiden tukena

Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojemme osuus kokonaisliikevaihdosta on lähes 50% mikä antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteellemme. Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun lai-tekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Toinen asia-kastarjontamme lisäarvon kasvua tukeva kehitystrendi on digitalisaatio. Se luo mahdollisuuksia hyödyntää uusia tek-nologioita, joiden avulla voimme luoda tulevaisuuden val-miuksia tarjota laivoja ja energiaa palveluna.

Johtava älykkään teknologian osaaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla

Älykkään ratkaisutarjontamme perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Meillä on alan edelläkävijänä hyvät edellytykset vastata innovatiivisten ja energiatehok-kaiden ratkaisujen kysyntään. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat inves-toinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta pystymme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn sekä asemamme johtavana kestävyysinnovoijana.

Toiminnan tehostamista korostava, pää-omarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli

Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perus-tuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatiopro-sesseissa. Toiminnan erinomaisuus perustuu prosessien jatkuvaan parantamiseen kautta koko organisaation ja on keskeinen edellytys tulostavoitteidemme saavuttamiselle.

Painopisteenä teknologiajohtajuus ja hyvä tuotto osakkeen-omistajien sijoitukselle 

Taloudellinen asemamme antaa hyvät edellytykset tulevan toiminnan kehittämiseen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta. Se mahdollistaa myös hyvän osingonmaksukyvyn.

© 2020 Wärtsilä