Johtokunnan palkitsemisperiaatteet

Wärtsilän palkitsemispolitiikka pyrkii houkuttelemaan, sitouttamaan ja motivoimaan johtajia tarjoamalla heille palkitsemisratkaisuja, jotka palkitsevat heitä liiketoimintatulosten saavuttamisesta.

Johtokunnan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja muuttuvista tulospalkkio-osista seuraavasti:

kokonaispalkitseminen

Kiinteä palkanosa

Toimitusjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten kiinteä palkitseminen koostuu kuukausittaisesta peruspalkasta ja luontaiseduista. Peruspalkat tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon yhtiön tulos ja henkilökohtainen suoriutuminen ja markkinaolosuhteet. Etuuksia ovat autoetu, yksityinen sairauskuluvakuutus ja kuuluminen lisäeläkejärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet ovat mahdollisten lakisääteisten eläkejärjestelmien lisäksi lisäeläkejärjestelmän piirissä. Näiden henkilöiden lisäeläke ja eläkeikä vaihtelevat. Eläkeikä perustuu yleensä siihen lakisääteiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Käytössä on sekä etuus- että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä. Toimitusjohtaja on maksuperusteisen järjestelmän piirissä, ja eläkemaksu on 20% palkasta.

Muuttuva palkanosa

Johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
Koko Wärtsilässä on käytössä bonusjärjestelmä, jonka tavoitteena on kannustaa lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja palkita siitä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 3.000 johtajaa ja päällikköä.

Toimitusjohtajalle ja johtokunnalle maksettavien bonusten kriteerinä on hallituksen tilikaudelle asettamien kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava bonus voi olla korkeintaan 100% vuosittaisesta peruspalkasta toimitusjohtajan ja 65% vuosittaisesta peruspalkasta muiden johtokunnan jäsenten osalta. Bonukset maksetaan rahana pian vuodenvaihteen jälkeen.

Wärtsilän työntekijät kuuluvat myös bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tällaisia järjestelmiä on suurimmassa osassa Wärtsilän toimintamaita, ja niihin sovelletaan asianomaisen maan lakeja tai ne tarjotaan paikallisina bonus- tai palkkiojärjestelminä. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 80% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Noin 100 johtajaa, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet, kuuluvat Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on sovittaa yhteen ylimmän johdon ja Wärtsilän osakkeenomistajien edut luomalla osallistujille pitkäaikainen osakesidonnainen etu. Tämä edistää osakasarvon luontia ja tukee pitkän aikavälin suoriutumisperusteista yrityskulttuuria Wärtsilässä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolmen vuoden ansaintajakso. Osallistujille annetaan järjestelmässä ”bonusoikeuksia”. Bonusoikeuden arvo ansaintajakson lopussa perustuu osakekurssin kehitykseen ansaintajaksoa välittömästi edeltävän kolmen kuukauden jakson ja ansaintajakson kolmen viimeisen kuukauden välillä. Lopullisessa osakekurssissa voidaan ottaa huomioon Wärtsilä Oyj Abp:n ansaintajakson aikana maksamat tavanomaiset ja ylimääräiset osingot kokonaan tai osittain.

Bonusoikeuksien arvonmääritys:

valuation_fi

Palkitsemisen taso varmistetaan asettamalla kullekin bonuskaudelle yläraja, joka määrää kunkin bonusoikeuden maksimiarvon. Bonusoikeudet maksetaan rahana, mutta toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten odotetaan hankkivan Wärtsilän osakkeita 50%:lla saamistaan nettobonuksista, kunnes vaadittu omistustaso on saavutettu.

Osakkeiden omistusta koskeva politiikka

Kunkin johtoryhmän jäsenen odotetaan kerryttävän Wärtsilän osakkeita vähintään määrän, joka vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, ja pitävän osakkeet sen jälkeen omistuksessaan.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot

Toimitusjohtajan peruspalkka on 785.000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin edellä kuvatuin ehdoin. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään kuusikymmentäkolme (63) vuotta. Hänen eläkkeensä määräytyy maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläkemaksu on 20% vuosipalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Johtokunnan jäsenten palkitseminen

Johtokunnalle maksetut palkkiot vuonna 2017

TEUR
Johtokunta Peruspalkka ja lyhyen aikavälin edut Eläkemaksut Lyhyen aikavälin bonusjärjestelmä1 Pitkän aikavälin bonusjärjestelmä2 Yhteensä
Jaakko Eskola, konsernijohtaja 785 156 295 410 1 645
Pierpaolo Barbone, Johtaja, Services ja toimitusjohtajan sijainen 425 88 105 410 1 028
Muut johtokunnan jäsenet 2 162 493 441 1 587 4 863

1 Liittyy vuoden 2016 tulokseen sidottuun vuosibonukseen, joka maksettiin vuonna 2017
2 Liittyy vuoden 2013 pitkän aikavälin kannustinpalkkioon, joka maksettiin vuonna 2017

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Johtokunnan jäsenten tulostavoiterakenne lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmille:

shortterm_fi

Kullekin mittarille asetettiin liukuva tavoiteasteikko.

Vuoden 2016 tulokseen sidottu lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Konsernin tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

shortterm2016fi

Johtokunnan jäsenille vuodelta 2016 maksettava bonus on keskimäärin 50% maksimimäärästä ja toimitusjohtajalle maksettava bonus 50% maksimimäärästä.

Vuoden 2017 tulokseen sidottu lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Vuoden 2017 tulokseen sidottuun, vuonna 2018 maksettavaan vuosibonukseen sovelletaan samoja mittareita ja painotuksia. Konsernin tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

shortterm2017fi

Johtokunnan jäsenille vuodelta 2017 maksettava bonus on keskimäärin 35% maksimimäärästä ja toimitusjohtajalle maksettava bonus 31% maksimimäärästä. Bonukset maksetaan maaliskuussa 2018.

Vuoden 2018 tulokseen sidottu lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään ei ole esitetty muutoksia. Mittarit, painotukset ja maksimimäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2017.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Alla olevasta taulukosta näkyvät Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän maksettavien ja maksamattomien palkkioiden tiedot. Järjestelmän piirissä on Wärtsilän ylin johto, johon kuuluu noin 100 johtajaa johtokunnan jäsenet mukaan lukien. Arvo perustuu osakekurssin kehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson aikana.

Suoritusaika 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Myönnettyjen bonusoikeuksien määrä 1 846 000 2 076 000 1 962 000 2 139 000
Kurssi lähtötilanteessa, EUR 37,05 44,25 47,47 48,57
Vertailukurssin noteerausajankohta Q4 2016 + 50% maksetuista osingoista Q4 2017 + 100% maksetuista osingoista Q4 2018 + 100% maksetuista osingoista Q4 2019 + 100% maksetuista osingoista
Maksimiarvo/bonusoikeus, EUR 10,00 10,60 13,84 18,21
Lopullinen vertailukurssi, EUR 42,17 60,10 - -
Lopullinen arvo/bonusoikeus, EUR 5,12 10,60 - -
Maksuajankohta Helmikuu 2017 Helmikuu 2018 Helmikuu 2019 Helmikuu 2020

Bonusoikeudet maksetaan rahana, mutta toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten odotetaan hankkivan Wärtsilän osakkeita 50%:lla saamistaan nettobonuksista, kunnes vaadittu omistustaso on saavutettu.

Hallitus päätti tammikuussa 2018 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018–2020. Järjestelmään sovelletaan samoja periaatteita kuin edellisinä vuosina.

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2017

Johtokunta Osakkeita, kpl
Jaakko Eskola 8 481
    Muutos 2017
2 061
Pierpaolo Barbone 7 277
    Muutos 2017
1 677
Päivi Castrén 4 933
    Muutos 2017
963
Javier Cavada Camino 0
    Muutos 2017
0
Kari Hietanen 5 211
    Muutos 2017
937
Roger Holm 0
    Muutos 2017
0
Atte Palomäki 4 831
    Muutos 2017
962
Marco Ryan 0
    Muutos 2017
0
Marco Wirén 4 905
    Muutos 2017
1 265

Arviointi

Hallitus seuraa konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja arvioi niiden perustana olevien tavoitteiden täyttymistä. Vuonna 2017 sovelletut kannustinjärjestelmät todettiin tasapainoisiksi ja markkinakäytäntöjen mukaisiksi. Hallitus katsoi vuoden aikana maksetut palkkiot yhtiön tulokseen nähden asianmukaisiksi.

Lisätietoa johtokunnan jäsenten palkitsemisesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 28. Lähipiiritapahtumat.

Lisätietoja:
Palkitsemisraportti

© 2019 Wärtsilä