Usein kysytyt kysymykset

Wärtsilästä

1. Mitkä ovat Wärtsilän visio, missio, arvot ja strategia?

Lue täältä Wärtsilän visiosta, missiosta, arvoista ja strategiasta.

2. Mitkä ovat Wärtsilän taloudelliset tavoitteet?

Wärtsilän tavoitteena on parantaa tulosta ja luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Lue täältä lisää Wärtsilän taloudellisista tavoitteista.

3. Mitkä ovat Wärtsilän maantieteellisesti tärkeimmät markkinat?

Wärtsilän asiakkaat ovat hajaantuneet tasaisesti ympäri maailman. Enemmän tietoa Wärtsilän paikallisesta läsnäolosta löydät paikallissivuilta (englanniksi).

4. Mitkä ovat Wärtsilän tärkeimmät asiakassegmentit?
 
Energy-liiketoiminnassa asiakassegmentit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: teollisuus, julkinen sektori ja itsenäiset voimantuottajat. Marine-liiketoiminnassa Wärtsilän tärkeimmät asiakassegmentit ovat laivanrakentajat sekä laivojen omistajat ja käyttäjät.

5. Milloin Wärtsilä perustettiin?

Wärtsilä perustettiin vuonna 1834. Enemmän tietoa Wärtsilän historiasta saat verkkosivustomme Historia-sivulta.

6. Kuinka paljon työntekijöitä Wärtsilällä on?

Wärtsilässä työskentelee noin 17 800 henkilöä 79 maassa ympäri maailman. Lisätietoa Wärtsilässä työskentelemisestä saat verkkosivustomme Rekrytointi-osiosta.

7. Missä sijaitsevat Wärtsilän suurimmat toimitusyksiköt?

Heinäkuussa 2022 Wärtsilä ilmoitti suunnitelmastaan sulkea tuotantonsa Triestessä, Italiassa ja keskittää 4-tahtimoottoreiden Euroopan valmistuskeskiön Vaasaan, Suomeen. Wärtsilän suurin toimitusyksikkö on täten Vaasassa.

8. Mistä löydän Wärtsilän yhteystiedot?

Yhteystiedot löytyvät täältä.

9. Kuinka paljon Wärtsilä sijoittaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen?

Vuonna 2023 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 258 miljoonaa euroa mikä on 4,3 prosenttia liikevaihdosta.

10. Mitkä ovat Wärtsilän tärkeimmät raaka-aineet?

Wärtsilän tärkeimmät raaka-aineet ovat rauta, teräs, alumiiniseokset, metallit, pronssi, betoni, vesi sekä eri öljyt.

11. Miten Wärtsilään vaikuttaa raaka-aineiden hintamuutokset?

Öljyn hintamuutosten suoranainen vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on melko rajallinen. Öljyn hintavaihtelut vaikuttavat asiakkaan päätöksentekoon vähemmän kuin investointien pitkä taloudellinen käyttöikä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus.

Propulsioliiketoiminta suojaa eri metallien hintariskiä. Nämä riskit ovat pieniä konsernin näkökulmasta. Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus alihankkijoiden toimittamiin osiin. Tätä ei ole erikseen suojattu, mutta vuotuiset sopimukset tasoittavat lyhytaikaisten heilahtelujen vaikutusta.

12. Miten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat Wärtsilään?

Pääosa Wärtsilän kaupankäynnistä tapahtuu euroissa, ja valuuttakurssien vaihteluiden vaikutukset ovat siten rajalliset. Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla, ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Suojaukset kattavat ajanjakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uuteen valuuttakurssitasoon. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW. Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä euroalueen ulkopuolella, on konsernin oma pääoma alttiina valuuttakurssien vaihteluille.

Wärtsilän osakkeet

1. Missä Wärtsilän osakkeet on listattu?

Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä, joka on osa NASDAQ OMX-konsernia.

2. Montako osakesarjaa Wärtsilällä on?

Wärtsilällä on yksi osakesarja. A- ja B-sarjan osakkeet yhdistettiin yhdeksi osakesarjaksi, ja sarjan kaupankäynti alkoi 27.3.2008.

3. Montako osaketta Wärtsilällä on?

Tietoa Wärtsilän osakepääoman kehityksestä.

4. Ketkä ovat Wärtsilän suurimmat osakkeenomistajat?

Vuoden 2023 lopussa Wärtsilän suurimmat osakkeenomistajat olivat Invaw Invest AB, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Kansaneläkelaitos. Päivitetty lista Wärtsilän suurimmista osakkeenomistajista.

5. Mikä on osakkeen tämänhetkinen hinta?

Osakkeen kehitystä ja hintatietoja voi seurata osakemonitoristamme (tiedot julkaistaan 15 minuutin viiveellä).

6. Omistaako johto Wärtsilän osakkeita?

Tietoa johdon omistuksista.

7. Mikä on Wärtsilän osinkopolitiikka?

Wärtsilän tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. Tietoa historiallisista osingoista.

8. Milloin osinko maksetaan?

Osingon maksupäivä vaihtelee vuodesta toiseen. Tietoa osinkopolitiikasta.

Taloudellinen informaatio

1. Mikä on Wärtsilän tilikausi?

Wärtsilän tilikausi on kalenterivuosi: 1.1-31.12.

2. Milloin Wärtsilä julkistaa tuloksensa?

Julkistamispäivämäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. IR-kalenterista löydätte taloustietojen tarkat julkistamisajankohdat.

3. Mistä löydän lisätietoja Wärtsilän taloudellisesta tilanteesta?

Websivustomme taloustieto-osiosta sekä Wärtsilän vuosikertomuksista löydätte tietoa taloudellisesta tilanteesta.

Hallinnointi

1. Ketkä kuuluvat Wärtsilän hallitukseen?

Yhtiökokous päätti 7.3.2024 hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen. Lue lisää hallituksen jäsenistä.

2. Mitkä ovat Wärtsilän hallinnointiperiaatteet?

Lue täältä Wärtsilän hallinnointiperiaatteista.

3. Onko Wärtsilällä johdolle tarkoitettuja kannustinjärjestelmiä?

Lisätietoja Wärtsilän johdon kannustinjärjestelmistä.

4. Ketkä toimivat Wärtsilän tilintarkastajina?

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

5. Mistä löydän Wärtsilän yhtiöjärjestyksen?

Wärtsilän yhtiöjärjestys löytyy websivustomme Hallinnointi-osiosta.

Yritysvastuu ja kestävä kehitys

1. Miksi kestävä kehitys on tärkeää Wärtsilalle?
Kestävä kehitys on yksi Wärtsilän liiketoiminnan kulmakivistä. Wärtsilä pyrkii kannattavaan kasvuun tarjoamalla edistyksellisiä teknologioita ja elinkaariratkaisuja merenkulku- ja energiamarkkinoiden asiakkailleen. Kasvava ympäristötietoisuus ja muuttuvat energiatarpeet vaikuttavat asiakkaidemme toimintaan. Integroitujen tuotteidemme ja palveluidemme ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet vastata energiatehokkaiden ja joustavien ratkaisujen tarpeeseen. Wärtsilän sitoutuminen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme, jotka yhdessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa luovat puitteet yhtiön toiminnan ja tuotteiden kehittämiselle. Vahvuutemme on teknologinen johtajuutemme ja siksi teknologialla on keskeinen rooli vastuullisuustyössämme. Wärtsilä Energy- ja Wärtsilä Marine -liiketoiminnat keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen. Wärtsilän huoltotoiminnalla on keskeinen rooli ratkaisujemme tukemisessa ja uusimman teknologian tarjoamisessa olemassa oleviin asennuksiin päivitysten ja modernisointipakettien kautta.

2. Kuinka tärkeitä terveys ja turvallisuus on Wärtsilalle?
Työterveys ja -turvallisuus on yksi keskeisistä arvoistamme Wärtsilässä. Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteemme on määritelty Code of Conductissa, yhtiön QEHS-politiikassa sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä on oltava QEHS-politiikan ja EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän pääkohdat liittyvät lainsäädännön noudattamiseen, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistamiseen ja minimoimiseen, henkilöstön koulutukseen, tehokkaiden työterveys- ja turvallisuusohjelmien ja -ohjeiden toteuttamiseen, tapahtuneiden tapaturmien kirjaamiseen ja tutkimiseen sekä työterveys- ja työturvallisuussuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. Työterveys- ja työturvallisuustason mittareita ovat tapaturmien määrä, sairauspoissaoloaika ja tapaturmien esiintymistiheys. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Vuonna 2023 yritysten kokonaisrekisteröitävissä oleva tapaturmataajuus (TRIF) oli 2,62 (2,57).

3. Onko Wärtsilällä eettiset säännöt?
Kyllä. Arvomme ja toimintaohjeemme määrittelevät sen, keitä olemme toimiessamme liikekumppaneiden, omistajien, rahoittajien ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Toimintaperiaatteidemme tukemana Code of Conduct asettaa yhteiset periaatteet ja säännöt, joita jokaisen Wärtsilän työntekijän on noudatettava varmistaakseen vastuulliset liiketoimintatavat kaikessa toiminnassamme. Wärtsilän toimintaohjeiden keskeiset osa-alueet ovat lakien noudattaminen, avoimuus ja jatkuva sidosryhmien vuoropuhelu, ihmis- ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, ympäristön kunnioittaminen, oikeudenmukaiset työkäytännöt, korruption torjunta, petostentorjunta ja tietosuoja. Katso käytännesäännöt täältä.

4. Miten Wärtsilä varmistaa kestävän kehityksen toimitusketjun hallinnassa?
Wärtsilällä on selkeät odotukset toimittajiaan kohtaan asiaankuuluvan lainsäädännön noudattamisen, ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden, laadunhallinnan ja sosiaalisen suorituskyvyn suhteen, ja se pyrkii varmistamaan, että nämä odotukset täyttyvät. Wärtsilän toimittajavaatimukset koskevat sekä yleisiä piirteitä että laatuun, tuotekohtaisiin vaatimuksiin, ympäristöjohtamiseen, työterveyteen ja -turvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Nämä vaatimukset sisältyvät vakiotoimitussopimuksiin. Wärtsilä arvioi ja hallinnoi keskeisiä toimittajiaan toimittajien hallintajärjestelmänsä kautta. Wärtsilä suorittaa säännöllisesti toimittajien arviointeja. Ne on jaettu kolmeen luokkaan: ennakkoarviointi, auditointi ja suorituskyvyn arviointi. Osana toimittajien arviointia Wärtsilä suorittaa luokituksen Wärtsilän toimittajavaatimusten perusteella. Tämä luokitus on tulos eri tietolähteiden arvioinnista, kuten esivalintakyselyistä, vuoropuhelusta toimittajien kanssa ja/tai suoritetuista auditoinneista. Tämän luokituksen perusteella toimittajat voidaan hyväksyä, hyväksyä rajoituksin tai huomautuksin tai kieltää. Wärtsilä kehittää toimitushallintajärjestelmäänsä säännöllisesti.

5. Onko Wärtsilä mukana kestävän kehityksen indekseissä?
Wärtsilä on mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä (sekä maailmalla että Euroopassa), FTSE4Good-indeksissä, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europessa, ECPI-indeksissä, MSCI ACWI ESG Leaders -indeksissä, S&P Europe 350 ESG -indeksissä, STOXX Global ESG Leaders -indeksissä ja OMX GES Sustainability Finland -indeksi.

Wärtsilä on myös mukana Ethibel PIONEER- ja EXCELLENCE-sijoitusrekisterissä sekä RobecoSAM Sustainability Yearbookissa. Lisäksi ISS ESG on myöntänyt meille "Prime"-statuksen.

6. Julkaiseeko Wärtsilä kestävän kehityksen raportin?
Kyllä, vuosittain, osana yhtiön vuosikertomusta.