Strategiset toimenpiteet

 

Strategiset projektit ja yritysostot 2022

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti aloittavansa Solstad Offshoren kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on puolittaa Solstad Offshoren 90 aluksen laivaston hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön perimmäinen tavoite on hiilineutraalius. Sopimuksen mukaan yhtiöt pyrkivät tunnistamaan, arvioimaan ja toteuttamaan ratkaisut, jotka parantavat Solstadin offshore-alusten polttoainetehokkuutta ja vähentävät niiden kasvihuonepäästöjä. Jokainen alus arvioidaan erikseen sopivien ratkaisujen, mahdollisten parannusten ja elinkaarta pidentävien vaihtoehtojen osalta. Wärtsilä toimii aluksi Solstadin neuvonantajana ja teknisenä asiantuntijana, mutta sopimuksen mukaan yhtiö voi myös mahdollisesti toimittaa valittuja päästövähennysratkaisuja.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti avaavansa uuden etävalvontakeskuksen Texasin Houstoniin Yhdysvalloissa. Houstonin keskus tukee asiakkaitaan Yhdysvaltojen ja Kanadan energiasektorilla ja vahvistaa yhtiön valmiuksia kasvattaa palveluliiketoimintaansa.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti koordinoivansa merenkulkualan konsortiota, joka pyrkii yhteisprojektissa kehittämään ammoniakkikäyttöiset 2- ja 4-nelitahtiset koemoottorit. Projektin tuloksena rakennetaan laboratorio-olosuhteisiin tarkoitettu ammoniakkikäyttöinen 4-tahtinen koemoottori sekä vastaava 2-tahtinen versio, josta kehitetään vuoteen mennessä 2025 laivaan jälkiasennettava moottori. Uusien moottorikonseptien lisäksi Ammonia 2-4 -projektissa kehitetään polttoaineenkäsittelyyn ja polttoaineturvallisuuteen liittyviä konsepteja sekä edistetään ammoniakin käyttöä koskevaa sääntelyä.

Toukokuussa Wärtsilä julkisti kaksi kumppanuutta koskien vety-maakaasuseosten käyttöä moottorivoimalaitoksissa. Wärtsilä aloittaa Portugalissa yhteistyön energiaratkaisuja tarjoavan itsenäisen voimantuottajan Capwattin kanssa. Yhtiöt testaavat vihreän vedyn sekoittamista 10 prosenttiin asti Wärtsilä 34SG -moottorissa käytettäväksi. Michiganissa Yhdysvalloissa vedyn sekoitussuhde nostetaan jopa 25 prosenttiin WEC Energy Groupin kanssa toteutettavissa testeissä A.J. Mihmin voimalaitoksessa, joka käyttää kolmea Wärtsilä 50SG -moottoria. Wärtsilän moottoreissa voi käyttää vety-maakaasuseoksia 25 prosentin vetypitoisuuteen saakka, ja tavoitteena on kehittää puhtaan vedyn käyttöön soveltuva moottori- ja voimalakonsepti vuoteen 2025 mennessä. 

Kesäkuussa Wärtsilä avasi Vaasaan uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin. Sen tarkoituksena on toimia globaalin yhteistyöekosysteemin keskuksena, jonne kutsutaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tutkijoita kehittämään, testaamaan ja validoimaan uusia ideoita. Uusi moderni Wärtsilä Land & Sea Academy - koulutuskeskus, etäoperointitukea ja ennakoivan kunnossapidon ratkaisuja asiakkaille tarjoavat osaamiskeskukset sekä uudet digitaaliset innovaatiot ovat keskeisessä roolissa Wärtsilän tukiessa asiakkaitaan näiden toiminnan optimoinnissa läpi kaluston koko elinkaaren. Samalla Wärtsilä pyrkii vauhdittamaan asiakkaiden hiilineutraaliustoimia. Muita uuden keskuksen toimintoja ovat moderni polttoainelaboratorio, joustavat teknologian ja moottoreiden testausmahdollisuudet sekä ajanmukainen, pitkälle automatisoitu tuotantojärjestelmä. Uuden keskuksen rakentamishanke julkistettiin vuonna 2018, ja investoinnin arvo oli noin 250 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Wärtsilä ilmoitti ostaneensa PortLink Globalin, joka on maailmanlaajuisesti toimiva kanadalainen satamaratkaisuja toimittava yhtiö. PortLink on perustettu vuonna 2007, ja se on johtava satamaratkaisujen toimittaja, jolla on globaali kumppanuus yli 3 500 käyttäjän kanssa ja asiakasverkosto yli 20 maassa. PortLinkin noin 20 työntekijää integroidaan Wärtsilä Voyagen liiketoimintaan.

Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti poistuneensa Venäjän markkinoilta huhtikuussa 2022 julkistetun ilmoituksensa mukaisesti. Yhtiö on täysin sitoutunut noudattamaan kaikkia sitä koskevia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen voimaan tulleita kauppapakotteita, ja kaikkien liiketoimintayksiköiden toiminta Venäjällä on nyt kokonaisuudessaan lopetettu.

Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti aikeestaan integroida Voyage-liiketoiminnan Marine Poweriin vahvistaakseen kokonaistarjoomaansa ja nopeuttaakseen Voyage-liiketoiminnan käännettä kannattavaksi. Tarkoituksena on Voyagen digitaalinen osaaminen vakiintuneeseen Performance Services -yksikköön yhdistämällä ottaa seuraava askel kokonaisvaltaisten digitaalisten ratkaisujen luomisessa merenkulkuasiakkaillemme. Tämän tarjooman avulla Wärtsilä voi optimoida merenkulkua edelleen pudottaen kustannuksia ja vähentäen päästöjä. Asiakkaat hyötyvät Wärtsilän ainutlaatuisista kyvyistä, joilla alusten toiminnan optimointi yhdistetään satamaliikenteen hallintaan ja suorituskykyyn perustuviin palveluihin satamatoiminnoissa. Integroitu organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2023.

Strategiset projektit 2021

 • Tammikuussa Wärtsilä solmi aiesopimuksen Vaasan Sähkön ja EPV Energian sekä Vaasan kaupungin kanssa yhteistyöhankkeesta, jonka tavoitteena on hyödyntää päästötöntä vetyä sähköntuotannossa, teollisuudessa ja liikennesovelluksissa. Tavoitteena on rakentaa yhdessä Power-to-X-to-Power -järjestelmä Vaasaan ja pilotoida vientimarkkinoille soveltuvaa vetypohjaista energiantuotantoratkaisua.
 • Maaliskuussa Wärtsilä teki miljoonan euron lisäinvestoinnin suomalaiseen Soletair Poweriin, joka kehittää ilmasta talteenotettavan hiilidioksidin hyödyntämiseen liittyvää teknologiaa. Investoinnin avulla Soletair Power voi edistää maailmanlaajuisia myyntiponnistelujaan sekä laajentaa rakennusten ilmanvaihtoa varten suunnitellun hiilidioksidin talteenottoratkaisunsa tuotantoa. Wärtsilän alkuperäinen 500 000 euron sijoitus yhtiöön tehtiin vuonna 2019.
 • Huhtikuussa Wärtsilä aloitti Välimeren ja Afrikan suurimman konttisataman Tanger Medin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää satamien tehokkuutta maailmanlaajuisesti kehittämällä yhdessä uusi huippuluokan tietojärjestelmä satamien hallintaa varten (Port Management Information System, PMIS). Molemmat organisaatiot vahvistivat pitkäaikaisen sitoumuksensa ottaa käyttöön nykyaikaiset Smart Port -työkalut satamatoiminnoissa ja
  digitalisaatiossa. Näihin lukeutuvat oikea-aikaista satamaan saapumista tukevat Just-In-Time (JIT) -ratkaisut, koneoppiminen ja tekoäly sekä muut innovatiiviset ratkaisut. Uuden PMIS:n tavoitteena on vastata Tanger Med Port Complexia käyttävien johtavien valtamerialusten ja merenkulun allianssien tarpeisiin alusten liikennöinnin
  optimoimiseksi sekä standardoidun master datan ja tapahtumatietojen käyttämiseksi.
 • Kesäkuussa Wärtsilä ja Vantaan Energia Oy solmivat yhteistyösopimuksen Vantaan Energian Power-to-Gasvoimalaitoksen esisuunnittelusta ja kehittämisestä. Vuonna 2025  käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos tuottaisi 10 MW:n polttoaineteholla hiilineutraalia, synteettistä metaania kaupallisessa mittakaavassa. Synteettinen metaani
  tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.
 • Heinäkuussa Wärtsilä ja korealainen laivanrakennusyhtiö Samsung Heavy Industries (SHI) solmivat sopimuksen yhteisestä kehitysohjelmasta, jonka tarkoituksena on kehittää ammoniakkikäyttöisiä aluksia, joissa on 4-tahtiset apumoottorit. Wärtsilä on johtavia tulevaisuuden puhtailla polttoaineilla käyvien moottoreiden kehittäjiä. SHI uskoo
  ensimmäisten ammoniakkia käyttävien uusien alusten olevan konttialuksia ja erittäin suuria raakaöljyaluksia, joissa päämoottoreina on 2-tahtimoottorit ja apumoottoreina Wärtsilän 4-tahtimoottorit.
 • Syyskuussa Wärtsilä paransi valmiuksiaan liittyen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (carbon capture and storage, CCS) merenkulkusovelluksissa osana LINCCS-konsortiota. LINCCS-projektin tavoitteena on alentaa hiilidioksidin varastointikustannuksia 70% ja kehittää hiilidioksidin talteenottoteknologioita useilla eri sektoreilla. LINCCS-konsortion ilmoitettiin myös saavan Norjan valtion Green Platform -aloitteesta 111 miljoonaa Norjan kruunua seuraavan kolmen vuoden aikana. Hiilidioksidin talteenottoteknologia voi merkittävästi tukea merenkulkualan hiilineutraaliustavoitteita. Yksi LINCCS-projektin tärkeimmistä tavoitteista onkin tuoda markkinoille merenkulun CCS-ratkaisu. Wärtsilä johtaa tätä työtä tukenaan Sustainable Energy Catapult Center ja SINTEF
  Energy.
 • Lokakuussa Wärtsilä ja norjalaisvarustamo Eidesvik Offshore ASA allekirjoittivat uraa uurtavan yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on muuttaa offshore-tukialuksen (OSV) polttomoottorit käyttämään polttoaineenaan ammoniakkia. Sopimus kattaa myös tarvittavat polttoainehuolto- ja turvallisuusjärjestelmät. Alustavasti vuoden 2023 loppuun mennessä valmistuvaksi suunniteltu projekti on maailmanlaajuisesti ensimmäinen laatuaan. Jälkiasennuskohteeksi suunnitellussa offshore-tukialuksessa on Wärtsilän  monipolttoainemoottorit, joiden pääasiallinen polttoaine on LNG. Konversion jälkeen aluksessa voidaan käyttää 70-prosenttista ammoniakkiseosta. Lopullisena tavoitteena on käyttää puhdasta ammoniakkia ja minimoida sytytyspolttoaineen käyttö.
 • Marraskuussa Wärtsilä Voyage solmi Singaporen merenkulku- ja satamahallinnon (MPA) kanssa tärkeän sopimuksen älysatamien innovaatioita ja digitalisaatiota koskevan yhteistyön vahvistamisesta. Strategisen kumppanuuden päätavoitteita on kehittää ja edistää digitalisaatiota kiihdyttäviä innovatiivisia ratkaisuja, edistää sähköisten navigointijärjestelmien sekä aluksen ja sataman välisten turvallisten tiedonsiirtoratkaisujen yhteentoimivuutta matkojen optimoimiseksi sekä rakentaa luotettavaa, kyberturvallista ja kustannustehokasta tiedonvaihtoa kaikkien ekosysteemikumppanien välille toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi.

Strategiset toimenpiteet, kumppanuudet, yrityshankinnat ja -myynnit 2020

- Helmikuussa Wärtsilä ja DNV GL sopivat tekevänsä yhteistyötä edistääkseen meneillään olevaa meriteollisuuden digitaalista murrosta. Yritykset haluavat erityisesti tutkia tarkemmin digitaalisten teknologioiden käyttömahdollisuuksia, yhteistyöhön perustuvaa tiedonjakoa ja standardisointia olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen suorituskyvyn parantamiseksi sekä uusien kehittämiseksi. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisen teknologian soveltamista esimerkiksi autonomisissa aluksissa, edistyksellisissä etäpalveluissa, uusissa komentosiltateknologioissa ja tiedonjaossa. Myös kyberturvallisuus on luonteva yhteistyön alue.

- Maaliskuussa Wärtsilä sai osana yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi kuusi muuta teollista ja akateemista kumppania, EU-rahoitusta SeaTech-nimiseen suurhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää polttoaineenkulutusta ja alentaa merenkulun päästöjä kehittämällä laivamoottori- ja propulsiojärjestelmiä, jotkamahdollistavat moottorin tarkan ohjauksen ja aaltoenergian käytön lisätyöntövoiman tuottamiseksi. Lisäksi Wärtsilä solmi japanilaisen Kuribayashi Steamshipin kanssa lisenssi- ja yhteistyösopimuksen, joka koskee porttiperäsinten tulevaisuuden kehitystä, myyntiä ja huoltoa. Valtuutettuna lisenssinhaltijana ja yhteistyökumppanina Wärtsilä aikoo integroida porttiperäsimet propulsiotuotteisiinsa ja keskittyy Japanin ulkopuolisiin maailmanlaajuisiin markkinoihin. Porttiperäsintekniikka vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä parantaen samalla ohjattavuutta ja kurssin vakautta sekä tyynellä säällä että kovassa merenkäynnissä.

- Kesäkuussa Wärtsilä liittyi maailmanlaajuiseen konsortioon kehittämään Mayflower Autonomous -laivaprojektia, joka mahdollistaa maailman ensimmäisen täysin autonomisen, miehittämättömän aluksen Atlantin ylityksen. Wärtsilä Voyage toimittaa laivaan Wärtsilä RS24 -järjestelmän, uraauurtavan nopean, korkearesoluutioisen FMCW K-Band -tutkan, joka on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen tilannekuva etenkin ahtaissa merenkulkuympäristöissä. Lisäksi Wärtsilä perusti yhdessä ING Bankin, Engien ja Rotterdamin satamaviranomaisen kanssa Zero Emission Services B.V. (ZES) -yrityksen, jonka tavoitteena on tehdä sisävesiliikenteestä kestävämpää. Konsepti perustuu uusiutuvalla energialla ladattujen vaihdettavien akkukonttien käyttöön. Konseptia käyttää tulevaisuudessa muun muassa Heineken-olutyhtiö, ja sitä tukee Alankomaiden infrastruktuuri- ja vesiministeriö.

- Heinäkuussa Wärtsilä liittyi kuljetus- ja logistiikka-alojen energiamurroksen nopeuttamiseen tähtäävään maailmanlaajuiseen koalitioon yhdessä markkinoiden johtavien yritysten kanssa, jotka edustavat laajaa joukkoa alan sidosryhmiä. Koalition tavoitteena on edistää energialähteiden ja teknologioiden kehitystä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, ilmansaasteiden vähentämiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi. Jäsenet yhdistävät tutkimus- ja kehitystyönsä kolmen keskeisen tavoitteen saavuttamiseksi: puhtaiden energialähteiden laajemman valikoiman käyttöönotto, kuljetettujen tavaroiden energiankulutuksen vähentäminen kilometriä kohti ja ilmakehään joutuvien haitallisten päästöjen eliminointi merkittävissä määrin.

- Syyskuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä JOVYATLAS GmbH:n osakkeista saksalaiselle teollisuusyhtiölle Jacob Waitz Industrie GmbH:lle. Wärtsilä JOVYATLAS tarjoaa keskeytymättömän virransyötön järjestelmiä, tasasuuntaajia, muuntajia, taajuusmuuttajia ja vastuksia sekä niihin liittyviä palveluita. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n hankinnan yhteydessä vuonna 2015. Yritys sijaitsee Saksan Jemgumissa, ja sillä on tällä hetkellä noin 125 työntekijää. Sen liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yritysmyynti edistää Wärtsilän tavoitetta vahvistaa ja yksinkertaistaa ydinliiketoimintaansa.

- Lokakuussa Wärtsilä allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, joka liittyy roottoripurjeiden myyntiä ja huoltoa koskevaan lisenssi- ja yhteistyösopimukseen brittiläisen Anemoi Marine Technologiesin kanssa. Roottoripurjeet koostuvat pystysylintereistä, jotka pyöriessään hyödyntävät uusiutuvaa tuulivoimaa alusten liikuttamisessa. Nämä erittäin tehokkaat mekaaniset purjeet lisäävät alusten työntövoimaa sekä vähentävät huomattavasti polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Wärtsilä integroi Anemoi Marine Technologiesin roottoripurjeet propulsioliiketoimintaansa täysin ja edistää ratkaisun käyttöä sekä uusissa että olemassa olevissa aluksissa.

- Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä Valves Ltd -yhtiön osakkeista New Yorkissa, Yhdysvalloissa sijaitsevalle Evergreen Capital L.P.:lle. Sen toiminnot sisältävät nikkelialumiinipronssi- ja erikoisteräsventtiilien suunnittelun, kokoonpanon, testauksen, myynnin ja toimituksen merenkulku-, öljy- ja kaasu- sekä energiamarkkinoille. Lisäksi se tarjoaa venttiilituotesovelluksia FPSO- ja LNG-aluksille, petrokemian laitoksille, voimantuotantoon, merivoimille, merenkulkupalveluihin, jätevedenpuhdistamoille ja putkistoihin. Wärtsilä Valves tuli osaksi Wärtsilää Hamworthyn hankinnan yhteydessä vuonna 2012. Yhtiö sijaitsee Ison-Britannian Brough’ssa, ja sillä on tällä hetkellä noin 65 työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2019.

- Joulukuussa Wärtsilä sai päätökseen Wärtsilä ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) myynnin Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yritys sijaitsee Saksan Kielissä, ja sillä on 125 työntekijää. Vuotuinen liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2019.

- Joulukuussa Wärtsilä liittyi CHEK-projektiin, jonka tavoitteena on päästötön merenkulku. Hankkeessa kehitetään ja esitellään tuulienergialle optimoitu irtolastialus ja vetykäyttöinen risteilyalus, jotka on varustettu innovatiivisilla teknologioilla, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä 99%, saavuttavat vähintään 50%:n energiansäästöt ja vähentävät mustan hiilen päästöjä yli 95%. CHEK-kumppanit ovat Vaasan yliopisto (koordinaattori), Wärtsilä, Cargill International, MSC Cruises, Lloyd's Register, World Maritime University, Silverstream Technologies, HASYTEC Electronics, Deltamarin, Climeon ja BAR Technologies.

Strategiset toimenpiteet 2019

Strategiset toimenpiteet, kumppanuudet, yrityshankinnat ja -myynnit 2019

 • Huhtikuussa Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X-alan start-up-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Tätä seurasi toukokuussa ilmoitus tutkimusyhteistyöstä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa koskien strategista energiajärjestelmien mallintamista, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä.
 • Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:n (SES), joka on erikoistunut pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennukseen, huoltoon ja korjauspalveluihin. Vuonna 1974 perustetun SES:n pääkonttori sijaitsee Rochesterissä, ja sillä on myös yhdeksän muuta toimipistettä Isossa-Britanniassa.
 • Kesäkuussa Wärtsilä teki sähkölaitetoimittaja Aggrekon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on esitellä voimantuotantomarkkinoille uusi konsepti, joka on rakennettu Wärtsilän Modular Block -ratkaisun ympärille. Yhteistyö mahdollistaa myös uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja kuten voimantuotanto palveluna tai vuokraaminen.
 • Syyskuussa Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti.
 • Lokakuussa Wärtsilä oli mukana perustamassa maailmanlaajuista operatiivisen teknologian kyberturvallisuusliittoa, jonka tavoitteena on kattaa vaaralliset aukot operatiivisen teknologian ja teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Operatiivinen teknologia käsittää laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään fyysisten järjestelmien kuten tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien koneiden ohjaamiseen. Asioiden internet ja älykkäiden tehtaiden tuotantojärjestelmien yhteenliitettävyys tuovat näihin ympäristöihin huomattavasti ja nopeasti kasvavan vakavien tietoturvaloukkausten riskin.
 • Marraskuussa Wärtsilä ja singaporelainen PSA Marine ilmoittivat yhteistyöstä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorille. Erityisiä yhteistyöalueita ovat muun muassa vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä edistävien sähkö- tai hybriditeknologioiden käyttö, seuraavan sukupolven älykkäiden alusteknologioiden käyttöönotto, suojatun yhteyden hyödyntäminen alusten ja satamien välisessä tiedonsiirrossa sekä markkinointi- ja bränditoiminta, joka lisää yleistä tietoisuutta.
 • Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti strategisen kehittämissopimuksen kiinalaisen valtio-omisteisen laivanrakentajan CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limitedin kanssa. Viisivuotisen sopimuksen tarkoituksena on luoda kehykset yhteistyölle sekä toimintamekanismi hybridivoimajärjestelmien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä tukee Huangpu Wenchongia suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana teknologisilla innovaatioilla, järjestelmävalinnalla, suorituskykylaskelmilla ja pitkäaikaisilla palveluilla.
 • Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä omistamansa ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yrityksellä on noin 120 työntekijää. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää hyväksyntöjä, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella. Strategiset toimenpiteet 2018

Strategiset toimenpiteet, yhteistyöt, yrityshankinnat ja -myynnit sekä yhteisyritykset 2018

 • Tammikuussa Wärtsilä ja Schneider Electric allekirjoittivat datakeskusprojekteihin liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on luoda innovatiivisia energiaoptimointiratkaisuja suuren kokoluokan eli vähintään 10 MW:n sähkökuorman datakeskusprojekteihin. Wärtsilä toimittaa laitoksen voimantuotannon, kun taas Schneider Electric keskittyy energiajakelun optimointiin.
 • Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa QuantiServ-huoltotarjontaansa hankkimalla Lock-n-Stitch Inc.:n, joka on amerikkalainen valurautakorjauksiin erikoistunut tekniikan alan yritys. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän huoltokokonaisuutta asiakkaille, joiden käytössä on useiden valmistajien tuotteita. Wärtsilä saattoi myös päätökseen hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident BV:n hankinnan. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen huollon tarjoaja maailmanlaajuisesti. Wärtsilän vedenalaisen huollon kasvua tukee myös lokakuinen Burriel Navarro, S.L:n hankinta. Yritys tekee vedenalaista huoltoa Espanjan pääsatamissa.
 • Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti hankkivansa Transasin, kansainvälisesti johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa. Yrityshankinta on merkittävä askel kohti Wärtsilän visiota merenkulun älykkäästä ekosysteemistä, jossa älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla varustettuihin satamiin sekä niiden ulkopuolelle. Tämä hyödyttää toimialaa kolmella merkittävällä tavalla: resurssien käyttö ja toiminnan tehokkuus maksimoidaan, ympäristövaikutukset ja -riskit minimoidaan sekä saavutetaan paras mahdollinen turvallisuustaso. Yrityskaupan arvo oli 210 milj. euroa (yritysarvo), ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2018.
 • Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti solmineensa Templar Executives -kyberturvallisuusyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet perustavat kansainvälisen tason kyberakatemian Singaporeen. Akatemia tarjoaa erityisesti laivanomistajille ja laivaoperaattoreille suunnattuja kursseja, joiden tavoitteena on tukea ja parantaa niiden kyberturvallisuutta. Wärtsilä solmi kumppanuussopimuksen myös Maritime and Port Authority of Singaporen kanssa edistääkseen merenkulun innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä. Kumppanuus kattaa neljä eri osa-aluetta: digitaaliset kiihdyttämöt, kyberturvallisuuden ja aineellisen turvallisuuden, älykkäät alukset ja satamatoiminnan.
 • Kesäkuussa Wärtsilä ja Hyundai Motor Group allekirjoittivat teknologisen ja kaupallisen yhteistyösopimuksen. Osapuolet suunnittelevat, miten käytettyjä sähköisten kulkuneuvojen (EV) akkuja voidaan hyödyntää kasvavilla energian varastointimarkkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on kehittää energian varastointituotteita ja -alustoja, joiden avulla voidaan maksimoida Hyundain käytettyjen EV-akkujen uudelleenkäyttö. Ratkaisujen kaupallistamisessa hyödynnetään Wärtsilän maailmanlaajuista, 178 maata kattavaa asiakas- ja kanavaverkostoa.
 • Elokuussa Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasaan uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Wärtsilä investoi keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan 83 milj. euroa. Suurin osa kustannuksista toteutuu vuonna 2020. Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi on noin 200 milj. euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta.
 • Lokakuussa Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille, jolla on toimipaikat Kööpenhaminassa, Tanskassa ja Malmössä, Ruotsissa. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan myynti auttaa Wärtsilää keskittymään Smart Marine -visioonsa.
 • Marraskuussa Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Nebraska Public Power District allekirjoittivat yhteisymmärryssopimuksen liiketoimintamallin tutkimisesta, jossa Wärtsilän generaattorit käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita. Liiketoimintamallin tavoitteena on saavuttaa teknisesti ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka mahdollistaa etenemisen kohti teollisuusmittakaavan pilottiprojektia.
 • Joulukuussa Wärtsilä esitteli yhdessä Tiedon, St1:n, Fortumin ja Demos Helsingin kanssa aloitteen innovointiyhteisöstä, jossa tavoitteena kiihdyttää maailmanlaajuisen energiasektorin muutosta kohti kestävämpää energiantuotantoa. Yhteisö muodostaa areenan tutkimukselle, parannuksille, kokeiluille ja validoinnille. Lisäksi se tuo markkinoille uusia inovaatioita, jotka haastavat nykyisiä energiajärjestelmäparadigmoja.

Strategiset toimenpiteet 2017

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat ja yhteisyritykset 2017

 • Heinäkuussa Wärtsilä saattoi päätökseen Greensmith Energy Management Systems Inc:n yrityshankinnan. Greensmith on markkinajohtaja sähköverkkojärjestelmätasoisten energian varastointiohjelmistojen ja integroitujen energian varastointiratkaisujen kehittämisessä. Yrityshankinnan myötä Wärtsilä voi nopeasti laajentaa toimintaansa energian varastointimarkkinoilla maailmanlaajuisesti ja hankkia johtavan aseman energiajärjestelmien integroijana. Vuonna 2016 Greensmithin liikevaihto oli 32 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja sillä oli yli 40 työntekijää. Greensmithin integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti.
 • Elokuussa Wärtsilä ja ABB sopivat elinkaaripalvelutarjontaan liittyvän yhteistyön laajentamisesta. ABB myönsi Wärtsilälle Authorized Service Provider -statuksen, joka kattaa vakiohuollot kaikkiin Wärtsilän nelitahtimoottoreita sisältäviin ABB-turboahtimiin.
 • Syyskuussa Wärtsilä lisäsi integroitujen energiajärjestelmien valikoimaansa aaltovoimateknologian ryhtymällä yhteistyöhön AW-Energyn kanssa. Tämän myötä Wärtsilän globaaliin projektitoimitus-, huolto- ja integrointiosaamiseen yhdistyy AW-Energyn patentoitu ja sertifioitu aaltovoimateknologia.
 • Lokakuussa Wärtsilä teki sopimuksen Puregas Solutionsin ja Guidance Marinen hankkimisesta. Ruotsalainen Puregas Solutions on johtava biokaasujalostuksen kokonaisratkaisujen toimittaja. Wärtsilä vahvistaa kaupalla asemaansa biokaasun nesteytysmarkkinoilla. Vuonna 2016 Puregas Solutionsilla oli noin 40 työntekijää ja sen liikevaihto oli 200 milj. Ruotsin kruunua. Isossa-Britanniassa sijaitseva, yksityisomisteinen Guidance Marine Limited tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin, kuten törmäyksenestoon ja kauko-ohjaustoimintaan, liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Guidance Marinen hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannekuvan ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. Vuonna 2016 Guidance Marinella oli yli 50 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sen liikevaihto oli 6 milj. puntaa.
 • Joulukuussa Wärtsilä ja nestemäisten kaasujen säiliöteknologiatoimittaja GTT solmivat yhteistyösopimuksen tutkiakseen merenkulkusektorin liiketoimintamahdollisuuksia liittyen nesteytetyn maakaasun varastointiin, kaasun syöttöjärjestelmiin sekä niihin liittyviin palveluihin, joista hyötyvät sekä telakat että laivanomistajat. Wärtsilä allekirjoitti myös 10-vuotisen huoltokumppanuussopimuksen Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) kanssa. Sopimuksen myötä Wärtsilä jatkaa kattavan asiakastuen ja palveluiden tarjoamista WinGD:n tuotteiden loppukäyttäjille, WinGD:lle sekä lisensoiduille koneenrakentajille. Sopimus sisältää huoltotyöt Wärtsilä-, Sulzer- tai WinGD-brändien toimittamiin kaksitahtimoottoreihin.
 • Vuoden loppupuolella Wärtsilä ilmoitti Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) välisen, CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd -yhteisyrityksen avajaisista. Wärtsilä ilmoitti myös hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident B.V.:n hankkimisesta. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen huollon tarjoaja maailmanlaajuisesti.

Strategiset toimenpiteet 2016

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja tuotannon jalanjälki 2016

 • Maaliskuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat aiesopimuksen uuden yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys tulee keskittymään merenkulun sovelluksiin Kiinan kasvavilla sähkö- ja automaatioratkaisumarkkinoilla.
 • Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti lähtevänsä mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan tarjoamalla suuria, yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita, joissa Wärtsilän polttomoottorit yhdistetään PV-aurinkopaneeleihin. Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena.
 • Kesäkuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa suomalaisen teknologiayrityksen Eniramin, joka tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja. Eniram vahvistaa Wärtsilän digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista, erityisesti data-analytiikan, mallintamisen sekä suorituskyvyn optimoimisen alueilla. Wärtsilä ilmoitti myös ostavansa yhdysvaltalaisen American Hydron, joka on laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla.
 • Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä siirsi 30%:n vähemmistöosuutensa Winterthur Gas & Diesel (WinGD) ‑kaksitahtiyhteisyrityksestä China State Shipbuilding Corporationille (CSSC). Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:stä 100 prosenttia.
 • Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti aloittavansa yhteistyön yhdysvaltalaisen Greensmith Energyn kanssa vahvistaakseen energiajärjestelmäintegraatiokykyjään entisestään.
 • Heinäkuussa Wärtsilä perusti muiden merenkulkuteollisuuden johtavien toimijoiden kanssa SEA/LNG-nimisen yhteenliittymän. Sen tavoitteena on purkaa esteitä, jotka hankaloittavat LNG:n käyttöä merenkulun sovelluksiin kaikkialla maailmassa, ja siten parantaa meriteollisuuden ympäristösuorituskykyä.
 • Elokuussa Wärtsilä ja suomalainen Gasum solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa.
 • Marraskuussa Wärtsilä ja ranskalainen monikansallinen energiayhtiö ENGIE allekirjoittivat sopimuksen ratkaisujen ja palveluiden kehittämisestä pienikokoisille LNG-sovelluksille.
 • Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti tuotantolisenssisopimuksen Kiinan Jiujiangissa sijaitsevan, China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) tytäryhtiön, Jiujiang Precision Measuring Technology Research Instituten kanssa. Kahdensuuntainen sopimus antaa CSSC:lle mahdollisuuden käyttää Wärtsilä Aquarius EC ‑painolastiveden käsittelyjärjestelmien teknologiaa (BWMS) ja oikeudet valmistaa järjestelmiä lisenssillä asiakkailleen. Wärtsilä saa puolestaan pääsyn CSSC:n uuteen tuotantolaitokseen, mikä tukee Wärtsilän asiakkaiden painolastiveden käsittelyjärjestelmien kysynnän ja tarjonnan tarpeita.
 • CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin saatiin päätökseen neljännellä neljänneksellä. Tehdas vihittiin käyttöön 9.1.2017.

Strategiset toimenpiteet 2015

Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen 2015

 • Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) sopimus Wärtsilän 2‑tahtimoottoriliiketoiminnan siirtämisestä yhteiseen yritykseen saatettiin päätökseen tammikuussa. CSSC omistaa Winterthur Gas & Diesel Ltd ‑yrityksestä 70% ja Wärtsilä 30%.
 • L‑3 Marine Systems Internationalin (MSI) hankinta New Yorkin pörssiin listatulta L‑3 Communications Holdings Inc. ‑yhtiöltä on saatettu loppuun, ja yritys siirtyi Wärtsilän hallintaan 1.6.2015 alkaen. Integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti, ja MSI:n taloudellinen kehitys vuonna 2015 oli hieman odotettua parempi. Lisätietoja yrityshankinnasta löytyy tilinpäätöksestä.
 • Heinäkuussa Wärtsilä perusti tytäryhtiön myymään klassisten Wärtsilä 4‑tahtimoottoreiden varaosia. Wärtsilän kokonaan omistama QuantiParts B.V. toimii Alankomaista käsin ja palvelee sekä merenkulku‑, veturi‑ että voimalaitosteollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti.
 • Lokakuussa Wärtsilä Services laajensi toimintaansa uudelle markkinasegmentille tarjotessaan kattavan paketin tiivisteitä, laakereita ja näiden oheislaitteita vesivoimalaitoksiin ja teollisuusvoimaloihin kaikkialle maailmaan.
 • CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd ‑yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Tehtaan perustusten louhintaa juhlistettiin 28. lokakuuta. Ensimmäisten moottorien odotetaan olevan valmiit toimitettaviksi vuonna 2016.

Strategiset toimenpiteet 2014

Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen 2014
 • Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa L-3 Marine Systems Internationalin (L-3 MSI) New Yorkin pörssissä listatulta L-3 Communications Holdings Inc:lta. L-3 MSI toimittaa automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmiä, dynaamista positiointiteknologiaa, kaikuluotainteknologiaa sekä vedenalaista viestintäteknologiaa merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön. Kaupan arvo on 285 milj. euroa (velaton kauppahinta). Kauppahintaan tehdään tavanmukaiset tarkistukset, sisältäen arviolta 60 milj. euron vähennyksen liittyen L-3 MSI:n henkilöstön eläkevastuisiin, jotka Wärtsilä tulee ottamaan vastuulleen. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla sekä luottolimiiteillä. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä viranomaishyväksyntöjen jälkeen.
 • Syyskuussa Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co., Ltd:n 50/50 tasaosuuksin omistama yhteisyritys Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd vihki uuden tehtaan käyttöön Zhuhaissa, Kiinassa. Uusi tehdasalue on kooltaan 266.700 neliömetriä ja siellä asennetaan ja testataan keskinopeita Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreita. Tehtaan odotetaan olevan täydessä tuotannossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Wärtsilän kokonaan omistama tuotantolaitos Brasiliassa on tarkoitus vihkiä käyttöön vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.
 • Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat heinäkuussa yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottoreiden ja monipolttoainemoottoreiden valmistamisesta. Yhteisyrityksen perustaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 12 milj. euroa. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Shanghain Lingangiin, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhteisyritys keskittyy erityisesti kasvaviin offshore- ja nesteytetyn maakaasun markkinoihin sekä erittäin suurten konttialusten apumoottorimarkkinoihin.
 • Heinäkuussa Wärtsilä myi 50%:n omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Kaupan arvo oli noin 12 milj. euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Wärtsilän tulokseen.
 • Wärtsilä vahvisti tammikuussa 2014, että Rolls-Royce oli lähestynyt yhtiötä alustavalla ehdotuksella mahdollisesta ostotarjouksesta. Wärtsilä vahvisti myös, ettei Rolls-Roycen ja Wärtsilän välillä enää ollut käynnissä neuvotteluja.

Strategiset toimenpiteet 2013

 • Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd -yhteisyrityksen uuden tuotantolaitoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyrityksen omistaa 50/50 tasaosuuksilla Wärtsilä ja Yuchai Marine Power Co. Ltd. Yritys tulee valmistamaan Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32-moottorisarjoja palvellakseen Kiinan yhä hallitsevampia laivanrakennusmarkkinoita. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2014 puolessa välissä.
 • Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:n tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.
 • Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta Brasiliaan vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään erityisesti offshore-alalla. Tehtaassa kokoonpannaan ja koeajetaan Wärtsilän generaattoriaggregaatteja ja potkureita. Alkuvaiheessa tuotannon painopiste on keskikokoisissa, keskinopeissa generaattoriaggregaateissa ja ohjauspotkureissa. Tuotevalikoimaa voidaan tarvittaessa laajentaa joustavasti vastaamaan markkinoiden tarpeita. Wärtsilän investoinnin arvo on noin 20 milj. euroa, ja tehtaan on suunniteltu olevan toiminnassa vuoden 2014 puoleen väliin mennessä.
 • Helmikuussa Wärtsilä jatkoi huoltoverkoston laajentamista avaamalla uuden verstaan Niteróissa, joka sijaitsee Rio de Janeirossa, Brasiliassa.

Strategiset toimenpiteet 2012

 • Vuoden 2012 alussa Wärtsilä saattoi loppuun Hamworthyn yritysoston. Hamworthyn yritysosto tuoWärtsilälle merkittäviä synergiaetuja offshore-markkinoilla, merenkulun kaasusovelluksissa sekä ympäristöratkaisuissa. Hamworthy on jaettu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen: pumppu- ja kaasuratkaisut sekä ympäristöratkaisut. Integrointi Wärtsilän Ship Power -liiketoimintaan edistyy suunnitellusti. Wärtsilän tavoitteena on kaksinkertaistaa näiden ratkaisujen myynti tulevien viiden vuoden aikana. Yrityksen kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa ja yrityskaupan kassavirta oli 389 milj. euroa, mikä johtui Hamworthyn nettokäteisvaroista kaupantekohetkellä.
 • Maaliskuussa 2012 Wärtsilä teki sopimuksen singaporelaisen MMI Boiler Management Pte Ltd:nliiketoiminnan ostamisesta. MMI Boiler Management on erikoistunut laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon. Kaupan hinta oli noin 3 milj. euroa.
 • Joulukuussa 2012 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen tasaosuuksin (50/50) omistetun yhteisyrityksen perustamisesta kiinalaisen Yuchai Marine Power Co. Ltd:n kanssa keskinopeiden moottorien valmistamiseksi Kiinassa, Guangdongin provinssissa, Zhuhai Cityssä. Yhteisyritys palvelee Kiinan yhä dominoivampia laivanrakennusmarkkinoita keskittyen Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreiden kokoonpanoon ja koeajoon. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2014.
 • Wärtsilä Qiyao Diesel Company -yhteisyrityksen suunnitelmissa on laajentaa tuotantokapasiteettia. Yritys valmistaa Wärtsilä 20 -apumoottoreita. Suunniteltu yhteistyritys Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd.:n välillä on lakkautettu.
 • Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyritys, jonka omistaa 50/50 Wärtsilä ja Transmashholding, on aloittanut modernin tehtaan rakentamisen Penzaan, Venäjälle. Uusi tehdas,jonka odotetaan olevan valmis tuotannon aloittamiseen vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla, tarjoaa maailmanluokan kokoonpano- ja tuotantotilat. Yhteisyritys vahvistaa Wärtsilän tuotannon jalansijaa Venäjällä.

Strategiset toimenpiteet 2011

 • Marraskuussa 2011 Wärtsilä vihki käyttöön uuden varaosien jakelukeskuksensa Kampenissa, Hollannissa. Keskitetty jakelukeskus on Wärtsilän maailmanlaajuisen varaosa- ja logistiikkaorganisaation keskuspaikka, johon on integroitu aiemmin kahdeksassa eri kohteessa sijainneet varaosavarastot. Keskuksessa hoidetaan keskitetysti kaikki materiaalivirrat aina tilausvahvistuksesta tuotteen toimitukseen asiakkaalle. Uusi keskus lyhentää kuljetusetäisyyksiä, vähentää varastojen välisiä varaosakuljetuksia ja tehostaa koko toimitusketjun hallintaa. Wärtsilän kokonaisinvestointi jakelukeskukseen on ollut noin 70 milj. euroa. Wärtsilä optimoi tällä hetkellä jakelukeskuksen toimintoja.
 • Kesäkuussa Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. sopivat yhteisyrityksen perustamisesta 26 ja 32 -moottoreiden valmistamiseksi Kiinassa. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.
 • Heinäkuussa Wärtsilä hankki Cedervall-yhtiön, joka on yksi johtavista laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistajista. Yrityskauppa vahvistaa Wärtsilän johtavaa asemaa merenkulun globaaleilla huoltomarkkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Wärtsilän ja Cedervallin liiketoimintojen yhdistäminen luo yhtiön, joka on markkinajohtaja öljy- ja vesivoideltujen tiivisteiden ja laakereiden sekä vannasputkien alalla. Alustavan arvion mukainen kauppahinta on 81 miljoonaa euroa.
 • Wärtsilä jatkoi Services-verkoston laajentamista. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä avasi uuden huoltoverstaan Gdanskiin, Puolaan ja kolmannen neljänneksen aikana uusi huoltoverstas avattiin Helsingissä.
 • Marraskuussa 2011 Wärtsilä ilmoitti päässeensä sopimukseen Hamworthy plc:n hallituksen kanssa suositellusta käteisostotarjouksesta Hamworthyn ostamiseksi. Hamworthy on maailmanlaajuinen yritys, joka toimittaa erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön. Ehtojen mukaan osakkeenomistajat saavat 825 pennyä (GBP) käteisenä jokaisesta osakkeesta. Hamworthy on listattu vaihtoehtoisella markkinapaikalla Lontoossa (AIM, Alternative Investment Market). Yritysosto toteutetaan Englannin lain mukaisena osakejärjestelynä (Scheme of Arrangement). 9.1.2012 pidetyssä tuomioistuimen kokouksessa ja sitä seuranneessa Hamworthyn yhtiökokouksessa kaikki päätösehdotukset saivat taakseen osakkeenomistajien vahvan tuen. Tuomioistuin hyväksyi osakejärjestelyn 26.1.2012. Jos tuomioistuin vahvistaa osakepääoman alentamisen 30.1.2012, osakejärjestelyn odotetaan tulevan voimaan ja määräysvallan siirtyvän Wärtsilälle 31.1.2012. 

Strategiset toimenpiteet 2010

 • Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen yhteisyrityksestä venäläisen Transmashholdingin (TMH) kanssa modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden valmistamiseksi Venäjällä. Moottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Osapuolet suunnittelevat yhdessä rautatieliikenteeseen tarvittavan sovelluksen. Wärtsilä ja TMH arvioivat yhteisyrityksen liiketoiminnan laajentamista myös muiden dieselmoottorityyppien kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa. Wärtsilä investoi yhteisyritykseen noin 30 miljoonaa euroa. Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012.
 • Wärtsilä jatkoi huoltoverkostonsa laajentamista avaamalla uuden toimiston ja huoltoverstaan Panamassa.

Strategiset toimenpiteet 2009

 • Wärtsilä jatkoi strategiansa toteuttamista laajentamalla verkostoaan. Uusia huoltoyksiköitä avattiin mm. Ukrainassa, Kamerunissa, Unkarissa, Chilessä, Dubaissa, Venäjällä ja Ruotsissa. Uudet yksiköt antavat hyvän pohjan huollon kasvulle. Verkoston laajentaminen on Wärtsilän strateginen painopistealue myös jatkossa.
 • Toukokuussa Wärtsilä osti 60% italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta ja on näin kasvattanut omistustaan 100%:iin. Merenkulun myynti- ja huoltopalveluihin erikoistuneella Wärtsilä Navim Dieselillä on vahva markkina-asema varsinkin Matkustajalaivat-asiakassegmentillä. Kaupasta syntyi 8 milj. euroa liikearvoa. 

Strategiset toimenpiteet 2008

 • Maaliskuussa Wärtsilä osti norjalaisyritys Maritime Service AS:n, joka tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluja. Maritime Service toimii Ålesundin kaupungissa Norjan länsirannikolla. Vuonna 2007 Maritime Servicen liikevaihto oli 26 milj. Norjan kruunua (3,2 milj. euroa).
 • Huhtikuussa Wärtsilä osti tanskalaisen International Combustion Engineering A/S (I.C.E.) -yhtiön. I.C.E:n toimialana ovat höyrykattiloiden ja niihin liittyvien poltinjärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut sekä projektipalvelut. Vuonna 2007 I.C.E:n liikevaihto oli 46,8 milj. Tanskan kruunua (6,3 milj. euroa). Oston myötä Wärtsilän huoltopalveluvalikoima laajeni uusiin huoltotuotteisiin eli kattiloiden huoltopalveluihin. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän kilpailukykyä johtavana kokonaishuoltopalveluiden tarjoajana. Kesäkuussa Wärtsilä jatkoi kattilahuoltopalvelujensa laajentamista ostamalla I.C.E:n entisen tytäryhtiön Dubaista.
 • Kesäkuussa Wärtsilä osti saksalaisen Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH -yhtiön (CDC), joka on erikoistunut merenkulun automaatiojärjestelmien suunnitteluun, toimittamiseen ja huoltoon. CDC:n asiakkaina on sekä varustamoita että telakoita. Vuonna 2007 CDC:n liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.
 • Heinäkuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen laivasuunnittelun johtaviin yrityksiin kuuluvan itsenäisen Vik-Sandvik-konsernin ostamisesta. Yhtiö tarjoaa varustamoille ja telakoille laivasuunnittelua ja teknisiä palveluja maailmanlaajuisesti. Yrityskauppa on Wärtsilälle tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa yhtiön asemaa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja asiakkaiden arvostetuimpana yhteistyökumppanina. Yhdistämällä laivasuunnitteluosaaminen propulsiolaitteistojen ja automaatiojärjestelmien tarjontaan Wärtsilä pystyy luomaan asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa. Uudet elinkaaripalvelut mahdollistavat myös lisäkasvun. Wärtsilän tavoitteena on tulla johtavaksi laivasuunnittelupalveluiden tarjoajaksi usealla eri segmentillä. Kauppahinta oli 132 milj. euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tulosperusteisesti enintään 38 milj. euroa. Vuonna 2007 Vik-Sandvikin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuuson erittäin hyvä. Vik-Sandvikin palveluksessa on 410 työntekijää. Vik-Sandvik on konsolidoitu 1.8.2008 lähtien.
 • Syyskuussa Wärtsilä osti ranskalaisen Navelec SAS -yhtiön, joka on erikoistunut merenkulun navigaatio- ja kommunikointijärjestelmiin sekä sähköhuolto-, ohjaus- ja automaatiopalveluihin. Yrityskaupalla Wärtsilä laajentaa palvelutarjontaansa ja teknistä tietämystään navigointi- ja viestijärjestelmistä, sekä vahvistaa asemaansa johtavana merenkulun sähköhuolto- ja automaatiopalvelujen tarjoajana. Navelecin liikevaihto oli 7 milj. euroa vuonna 2007 ja yritys työllistää 45 henkilöä.
 • Syyskuussa Wärtsilä jatkoi laivasuunnitteluosaamisensa laajentamista allekirjoittamalla sopimuksen laivansuunnitteluun erikoistuneen Conan Wu & Associates Pte Ltd -yhtiön (CWA) ostamiseksi. Yhtiö on yksi alan johtavista yrityksistä Singaporessa. Yrityskauppa sisältää myös liikekumppanuussopimukset, jotka liittyvät CWA:n liiketoimintoihin Malesiassa ja Kiinassa. Käteisenä maksettu kauppahinta oli 23 miljoonaa euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan lisäkauppahinta, joka perustuu liiketoiminnan tulokseen vuosina 2008–2010. Vuonna 2007 CWA:n liikevaihto oli 10,7 milj. euroa ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiöllä on Singaporessa 66 työntekijää. Kauppahinta maksettiin ja yhtiö konsolidoitiin neljännen vuosineljänneksen aikana.
 • Edellä mainittujen yritysostojen kustannukset olivat yhteensä 215 milj. euroa ja kauppahinnan kohdistamisen jälkeen niistä syntyi 126 milj. euroa liikearvoa, josta Vik-Sandvikin osuus on 97 milj. euroa.
 • Heinäkuussa Wärtsilä ja Manara Consortium perustivat yhteisyrityksen Manara Wärtsilä Power Ltd:n (MWP), jonka tavoitteena on johtava asema hajautetun itsenäisen voimantuotannon projektien kehittäjänä islamilaisissa maissa. Wärtsilä omistaa yrityksestä 19,9%.
 • Syyskuussa Wärtsilä ja Metso allekirjoittivat yhteisyritystä koskevan sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power-liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminta. Yhteisyritys on yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Metso omistaa yhteisyrityksestä 60% ja Wärtsilä 40%. Yhteisyrityksen yhteenlaskettu pro forma-liikevaihto vuonna 2008 oli noin 130 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 200. Kaikki kilpailuviranomaisten hyväksynnät saatiin neljännellä neljänneksellä. Biopower-liiketoiminnan tilauskanta, 116 milj. euroa, siirtyi vuoden vaihteessa uudelle yhtiölle ja poistettiin näin olleen Wärtsilän tilauskannasta.
 • Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa laajentamista avaamalla ja laajentamalla toimistoja ja huoltoverstaita Namibiassa, Chilessä, Brasiliassa, Madagaskarilla, Azerbaidzanissa, Kiinassa, Turkissa ja Dubaissa. Maantieteellinen laajentuminen on tulevaisuudessakin Wärtsilän strateginen kehittämisalue.

Strategiset toimenpiteet 2007

 • Tammikuussa Wärtsilä ja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) allekirjoittivat sopimuksen 50/50-omisteisen yhteisyrityksen perustamisesta Koreaan. Yhteisyritys ryhtyy valmistamaan Korean, Japanin, Kiinan ja Taiwanin laivanrakennusmarkkinoille monipolttoainemoottoreita nesteytettyä maakaasua kuljettaviin LNG-aluksiin. Ensimmäinen moottori toimitetaan vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Yhteisyritys työllistää noin 150 ihmistä.
 • Helmikuussa Wärtsilä osti ruotsalaisen Senitec AB:n. Yritys on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy, erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa. Yrityskauppa kasvatti Wärtsilän henkilöstömäärää viidellä työntekijällä.
 • Helmikuussa Wärtsilä osti myös Marine Propeller (Pty) Ltd:n koko liiketoiminnan. Yritys sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa, ja sen pääliiketoimintaa on potkurien kunnostaminen. Yrityskauppa kasvatti Wärtsilän henkilöstömäärää kahdeksalla työntekijällä.
 • Toukokuussa Wärtsilä laajensi potkurien huoltotarjontaa edelleen ostamalla potkurien kunnostusyhtiö McCall Propellers Ltd:n Isosta-Britanniasta. Yrityskauppa kasvatti Wärtsilän henkilöstömäärää 33 työntekijällä.
 • Heinäkuussa Wärtsilä vahvisti lopullisesti sopimuksen englantilaisen Railko Ltd:n Marine-liiketoiminnan ostosta. Yritys on erikoistunut potkuriakselilaakeri- ja tiivistetekniikkaan. Yritysosto parantaa kilpailukykyämme öljyvoidelluissa laakeriratkaisuissa ja lisää tuotevalikoimaan vesivoidellut laakerit. Yrityskauppa kasvatti Wärtsilän henkilöstömäärää 25 työntekijällä.
 • Elokuussa Wärtsilä osti skottiyritys Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd:n, jonka alaa ovat laivojen, offshore-laitteistojen, teollisuuden ja energialaitosten sähkötekniset ratkaisut. Yrityskauppa kasvatti Wärtsilän henkilöstömäärää 31 työntekijällä.

Muut strategiset toimenpiteet

 • Tammikuussa Wärtsilä julkisti ostotarjouksen Wärtsilä India Ltd:n vähemmistöosakkaille 1 240 599 osakkeesta, joka on 10,3 % yhtiön osakepääomasta. Ostotarjous oli onnistunut, ja sen perusteella Wärtsilä hankki omistukseensa 8,2 % yhtiön osakkeista. Wärtsilä India Ltd poistui Bombayn pörssistä 18.6.2007.
 • Asiakaspalvelun parantamiseksi Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla Wärtsilä avasi maaliskuussa mittavan huoltokeskuksen Shanghaihin. Myös Vietnamiin, lähelle Saigonin satamaa, Ho Chi Minhin kaupunkiin avattiin toukokuussa huoltoverstas ja Hanoihin toimisto Vietnamin kasvavan merenkulun, laivanrakennuksen ja energiateollisuuden asiakkaiden palvelemiseksi.
 • Koulutuspalvelujen kysyntä kasvaa tasaisesti. Wärtsilä avasi maailman suurimpaan laivanrakennusmaahan Etelä-Koreaan uuden koulutuskeskuksen, joka tarjoaa koulutusta asiakkaiden tekniselle henkilöstölle.
 • Toukokuussa Wärtsilä ja Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) allekirjoittivat lisenssivalmistussopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden valmistamiseksi ja myymiseksi Vietnamissa.
 • Lokakuussa Wärtsilä ja venäläinen Bryansk Engineering Works (BMZ) allekirjoittivat lisenssisopimuksen, jonka perusteella BMZ alkaa valmistaa Wärtsilä hidaskäyntisiä laivamoottoreita Venäjällä.
 • Marraskuussa Wärtsilä ja merenkulun henkilöstöpalveluihin erikoistunut V.Ships sopivat yhteistyöstä laivojen teknisten operointipalvelujen tarjoamiseksi merenkulun markkinoilla.
 • Wärtsilän Ship Power -liiketoiminta organisoitiin viideksi asiakassegmentiksi: Kauppalaivat, Offshore, Matkustajalaivat, Merivoimat ja Erikoisalukset. Tavoitteena on vastata paremmin markkinoiden vaatimuksiin.

Strategiset toimenpiteet 2006

 • Helmikuussa Wärtsilä osti Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) -yhtiön Aker Kvaernerilta. Kauppa tukee kasvustrategiaa ja kasvattaa Wärtsilän tuotevalikoimaa sähköisissä propulsiojärjestelmissä, voimansiirrossa ja automaatiossa erityisesti öljy-, kaasu- ja offshore-alueilla.
 • Wärtsilä Automation Norwayn ja amerikkalaisen Emerson Process Managementin välillä solmittu yhteistyösopimus lisää Wärtsilän mahdollisuuksia tarjota automaatioalan prosessiosaamista öljyntuotantoaluksille.
 • Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa singaporelaisen pörssilistatun merenkulun automaatioalan Total Automation Ltd:n koko liiketoiminnan ja kaikki Total Automationin tytäryhtiöt. Yleisten laivojen automaatiolaitteiden lisäksi Total Automationilla on vahva jalansija offshore- ja LNG-sektoreilla. Kauppa täydentää Wärtsilän aiempia automaatioalan yritysostoja.
 • Maaliskuussa Wärtsilä ja virolainen BLRT Grupp sopivat laivojen huoltoyhtiön perustamisesta Liettuaan palvelemaan Baltian markkinoita.
 • Ciserv-huoltoyhtiöryhmä yhdistettiin toukokuussa osaksi Wärtsilän Services-organisaatiota.
 • Toukokuussa Wärtsilä myi 10 milj. kappaletta Assa Abloy AB:n B-osaketta. Kaupan jälkeen Wärtsilä omistaa 7.270.350 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloyn osakkeista ja 1,4% äänistä.
 • Heinäkuussa ostettu saksalainen INTEC Injectortechnic GmbH vahvistaa Wärtsilän osaamista polttoaineruiskutuslaitteistojen huollossa ja asennuksissa.
 • Wärtsilän ja kiinalaisen Shanghai Marine Diesel Engine Research Instituten (SMDERI) yhteinen apumoottoritehdas Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) vihittiin käyttöön kesäkuun lopussa. Yhteisyritys on askel Wärtsilän strategiassa olla lähellä aasialaisia asiakkaita ja kasvattaa markkinaosuutta apumoottoreissa.
 • Syyskuussa Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation ja Mitsubishi Heavy Industries ilmoittivat perustavansa yhteisyrityksen suurten hidaskäyntisten merimoottorien valmistamiseksi Kiinassa. Yhteisyritys on osa Wärtsilän strategiaa parantaa palvelujaan aasialaiselle laivanrakennusteollisuudelle ja vahvistaa hidaskäyntisten moottoreiden markkinaosuutta.
 • Ruotsalaisen laivojen korjaukseen erikoistuneen Stockholm Fartygsreparationer AB:n liiketoiminnan osto lokakuussa loi edellytykset laajentaa edelleen Wärtsilän huoltotoimintaa Ruotsin itärannikolla. Osto on osa Services-liiketoiminnan kasvustrategiaa.
 • Wärtsilä allekirjoitti joulukuussa sopimuksen saksalaisen SCHIFFKO-laivasuunnitteluyhtiön ostamisesta. SCHIFFKO on erikoistunut varsinkin kontti-, tutkimus- ja offshore-alusten suunnitteluun. Yritysosto tukee Wärtsilän strategista tavoitetta kasvaa kokonaisratkaisujen kehittäjänä ja toimittajana merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla.
 • Wärtsilä, SKF ja Rautaruukki myivät Oy Ovako Ab:n omistamat operatiiviset yhtiöt marraskuussa. Ovako-omistuksesta irtautuminen päättää Wärtsilän suunnitelman keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Strategiset toimenpiteet 2005

Vuonna 2005 Wärtsilä toteutti useita toimenpiteitä, jotka vahvistavat Ship Power -liiketoiminnan ja Huolto-liiketoiminnan johtavaa asemaa maailmanlaajuisesti.

 • Ohjauspotkureiden tuotanto aloitettiin Kiinassa kesäkuussa, ensimmäiset toimitukset tapahtuivat syyskuussa.
 • Projekti alennusvaihteiden valmistuksen aloittamiseksi Intiassa kehittyi suunnitelmien mukaisesti.
 • Uuden tehtaan rakentaminen aloitettiin Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai):lle, jonka omistavat 50/50 Wärtsila ja China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Yhtiö tulee valmistamaan Wärtsilän dieselgeneraattoreita, joita käytetään laivoissa apumoottoreina. Tuotannon odotetaan alkavan alkukesästä 2006.
 • Strateginen allianssi solmittiin Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI):n kanssa kaksitahtimoottorien alueella.
 • Kahden uuden Wärtsilä RT-flex -moottoria suunnittelu aloitetiin yhdessä Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI):n kanssa ja ne tullaan koeajamaan HHI:n tuotantotiloissa.
 • Wärtsilä hankki 12,5% osuuden Aker Arctic Technology Inc.-yhtiöstä, joka tarjoaa laivojen suunnittelua telakoille, varustamoille ja offshore-yrityksille, jotka toimivat arktisilla vesialueilla.
 • DEUTZ-merimoottorihuolto siirtyi Wärtsilälle saksalaiselta DEUTZ AG:lta. Wärtsilä aloitti näiden moottorien huollon ja alkuperäisvaraosamyynnin globaalisti 1.4.2005.
 • Huolto-liiketoiminnan kasvattamiseksi Wärtsilä perusti alku vuodesta yhdessä virolaisen BLRT Grupp:n kanssa merimoottorihuoltoyhtiön Viroon palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä osti marraskuussa Yhdysvalloissa yhtiön, joka on erikoistunut kaasu- ja dieselmoottorien automaatio- ja säätölaitteiden huoltoon. Huoltoyhtiö perustettiin myös Hong Kongiin.