Strategia

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine ja Smart Energy -visioille.

Wärtsilän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukevat sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan kattavan integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta yhtiö pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden suorituskyvyn optimointiin päivityksillä, modernisoinneilla, polttoainekonversioilla ja turvallisuusratkaisuilla sekä asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa tukevan dataanalytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Tietoyhteyksien ja älykkäiden teknologioiden avulla optimoidaan laitteiden suorituskyky ja tarjotaan strategisesti tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa. Kyky hallita laitteita edistää elinkaariratkaisujen kysynnän kasvua tulevaisuudessa ja mahdollistaa uudet ”as-a-service” -liiketoimintamallit.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja erityisesti digitalisaatioon luovat tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa Wärtsilän aseman markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Asiakasarvon luominen yhteistyöllä ja tiedon jakaminen ovat myös keskeisiä Wärtsilän innovaatiotoiminnassa. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden jatkuva painottaminen tuovat yhtiöön ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja luovat pohjan erittäin suorituskykyiselle organisaatiolle. Jatkuvaan kehitykseen perustuva toiminta takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta asiakkaiden hyväksi.

Strategia

Smart Marine

Wärtsilän tavoitteena on johtaa merenkulkualan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Wärtsilä tarjoaa asiakkaille uusia tapoja luoda arvoa hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. Vankkana perustana tälle on asemamme meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden johtavana tuoteinnovaatioiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen toimittajana.

Meriteollisuudella on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, ja muutoksen tarve tiedostetaan alalla yhä selvemmin. Wärtsilä ja alan muut toimijat kehittävät yhteistyössä uusia teknologioita ja puhtaampia polttoaineita tavoitteenaan nopeuttaa siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Mahdollisuuksia tarjoaa myös toimintaa merkittävästi haittaavien, tehottomuuttaaiheuttavien tekijöiden eliminointi. Tällaisia tekijöitä ovat ylikapasiteetti, riittämätön polttoainetehokkuus satamien välillä sekä satamaan ja muille ruuhka-alueille pääsyn odotteluun hukkaantuva aika. Wärtsilän kolmella merenkulkuliiketoiminnalla on erinomaiset valmiudet yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positiivista disruptiivista kehitystä:

  • Marine Power luo taloudellisesti kannattavan tien kohti hiilineutraaliutta tarjoamalla polttoainetehokkaita voimajärjestelmiä, joita voidaan päivittää niiden koko elinkaaren ajan käyttämään vähähiilisiä ja/tai hiilineutraaleja polttoaineita.
  • Marine Systems kehittää kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelyyn, akselistopalveluihin ja merenkulun sähköjärjestelmien integraatioihin liittyviä teknologioita, tuotteita ja ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja energiatehokkuutta ja samalla vähentää päästöjä.
  • Voyage tarjoaa teknologiaa alusten suorituskyvyn optimoimiseksi ja toiminnan turvallisuuden parantamiseksi aluksen ja sataman välisellä reaaliaikaisella tiedonsiirrolla, digitaalisesti kytketyllä navigoinnilla sekä automaation ja älykkäiden autonomiaratkaisujen avulla.

Älykkään teknologian ja suorituskykyä optimoivien palvelujen avulla Wärtsilä tehostaa merenkulkualan toimintaa, pienentää sen ilmastovaikutuksia ja parantaa turvallisuutta. Tämän tuloksena varustamot ja laivayhtiöt kaikkialla maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, turvallisemmin ja kannattavammin.

Smart Energy

Energian tuotanto ja kulutus kehittyvät kohti joustavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä uusien teknologioiden muuttuessa yhä edullisemmiksi. Wärtsilä tavoitteena on olla asiakkaidensa luottokumppani ja valjastaa heidän käyttöönsä optimaalisen energiamurroksen tuottama lisäarvo tarjoamalla keskeiset kestäviin, luotettaviin ja edullisiin voimantuotantojärjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.

Uusiutuvan energian integrointi voimantuotantojärjestelmiin lisää joustavien voimajärjestelmien kysyntää. Erityisesti joustavalle kaasuun perustuvalle voimantuotannolle ja energian varastointijärjestelmille on kysyntää. Koko alan digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kulutuksen ja kunnossapitotarpeiden ennakoimiseen ja voi parantaa kilpailukykyä.

Wärtsilä on tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Yhtiön joustavat voimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta, polttoainejoustavuutta, käytön joustavuutta ja luotettavuutta aina kuormitushuippujen tasaamisesta perusvoiman tuotantoon sekä valmiuden synteettisten ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Energian varastointiin ja edistyksellisiin optimointiohjelmistoihin liittyvä valikoima tarjoaa lisää kasvumahdollisuuksia. Wärtsilän laaja ja laadukas energialiiketoiminnan palveluvalikoima tarjoaa ratkaisut voimantuotantoalan yritysten liiketoiminnan tehostamiseen optimoimalla voimaloiden koko elinkaaren aikaisen suorituskyvyn. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden investointien kannattavuus takaamalla voimalaitosten käytettävyys ja luotettavuus.

Wärtsilän tavoitteena on kehittää asiakkaille jatkuvasti optimaalisia, ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, joiden fokuksessa on Wärtsilän ydinosaaminen: markkinoiden ymmärtämys ja mallinnus, järjestelmien optimointi, teknologiajohtajuus, kyky toimittaa kokonaisratkaisuja sekä koko elinkaaren kattava tuki.

Kestävä kehitys

Taloudellinen vastuu
Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien ja asiakkaiden odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Ympäristövastuu
Wärtsilän tavoitteena on olla kestävän innovaation edelläkävijä ja vähentää niin asiakkaidemme kuin ympäröivän yhteiskunnan päästöjä. Wärtsilä toimittaa älykkäitä teknologioita ja palveluja, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja suojelemaan meriämme. Työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme toiminnassamme korkeat ympäristönormit ja parantaaksemme tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskykyä ja tehokkuutta tutkimuksen ja kehityksen, yhteistyön ja kumppanuuksien avulla sekä osallistumalla aktiivisesti ekosysteemeihin. Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset ja -suositukset.

Sosiaalinen vastuu
Meillä on korkeat eettiset standardit ja välitämme yhteisöistä, joissa toimimme. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme. Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo ja mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys ja turvallisuusriskit. Tehokkaan toimitusketjun hallinnan ja jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme varmistamaan, että toimintaperiaatteissamme kuvattuja arvoja noudatetaan läpi koko arvoketjun.

Strategian toteutus vuonna 2020

Liiketoimintaan kohdistuneista koronavirukseen liittyvistä häiriöistä huolimatta Wärtsilän sitoutuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan on pysynyt muuttumattomana. Vuoden aikana otettiin edistysaskeleita moottoriteknologian kestävyyden varmistamisessa pitkälle tulevaisuuteen maailmanlaajuisen hiilineutraaleihin energia- ja merenkulkumarkkinoihin tähtäävän suuntauksen mukaisesti. Käytännön toimenpiteitä olivat esimerkiksi ammoniakin polttoainekäytön täysimittaisen testauksen käynnistäminen Wärtsilän nelitahtisilla polttomoottoreilla sekä ilmoitus kaasumoottoreiden polttoprosessin kehittämisestä siten, että ne voisivat ajan myötä käyttää sataprosenttista vetypolttoainetta. Markkinoille esiteltiin myös useita uusia konsepteja, jotka parantavat asiakkaiden toimintojen tehokkuutta, vastuullisuutta ja turvallisuutta tiedonsiirron ja digitalisaation avulla. Nämä sisälsivät älykkään navigoinnin ratkaisuja, etätukipalveluita sekä etäkoulutusta tukevan pilvipohjaisen simulaatioalustan. Energiamarkkinoille Wärtsilä lanseerasi Energy Transition Labin eli avoimen data-alustan, joka auttaa energia-alaa ymmärtämään sekä uusiutuvan energian kasvavan käytön että koronaviruspandemian vaikutuksia ja nopeuttamaan energiamurrosta.

Smart Marine- ja Smart Energy -strategioidensa mukaisesti Wärtsilä korostaa kehitystyössään uusimman teknologian hyödyntämistä, mikä johti useisiin merkittäviin tilauksiin vuoden aikana. Merenkulkumarkkinoilta saatiin useita hybridiratkaisujen tilauksia. Yksi näistä oli täysin integroidun Wärtsilän hybridiratkaisun toimitus Misje Rederin kolmeen uuteen ympäristötehokkaaseen 5 000 DWT:n irtolastialukseen. UltraShip Denmark puolestaan tilasi kaikkiin aluksiinsa pilvipohjaisen Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS) -ratkaisun, mikä on esimerkki markkinoiden kasvavasta kiinnostuksesta alusten hyötysuhdetta parantavia ja ympäristövaikutuksia vähentäviä digitaalisia ratkaisuja kohtaan. Energiasektorilla tarve uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sähköverkon luotettavuutta tukeville joustaville ratkaisuille näkyi energian varastointiratkaisujen kysynnän säilymisenä hyvällä tasolla. Saatuihin tilauksiin sisältyi ensimmäisen GridSolv Quantum -energianvarastointijärjestelmän toimitus. Kyseessä on täysin integroitu, modulaarinen ja kompakti ratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan energian varastoinnin nopean käyttöönoton. Toinen joustavuuden etuja heijastava tilaus käsitti neljä Eurooppaan toimitettavaa maakaasuvoimalaa, joiden yhteisteho on lähes 300 megawattia. Uudet, nopeasti käynnistyvät voimalat tarjoavat joustavaa säätövoimaa, kun sähköjärjestelmään lisätään uusiutuvaa energiaa.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaavia teknologioita. Yhteishankkeisiin sisältyi sopimuksia, jotka pyrkivät vauhdittamaan meriteollisuuden käynnissä olevaa digitalisaatiota, kehittämään autonomista merenkulkua sekä tutkimaan uusien teknologioiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus on Wärtsilälle aina erittäin tärkeää. Vuonna 2020 teema korostui entisestään maailmanlaajuisen koronapandemian myötä. Wärtsilän monimuotoiseen, globaaliin henkilöstöön kuuluu tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät kentällä tai asiakkaiden tiloissa. Nopeasti kehittyvää tilannetta seuraamaan ja tarvittavista toimenpiteistä päättämään perustettiin globaali kriisiryhmä sekä maakohtaisia johtoryhmiä. Välttämätön matkustus turvattiin noudattaen asianmukaisia turvallisuus- ja varotoimenpiteitä. Lukuisat Wärtsilän työntekijät siirtyivät etätyöhön. Uudenlaisen työskentelytavan mahdollistamiseksi ja käytännön muutosten sujuvuuden varmistamiseksi Wärtsilä tarjosi työntekijöille digitaalisia yhteistyövälineitä ja -menetelmiä. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin ohjeistusta ja välineitä asianmukaisen etätyöympäristön järjestämiseksi. Yhtiön tavoitteena on yhä poissaoloon johtavien työtapaturmien nollataso maailmanlaajuisesti. Vuonna 2020 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 2,03 (2,25) eli 10% alhaisempi kuin edellisvuonna.