Strategia

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioille.

Wärtsilän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukevat sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, yhtiö pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden suorituskyvyn optimointiin päivityksillä, modernisoinneilla, polttoainekonversioilla ja turvallisuusratkaisuilla sekä data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Verkottumisen ja älykkäiden teknologioiden avulla optimoidaan laitteiden suorituskykyä ja tarjotaan strategisesti tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa. Laitteiden hallinta tukee elinkaariratkaisujen kysyntää tulevaisuudessa ja mahdollistaa uudet ”as-a-service” -liiketoimintamallit.

Wärtsilän digitaalinen muutos lisää asiakkaan saamaa arvoa parantamalla yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja erityisesti digitalisaatioon luovat tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa yhtiön aseman markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä.

Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden jatkuva painottaminen tuovat yhtiöön ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja luovat pohjan erittäin suorituskykyiselle organisaatiolle. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta asiakkaiden eduksi.

Strategia

Smart Marine

Wärtsilän tavoitteena on johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Pyrimme kehittämään uusia tapoja luoda asiakasarvoa hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. Vankkana perustana tälle on asemamme meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden johtavana tuoteinnovaatioiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen toimittajana.

Meriteollisuuden haasteena on saavuttaa hiilineutraalius vuosisadan loppuun mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää yhteistyössä kehitettäviä uusia teknologioita, lainsäädäntöä ja polttoaineita (esim. bioLNG, synteettiset kaasut, vety, ammoniakki). Alan toimijoiden kiusana on useita tehottomuutta aiheuttavia tekijöitä, jotka merkittävästi haittaavat liiketoimintaa ja heikentävät ympäristösuorituskykyä ja kannattavuutta. Näistä kolme merkittävintä ovat ylikapasiteetti, riittämätön polttoainetehokkuus satamien välillä sekä satamissa ja muilla ruuhka-alueilla odotteluun hukkaantuva aika. Näiden tehottomuuksien poistaminen on hiilineutraaliuteen ja ekosysteemiajatteluun tähtäävän Wärtsilän merenkulun strategian perusta.

Wärtsilällä on erinomaiset valmiudet yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positiivista disruptiivista kehitystä ja viedä merenkulkualaa uudelle aikakaudelle. Aiomme jatkaa laajan tarjontamme, mittavan asennetun laitekantamme sekä toimialaosaamisemme pohjalta älykkään merenkulun ekosysteemin edellyttämien älykkäiden teknologioiden, liiketoimintamallien sekä osaamisalueiden kehittämistä.

Älykkään teknologian ja suorituskykyä optimoivien palvelujen avulla Wärtsilä pyrkii tehostamaan merenkulkualan toimintaa, pienentämään sen ilmastovaikutuksia ja parantamaan turvallisuutta. Tämän tuloksena varustamot ja laivayhtiöt kaikkialla maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, turvallisemmin ja kannattavammin. Viime kädessä päämääränä on luoda älykkäällä teknologialla edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Smart Energy

Energian tuotanto ja kulutus kehittyvät kohti joustavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä. Wärtsilä uskoo pelkästään uusiutuviin energianlähteisiin nojaavaan tulevaisuuteen. Wärtsilä Energyn tavoitteena on olla asiakkaidensa luottokumppani ja valjastaa heidän käyttöönsä optimaalisen energiamurroksen tarjoama lisäarvo tarjoamalla kaikki keskeiset kestäviin, luotettaviin ja edullisiin voimantuotantojärjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.

Siirtymää perinteisestä joustamattomasta perusvoimantuotannosta pääasiassa uusiutuvaan energiantuotantoon tukevat uusien teknologioiden pienenevät kustannukset. Toimintaympäristö muuttuu yhä kompleksisemmaksi, ja arvoketjun eri osiin liittyy uusia toimijoita. Energian varastointiteknologia muuttaa vanhoja suunnitteluperiaatteita ja kasvattaa joustavien kaasujärjestelmien merkitystä. Samalla kuluttajien rooli energian tuotannossa ja kysyntäjouston lähteenä kasvaa. Koko alan digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kulutuksen ja kunnossapitotarpeiden ennakoimiseen ja voi tarjota myös kilpailukykyetuja.

Wärtsilä on tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Yhtiön joustavat voimalaratkaisut ja energian varastointijärjestelmät tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja käytön joustavuutta niin perusvoiman tuotantoon, sähköverkkoa vakaavaan tuotantoon kuin kuormitushuippujen tasaamiseen. Olemassa olevissa järjestelmissä, joissa uusiutuvien energialähteiden osuus on suuri, ratkaisut tarjoavat vaadittavaa varavoimaa, tai ne voidaan energiamurroksen edetessä myöhemmin muuntaa perusvoimantuotannosta tai verkkoa vakaavasta tuotannosta varavoiman tuotantoon. Tavoitteena on kehittää asiakkaille jatkuvasti optimaalisia ja ympäristömyötäisiä ratkaisuja, joiden fokuksessa on Wärtsilän ydinosaaminen: markkinoiden ja järjestelmien ymmärtämys, kyky toimittaa kokonaisratkaisuja, järjestelmien optimointi ja koko elinkaaren kattava tuki.

Wärtsilän laaja ja laadukas energiapalveluvalikoima tarjoaa ratkaisut voimantuotantoalan yritysten liiketoiminnan tehostamiseen. Ratkaisuvalikoima kattaa kaiken varaosista ja kunnossapitopalveluista asiakkaiden laitosten käyttöiän maksimointiin, hyötysuhteen kasvattamiseen ja voimalaitoksen suorituskyvyn takaamiseen. Wärtsilä pitää voimalaitosten suorituskykyä ja optimoi sitä kokonaisvaltaisilla elinkaariratkaisuilla, jotka sisältävät teknologian, ohjelmistot ja huolto-osaamisen, sekä syvällisellä järjestelmätason näkemyksellään ja ymmärryksellään. Tavoitteemme on varmistaa asiakkaidemme investointien kannattavuus takaamalla voimalaitosten käytettävyys ja luotettavuus.

Kestävä kehitys

Taloudellinen vastuu
Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Ympäristövastuu
Wärtsilän tavoitteena on olla kestävän innovaation edelläkävijä ja vähentää niin asiakkaidemme kuin ympäröivän yhteiskunnan päästöjä. Wärtsilä toimittaa älykkäitä teknologioita ja palveluja, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja suojelemaan meriämme. Työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme toiminnassamme korkeat ympäristönormit ja parantaaksemme tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskykyä ja tehokkuutta T&K:n, yhteistyön ja kumppanuuksien avulla sekä osallistumalla aktiivisesti ekosysteemeihin. Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset ja -suositukset.

Sosiaalinen vastuu
Meillä on korkeat eettiset standardit ja välitämme yhteisöistä, joissa toimimme. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme. Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Tehokkaan toimitusketjun hallinnan ja jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme varmistamaan, että toimintaperiaatteissamme kuvattuja arvoja noudatetaan läpi koko arvoketjun.

Strategian toteutus vuonna 2019

Wärtsilä otti vuonna 2019 käyttöön monia uusia strategiansa toteuttamista tukevia konsepteja ja ratkaisuja. Niistä esimerkkejä ovat uudet merenkulun navigointiratkaisut, energiamarkkinoille tarkoitettu uusi moottorit ja varastointiteknologian yhdistävä hybridiratkaisu sekä huoltoratkaisut, jotka hyödyntävät edistyksellistä diagnostiikkaa suorituskyvyn optimoimiseksi.

Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy ‑aloitteet toivat useita merkittäviä tilauksia, jotka osoittavat, että tämä lähestymistapa on kaupallisesti onnistunut. Tilauksista merkittävimpien joukossa oli alusten toimintojen optimointiratkaisun toimittaminen Anglo-Easternin yli 600 aluksen laivastolle. Wärtsilä sai myös ensimmäisen SmartDock-tilauksen, mikä teki siitä maailman ensimmäisen kaupallisesti saatavilla olevan automatisoidun satamaanajon ratkaisun. Joustavien voimaratkaisujen tarve uusiutuvan energian käytön kasvun tukemiseksi ja verkon luotettavuuden turvaamiseksi näkyi energian varastointi- ja optimointiratkaisujen kysynnän vahvana kasvuna. Saatuihin tilauksiin lukeutui Kaakkois-Aasiasta saamamme kokonaiskapasiteetiltaan 100 MW/100 MWh:n energianvarastointiprojekti. Energian varastointijärjestelmä, johon kuuluu edistyksellinen energianhallinnan ohjelmistoalustamme GEMS, auttaa aluetta vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Joustavuuden etuja korostaa myös toinen Wärtsilän saama tilaus, joka koskee 200 MW:n moottorivoimalan toimitusta Kambodžaan. Nopeasti käynnistyvä voimala tuo verkkoon kaivattua lisäkapasiteettia sekä säätöjoustoa, joka mahdollistaa uusiutuvan energian integroimisen sähköjärjestelmään tulevaisuudessa entistä suuremmassa laajuudessa.

Yhteistyö alan sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä teknologioita, joita tarvitaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Wärtsilä solmi vuoden aikana useita uusia kumppanuussopimuksia, joista osa tähtää uusiutuvien polttoaineiden kehityksen ja kaupallistamisen nopeuttamiseen energiamarkkinoilla ja osa on yhteisiä aloitteita, joilla pyritään edistämään meriteollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaliutta.

Uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin rakentamisessa saavutettiin vuonna 2019 useita tärkeitä merkkipaaluja. Projekti eteni suunnittelusta toteutusvaiheeseen, kun kaivuu- ja rakennustyöt aloitettiin elokuussa ja Smart Partner Campukselle valittiin ensimmäiset kumppanit.

Wärtsilä jatkoi monipuolisia johtamistaitojen kehittämisohjelmiaan. Virtuaalisten oppimisratkaisujen kehittämiseen panostetaan entistä voimakkaammin, sillä ne sekä tuovat helppoutta ja joustavuutta oppimismahdollisuuksien hyödyntämiseen että säästävät aikaa ja kustannuksia. Vuoden 2019 puolivälissä käynnistettiin uusi ylimmälle johdolle tarkoitettu johtamistaitojen kehitysohjelma, joka keskittyy kestävän tuloshakuisen yrityskulttuurin luomiseen Wärtsilälle. Ohjelman koulutusaiheita ovat tuloksellisten tiimien johtaminen, erinomainen johtaminen ja suoritus sekä asiakaslähtöisyys.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä. Maailmanlaajuisena tavoitteena on poissaoloon johtavien työtapaturmien nollataso. Vuonna 2019 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 2,25, jossa on laskua 10% edellisvuodesta. Vuoden mittaan Wärtsilässä toteutettiin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla turvallisuuskulttuuria pyrittiin vahvistamaan entisestään. Kohokohtina johdon turvallisuuskierrokset kasvoivat 56%, ja läheltä piti ‑tilanteiden raportointi kasvoi 14% edellisvuodesta. Lisäksi yhteensä 3.900 henkilöä suoritti etulinjatoimintojen työntekijöille tarkoitetun Champions in Safety ‑turvallisuuskoulutusohjelman. Wärtsilä järjesti maaliskuussa viidettä kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Wärtsilän ihmishenkiä pelastavista säännöistä.

© 2021 Wärtsilä