FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Tester ammoniakk som fremtidens drivstoff

  • Pressemelding
25 mars 2020 at 12:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä har startet forsøk med bruk av ammoniakk som drivstoff i forbrenningsmotorer. Testene skal gi selskapet svar på hvordan ammoniakk som drivstoff kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser både fra skip og landbaserte kraftverk.

Ammoniakk ble injisert i en testenhet slik at man fikk mer innsikt i drivstoffets forbrenningsegenskaper. Basert på de første resultatene, vil videre testing bli utført på forbrenningsmotorer som kan brenne flere ulike typer drivstoff. Fra 2022 kommer disse testene til å bli fulgt opp med feltprøver i samarbeid med utvalgte kunder både innen skipsfarten og energiprodusenter.

"De første testene har gitt lovende resultater, og vi vil fortsette å optimalisere forbrenningsparametere", sier Kaj Portin, General Manager i Fuel & Operational Flexibility, Wärtsilä Marine. "Vi har kommet et viktig skritt nærmere å kunne tilby fremdrifstmaskineri og drivstoffsystem som rederne ønsker seg i fremtiden, uansett hva slags type drivstoff de velger”.

Ammoniakk produsert fra rene energikilder er et lovende, karbonfritt drivstoff som skipsnæringen nå ønsker å undersøke nærmere med tanke på å oppfylle FN sin Internasjonale maritime organisasjon, IMO, sin visjon om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra skipsindustrien innen 2050. Selv om ammoniakkproduksjon i all hovedsak er basert på fossile kilder i dag, kan klimagassavtrykket nesten fjernes helt dersom det blir produsert ved bruk av energi fra fornybare kilder.

Testene er en del av Wärtsilä sitt mål om å utvikle en komplett drivstoffløsning basert på ammoniakk. Denne løsningen omfatter motorer, drivstoffforsyningsystem og EU-prosjektet ShipFC for å installere ammoniakkbaserte brenselsceller ombord i Eidesvik Offshores forsyningsskip Viking Energy. Selskapet har også mye erfaring fra arbeid med ammoniakk; blant annet design av lastehåndteringssystemer for gasstankere – der mange av dem blir benyttet til transport av ammoniakk.

Ammoniakk har flere egenskaper som krever videre undersøkelser. Det antenner og brenner dårlig sammenlignet med andre drivstoff. Videre er ammoniakk giftig og etsende, noe som setter strenge krav til håndtering og lagring. Forbrenning av ammoniakk kan også føre til NOx-utslipp med mindre det kontrolleres enten ved etterbehandling eller ved å optimalisere forbrenningsprosessen. Nye regelverk og oppdaterte klasseregler må utvikles for bruk av ammoniakk som drivstoff for skip.

Wärtsilä forsker på ulike typer fremtidig drivstoff, herunder ammoniakk, hydrogen og methanol, for å kunne tilby en fleksibel motorer og drivstoffløsning for kundene sine. En forbrenningsmotor frs Wärtsilä kan tilpasses mange ulike drivstofftyper, og dual-fuel motorer og tennpluggsmotorer er allerede i stand til å brenne flytende naturgass - fra fossil, biomasse eller syntetiske kilder.

Wärtsilä har lang erfaring med å oppgradere motorer til bruk av nye typer drivstoff,  inkludert motorer som kan brenne metanol og flyktige organiske forbindelser fra råoljetankere. Den modulbaserte oppbyggingen av moderne motorer gjør at oppgraderingen kan gjøres uten at mange komponenter trenger å skiftes ut.

 

Mediekontakt: 
Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 


© 2021 Wärtsilä