FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Utvikler ny, banebrytende drivstoffløsning for skip og offshore

  • Pressemelding
02 oktober 2020 at 09:00 W. Europe Standard Time

Ny og fleksibel brenselcelleteknologi kan redusere utslipp fra skipsfart med 40-100%. Partnere fra shipping, FoU, olje og gass bygger nå et pilotanlegg som kan benytte ulike typer drivstoff. Anlegget skal først testes hos Sustainable Energy katapultsenter på Stord, for så å monteres om bord i et kjemikalietankskip. Det unike prosjektet ble i går presentert for statsminister Erna Solberg under åpningen av katapultsenterets testsenter for nye energibærere. 

Den nye teknologien åpner for mange ulike typer drivstoff, blant annet ammoniakk og LNG. Med denne fleksibiliteten kan fartøyene velge drivstoff etter hva som er tilgjengelig. Hovedpartnerne i prosjektet er Odfjell, Prototech, Wärtsilä og Lundin Energy Norway. Odfjell har ledende kompetanse innen global shipping, Prototech innen brenselcelle-teknologi og Wärtsilä innen maritim teknologi og energi, Lundin Energy Norway innen olje og gass.

«Testene våre viser en CO2-reduksjon på hele 40-45% ved bruk av LNG, sammenlignet med dagens løsninger. Økt effektivitet og redusert drivstofforbruk gir også betydelige kostnadsbesparelser, samt at skipet kan seile vesentlig lengre på samme energimengde. Systemet vil også være klart til å operere helt utslippsfritt fra de lokasjoner hvor f.eks. ammoniakk er tilgjengelig for bunkring,» sier Bernt Skeie, administrerende direktør i Prototech. 

«Teknologien muliggjør også direkte fangst av CO2, som vil være enda et alternativ for utslippsfri operasjon når logistikk for CO2 -håndtering blir tilgjengelig,» forklarer Skeie.

Rundt 90% av verdenshandelen fraktes med skip. Skipstransport er fremdeles den mest miljøeffektive måten å frakte varer, men for å nå målet norsk skipsfart har satt om å bli klimanøytral innen 2050 må det introduseres nye, energieffektive løsninger. 

Prosjektet har som mål å utvikle en teknologi som kan gi utslippsfri drift over lange avstander. Hydrogen- og batteri-løsninger er per i dag ikke egnet til å drifte skip som seiler over store avstander, den såkalte ‘deep-sea’-flåten. Denne flåten består globalt av mer enn 50,000 skip og utgjør dermed en vesentlig andel av all internasjonal skipsfart. Det er vanskelig å nå målet om klimanøytralitet uten å finne løsninger for dette segmentet.  

Det unike med teknologien som nå skal testes er at den er svært energieffektiv og har en fleksibilitet som muliggjør betydelig utslippsreduksjon allerede fra dag én med bruk av dagens tilgjengelige infrastruktur for LNG, samtidig som man klargjør for utslippsfri operasjon i takt med utvikling av verdikjeder og infrastruktur for bærekraftige drivstoff i årene som kommer. 

«Skip skal driftes i 20-30 år, og vi trenger fleksible løsninger som kan møte fremtidens krav til utslipp. Vi har ikke tid til å vente, vi må tenke nullutslipp allerede nå», sier Erik Hjortland, teknologidirektør i Odfjell SE. «Brenselcelleprosjektet er ett av sporene vi jobber med. Vi fokuserer på maskineri fremfor å satse på én drivstofftype. Brenselcelle-teknologien gir oss en fleksibilitet som sikrer miljøeffektiv drift uavhengig av endringer som kan komme for drivstoff i årene fremover.» 

«Den nye energiløsningen har potensiale til å ta oss et stort steg nærmere målet om mer effektive skipsoperasjoner og klimanøytralitet. Fleksibilitet i bruk av drivstoff vil være et betydelig bidrag for å trygge fremtidige løsninger for nye skip. Og det stopper ikke med skip, denne løsningen kan også brukes innen offshore olje- og gassaktivitet,» sier teknisk leder Ingve Sørfonn i Wärtsilä.   

Administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Rederiforbund fremhever potensialet prosjektet viser: «Utviklingen av denne brenselscellen er et eksempel på hvordan framoverlente rederier og  vår unike maritime kompetanse har forutsetninger for å drive fram helt nye løsninger gjennom et bredt samarbeid i den maritime klyngen. På sikt vil skalering av slike løsninger ha stor betydning for at vi kan nå klimamålene, de vil ha forretningsmessig verdi og vil kunne skape arbeidsplasser i Norge. Norsk skipsfart har satt seg ambisiøse klimamål. Denne typen prosjekter er svært viktige for at vi skal kunne utvikle løsninger som bidrar til å raskt redusere utslipp.»

Prosjektet har så langt blitt finansiert med støtte fra Gassnova, NFR og av partene selv. Nå bygger prosjektet en 1.2. MW prototype som først skal testes på Sustainable Energy katapultsenter  på Stord. Deretter skal den monteres og testes på et av Odfjell sine nyeste kjemikalietankskip.

For mer informasjon: 
Erik Hjortland, teknologidirektør, Odfjell / erik.hjortland@odfjell.com. Tel: 416 96 013 
Bernt Skeie, administrerende direktør, Prototech / bernt.skeie@prototech.no. Tel: 950 46 031 
Ingve Sørfonn, teknisk leder, Wärtsilä / ingve.sorfonn@wartsila.com. Tel: 957 32 581 
Arnljot Skogvang, Facilities Lead Alta Gohta development, Lundin Energy Norway / Arnljot.skogvang@lundin-energy.com. Tel: 474 53 848


© 2020 Wärtsilä