Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003, strategian painopiste laivojen voimajärjestelmiin ja huoltoon

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 31 heinäkuuta 2003 at 08.30 UTC+2

Strategian painopiste laivojen voimajärjestelmiin ja huoltoon
-Laivojen voimajärjestelmät ja huolto painopistealueiksi
-Voimalatoiminnan laajuutta tarkistetaan. Markkinoilla ja tuotteissa keskitytään vahvoihin alueisiin
-Vuoden 2002 alhainen tilauskertymä laski liikevaihtoa ja tulosta
-Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi 29% alkuvuonna.
Laivoja on alkuvuonna tilattu poikkeuksellisen paljon aasialaisilta telakoilta. Puolen vuoden kokonaisinvestoinnit uusiin aluksiin ylittävät jo koko viime vuoden luvut. Kehitys Wärtsilän perinteisillä kotimarkkinoilla Euroopassa jatkuu hitaana. Aasialaisten moottorivalmistajien matalat hinnat kiristävät kilpailua.

Voimalamarkkinat eivät ole kevään aikana osoittaneet merkittävää elpymistä. Neuvotteluvaiheessa olevat projektit ovat edenneet, joskin odotettua hitaammin. Kysyntätilanne ei vastaa alalla vallitsevaa tarjontaa.

LAIVOJEN VOIMAJÄRJESTELMÄT JA HUOLTO WÄRTSILÄN PAINOPISTEALUEIKSI

Wärtsilä suunnittelee konsernin voimavarojen entistä voimakkaampaa kohdentamista laivojen voimajärjestelmien ja huollon suuntaan. Tämä tulee merkitsemään muun muassa laivamoottoreiden ja potkurijärjestelmien tuotannon aloittamista Kiinan kasvavilla laivanrakennusmarkkinoilla sekä yritysostoja, joiden tarkoituksena on kasvattaa tämän alan tuote- ja huoltopalvelutarjontaa.

Voimalatoiminnan rakennetta ja tuotevalikoimaa tullaan tarkistamaan.

Strategian tarkistaminen on osa konsernin kehitystyötä, jonka tavoitteena on tuloksentekokyvyn merkittävä parantaminen. Konsernin liikevoittotavoite on 7-8 prosenttia. Wärtsilä ryhtyykin tulevan syksyn aikana valmistelemaan suunnitelmaa uudeksi rakenteeksi. Siihen arvioidaan samalla liittyvän valmistuskapasiteetin entistä tarkempi keskittäminen.

Konsernin liikevoitto oli 21,1 milj. euroa (148,8). Viime vuoden lukuun sisältyy 111,1 milj. euron myyntivoitto Assa Abloyn osakkeiden myynnistä.

Power-toimialojen liikevoitto oli 22,3 milj. euroa (32,1). Liikevoiton lasku johtui tuotannon alhaisesta kuormitustilanteesta. Imatra Steelin liiketulosta, -1,1 milj. euroa, rasittaa ensimmäisellä neljänneksellä tehty 4,5 milj. euron kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentaminen. Konsernin nettorahoituserät olivat -5,5 milj. euroa (-1,5). Tulos ennen veroja oli 15,6 milj. euroa (147,3). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (1,58). Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi 28,9% ja oli 1.102,3 milj. euroa (855,0).

Katsauskauden investoinnit olivat 24,9 milj. euroa (363,1). Niihin sisältyy hollantilaisen Caltax Marine Diesel BV:n osto ensimmäisellä neljänneksellä. Katsauskauden poistot olivat 56,3 milj. euroa (49,9), johon sisältyy 13,4 milj. euroa (9,5) poistoja konsernin liikearvosta. Likvidit varat kauden lopussa olivat 136,5 milj. euroa (212,5). Korollisen lainapääoman nettomäärä kasvoi 521,5 milj. euroon (373,7), mikä pääosin johtuu liikepääoman kasvusta.

Omavaraisuusaste oli 35,0% (35,1) ja nettovelkaantumisaste oli 0,67 (0,47).

POWER-TOIMIALAT

Power-toimialojen katsauskauden liikevoittoprosentti oli 2,4% (2,7). Toisella neljänneksellä liikevoitto parani ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi. Tilauskanta oli viime vuoden vastaavan ajan tasolla. Vuoden 2002 loppuun verrattuna tilauskanta on selvästi parantunut.

Power-toimialoilla jatkettiin sopeuttamistoimenpiteitä markkinatilannetta vastaavaksi. Hollannin tehtaan sulkeminen saatettiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja sen tuotannon siirto Italiaan on toteutettu. Turun tehtaalla jatkuivat syksyllä 2002 aloitetut lomautukset. Ranskassa saatiin päätökseen neuvottelut henkilöstömäärän supistamisesta noin 130 hengellä tänä ja ensi vuonna.

MERIMOOTTORIT

Merimoottorit-toimialan huhti-kesäkuun tilauskertymä kasvoi selvästi eli 25,6% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaudet ovat vertailukelpoisia, sillä viime vuonna potkuriyhtiö Wärtsilä Propulsion siirtyi osaksi konsernia huhtikuun alusta alkaen. Puolen vuoden tilauskertymä kasvoi 59,5%. Tilauskanta oli

alemmalla tasolla kuin vertailukaudella, mutta samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.

Hyvä kysyntä suurten tankkeri-, kontti- ja irtolastialusten markkinoilla jatkui. Offshore-, risteilijä- ja matkustaja-alusmarkkinoilla on ollut hiljaista.

Wärtsilä sai järjestelmätilaukset yhteen risteilijäalukseen ja viiteen matkustajalauttaan. Katsauskaudella on markkinoilla kaikkiaan tehty vain yksi risteilijä- ja 10 matkustaja-alustilausta. Wärtsilä Propulsion jatkoi hyvää kehitystään ja sai merkittäviä tilauksia. Myös lisenssivalmisteisten Sulzer-moottoreiden tilaukset olivat kasvussa toisella neljänneksellä ja Wärtsilä on vahvistanut asemaansa erityisesti konttialus-markkinoilla. Wärtsilä odottaa monipolttoainemoottoreidensa läpimurtoa kaasutankkerimarkkinoilla tänä vuonna.

VOIMALAT

Yleinen epävarmuus maailmantaloudessa ja energiamarkkinoilla sekä epäedullinen valuuttakurssikehitys lykkäävät investointipäätöksiä. Markkinakehitystä on vaikea ennustaa joskin pienet projektit etenevät. Vilkkaimmat markkinat ovat Väli- ja Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa.

Wärtsilä sai toisella neljänneksellä uusia voimalatilauksia kolme kertaa enemmän kuin vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Kuuden kuukauden tilauskertymä kasvoi 41,6% vertailukauteen nähden. Merkittävimmät öljyvoimalatilaukset saatiin Portugalista, Saudi-Arabiasta ja Sudanista. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Unkarista, Intiasta ja Japanista. Irlantiin saatiin ensimmäinen biovoimalatilaus.

HUOLTO

Huollon liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta jäi pitkän aikavälin kasvutavoitteestaan. Kasvu katsauskautena oli 6,8%. Toisen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli hitaampaa, mikä johtui pääasiallisesti US-dollarin vaihtokurssin heikkenemistä.

Wärtsilän huolto- ja käyttöpalvelusopimusten määrä kattaa yli 12.000 MW eli yli 9% aktiivisesta moottorikannasta (128.000 MW). Pitkäaikaisten huoltosopimusten määrä kasvoi 5,9% 9.867 MW:iin. Käyttö- ja huoltosopimukset (O&M) kattavat 2.182 MW eli yli 120 voimalaitosta eri puolilla maailmaa. Kasvua oli 19,6%. Ensimmäinen biovoimala-O&M-sopimus allekirjoitettiin toukokuussa, mikä on Huollolle tärkeä strateginen askel.

MOOTTORIVALMISTUS JA TEKNOLOGIA

Tuotekehityksen pääpaino on ympäristöystävällisessä poltto- ja moottoriteknologiassa. Wärtsilän ja MAN B&W Dieselin käynnistämä tutkimushankekokonaisuus etenee suunnitelmien mukaan.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla moottorivalmistuksen volyymi oli matalalla tasolla. Syksyllä 2002 aloitetut sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat.

IMATRA STEEL

Imatra Steelin liikevaihto nousi 5,5% huhti-kesäkuun aikana takomoliiketoiminnan kasvun ansiosta. Kokonaisuutena kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla pysyi ennallaan.

Liiketulos oli huhti-kesäkuussa 2,2 milj. euroa (2,9). Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa siitä, että raaka-aineiden ja energian rajusti kohonneita hintoja ei ole pystytty siirtämään tuotteiden hintoihin riittävässä määrin.

Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Styria Group ostaa 31.7.2003 Billnäsin jousitehtaan käyttöomaisuuden ja liiketoiminnan. Kaupan tulosvaikutus on arvonalennuksen jälkeen neutraali. Imatra Steel keskittyy tämän jälkeen pitkien erikoisterästuotteiden ja kuorma-autoteollisuuden taottujen komponenttien valmistukseen ja markkinointiin.

OMISTUS ASSA ABLOYSSA

Wärtsilä omistaa 27,8 milj. Assa Abloy -osaketta eli 7,6% osakkeista. Omistuksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 233,1 milj. euroa. Kirja-arvo konsernitaseessa on 67,4 milj. euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2003 päätti jakaa normaalia osinkoa 0,25 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjalainojen ja optiolainan ehtoja korjattiin ylimääräisen osingon määrällä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld sekä toimitusjohtaja Paavo Pitkänen. Tilin-tarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous uusi myös omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuuden.

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus nimesi myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Antti Lagerroos, Göran J. Ehrnrooth ja Paavo Pitkänen.

MARKKINATILANNE JA NÄKYMÄT 2003

Tankkeri-investoinnit ovat tänä vuonna hyvällä tasolla ja odotettavissa olevat EU:n uudet kaksoispohjamääräykset vielä lisäävät investointeja. Irtolastialusten kysynnän odotetaan olevan korkealla tasolla ja konttilaivoja tilataan nykyiseen tahtiin. Rajoittavana tekijänä saattaa olla Aasian telakkakapasiteetin riittämättömyys. Wärtsilän perinteiset merimoottorimarkkinat Euroopassa jatkuvat hiljaisina, mikä osaltaan lisää rakennemuutoksen tarvetta.

Voimalamarkkinoilla epävarmuus jatkuu. Muutamia suurehkoja tilauksia on odotettavissa kuluvana vuonna. Wärtsilän voimaloiden koko vuoden tilauskertymän arvioidaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2002. Päätöksenteon pitkittyminen alalla kuitenkin jatkunee. Biovoimaloiden tilauskertymän odotetaan kehittyvän suotuisasti.

Yritysostot tähtäävät huoltopalvelujen tarjonnan laajentamiseen ja syventämiseen. Tämä tarjoaa Wärtsilälle hyvät mahdollisuudet lisätä kaksitahtimoottorien huollon markkinaosuutta. Liiketoiminnan pääpaino on Ciserv-ryhmän synergiaetujen hyödyntämisessä sekä huoltosopimusten ja -tuotteiden myynnin kasvattamisessa.

Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi alkuvuonna. Tilauskanta oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Vuoden 2002 loppuun verrattuna tilauskanta on selvästi parantunut. Power-toimialojen liikevaihdon ja toiminnallisen kannattavuuden odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Toiminnan tehostamista jatketaan ja suunnitelmien ja selvitysten valmistuttua Power-toimialojen vuoden 2003 tulosta tullaan rasittamaan rakennejärjestelyjä varten tehtävällä varauksella.

Imatra Steelin toisen vuosipuoliskon markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan ja toiminnallisen tuloksen paranevan tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta.