Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2024 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

TILAUSKERTYMÄ, LIIKEVAIHTO JA RAHAVIRTA ENNÄTYSKORKEAT VUONNA 2023

Keskeistä kaudelta loka–joulukuu 2023

 • Tilauskertymä kasvoi 13% 1 856 miljoonaan euroon (1 638), ja orgaaninen kasvu, joka ei sisällä valuuttakurssien tai yrityshankintojen/-myyntien vaikutusta, oli 21%
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 11% 876 miljoonaan euroon (791)
 • Liikevaihto laski 7% 1 644 miljoonaan euroon (1 770), ja orgaaninen lasku oli 3%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (0,93)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 90% 177 miljoonaan euroon (93), joka oli 10,8% liikevaihdosta (5,3)
 • Liiketulos kasvoi 248% 128 miljoonaan euroon (37), joka oli 7,8% liikevaihdosta (2,1)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,16 euroon (0,05)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 389 miljoonaan euroon (51)

Keskeistä kaudelta tammi–joulukuu 2023

 • Tilauskertymä kasvoi 16% 7 070 miljoonaan euroon (6 074), ja orgaaninen kasvu oli 22%
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 15% 3 519 miljoonaan euroon (3 066)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 13% 6 694 miljoonaan euroon (5 906)
 • Liikevaihto kasvoi 3% 6 015 miljoonaan euroon (5 842), ja orgaaninen kasvu oli 7%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,18 (1,04)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53% 497 miljoonaan euroon (325), joka oli 8,3% liikevaihdosta (5,6)
 • Liiketulos kasvoi 427 miljoonaa euroa 402 miljoonaan euroon (-26), joka oli 6,7% liikevaihdosta (-0,4)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,44 euroon (-0,11)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 822 miljoonaan euroon (-62)
 • Osinkoehdotus 0,32 euroa osakkeelta (0,26)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Merenkulkuliiketoiminnat

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q1/2024–Q4/2024) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q1/2024–Q4/2024) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: KANNATTAVUUS PARANI JA PALVELUIDEN KASVU JATKUI

”Wärtsilän kehitys jatkui vuonna 2023 myönteisenä monella eri saralla. Taloudellinen suorituksemme parani tasaisesti vuoden mittaan, ja saavutimme ennätyskorkean tilauskertymän, liikevaihdon sekä liiketoiminnan rahavirran. Vahvistimme kannattavuuttamme kasvattamalla palveluita, parantamalla liikevaihtomme laatua sekä edistymällä energian varastointiliiketoiminnan ja entisen Voyagen toimintojen kääntämisessä kannattavammaksi. Onnistuimme lieventämään kustannusinflaation, geopoliittisten jännitteiden ja maailman talouskasvun hidastumisen negatiivisia vaikutuksia. Liiketoimintojemme markkinatunnelma oli melko myönteinen sekä merenkulku- että energialiiketoiminnassa, ja jatkoimme keskittymistä strategiamme toteuttamiseen sekä asiakkaidemme hiilineutraaliuspyrkimysten tukemiseen.

Energiamarkkinoilla ilmastopolitiikassa saavutettiin vuonna 2023 uusia virstanpylväitä. COP28-ilmastokokouksessa yli 120 maata sitoutui kolminkertaistamaan uusiutuvan energian kapasiteettinsa vuoteen 2030 mennessä. COP28-ilmastokokouksen päätöslauselmassa kehotetaan myös siirtymään pois fossiilisista polttoaineista, mikä on linjassa Wärtsilän uusiutuvaan energiaan pohjautuvan tulevaisuuden ja tulevaisuuden polttoaineille valmiiden moottoreiden kanssa. Vuoden mittaan makrotalouden tilanne loi investointeihin liittyvää epävarmuutta viivästyttäen päätöksentekoa etenkin moottorivoimalaitosliiketoiminnassa. Vuoden ensimmäiset kolme neljännestä olivat moottorivoimalaliiketoiminnassamme tilausten osalta heikohkoja, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä aktiviteetti vilkastui merkittävästi ja saavutimme hyvän tilauskertymän. Allekirjoitimme esimerkiksi sopimuksen kahden 30 MW:n voimalan toimituksesta valtio-omisteiselle PLN-yhtiölle Indonesiaan. Kumpaankin tulee kolme Wärtsilä 31DF -monipolttoainemoottoria. Wärtsilän moottorit takaavat korkean hyötysuhteen, luotettavan voimantuotannon ja polttoainejoustavuuden ja edistävät Indonesian pyrkimyksiä kohti hiilineutraaliutta.

Merenkulkumarkkinoilla investointihalukkuus uusiin aluksiin pysyi vuonna 2023 terveellä tasolla huolimatta Etelä-Korean ja Kiinan merkittävien telakoiden kapasiteettirajoitteista ja uusien alusten hintojen noususta. Heinäkuussa Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO uudisti alusten kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa strategiaansa entistä kunnianhimoisemmaksi. Nyt pyrkimyksenä on saavuttaa nettonollapäästöt noin vuoteen 2050 mennessä. Tämän ansiosta sidosryhmillä maailmanlaajuisesti on nyt yhtenäisempi käsitys vaatimuksista sekä alan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vaadittavista investoinneista. Tämä kiihdyttää merenkulkualan hiilineutraaliuspyrkimyksiä, joissa Wärtsilän ratkaisuilla on merkittävä rooli. Hiilineutraaliuden tavoittelu tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia paitsi uusissa aluksissa myös jälkiasennuksissa ja konversioissa, kun varustamot ja laivaoperaattorit hakevat keinoja pitää aluskantansa määräysten mukaisina ja kilpailukykyisinä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sovimme esimerkiksi EnergoFlow- ja EnergoProFin-propulsioratkaisujen toimituksesta singaporelaisen säiliöalusoperaattori Hafnian kymmeneen Bird-luokan öljy- ja kemikaalitankkeriin. Ratkaisut parantavat polttoainetehokkuutta, pienentävät päästöjä ja käyttökustannuksia. Lisäksi CII (hiili-intensiteetti-indikaattori)- ja EEXI (olemassa olevien alusten energiatehokkuusindeksi) -luokitukset paranevat.

Edelleen jatkuva Ukrainan sota ja Lähi-idän konflikti ovat aiheuttaneet eri hyödykkeiden kysyntään ja tarjontaan liittyviä maailmanlaajuisia riskejä. Geopoliittisten jännitteiden kiristyminen on lisännyt geopoliittisen jakautumisen jatkumiseen liittyviä riskejä ja kasvattanut makrotalouden näkymien yleistä epävarmuutta. Olemme nähneet myös häiriöitä keskeisillä merireiteillä, joiden seurauksena rahtireitit ovat pidentyneet ja varustamoiden sekä laivaoperaattoreiden kustannukset kasvaneet.

Vuonna 2023 tilauskertymämme kasvoi orgaanisesti 22% ja liikevaihtomme samoin orgaanisesti 7%. Laitteiden liikevaihto laski Marine Systems- ja moottorivoimalaitosliiketoiminnoissa. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53% 497 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaali oli 8,3%. Liiketuloksen kasvun taustalla oli pääasiassa palveluiden kasvun jatkuminen ja liikevaihdon laadun paraneminen. Palveluiden osuus liikevaihdosta oli 52%, ja näemme palveluiden arvoportailla nousussa yhä merkittävää kasvupotentiaalia. Noin 30% asennetusta laitekannastamme on nyt palvelusopimusten piirissä, ja olemme ylpeitä siitä, että päättyvistä palvelusopimuksista uusitaan noin 90%. Tämä on osoitus asiakkaillemme luomastamme arvosta. Energian varastointiliiketoimintamme on jatkuneen kasvun ja toimintaan tehtyjen parannusten ansiosta nyt kannattavaa. Myös aiemmin Voyagen muodostaneiden liiketoimintojen kääntäminen kannattaviksi etenee suunnitellusti. Lisäksi ennen kustannusinflaation kiihtymistä saadut laitetoimitusprojektit, jotka rasittivat kannattavuuttamme vuonna 2022 ja vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, on saatu päätökseen, eikä niitä enää sisälly tilauskantaamme. Kannattavuuttamme rasitti Gas Solutionsin merkittävä yksittäinen kokonaistoimitus, johon liittyen teimme kokonaisuudessaan 48 miljoonan euron kustannusvarauksen vuonna 2023. Gas Solutions lopetti kokonaistoimitusten tarjoamisen vuosia sitten, ja kyseinen projekti on lähes valmis. Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi, 822 miljoonaan euroon. Kehitykseen vaikuttivat myönteisesti parempi liiketulos, saatujen asiakasmaksujen hyvä taso sekä nettokäyttöpääoman jatkunut optimisaatio.

Jatkoimme vuonna 2023 liiketoimintojemme aktiivista hallintaa tukeaksemme parhaalla mahdollisella tavalla strategiaamme. Alkuvuodesta Automation, Navigation & Control Systems- (ANCS) ja Marine Electrical Systems -liiketoimintayksiköt siirrettiin myynnin valmistelemiseksi Marine Systems -segmentistä Portfolio Business -segmenttiin. Marraskuussa ilmoitimme, että myös Gas Solutions -liiketoimintayksikkö siirretään Portfolio Businessiin ja Marine Systemsin Exhaust Treatment- ja Shaft Line Solutions -liiketoimintayksiköt siirretään Marine Poweriin. Wärtsilällä on 1.1.2024 alkaen kaksi raportointisegmenttiä: Marine ja Energy. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoiminta-aktiviteetteina. Lokakuussa ilmoitimme energian varastoliiketoiminnan strategisesta arvioinnista, jonka tavoitteena on kiihdyttää liiketoiminnan kannattavaa kasvua asiakkaita, työntekijöitä ja Wärtsilän omistaja-arvoa parhaiten hyödyttävällä tavalla. Arviointi on yhä käynnissä, ja siinä huomioidaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Näitä vaihtoehtoja voivat olla energian varastoliiketoiminnan täyden Wärtsilä-omistajuuden jatkaminen, osittainen tai täydellinen liiketoiminnan myynti tai muut mahdolliset strategiset vaihtoehdot

Tukeaksemme hiilipäästöjen vähentämiseen suunnatun teknologian kehittämistä nostimme T&K-investoinnit historiallisesta keskiarvosta, joka on noin kolme prosenttia liikevaihdosta, noin neljään prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 2023 lanseerasimme maailman ensimmäisen pelkällä ammoniakilla toimivan 4-tahtimoottoriratkaisun merenkulun sovelluksiin. Uusi ratkaisu edistää merkittävästi merenkulun kestävyyttä. Lisäsimme valikoimaamme myös neljä uutta metanolilla toimivaa moottoria ja asetimme siten alalle uuden mittapuun tarjoamalla markkinoiden laajimman metanolimoottoreiden valikoiman. Saamme puhtaalla vedyllä toimivan moottorikonseptin valmiiksi vuonna 2025. Olemme myös testanneet merenkulkualan hiilen talteenotto- ja varastointijärjestelmää taltioiden hiilidioksidista 70%. Valmistelemme ensimmäisen pilottilaitteiston asennusta vuonna 2024, ja tarkoituksena on lanseerata tuote vuonna 2025. Vaikka hiilineutraaliuden eteen on tehtävä vielä paljon työtä, Wärtsilällä on jo nyt ratkaisuja ja teknologioita, jotka mahdollistavat siirtymän hiilineutraaliin merenkulkuun ja kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin energiajärjestelmiin.

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden kysyntäympäristön olevan vertailukautta parempi merenkulkuliiketoiminnoissa sekä energialiiketoiminnassa. Etenemme vakaasti kohti taloudellisia tavoitteitamme. Tärkeimpiä kannattavuustavoitteen saavuttamista tukevia tekijöitä ovat palveluiden arvoportailla nouseminen, uudislaitemyynnin liiketoiminnan kehittäminen hiilineutraaliuspyrkimysten tukemana, energian varastointiliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen sekä Portfolio Businessiin kuuluvien toimintojen divestointien jatkaminen. Wärtsilä on hiilineutraaliussiirtymän teknologiajohtaja. Edistämme muutosta toimialoillamme ja maailmassa samalla, kun turvaamme taloudellisen suorituskyvyn ja luomme houkuttelevaa pitkäaikaista arvoa osakkeenomistajille. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ratkaisuihimme ja palveluihimme, Wärtsilän koko henkilöstöä sitoutumisesta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja osakkeenomistajia luottamuksesta Wärtsilän menestykseen myös tulevaisuudessa.”

AVAINLUVUT

MEUR 10–12/2023 10–12/2022 Muutos 1–12/2023 1–12/2022 Muutos
Tilauskertymä 1 856 1 638 13% 7 070 6 074 16%
josta palvelut 876 791 11% 3 519 3 066 15%
josta laitteet 980 848 16% 3 550 3 008 18%
Tilauskanta kauden lopussa 6 694 5 906 13%
Liikevaihto 1 644 1 770 -7% 6 015 5 842 3%
josta palvelut 843 784 8% 3 148 2 775 13%
josta laitteet 800 987 -19% 2 867 3 067 -7%
Tilaus-laskutussuhde 1,13 0,93 1,18 1,04
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 182 99 85% 518 349 48%
% liikevaihdosta 11,1 5,6 8,6 6,0
Vertailukelpoinen liiketulos 177 93 90% 497 325 53%
% liikevaihdosta 10,8 5,3 8,3 5,6
Liiketulos 128 37 248% 402 -26 1673%
% liikevaihdosta 7,8 2,1 6,7 -0,4
Tulos ennen veroja 120 35 242% 364 -32 1240%
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,16 0,05 0,44 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta 389 51 822 -62
Korolliset nettovelat kauden lopussa 35 481
Nettovelkaantumisaste 0,02 0,23
Omavaraisuusaste, % 37,0 35,3
*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,32 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 074 016 204,80 euroa, josta tilikauden voitto on 157 126 640,44 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 589 023 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,16 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2024.

Osingon toinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2024. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 11.9.2024 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.9.2024.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään, keskiviikkona 31.1.2024 klo 10.00.

Webinaarin palveluntarjoaja on vaihtunut. Uusi palvelu tukee osallistumista ja kysymysten esittämistä sekä internetin kautta että puhelimitse. Käytä puhelinkonferenssin valintaa vain, jos sinulla on ongelmia internet-osallistumisen kanssa tai jos organisaatiosi palomuurit ovat asettaneet rajoituksia internet-osallistumiselle.

Osallistuminen internetin kautta

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään alla olevan internet-osoitteen kautta. Kun rekisteröidyt, sinua kehotetaan osallistumaan kuuntelijana tai aktiivisena Q&A-osallistujana. Kun tapahtuma alkaa, tapahtumasivu siirtyy automaattisesti esitystilaan.

https://wartsila.videosync.fi/q4-2023

Jos osallistut internetin kautta, voit ilmoittautua Q&A jonoon napsauttamalla video-/audiotilan oikeassa alakulmassa olevaa viittauspainiketta. Kun tapahtuman juontaja ilmoittaa nimesi, avaa mikrofoni video-/audiotilan vasemmasta alakulmasta, jotta sinut kuullaan.

Osallistuminen puhelinkonferenssin kautta

Ilmoittaudu puhelinkonferenssin osallistujaksi rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostin, jossa on puhelinnumerot ja henkilökohtainen PIN-koodi, jolla pääset konferenssiin.

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012487

Jos osallistut puhelinkonferenssiin, voit osallistua Q&A jonoon kirjoittamalla *5 (tähti-viisi) puhelimen näppäimistöstä. Voit peruuttaa Q&A jonon paikkasi kirjoittamalla vastaavasti *6 (tähti-kuusi).

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444

arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Saara Tahvanainen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 589 0223

saara.tahvanainen@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 280 toimipisteessä 79 maassa 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

Wärtsilä Tilinpäätöstiedote 2023