Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2018 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2017

2017 – VANKAN LIIKEVAIHDON JA VAHVAN TILAUSKERTYMÄN VUOSI

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2017/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 14% 1.514 milj. euroon (1.324)
- Liikevaihto laski 7% 1.445 milj. euroon (1.559)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (0,85)
- Vertailukelpoinen liiketulos laski 244 milj. euroon (253), mikä oli 16,9% liikevaihdosta (16,3)
- Tulos/osake oli 0,86 euroa (0,87)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 276 milj. euroon (235)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2017
- Tilauskertymä kasvoi 15% 5.644 milj. euroon (4.927)
- Liikevaihto kasvoi 3% 4.923 milj. euroon (4.801)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,03)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 590 milj. euroon (583), mikä oli 12,0% liikevaihdosta (12,1)
- Tulos/osake kasvoi 1,95 euroon (1,79)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 430 milj. euroon (613)
- Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 8% 5.064 milj. euroon (4.696)
- Osinkoehdotus 1,38 euroa osakkeelta (1,30). Osinko maksetaan kahdessa erässä.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
  • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö säilyy haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 3.171 milj. euroa (3.143), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta on suurilta osin transaktionaalista, arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee tilauskannasta.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Vuosi 2017 kehittyi odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi hieman voimalaitostoimitusten lisääntymisen ansiosta. Kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, mihin vaikutti osaltaan vuoden viimeisen neljänneksen myönteinen liiketoimintojen jakauma. Vuoden aikana nähdyt suotuisat tilaustrendit kehittyivät myönteisesti myös neljännellä neljänneksellä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa liiketoimintaa.

Huoltomarkkinat vilkastuivat vuoden jälkipuoliskolla, vaikka offshore- ja kauppalaivasegmenttien volyymit jäivätkin pieneksi. Olen erittäin tyytyväinen Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun, joka on osoitus siitä, että asiakkaamme arvostavat entistä enemmän pitempiaikaisia kumppanuuksia. Energy Solutions -liiketoiminnan saamia tilauksia vauhdittivat kehittyvien markkinoiden lisääntyneet investoinnit energiainfrastruktuurin modernisointiin sekä lisääntyvä tarve joustavalle energiakapasiteetille, joka tukee siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin. Merenkulkualalla kauppalaiva-asiakkaiden tunnelmat paranivat vuoden jälkipuoliskolla, ja risteily- ja kaasunkuljetussegmenttien kysyntä pysyi hyvänä. Näiden ansiosta Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi.

Vuoden aikana Wärtsilä esitteli älykkääseen merenkulkuun ja älykkääseen energia-alaan liittyvät visionsa. Visioissa Wärtsilä sitoutuu edistämään vähäpäästöistä taloutta ja tarjoamaan älykkäitä tapoja tuottaa ja käyttää energiaa. Olemme lanseeranneet merenkulkuun tarkoitetun hybridivoimamoduulin, kehittäneet alusten kauko-ohjaukseen liittyvää osaamistamme, esitelleet uudenlaisia huoltokonsepteja sekä laajentaneet toimintaamme energian talteenottoon ja ohjelmistoratkaisuihin. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Wärtsilä lisää asiakkaan saamaa arvoa energiatehokkuuden, elinkaarioptimoinnin ja innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Uskon, että jatkossa ydintoimintaamme on älykkään teknologian kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien integrointi tarjontaamme. Näin luomme pitkäaikaista arvoa sekä omistajillemme että koko yhteiskunnalle. Vuoden 2018 osalta kysyntänäkymät ovat jonkin verran parantuneet. Pitkäaikaisten huoltosopimusten ja teknisesti vaativan asennuskantamme lisääntymisen johdosta huoltoliiketoiminnassamme on edelleen kasvumahdollisuuksia. Käynnissä olevien hankkeiden ja suotuisten markkinatrendien ansiosta odotamme energiaratkaisujemme kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Merenkulkuteollisuuden markkinatilanteen odotetaan kohentuvan, mikä tukee kysynnän vankkoja näkymiä."

AVAINLUVUT

10-12/ 10-12/
MEUR 2017 2016 Muutos 1-12/2017 1-12/2016 Muutos
Tilauskertymä 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Tilauskanta kauden lopussa 5 064 4 696 8%
Liikevaihto 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Liiketulos¹  225 231 -3% 552 532 4%
% liikevaihdosta 15,6 14,8 11,2 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 244 253 -4% 590 583 1%
% liikevaihdosta 16,9 16,3 12,0 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% liikevaihdosta 17,5 16,8 12,7 12,9
Tulos ennen veroja 215 226 -5% 506 479 6%
Tulos/osake, euroa 0,86 0,87 1,95 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 276 235 430 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 234 150
Bruttoinvestoinnit 255 146
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07
¹ Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 19 milj. euroa (22), joista 18 milj. euroa (22) liittyi rakennejärjestelyihin ja 1 milj. euroa (0) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 37 milj. euroa (51), joista 36 milj. euroa (48) liittyi rakennejärjestelyihin ja 2 milj. euroa (3) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 1,38 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.092.268,56 euroa, josta tilikauden voitto on 161.085.555,55 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 19.3.2018.

Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksuttoman osakeannin toteuttamista (’osakesplit’). Jos hallituksen ehdotus hyväksytään, jakautuu toinen erä yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23 euroa/osake. Ellei yhtiökokous hyväksy hallituksen ehdotusta maksuttomasta osakeannista, maksetaan toinen erä vastaavasti kuin ensimmäinen erä eli 0,69 euroa/osake.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  Hallitus päättää 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.  Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä 27.9.2018.

Vuosikertomus 2017, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 7.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 31.1.2018 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1579348&s=1&k=531810D4AA856961FA01ECDED656B926.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/6598735. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén         
Talousjohtaja        
          Atte Palomäki
          Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilinpäätöstiedote 2017