Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 30 lokakuuta 2007 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007

KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ JÄLLEEN VAHVA TILAUSKERTYMÄ – MARKKINOIDEN ODOTETAAN PYSYVÄN AKTIIVISINA

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ HEINÄ - SYYSKUU 2007
- Tilauskertymä 1.514 milj. euroa (1.090), kasvua 39%
- Liikevaihto 933 milj. euroa (767), kasvua 22%
- Liiketulos 96 milj. euroa (56), kasvua 71%
- Kannattavuus 10,3% (7,3)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2007
- Tilauskertymä 4.039 milj. euroa (3.304), kasvua 22%
- Tilauskanta yhteensä 6.162 milj. euroa (4.108), kasvua 50%
- Liikevaihto 2.491 milj. euroa (2.204), kasvua 13%
- Liiketulos 233 milj. euroa (162), kasvua 43%
- Kannattavuus 9,3% (7,4)
- Tulos/osake 1,69 euroa (vertailukelpoinen tulos/osake 1,42)
- Rahavirta vahvasti positiivinen

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Hyvä kysyntä markkinoilla jatkui ja tilauskanta kohosi yli 6 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi vahvasti 22% Ship Power -liiketoiminnan vahvan tilauskannan ja Services-liiketoiminnan korkean aktiviteetin tuella. Tuotantokapasiteetin lisäys Vaasassa, Triestessä ja Kiinassa tukee jatkuvaa kasvua.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007
Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 30. lokakuuta klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa. Mikäli haluatte esittää kysymyksiä puhelinkonferenssissa, soittakaa numeroon 09 8248 3735 ja näppäilkää PIN-koodi 8503. Halutessanne vain kuunnella puhelinkonferenssia soittakaa samaan numeroon ja näppäilkää PIN-koodi 8823. Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja ja CFO Tiedotusjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 15 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 150 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2007
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

MARKKINAKEHITYS

Ship Power
Katsauskaudella laivatilausten määrä jatkoi edelleen kasvuaan viime vuoteen verrattuna ja vuodesta 2007 on tulossa selvästi kaikkien aikojen ennätysvuosi sekä laivojen lukumäärällä että tonneissa mitattuna. Uusia laivoja tilattiin noin 15% enemmän kuin viime vuoden vastaavalla katsauskaudella. Tonnimääräisesti kasvua oli jopa 40%. Kiina säilytti katsauskaudella asemansa maailman suurimpana laivanrakentajamaana, 41% uusista aluksista tilattiin sieltä. Toiseksi suurimman laivanrakennusmaan, Korean, markkinaosuus oli 30%. Euroopan osuus vuonna 2007 tilatuista uusista aluksista on 9% ja Japanin 10%. Viime vuoteen verrattuna Kiina ja Korea ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan. Euroopan ja Japanin osuudet ovat pienentyneet.

Irtolastialusten segmentti oli edelleen tilausvolyymiltaan vahvin. Tilauskertymä kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Konttialusten segmentillä erittäin suurten alusten voimakas kysyntä jatkui. Offshore-segmentti on edelleen hyvin aktiivinen ja ainoastaan pienten tukialusten kysynnän hidastumista on nähtävissä.

Wärtsilän Ship Power -liiketominnan markkinaosuudet
Wärtsilän markkinaosuudet eivät olennaisesti muuttuneet kolmannella neljänneksellä. Keskinopeissa päämoottoreissa Wärtsilän markkinaosuus kolmannen neljänneksen lopussa päättyneellä 12 kuukauden tarkastelujaksolla säilyi 42%:ssa (42% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi hieman 16%:iin (15% edellisen vuosineljänneksen lopussa) ja säilyi apumoottoreissa entisellään 5%:ssa (5% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Keskinopeiden päämoottoreiden kokonaismarkkinat pienenivät 9.400 MW:sta 8.700 MW:iin. Hidaskäyntisten moottoreiden markkinat kasvoivat huomattavasti 34.100 MW:iin (29.400). Tavanomaisesti hidaskäyntisillä moottoreilla varustettujen irtolastialusten erittäin voimakas kysyntä on täyttänyt Aasian telakat ja vähentänyt keskinopeilla moottoreilla toimivien alusten rakennuskapasiteettia. Tämä on johtanut jossain määrin hitaampaan keskinopeiden moottorien kysyntään.

Power Plants
Voimalaitosmarkkinoilla kysyntä jatkui vahvana ja kaikki Wärtsilän kannalta olennaiset segmentit – perusvoimantuotanto, teollisuus sekä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitetut voimalat – olivat aktiivisia katsauskauden aikana. Kysyntä markkinoilla oli vilkasta kaikkialla maailmassa. Öljyvoimaloiden kysyntä oli voimakasta katsauskaudella erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Uusiutuvia polttoaineita käyttäviä voimaloita, joihin kuuluvat mm. nestemäisiä biopolttoaineita käyttävät voimalat, tilattiin aktiivisesti erityisesti Italiassa. Kaasuvoimaloiden kysyntä pysyi terveellä tasolla.

Wärtsilän Power Plants  liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilällä on vahva asema raskasöljyvoimaloiden markkinoilla. Wärtsilän voimaloiden tehoalueella yhtiön markkinaosuus jaksolla kesäkuu 2006 - toukokuu 2007 kasvoi noin 38%:iin (34% vastaavalla vertailujaksolla). Wärtsilän moottoreille sopivista kevytöljyvoimaloiden markkinoista, mukaan lukien nestemäiset biopolttoaineet, yhtiön osuus on 24% (23). Kaasuvoimaloiden markkinat ovat kasvava alue, jolla Wärtsilällä on hyviä kasvumahdollisuuksia. Wärtsilälle olennaisilla kaasuvoimaloiden markkinoilla yhtiön markkinaosuus on kasvanut 12%:iin (8).

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA
Wärtsilän tilauskertymä jatkoi vahvaa 39%:n kasvua kolmannella neljänneksellä ja oli 1.514 milj. euroa (1.090). Ship Power  liiketoiminnassa saavutettiin jälleen kaikkien aikojen paras neljännesvuoden tilauskertymä 766 milj. euroa, joka on 56% korkeampi kuin vastaavana kautena 2006. Erilaiset rahtialukset ottivat kolmannella neljänneksellä offshore-segmentin paikan vahvimpana liiketoiminta-alueena. Wärtsilältä tilattiin myös runsaasti apumoottoreita kiinalaisilla telakoilla rakennettaviin irtolastialuksiin. Offshore-segmentin kysyntä pysyi vahvana ja Wärtsilä sai useita tilauksia ankkurinkäsittely- ja tukialuksiin ja muihin offshore-aluksiin sekä eurooppalaisilta että aasialaisilta asiakkailta. Offshore-tukialuksissa oli nähtävissä lievää kysynnän hidastumista.

Power Plants  liiketoiminnan markkinat olivat aktiivisia kolmannella neljänneksellä. Neljänneksen tilauskertymä oli 420 milj. euroa (335), kasvua kertyi 25%. Jakson aikana tilattujen voimaloiden yhteisteho on 969 MW. Kolmannella neljänneksellä tilauksia kertyi eniten Euroopasta (362 MW) ja Afrikasta (295 MW). Kaikilla asiakassegmenteillä kysyntä oli vilkasta. Kolmas neljännes oli Wärtsilälle erityisen hyvä Venäjän ja Itä-Euroopan markkinoilla. Tärkeitä öljy- ja kaasuteollisuuden tilauksia saatiin Unkarin kaasukompressoriasemiin, Venäjän öljykentille ja Ukrainan öljynjalostamoiden voimaloihin. Lisäksi Valko-Venäjältä saatiin kaikkien aikojen ensimmäinen yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalaitoksen tilaus. Italian nestemäisten biopolttoaineiden markkinat olivat aktiivisia ja Wärtsilä sai neljänneksen aikana seitsemän tilausta, joiden yhteisteho on yli 70 MW. Tärkeitä kaasuvoimalatilauksia saatiin yhteensä 216 MW neljältä turkkilaisasiakkaalta, minkä lisäksi Azerbaidžaniin tilattiin 108 MW:n voimala. Afrikan markkinoilla aktiivisuus jatkuu, ja tilauksia saadaan eri puolilta maanosaa. Wärtsilän kolmannen neljänneksen suurin tilaus oli 122 MW:n öljyvoimala marokkolaiselle voimayhtiölle.

Katsauskaudella tammi–syyskuussa Wärtsilän tilauskertymä oli 4.039 milj. euroa (3.304), kasvua oli 22%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi edelleen 19% erittäin korkealta 1.651 milj. euron tasolta 1.960 milj. euroon. Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 958 milj. euroa (716), kasvua 34%.

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli jälleen kaikkien aikojen ennätystasolla 6.162 milj. euroa (4.108), kasvua oli 50%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 4.183 milj. euroa (2.801), mikä merkitsee toimituksia noin kahdeksi vuodeksi. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.548 milj. euroa (967).

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 22%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 69% ja Services-liiketoiminnan liikevaihto 26%, josta orgaanista kasvua oli 24%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 17%, mikä johtuu liiketoiminnan projektiluonteesta. Liikevaihdoltaan viimeinen neljännes tulee olemaan vahvin Power Plants -liiketoiminnassa vuonna 2007.

Katsauskauden tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 13% ja oli 2.491 milj. euroa (2.204). Ship Power  liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti 50% ja oli 871 milj. euroa (580). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 491 milj. euroa (706). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1.119 milj. euroon (916). Kasvua viime vuoden vastaavasta jaksosta kertyi 22%, josta orgaanista kasvua oli 18%. Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta Ship Powerin osuus oli 35%, Power Plantsin 20% ja Services-liiketoiminnan 45%.

TULOS
Kolmannella neljänneksellä Wärtsilän liiketulos parani 96 milj. euroon (56) ja kannattavuus nousi 10,3%:iin (7,3). Katsauskauden 1–9/2007 liiketulos parani 233 milj. euroon (162) ja kannattavuus oli 9,3% (7,4).

Katsauskauden 1–9/2007 rahoituserät olivat –6 milj. euroa (1). Nettokorot olivat –7 milj. euroa (-9). Osinkotulot olivat 7 milj. euroa (8). Tulos ennen veroja oli 227 milj. euroa (305, josta Assa Abloyn osakemyynnin ja Ovakon tulososuus oli 142 milj. euroa).

Katsauskauden verot olivat 64 milj. euroa (61). Vertailukauden veroihin sisältyi laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyivät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Tulos/osake oli 1,69 euroa (2,59, vertailukelpoinen tulos/osake 1,42).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Likvidit varat kauden lopussa olivat 202 milj. euroa (143). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 61 milj. euroa (185). Omavaraisuusaste oli 46,1% (47,3) ja nettovelkaantumisaste 0,08 (0,15).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli vahva 299 milj. euroa (172).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloyn B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloyn osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 106 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 172 milj. euroa (142), jotka koostuvat 59 milj. euron (76) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 113 milj. euron (66) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 56 milj. euroa (53).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden 2007 investoinnit nousevat 170 milj. euroon ilman yritysostoja.

STRATEGISET YRITYSOSTOT JA YHTEISYRITYKSET
Tammikuussa Wärtsilä ja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) allekirjoittivat sopimuksen 50/50-omisteisen yhteisyrityksen perustamisesta Koreaan. Yhteisyritys ryhtyy valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin, jotka kuljettavat nesteytettyä maakaasua. Yhtiön osakepääoma on 58 milj. euroa, ja Wärtsilän osuus siitä on 29 milj. euroa. Yhteisyritys valmistaa Wärtsilä 50DF  monipolttoainemoottoreita Korean, Japanin, Kiinan ja Taiwanin laivanrakennusmarkkinoille. Ensimmäinen moottori valmistuu vuoden 2008 toisella puoliskolla. Wärtsilän Triesten-toimitusyksikkö Italiassa jatkaa edelleen Wärtsilä 50DF  moottoreiden valmistusta laivanrakennuksen markkinoille Itä-Aasian ulkopuolelle sekä kasvaville voimalaitosmarkkinoille. Euroopan Unionin kilpailuviranomaiset hyväksyivät yhteisyrityksen kesäkuussa, ja kaikki toiminnan aloittamisen edellyttämät luvat eri viranomaisilta on saatu.

Kasvutavoitteiden toteuttamiseksi Wärtsilä on tehnyt yritysostoja, jotka laajentavat Services- ja Ship Power  liiketoimintojen tuotevalikoimaa ja vahvistavat läsnäoloa keskeisimmillä markkinoilla.

Helmikuussa Wärtsilä osti ruotsalaisen Senitec AB:n. Yritys on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy, erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa. Ostettu liiketoiminta tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuden laajentaa tuotetarjontaansa jätehuollon ympäristöratkaisuissa.

Helmikuussa Wärtsilä osti myös Marine Propeller (Pty) Ltd:n liiketoiminnan. Yritys sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa, ja sen pääliiketoimintaa on potkurien kunnostaminen.

Toukokuussa Wärtsilä laajensi potkurien huoltotarjontaa edelleen ostamalla potkurien kunnostusyhtiön McCall Propellers Ltd:n Isosta-Britanniasta.

Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti lisäksi sopimuksen englantilaisen Railko Ltd:n Marine-liiketoiminnan ostosta. Yritys on erikoistunut potkuriakselilaakereiden ja  tiivisteiden teknologiaan. Yritysosto parantaa Wärtsilän kilpailukykyä öljyvoidelluissa laakeriratkaisuissa ja lisää vesivoidellut laakerit tuotevalikoimaan. Railkon tuotteita käytetään kaikentyyppisissä laivoissa risteilyaluksista rahtilaivoihin. Kauppa vahvistui heinäkuun alussa.

Elokuussa Wärtsilä osti skotlantilaisen Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd:n, joka on erikoistunut laivojen, offshore-laitteistojen ja teollisuuden sähkötekniikkaan.

Edellä mainittujen yritysostojen kauppahinta oli yhteensä 42 milj. euroa, ja kauppahintojen kohdistamisen jälkeen syntyy 24 milj. euroa liikearvoa.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET
Tammikuussa Wärtsilä julkisti ostotarjouksen Wärtsilä India Ltd:n vähemmistöosakkaille 1.240.599 osakkeesta, joka oli 10,3% yhtiön osakepääomasta. Tarjousaika meni umpeen 23.3.2007, ja ostotarjous oli onnistunut. Wärtsilä osti 8,2% osakkeista, joiden hinta oli yhteensä 11 milj. euroa. Tästä 8 milj. kirjattiin liikearvoksi. Wärtsilä omistaa 97,9% Wärtsilä India Ltd:n osakkeista. Wärtsilä India Ltd poistui Bombayn pörssistä 18.6.2007.

Asiakaspalvelun parantamiseksi Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla Wärtsilä avasi maaliskuussa suuren huoltokeskuksen Shanghaihin. Myös Vietnamiin, lähelle Saigonin satamaa, Ho Chi Minh Cityyn avattiin toukokuussa huoltoverstas ja Hanoihin toimisto Vietnamin kasvavan merenkulun, laivanrakennuksen ja energiateollisuuden asiakkaiden palvelemiseksi.

Koulutuspalvelujen kysyntä on kasvanut tasaisesti. Wärtsilä avasi uuden koulutuskeskuksen Koreaan tarjotakseen asiakkaille koulutusta maailman suurimmassa laivanrakennusmaassa.

Toukokuussa Wärtsilä ja Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) allekirjoittivat lisenssisopimuksenWärtsilän hidaskäyntisten merimoottorien valmistuksesta ja myynnistä.

Wärtsilän Ship Power  liiketoimintaa organisoidaan parhaillaan viideksi asiakassegmentiksi: Merchant, Offshore, Cruise & Ferry, Navy ja Special Vessels. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vastata paremmin markkinoiden vaatimuksiin ja tekniseen kehitykseen sekä luoda valmius markkinoiden heilahteluihin. Uusi organisaatio on toiminnassa vuoden 2007 loppuun mennessä.

TUOTANTO
Vaasan ja Triesten uudet tuotantotilat otettiin käyttöön kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suunnitelman mukaan täyteen tuotantovolyymiin odotetaan päästävän viimeisen neljänneksen kuluessa. Potkurijärjestelmien, vaihteistojen ja kääntölapapotkureiden tuotantoa kasvattavat investoinnit Intiassa, Alankomaissa ja Norjassa etenevät. Suurin osa potkurijärjestelmien tuotannon lisäkapasiteetista tulee käyttöön 2008.

Hyundai Heavy Industriesin kanssa perustetun yhteisyrityksen tehtaan rakennustyöt Koreassa ovat alkaneet ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Tehtaassa tullaan valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin.

Wärtsilän, China Shipbuilding Industry Corporationin (CSIC) ja Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) yhteisyrityksen tehdashanke Kiinassa etenee. Suurten hidaskäyntisten laivamoottoreiden tuotannon on määrä alkaa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Komponenttien tuotantokapasiteetin ja saatavuuden varmistamiseksi alihankkijaverkoston laajentaminen on edistynyt hyvin.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Kesäkuussa Wärtsilä ja MAN Diesel jättivät Euroopan komissiolle ehdotuksen laajamittaisen tutkimusyhteistyöprojektin Herculeksen seuraavasta vaiheesta, Hercules-B:stä. Ehdotetun projektin päätavoitteena on parantaa olennaisesti laivojen dieselpropulsiojärjestelmien polttoainehyötysuhdetta ja vähentää ratkaisevasti polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Hercules-projektin ensimmäinen vaihe päättyi syyskuussa.

Wärtsilä esitteli kolmannen vuosineljänneksen aikana uuden, voimalaitoskäyttöön tarkoitetun 20-sylinterisen 46F-moottorin, joka tarjoaa vanhoja malleja suuremman tehon, pienemmät päästöt ja paremman energiatehokkuuden.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 15.040 (13.100). Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 15.811 (13.986). Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa, noin 11% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 9.288 henkilöä (8.387).

MUUTOKSET OMISTUKSESSA
Heinäkuun 3. päivänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen Varma omisti 2.795.615 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 3.984.306 osaketta, joka on 4,16% Wärtsilän osakkeista ja 9,46% äänistä.

Heinäkuun 3. päivänä Sampo Oyj vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Sampo omistaa 584.668 A-osaketta, joka on 0,61% Wärtsilän osakkeista ja 1,90% äänistä.

Elokuun 22. päivänä Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen seuralla on yli 1/20 yhtiön äänistä, 1.546.596 A-osaketta ja 17.000 B-osaketta eli yhteensä 1.563.596 osaketta, joka on 1,63% Wärtsilän osakkeista ja 5,03% äänistä.

Elokuun 23. päivänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa yli kymmenesosan (1/10) äänistä, 3.547.257 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 4.735.948 osaketta, joka on 4,94% Wärtsilän osakkeista ja 11,91% äänistä.

OPTIO-OHJELMAT
Wärtsilällä oli katsauskaudella kaksi optio-ohjelmaa. Vuoden 2001 optio-ohjelma päättyi 31.3.2007. Vuoden 2002 optio-ohjelma päättyy 31.3.2008. Optio-ohjelmien perusteella katsauskauden lopussa oli merkitsemättä yhteensä 192.903 osaketta eli 0,2% osakepääomasta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2007, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta.

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Erittäin suuren kysynnän vuoksi joistakin keskeisistä komponenteista on pulaa. Esimerkiksi valujen ja takeiden maailmanlaajuinen kysyntä ylittää tarjonnan. Wärtsilä on ryhtynyt toimenpiteisiin keskeisten komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Useat toimittajat ovat investoineet tuotantoonsa, ja suuri osa näistä investoinneista on jo käytössä.

MARKKINANÄKYMÄT
Maailman talouskehitys säilyy vahvana ja näkymien odotetaan pysyvän suotuisina lähitulevaisuudessa. Merenkulku ja laivanrakennus jatkuvat aktiivisina. Rahtimarkkinat ovat pysyneet elinvoimaisina, ja rahtihinnat ovat edelleen historiallisen korkealla tasolla. Hieman noussut korkotaso, inflaatio ja Yhdysvaltain luottomarkkinoiden viimeaikainen kehitys eivät ole vaikuttaneet laivanrakennukseen. Laivatoimitukset kasvavat kuitenkin nopeammin kuin uusien laivojen kysyntä, ja keskipitkällä tähtäimellä tämän odotetaan vaikuttavan rahtimarkkinoihin. Markkinoiden odotetaan pysyvän vilkkaina ainakin seuraavat kuusi kuukautta. Myös offshore-, alus- ja erilaisten tuotantoyksikköinvestointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin seuraavat kaksi vuosineljännestä. Lisäksi matkustajarahtilaivojen markkinoiden uskotaan elpyvän syksyn ja talven kuluessa.

Power Plants -liiketoiminnan kysynnän odotetaan pysyvän vahvana seuraavat kaksi vuosineljännestä. Liiketoiminta-alueen saamien tiedustelujen ja tarjouspyyntöjen määrä on kaikkien aikojen ennätystasolla. Kaikki merkittävät asiakassegmentit ja maantieteelliset alueet ovat säilyneet aktiivisina. Wärtsilän voimaratkaisut tuovat asiakkaille lisäarvoa polttoaineiden käytön joustavuuden ja korkean hyötysuhteen ansiosta. Tällä on merkitystä varsinkin nykytilanteessa, kun energiakeskustelua hallitsevia teemoja ovat toimintavarmuus ja polttoaineiden vastuullinen käyttö.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007
Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2007
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2007:
- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 -standardin muutos, tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala
- IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja omaisuuserien arvonalentumiset.
Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

29.10.2007
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus