Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 30 tammikuuta 2020 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2019

2019 – Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja projektihaasteiden vuosi

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2019/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

Keskeistä neljänneltä vuosineljännekseltä 2019

 • Tilauskertymä laski 17% 1.555 miljoonaan euroon (1.874)
 • Liikevaihto kasvoi 10% 1.684 miljoonaan euroon (1.532)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,92 (1,22)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 202 miljoonaan euroon (226), mikä vastaa 12,0% liikevaihdosta (14,7)
 • Tulos/osake laski 0,17 euroon (0,25)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 295 miljoonaan euroon (349)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2019

 • Tilauskertymä laski 16% 5.327 miljoonaan euroon (6.307)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 5% 5.878 miljoonaan euroon (6.166)
 • Liikevaihto säilyi vakaana ollen 5.170 miljoonaa euroa (5.174)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,22)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 457 miljoonaan euroon (577), mikä vastaa 8,8% liikevaihdosta (11,2)
 • Tulos/osake laski 0,37 euroon (0,65)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 232 miljoonaan euroon (470)
 • Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,48)

Vertailukelpoinen liiketulos sisältää kuluja, jotka liittyvät projektikustannusylityksiin Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Kulut olivat 68 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja yhteensä 152 miljoonaa euroa vuonna 2019.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan tulevien 12 kuukauden aikana olevan jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:

 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Alhaisten alustilausmäärien odotetaan vaikuttavan laitteiden kysyntään.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Vaikka laitteiden tilauskertymän odotetaan paranevan jonkin verran, markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2020 aikana 3.571 miljoonaa euroa (3.696), joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja heikko taloudellinen tulos. Vaikka konsernin liikevaihto säilyi vakaana merenkulun laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvun ansiosta, liiketuloksemme jäi selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle. Tulosta heikensi toisella vuosipuoliskolla muutaman merenkulun ja energialiiketoiminnan monimutkaisen projektin kustannusylitykset. Nämä johtuivat kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista, puutteista riskien tunnistuksessa ja toimittajiin liittyvistä haasteista. Lisäksi energialiiketoiminnan toimitusten lasku ja Teollisuusliiton kolmepäiväinen lakko joulukuussa rasittivat liiketulosta.

Sekä merenkulun että energialiiketoiminnan tilauskertymä koheni neljännellä vuosineljänneksellä mutta ei riittävästi noustakseen edellisvuoden tasolle. Merenkulkumarkkinoilla alustilausmäärät jäivät alkuperäisistä ennusteista johtuen pääasiassa huolista, jotka liittyvät geopoliittisen kehityksen meriliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Myös rikkipesureiden kysyntä laski voimakkaasti edellisvuoteen nähden, mikä johtui raskaan polttoöljyn hintaan ja saatavuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Nämä tekijät huomioiden voimme olla tyytyväisiä Marine-liiketoiminnan laitetilausten määrään, jota tuki erikoistuneiden alusten kuten risteilyalusten ja kaasunkuljetusalusten kysyntä. Energiamarkkinoilla uuden, kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttävän voimantuotantokapasiteetin kysyntä laski vuoden aikana merkittävästi makrotaloudellisen epävarmuuden ja meneillään olevan energiamurroksen viivästyttäessä investointipäätöksiä. Energy-liiketoiminnan laitetilaukset jäivät selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta huoltotilaukset kehittyivät energiamarkkinoilla hyvin, mikä ilmeni ennätyksellisen suurena huoltosopimusten tilauskertymänä.

Liiketoimintaympäristön odotetaan olevan haastava myös alkaneen vuoden aikana. Tästä syystä olemme edelleen varovaisia kysyntänäkymiä arvioidessamme. Keskitymme toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen ja liiketoimintavalikoiman optimointiin ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan lieventämään hinnoitteluun ja myynnin jakaumaan liittyviä lähitulevaisuuden haasteita. Myös kustannusylityksiä aiheuttaneiden projektien toimitus rasittaa tulostamme. Olen kuitenkin luottavainen, että ne toimenpiteet, joita olemme tehneet riskianalyysien ja teknisten arviointien valvonnan kiristämiseksi sekä projektinhallintaorganisaation vahvistamiseksi ehkäisevät vastaavien ongelmien esiintymisen tulevissa projekteissa.

Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen uskomme, että energiantuotannon ja merenkulun kehitykseen vaikuttaa suuresti tarve parantaa niiden ympäristöjalanjälkeä. Laajan joustavien teknologioiden tarjonnan ja vahvan sisäisen osaamisen ansiosta Wärtsilällä on ratkaisut, joita tarvitaan vähähiilisiin energianlähteisiin siirtymiseksi molemmilla markkinoillamme. Painotamme edelleen myös koko elinkaaren aikaisten kumppanuuksien vahvistamista tukeaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitettamme."

AVAINLUVUT

MEUR 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos
Tilauskertymä 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
josta huoltotoiminnot 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Tilauskanta kauden lopussa       5 878 6 166 -5%
Liikevaihto 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
josta huoltotoiminnot 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Tilaus-laskutussuhde 0,92 1,22   1,03 1,22  
Liiketulos 164 206 -20% 362 543 -33%
% liikevaihdosta 9,7 13,4   7,0 10,5  
Vertailukelpoinen liiketulos* 202 226 -10% 457 577 -21%
% liikevaihdosta 12,0 14,7   8,8 11,2  
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA** 213 237 -10% 498 621 -20%
% liikevaihdosta 12,6 15,4   9,6 12,0  
Tulos ennen veroja 153 194 -21% 315 502 -37%
Tulos/osake, EUR 0,17 0,25   0,37 0,65  
Liiketoiminnan rahavirta 295 349   232 470  
Korolliset nettovelat kauden lopussa***       726 333  
Bruttoinvestoinnit       122 306  
Nettovelkaantumisaste       0,30 0,14  
Omavaraisuusaste, %       40,80 44,40  
Henkilöstö kauden lopussa       18 795 19 294 -3%

*Vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 39 miljoonaa euroa (20). Tammi-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 95 miljoonaa euroa (35).
**Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
***Korollisten velkojen kasvu johtuu osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.                      

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa raportin lopussa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 993.534.893,15 euroa, josta tilikauden voitto on 239.590.080,77 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 16.3.2020.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä 17.9.2020.

Vuosikertomus 2019, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 7.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään torstaina 30.1.2020 klo 10.00 Wärtsilä Helsinki Campuksella osoitteessa Hiililaiturinkuja 2, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/4569555. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle. 

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja    
Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi


Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com 

Tilinpäätöstiedote 2019