Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 30 tammikuuta 2019 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2018

TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2018/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 24% 1.874 milj. euroon (1.514)

- Liikevaihto kasvoi 6% 1.532 milj. euroon (1.441)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,05)
- Vertailukelpoinen liiketulos laski 226 milj. euroon (241), mikä vastaa 14,7% liikevaihdosta (16,7)
Vertailukelpoinen liiketulos sisältää noin 70 milj. euron varauksen, jolla katetaan kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset, sekä pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 milj. euron myyntivoitto ja käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen vapauttaminen.
- Tulos/osake oli 0,25 euroa (0,28)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 349 milj. euroon (276)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2018
- Tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644)
- Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 21% 6.166 milj. euroon (5.100)
- Liikevaihto kasvoi 5% 5.174 milj. euroon (4.911)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,15)
- Vertailukelpoinen liiketulos vakaat 577 milj. euroa (576), mikä vastaa 11,2% liikevaihdosta (11,7)
- Tulos/osake kasvoi 0,65 euroon (0,63)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 470 milj. euroon (430)
- Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,46)
 

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT
Vuonna 2019 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.
  • Vankka Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.696 milj. euroa (3.207). Toimitusten odotetaan keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Vuonna 2018 tilauskertymämme kehittyi positiivisesti merenkulkualan uudisrakentamisen ja huoltomarkkinoiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Merenkulun markkinoilla ympäristökysymyksistä tuli keskeinen teema, sillä asiakkaat valmistautuvat vuonna 2020 voimaan tuleviin maailmanlaajuisiin IMO:n rikkipäästörajoituksiin. Tämä trendi lisäsi merkittävästi Wärtsilän rikkipesurien kysyntää. Tilauskertymän kasvuun vaikuttivat myös aktiivisuus matkustajalaivamarkkinoilla sekä asiakkaidemme kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Toisaalta Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli alempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui pääasiassa asiakkaidemme hitaammasta päätöksenteosta. Kehittyvien markkinoiden pitkä kasvutrendi sekä siirtyminen kohti uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistavaa joustavaa kapasiteettia tukevat kuitenkin edelleen kysyntää.

Liikevaihto kehittyi kuluneena vuonna hyvin Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen korkeampien volyymien ansiosta. Vaikka Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden loppua kohden, nousi laitetoimitusten osuus merkittävästi konsernin liikevaihdossa, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti kannattavuutta. Pysyäksemme kilpailukykyisenä vallitsevassa markkinaympäristössä, meidän on käynnistettävä toimenpiteitä asiakasarvon lisäämiseksi ja kannattavan kasvun turvaamiseksi. Tämä edellyttää kohdennetun myynnin ja sopimuspohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, kustannusrakenteemme arviointia, sekä liiketoimintaportfolion optimointia.

Merenkulku- ja energiatoimialat ovat murroksessa lisääntyneiden data-yhteyksien, uusien liiketoimintamallien ja kestävään, vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen johdosta. Ottamalla johtavan roolin tässä murroksessa sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestystä. Vuoden merkittäviä saavutuksia olivat uusiutuvien energialähteiden ja energiavarastojen integroinnin uudet sovellukset, automatisoidun satamaan saapumisratkaisun testimenestys sekä projekti, jossa kehitetään automaattinavigointia käyttävää satamahinaajaa. Transasin hankinta vahvisti entisestään älyratkaisujen tarjontaamme merenkulkualalle, ja se on tärkeä lisä kehitystyöhömme. Lisäksi investointimme Smart Technology Hubin rakentamiseksi Vaasaan nopeuttaa uusien asiakasratkaisujen kehitysvauhtia.

Aloitamme vuoden uudella organisaatiolla. Se muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joihin sisältyvät sekä uudet laiteratkaisut että elinkaarihuolto. Haluamme tällä rakenteella ensisijaisesti vastata paremmin asiakastarpeisiin koko elinkaaren ajan ja siten lisätä tarjoamaamme arvoa. Tämä tukee etenemistämme kohti kannattavan kasvun tavoitettamme pitkällä aikavälillä. Vuonna 2019 odotamme markkinaolosuhteiden pysyvän samankaltaisina kuin viime vuonna. Merenkulkumarkkinoiden elpymisvauhdin arvioidaan pysyvän hitaana, kun taas joustavan energiakapasiteetin tarve tukee kysynnän näkymiä energiamarkkinoilla. Kilpailuympäristö ja geopoliittiset jännitteet ovat edelleen huolenaiheina. Tilauskanta tämän vuoden toimituksille on terveellä pohjalla. Toimitusten odotetaan jälleen keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle. Sunniteltujen tehostustoimien menetyksekäs läpivienti pysyvien säästöjen ja asiakasarvon kasvun varmistamiseksi tulee olemaan keskeisessä asemassa kannattavuutemme kehityksessä vuonna 2019."

AVAINLUVUT

MEUR 10-12 /2018 Oikaistu
10-12 /2017
Muutos 1-12 /2018 Oikaistu
1-12 /2017
Muutos
             
Tilauskertymä 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Tilauskanta kauden lopussa       6 166 5 100 21%
Liikevaihto 1 532 1 441 6% 5 174 4 911 5%
Liiketulos1 206 222 -7% 543 538 1%
% liikevaihdosta 13,4 15,4   10,5 11,0  
Vertailukelpoinen liiketulos 226 241 -6% 577 576 0%
% liikevaihdosta 14,7 16,7   11,2 11,7  
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237 250 -5% 621 612 1%
% liikevaihdosta 15,4 17,4   12,0 12,5  
Tulos ennen veroja 194 211 -8% 502 491 2%
Tulos/osake, euroa 0,25 0,28   0,65 0,63  
Liiketoiminnan rahavirta 349 276   470 430  
Korolliset nettovelat kauden lopussa       333 234  
Bruttoinvestoinnit       306 255  
Nettovelkaantumisaste       0,14 0,10  

1 Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 20 milj. euroa (19) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 35 milj. euroa (37).

Wärtsilä on 1.1.2018 alkaen soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä tilinpäätöstiedote on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vuoden 2017 vertailukaudet, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 suunnitelmistaan mukauttaa toimintojaan ja resurssejaan kannattavuutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi tulevaisuudessa. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä liiketoimintojen tarjooman ja organisaation optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 75 milj. euroa.


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.037.972.039,58 euroa, josta tilikauden voitto on 308.072.530,42 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Vuosikertomus 2018, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 7.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 30.1.2019 klo 10.00 Wärtsilä Helsinki Campuksella osoitteessa Hiililaiturinkuja 2, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1228592&tp_key=fe9a6a3b32. Puhelinkonferenssin tiedot ja puhelinnumerot löytyvät tästä linkistä. Osallistukaa konferenssiin 5-10 minuuttia ennen tapahtuman alkua ja antakaa seuraavat tiedot:

Konferenssin nimi: Wärtsilä Corporation - Financial Statements Bulletin 2018
Vahvistuskoodi: 7139357

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä. 

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
Arjen.Berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

www.wartsila.com

Tilinpäätöstiedote 2018