Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2008

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 30 tammikuuta 2009 at 08.30 UTC+2

LIIKEVAIHTO KASVOI 23%, KANNATTAVUUS PARANI 11,4%:IIN

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ LOKA-JOULUKUU 2008

- Tilauskertymä laski 48% 823 milj. euroon (1.594)
- Liikevaihto kasvoi 20% 1.530 milj. euroon (1.272)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 34% 197 milj. euroon, 12,9% liikevaihdosta (147 milj. euroa, 11,5% liikevaihdosta)
- Tulos/osake 1,46 euroa (1,05)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2008

- Tilauskertymä 5.573 milj. euroa (5.633) -1%
- Tilauskanta 6.883 milj. euroa (6.308), kasvua 9%
- Toteutuneet tilausten peruutukset 333 milj. euroa
- Liikevaihto 4.612 milj. euroa (3.763), kasvua 23%
- Liiketulos parani 525 milj. euroon (380), kasvua 38%
- Kannattavuus 11,4% (10,1)
- Tulos/osake 3,88 euroa (2,74)
- Liiketoiminnan rahavirta 278 milj. euroa (431)
- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,50 euroa osakkeelta

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Vuosi 2008 oli Wärtsilälle vastakohtien vuosi. Yhtäältä se oli meille jälleen ennätysten vuosi; liikevaihtomme kasvoi yli 23 prosenttia ja myös kannattavuus parani selvästi. Tilauskertymä oli hyvä koko alkuvuoden ajan ja tilauskanta nousi kesäkuun lopussa 7,5 miljardiin euroon. Toisaalta, maailmanlaajuisen finanssi- ja talouskriisi aiheutti epävarmuutta myös Wärtsilän päämarkkinoilla. Tämän seurauksena tilauskertymä heikentyi selvästi erityisesti Ship Power -markkinoillamme toisen vuosipuoliskon aikana ja tilausten peruutukset lisääntyivät. Katsauskauden aikana tilauksia peruutettiin 333 milj. euron arvosta ja tämän lisäksi riskinä on, että tilauksia voi peruuntua noin 800 milj. euron arvosta. Voimalamarkkinoilla aktiivisuus jatkui koko vuoden, ja kirjasimme tilauksia vielä aivan loppuvuodesta. Heikentyvien talousnäkymien kestoa on vaikea arvioida, mutta niiden vaikutukset toimintoihimme jäänevät vähäisiksi ainakin vielä kuluvana vuonna. Katsomme vuoteen 2009 luottavaisena. Vuodenvaihteen merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009

Vuodenvaihteen merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

LIITE:   Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle voitonjaosta

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samana päivänä, perjantaina 30. tammikuuta 2009 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. 

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0) 20 7162 0077, ja näppäilkää konferenssin koodi 823162. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Results Q4. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröityisitte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=163662.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä Oyj Abp lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lähes 19.000 ammattilaista työskentelee 160 toimipisteessä lähes 70 maassa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2008

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

NELJÄS NELJÄNNES 10-12/2008 LYHYESTI

MEUR

10-12/2008

10-12/2007

Muutos

Tilauskertymä

823

1 594

-48%

Liikevaihto

1 530

1 272

20%

Liiketulos

197

147

34%

% liikevaihdosta

12,9%

11,5%

 

Tulos ennen veroja

183

145

26%

Tulos/osake, euroa

1,46

1,05

 

 

KATSAUSKAUSI TAMMI-JOULUKUU 2008 LYHYESTI

MEUR

1-12/2008

1-12/2007

Muutos

Tilauskertymä

5 573

5 633

-1%

Tilauskanta kauden lopussa *)

6 883

6 308

9%

Liikevaihto

4 612

3 763

23%

Liiketulos

525

380

38%

% liikevaihdosta

11,4%

10,1%

 

Tulos ennen veroja

516

372

39%

Tulos/osake, euroa

3,88 1)

2,74

 

Liiketoiminnan rahavirta

278

431

 

Korolliset nettovelat

 

 

 

kauden lopussa

455

-27

 

Bruttoinvestoinnit

366

231

 

1) 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta.

*) Tilausten peruutuksia 333 milj. euron arvosta ja Bio Powerin 116 milj. euron tilauskanta on vähennetty tilauskannasta. Yritysostoihin liittyvät tilauskannan lisäykset ja muut kertaluonteiset erät olivat 158 milj. euroa.

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINAKEHITYS 2008

SHIP POWER MARKKINOILLA KUOHUNTAA

Vuoden 2008 alussa kaikilla laivanrakennuksen pääsegmenteillä aktiviteetti oli erittäin vilkasta. Syksyn kuluessa epävarmuus kasvoi maailman talouskriisin myötä.  Vuoden neljännellä neljänneksellä laivanrakennusmarkkinat pysähtyivät kokonaan ja vain yksittäisiä laivatilauksia tehtiin.

Laivatilausten määrä vuonna 2008 oli noin puolet vuoden 2007 erittäin korkeaan tasoon verrattuna. Synkästä loppuvuodesta huolimatta laivatilauksia vuoden 2008 aikana oli edelleen yhtä paljon, jopa enemmän, kuin ennen harvinaisia vuosia 2006-2007. Vaikka merkkejä kysynnän heikkenemisestä on ollut nähtävissä jo pidempään, markkinoiden hiljentymisen nopeus oli yllätys kaikille markkinaosapuolille.

Vuoden viimeisellä puoliskolla laivatilauksia peruttiin ja toimitusaikatauluja siirrettiin. Pankkien tiukentuneet antolainausehdot yhdistettynä omaisuuden arvonalentumisiin ja voimakkaasti laskeneisiin rahtihintoihin jäädytti uudisprojektien laivarahoituksen kokonaan. Suurempien laivojen, kuten tankkereiden ja irtolastialusten segmenteillä peruttiin noin 300-400 laivatilausta vuonna 2008. On selvää, että tilauksia tullaan edelleen perumaan. Erilaiset Kauppalaivasegmentin alukset ovat suurimman peruutusriskin kohteena, samoin kuin myös eräät Offshore-segmentin laivatilaukset, mikä johtuu öljyn halpenemisesta. Lisäksi telakoiden toimitusaikataulut tulevat pitkittymään verrattuna alkuperäisiin aikatauluihin ja tämä vaikuttaa siten koko toimitusketjuun.

Laivanrakennusmarkkinoilla Kiinan markkinaosuus on edelleen korkein eli 38% laivojen kappalemäärällä mitattuna. Korean osuus on 29% ja Japanin osuus on kasvanut 14%:iin. Euroopan osuus on 9% ja muiden maiden markkinaosuus on 10%. Tonneissa mitattuna Korealla on edelleen suurin markkinaosuus, 44%. Kiinalla on 38%, Japanilla 12% ja Euroopalla on ainoastaan 2% markkinoista.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Vuoden lopussa Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 37%:iin (34 edellisen vuosineljänneksen lopussa). Tämä johtui pääasiassa kauppalaivasegmentin kasvusta ja Risteily- ja Erikoisalussegmenttien vahvemmasta suhteellisesta asemasta markkinoilla. Wärtsilällä on perinteisesti ollut hyvin vahva asema näillä segmenteillä. Hidaskäyntisten moottoreiden markkinaosuus parani hieman 15%:iin (13 edellisen vuosineljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 8% (9).

POWER PLANTS MARKKINAT AKTIIVISET

Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla aktiviteetti ja kysyntä voimalamarkkinoilla oli voimakasta. Rahoituskriisin laajuuden selvitessä syksyllä asiakkaiden päätöksenteko hidastui, mutta vuoden loppua kohden tilausaktiviteetti vilkastui jälleen. Vuoden lopussa tarjousaktiviteetti oli korkealla tasolla ja markkinat olivat aktiiviset. Rahoituskriisin vaikutukset ovat alkaneet näkyä tietyillä markkinoilla, lähinnä teollisuuden oman voimantuotannon segmentillä, jossa potentiaaliset tilaussuunnitelmat ovat pitkittyneet.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet

Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän voimaloiden teholuokassa kasvoivat 20.980 MW:iin (14.065) kesäkuun 2007 ja toukokuun 2008 välillä. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluvat sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, kasvoivat 15.630 MW:iin (10.900). Wärtsilän osuus tällä markkinasegmentillä oli 8% (12). Wärtsilän raskasöljyvoimaloiden markkinaosuus kasvoi 49%:iin (38), mikä johtui vahvasta tilauskertymästä mm. Brasilian ja Pakistanin markkinoilla. Kevytöljyvoimaloiden segmentillä Wärtsilän markkinaosuus oli 20% (24).

SERVICES-LIIKETOIMINNAN MARKKINAOLOSUHTEET SÄILYIVÄT SUOTUISINA

Services-liiketoiminnan markkinaolosuhteet säilyvät suotuisina koko vuoden 2008 ajan. Wärtsilän noin 162.000 MW:n moottorihuoltokanta koostuu tuhansista installaatioista ympäri maailmaa sekä laiva- että voimalamarkkinoilla. Molemmat markkinat jakautuvat moneen asiakassegmenttiin. Tästä syystä eri laivatyyppien tai maantieteellisten alueiden laskusuhdanteen ei arvioida vaikuttavan Services-liiketoimintaan suuressa määrin. Wärtsilän palvelutarjonta on alan laajin, mikä mahdollistaa liikevaihdon kertymisen eri lähteistä ja rajoittaa myös markkinavaihtelujen vaikutuksia Wärtsilään.

Järjestelmien ja laitteistojen teknologia ja valvontajärjestelmät kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja vaativammiksi vaihtelevien energiakustannusten sekä uusien tiukkenevien ympäristömääräysten vuoksi. Optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja päästövaatimuksien täyttämiseksi järjestelmien ylläpitoon, hienosäätöön ja parantamiseen tarvitaan erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita, joita ei ole aina saatavissa. Services -markkinat pysyivät aktiivisina koko katsauskauden ajan.

TILAUSKERTYMÄ VIIME VUODEN TASOLLA, TILAUSKANTA KASVOI 9%

Neljännellä vuosineljänneksellä Wärtsilä tilauskertymä oli 823 milj. euroa (1.594), laskua oli 48%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä laski huomattavasti tämän hetken erittäin epävakaiden markkinaolosuhteiden johdosta ja oli 152 milj. euroa (640).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 263 milj. euroa (463), 43% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Pahimman rahoituskriisin alkaessa vuosineljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden aikana tilausaktiviteetti oli hiljaisempaa, mutta kiihtyi vuoden loppua myöten. Power Plants -liiketoiminta on projektiluonteista ja sekä tilauskertymä että liikevaihto voivat vaihdella huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Neljännellä neljänneksellä suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Brasiliasta ja Malista. Viimeisin Brasilian tilaus on jatkoa aiemmin tänä vuonna viidelle Brasiliasta saadulle voimalatilaukselle. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Nigeriasta ja Yhdysvalloista.

Wärtsilän tilauskertymä katsauskaudella tammi-joulukuu 2008 laski 1%:n ja oli 5,573 milj. euroa (5,633). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä laski 30% 1.826 milj. euroon (2.600). Vuoden ensimmäisen puoliskon ajan Ship Power -liiketoiminnan tilausaktiviteetti oli vilkasta. Irtolastialusten kysyntä oli erityisen vahvaa, mikä oli seurausta irtolastialusten vahvasta markkinatilanteesta vuonna 2007. Myös muiden Kauppalaivojen segmentin kysyntä oli vahvaa. Offshore-segmentin alusten tilausaktiivisuus jatkui niin ikään vahvana vuoden alussa. Globaalin talous- ja rahoituskriisin myötä epävarmuus kasvoi Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnassa  ja tilausten määrä väheni merkittävästi vuoden toisella puoliskolla ja spekulaatiot laivatilausten mahdollisista peruutuksista lisääntyivät. Vuoden loppua kohti laivanrakennusmarkkinat pysähtyivät lähes täysin. Kauppalaivasegmentin osuus Ship Powerin katsauskauden tilauskertymästä oli 47%, Offshore-segmentin osuus oli 27%, Erikoisalusten 11% ja Matkustajalaivasegmentin osuus oli 10%. Merivoimien osuus oli 5% Ship Powerin tilauskertymästä.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2008 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi erittäin voimakkaasti 33% ja oli 1.883 milj. euroa (1.421). Tilauksia saatiin erityisesti Amerikasta, Lähi-idästä ja Afrikan maista. Tilausaktiviteetti oli erityisen vahvaa Brasiliassa, josta Wärtsilä sai kuusi joustavan perusvoimantuotannon voimalatilausta, joiden yhteisteho on 1.035 MW. Tilaukset ovat Brasiliassa vuonna 2007 järjestetyn energiahuutokaupan tulosta. Katsauskaudella Wärtsilän asema sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden markkinoilla USA:ssa vahvistui edelleen.  Wärtsilä saavutti katsauskaudella myös merkkipaalun, kun yhtiö sai jatropha-kasvista puristettavaa öljyä käyttävän Belgiaan rakennettavan voimalan tilauksen. Kyseessä on maailman ensimmäinen voimalaitos, joka tuottaa sähköä ja lämpöä jatropha-öljyllä ja on siten jälleen tärkeä askel Wärtsilän joustavien polttoaineratkaisujen kehitystyössä.

Wärtsilä Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.858 milj. euroa (1.607), kasvua oli 16%. Katsauskaudella Wärtsilä Services sai useita merkittäviä projektitilauksia ja solmi useita huolto- ja kunnossapitosopimuksia ympäri maailmaa.

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 6.883 milj. euroa (6.308), kasvua oli 9%. Vuoden 2008 toteutuneet peruutukset 333 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Näiden lisäksi Wärtsilä arvioi peruutusriskin alla olevien tilauksien määräksi noin 800 milj. euroa. Toteutuneet peruutukset keskittyivät lähinnä Kauppalaiva- ja Offshore-segmenteille. Erikoisalussegmentillä oli myös pieniä peruutuksia. Tilauskantaan on lisätty 158 milj. euroa yritysostojen ja muiden kertaluonteisten erien seurauksena sekä vähennetty 116 milj. euroa Biopowerin tilauskantaa, joka siirtyi vuodenvaihteessa Metson kanssa perustetulle yhteisyritykselle. Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 4.486 milj. euroa (4.292), kasvua oli 5% edellisvuoden lopun tilauskantaan verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.949 milj. euroa (1.608), kasvua oli 21%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 445 milj. euroa (405), kasvua oli 10%. 

 

Neljännen neljänneksen tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

MEUR

10-12/2008

10-12/2007

Muutos

Ship Power

152

640

-76%

Services

410

489

-16%

Power Plants

263

463

-43%

Tilauskertymä yhteensä

823

1 594

-48%

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

MW

10-12/2008

10-12/2007

Muutos

Öljy

290

419

-31%

Kaasu

207

244

-15%

Uusiutuvat polttoaineet

0

79

-100%

 

Katsauskauden tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

MEUR

1-12/2008

1-12/2007

Muutos

Ship Power

1 826

2 600

-30%

Services

1 858

1 607

16%

Power Plants

1 883

1 421

33%

Tilauskertymä yhteensä

5 573

5 633

-1%

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

MW

1-12/2008

1-12/2007

Muutos

Öljy

2 029

1 358

49%

Kaasu

1 240

1 005

23%

Uusiutuvat polttoaineet

80

483

-83%

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

MEUR

31.12.2008

31.12.2007

Muutos

Ship Power

4 486

4 292

5%

Services

445

405

10%

Power Plants

1 949

1 608

21%

Tilauskanta yhteensä *)

6 883

6 308

9%

*) Tilausten peruutuksia 333 milj. euron arvosta ja Bio Powerin 116 milj. euron tilauskanta on vähennetty tilauskannasta. Yritysostoihin liittyvät tilauskannan lisäykset ja muut kertaluonteiset erät olivat 158 milj. euroa.

LIIKEVAIHTO  

Vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 20% ja oli 1.530 milj. euroa (1.272) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 579 milj. euroa (449), kasvua oli 29%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 464 milj. euroa (390), kasvua oli 19%. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15% vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 495 milj. euroa (431). Kasvusta 14% oli orgaanista.

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 23% ja oli 4.612 milj. euroa (3.763). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.531 milj. euroa (1.320), kasvua oli 16% vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 43% ja oli 1.261 milj. euroa (882). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18% ja oli 1.830 milj. euroa (1.550), kasvusta 17% oli orgaanista. Kokonaisliikevaihdosta Services-liiketoiminnan osuus oli 40%,  Ship Power -liiketoiminnan osuus oli 33%, ja Power Plants -liiketoiminnan osuus 27%.

Neljännen neljänneksen liikevaihto liiketoiminnoittain

 

MEUR

10-12/2008

10-12/2007

Muutos

Ship Power

579

449

29%

Services

495

431

15%

Power Plants

464

390

19%

Liikevaihto yhteensä

1 530

1 272

20%

 

Katsauskauden liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

MEUR

1-12/2008

1-12/2007

Muutos

Ship Power

1 531

1 320

16%

Services

1 830

1 550

18%

Power Plants

1 261

882

43%

Liikevaihto yhteensä

4 612

3 763

23%

 

TULOS JA KANNATTAVUUS  

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 197 milj. euroa (147), eli 12,9% (11,5) liikevaihdosta.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2008 liiketulos parani 525 milj. euroon (380) ja kannattavuus oli 11,4% (10,1). Rahoituserät olivat -9 milj. euroa (-8). Nettokorot olivat -19 milj. euroa (-11). Osinkotulot olivat 7 milj. euroa (7). Muut rahoituserät kehittyivät myönteisesti, mikä johtuu johdannaisten korkoeroista huolimatta siitä, että markkina-arvon arvostuksen vaikutus oli negatiivinen. Tulos ennen veroja oli 516 milj. euroa (372). Katsauskauden verot olivat 127 milj. euroa (106). Tilikauden tulos oli 389 milj. euroa (265). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 3,88 euroa (2,74). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 32% (26). Oman pääoman tuotto oli 31% (21).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2008 Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 278 milj. euroa (431). Likvidit varat kauden lopussa olivat 197 milj. euroa (296). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 455 milj. euroa (-27). Wärtsilän taloudellinen liikkumavara on turvattu pitkäaikaisilla rahoitussopimuksilla. Saatujen ennakoiden määrä oli 1.243 milj. euroa (860) katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 34,3% (45,9) ja nettovelkaantumisaste 0,39 (-0,01). Omavaraisuusasteen lasku johtuu maksetuista osingoista, taseen kasvusta sekä varojen ja suojausinstrumenttien markkina-arvon laskusta.

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 59 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 366 milj. euroa (231), jotka koostuivat 198 milj. euron (65) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 168 milj. euron (166) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Investoinnit koostuivat tuotantokapasiteetin laajennuksista ja Services -liiketoiminnan laajentumisesta eri puolilla maailmaa. Poistot olivat 99 milj. euroa (78).

Volyymikasvun, tehokkuuden parantamisen ja Services -liiketoimintaan liittyvien logistiikan kehityssuunnitelmien johdosta koko vuoden 2009 investointien arvioidaan olevan noin 180 milj. euroa.

KESTÄVÄ KEHITYS

Wärtsilän vuosikertomukseen sisältyvä kestävän kehityksen raportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeiden mukaisesti. Se antaa tasapainoisen ja perustellun kuvan organisaation taloudellisesta, ympäristö- ja sosiaalisesta suorituskyvystä. Raportti on varmennettu.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 17.623 (15.337). Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 18.812 (16.336), kasvua oli 15%. Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 11.011 henkilöä (9.563).

Katsauskauden aikana Wärtsilä julkisti tutkimuksen ja tuotekehityksen Top Graduates -koulutusohjelman. Ohjelman aikana osallistujat edistävät T&K-projekteja Wärtsilän yksiköissä ympäri maailmaa. Vastaavat ohjelmat talousalan ja IM-ammattilaisille toteutettiin vuoden 2008 aikana.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Maaliskuussa Wärtsilä osti norjalaisyritys Maritime Service AS:n, joka tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluja. Maritime Service toimii Ålesundin kaupungissa Norjan länsirannikolla. Vuonna 2007 Maritime Servicen liikevaihto oli 26 milj. Norjan kruunua (3,2 milj. euroa).

Huhtikuussa Wärtsilä osti tanskalaisen International Combustion Engineering A/S (I.C.E.) -yhtiön. I.C.E.:n toimialana ovat höyrykattiloiden ja niihin liittyvien poltinjärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut sekä projektipalvelut. Vuonna 2007 I.C.E.:n liikevaihto oli 46,8 milj. Tanskan kruunua (6,3 milj. euroa). Oston myötä Wärtsilän huoltopalveluvalikoima laajeni uusiin huoltotuotteisiin eli kattiloiden huoltopalveluihin. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän kilpailukykyä johtavana kokonaishuoltopalveluiden tarjoajana. Kesäkuussa Wärtsilä jatkoi kattilahuoltopalvelujensa laajentamista ostamalla I.C.E.n entisen tytäryhtiön Dubaista.

Kesäkuussa Wärtsilä osti saksalaisen Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH -yhtiön (CDC), joka on erikoistunut merenkulun automaatiojärjestelmien suunnitteluun, toimittamiseen ja huoltoon. CDC:n asiakkaina on sekä varustamoita että telakoita. Vuonna 2007 CDC:n liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen laivasuunnittelun johtaviin yrityksiin kuuluvan itsenäisen Vik-Sandvik -konsernin ostamisesta. Yhtiö tarjoaa varustamoille ja telakoille laivasuunnittelua ja teknisiä palveluja maailmanlaajuisesti. Yrityskauppa on Wärtsilälle tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa yhtiön asemaa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja asiakkaiden arvostetuimpana yhteistyökumppanina. Yhdistämällä laivasuunnitteluosaaminen propulsiolaitteistojen ja automaatiojärjestelmien tarjontaan Wärtsilä pystyy luomaan asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa. Uudet elinkaaripalvelut mahdollistavat myös lisäkasvun. Wärtsilän tavoitteena on tulla johtavaksi laivasuunnittelupalveluiden tarjoajaksi usealla eri segmentillä.

Kauppahinta oli 132 milj. euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tulosperusteisesti enintään 38 milj. euroa. Vuonna 2007 Vik-Sandvikin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuus on erittäin hyvä. Vik-Sandvikin palveluksessa on 410 työntekijää. Vik-Sandvik on konsolidoitu 1.8.2008 lähtien.

Syyskuussa Wärtsilä osti ranskalaisen Navelec SAS -yhtiön, joka on erikoistunut merenkulun navigaatio- ja kommunikointijärjestelmiin sekä sähköhuolto-, ohjaus- ja automaatiopalveluihin. Yrityskaupalla Wärtsilä laajentaa palvelutarjontaansa ja teknistä tietämystään navigointi- ja viestijärjestelmistä, sekä vahvistaa asemaansa johtavana merenkulun sähköhuolto- ja automaatiopalvelujen tarjoajana. Navelecin liikevaihto oli 7 milj. euroa vuonna 2007 ja yritys työllistää 45 henkilöä.

Syyskuussa Wärtsilä jatkoi laivasuunnitteluosaamisensa laajentamista allekirjoittamalla sopimuksen laivansuunnitteluun erikoistuneen Conan Wu & Associates Pte Ltd -yhtiön (CWA) ostamiseksi. Yhtiö on yksi alan johtavista yrityksistä ja se sijaitsee Singaporessa. Yrityskauppa sisältää myös liikekumppanuussopimukset, jotka liittyvät CWA:n liiketoimintoihin Malesiassa ja Kiinassa.

Käteisenä maksettu kauppahinta oli 23 miljoonaa euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan lisäkauppahinta, joka perustuu liiketoiminnan tulokseen vuosina 2008-2010. Vuonna 2007 CWA:n liikevaihto oli 10,7 milj. euroa ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiöllä on Singaporessa 66 työntekijää. Kauppahinta maksettiin ja yhtiö konsolidoitiin neljännen vuosineljänneksen aikana.

Edellä mainittujen yritysostojen kustannukset olivat yhteensä 215 milj. euroa ja niistä syntyy kauppahinnan kohdistamisen jälkeen 126 milj. euroa liikearvoa, josta Vik-Sandvikin osuus on 97 milj. euroa. 

Heinäkuussa Wärtsilä ja Manara Consortium perustivat yhteisyrityksen Manara Wartsila Power Ltd:n (MWP), jonka tavoitteena on johtava asema hajautetun itsenäisen voimantuotannon projektien kehittäjänä islamilaisissa maissa. Wärtsilä omistaa 19,9% yhtiöstä.

Syyskuussa Wärtsilä ja Metso allekirjoittivat yhteisyritystä koskevan sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower -liiketoiminta. Yhteisyritys on yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Metso omistaa yhteisyrityksestä 60% ja Wärtsilä 40%. Yhteisyrityksen yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto vuonna 2008 oli noin 130 milj. euroa ja henkilöstömäärän noin 200. Kaikki kilpailuviranomaisten hyväksynnät saatiin neljännellä neljänneksellä. BioPower-liiketoiminnan tilauskanta, 116 milj. euroa, siirtyi vuoden vaihteessa uudelle yhtiölle ja poistettiin näin olleen Wärtsilän tilauskannasta.

Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa laajentamista avaamalla ja laajentamalla toimistoja ja huoltoverstaita Namibiaan, Chileen, Brasiliaan, Madagaskarille, Azerbaidzaniin, Kiinaan, Turkkiin ja Dubaihin. Maantieteellinen laajentuminen on tulevaisuudessakin Wärtsilän strateginen kehittämisalue.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti aikeestaan vahvistaa kansainvälistä asiakaspalvelua keskittämällä varaosalogistiikkansa rakennettavaan uuteen jakelukeskukseen Hollantiin. Suunnitteilla on suuri ja moderni keskusvarasto lähelle yhtiön nykyistä huoltoyksikköä. Tällä toimenpiteellä Wärtsilä pyrkii nopeampaan ja tehokkaampaan varaosien toimitukseen. Jakelukeskuksen arvioidaan olevan täydessä käytössä vuoden 2011 puolessa välissä.

Wärtsilä ja Emerson Process Management kertoivat kesäkuussa globaalin offshore-allianssinsa laajenemisesta. Laajennuksen kautta yhtiöt pystyvät nyt tarjoamaan integroituja energia- ja automaatiojärjestelmiä FPSO (Floating Production Storage and Offloading) -aluksiin sekä öljyn- ja kaasunporauslauttoihin. Yhteistyö yhtiöiden välillä alkoi vuonna 2006 ja käsitti lähinnä FPSO-alukset.

Aasian merkitys laivanrakennuksessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johto on siirtynyt Shanghaihin Kiinaan lähelle laivanrakennuksen päämarkkinoita.

TUOTANTO

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Wärtsilä perusti uuden ympäristötuotteisiin keskittyvän osaamiskeskuksen, Toimituskeskus Ecotechin (Delivery Centre Ecotech). Keskuksen toiminnan pääpaino on ympäristöteknologioiden sekä päästöjä vähentävien ja hyötysuhdetta parantavien tuotteiden kehittämisessä ja toimittamisessa. Keskittämällä laaja-alaisen huippuosaamisensa yhteen yksikköön Wärtsilä vahvistaa johtavaa asemaansa ympäristöteknologioihin perustuvien voimaratkaisujen tarjoajana.

Vaasassa otettiin ympäristön kannalta merkittävä askel käynnistämällä koeajosolujen modernisointiohjelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Wärtsilä vie eteenpäin samanlaisia hankkeita kaikkialla maailmassa.

Vuoden 2008 aikana solmittiin uusia lisenssivalmistusopimuksia Wärtsilän hidaskäyntisten meridieselmoottorien valmistamiseksi. Sopimukset allekirjoitettiin kiinalaisten yritysten Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co. Ltd. (RSHI), Zhenjiang CME Co. Ltd. (CME) ja CSSC-MES Diesel Co. Ltd. (CMD) kanssa.

Katsauskauden aikana tuotantokapasiteettia lisättiin Koreassa, Norjassa ja Intiassa. Koreassa Wärtsilän ja Hyundai Heavy Industriesin yhteisyritys Wärtsilä-Hyundai Engine Company vihittiin. Tämä 50/50-omisteinen yhteisyritys valmistaa Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin ja muihin sovelluksiin. Norjan Rubbestadnesetissä Wärtsilä laajensi vaihdetehdasta. Laajennus vahvistaa Wärtsilän asemaa johtavana voimaratkaisujen toimittajana meriteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Khopolissa Intiassa Wärtsilä vihki voimalaitoksissa käytettävien apuyksiköiden ja moduulien tehtaan laajennuksen. Tämä laajennus mahdollistaa apulaitteiston toimitukset ympäri maailman. Shanghaissa Wärtsilä vihki Kiinan alihankkijoiden laadun varmistamiseen käytettävän toimittajakeskuksen.

Investointiohjelmat Italian Triesten tehtaan tuottavuuden parantamiseksi ja Hollannin Drunenin ja Kiinan Zhenjiangin potkurituotannon laajentamiseksi etenivät vuonna 2008. Nämä laajennukset ovat tärkeitä Wärtsilän korkean tilauskannan toimittamiseksi.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Vuoden 2008 aikana tutkimuksessa ja tuotekehityksessä saavutettiin useita virstanpylväitä. Tammikuussa vihittiin HALT-testilaitteisto (Highly Accelerated Life Test) Vaasan Ammattikorkeakoulussa. HALT-projekti toteutetaan Wärtsilän ja Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. HALT- menetelmät mahdollistavat tuotteiden kehittämisen tehokkaasti pidemmän elinkaaren ja paremman luotettavuuden saavuttamiseksi. Toukokuussa Wärtsilä ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd. allekirjoittivat kehittämissopimuksen uuden, pienen, sylinterihalkaisijaltaan alle 450 mm hidaskäyntisen meridieselmoottorin kehittämiseksi yhteistyössä. Tämä sopimus laajentaa yhtiöiden välistä strategista allianssia, joka solmittiin vuonna 2005. Toisen neljänneksen aikana uusi RTX-4 hidaskäyntinen moottori vihittiin Sveitsissä Winterthurin Teknologiakeskuksessa. Tätä tutkimusmoottoria käytetään Wärtsilän hidaskäyntisten meridieselmoottorien edelleen kehittämiseen markkinoiden vaatimuksiin vastaamiseksi.

Ensimmäisen RT-flex 82C yhteispaineruiskutuksella varustetun moottorin virallinen koeajo suoritettiin onnistuneesti syyskuussa lisenssivalmistaja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.:n tiloissa Koreassa. Moottori kuuluu Wärtsilän hidaskäyntisten moottorien tuotevalikoimaan ja se on kehitetty yhteistyössä Hyundai Heavy Industriesin kanssa. Vaasan Asuntomessuilla vihittiin Wärtsilän polttokennovoimala heinäkuussa. Wärtsilän kehittämä polttokennoyksikkö pohjautuu tasomaiseen kiinteäoksidi- eli SOFC-teknologiaan ja on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Polttokennovoimala käyttää polttoaineenaan läheisellä kaatopaikalla syntyvää ympäristölle muuten haitallista metaania. Polttokennovoimalaitos tuottaa sekä sähköä että lämpöä asuinalueen tarpeisiin. Seuraavaksi polttokennoja testataan muihin sovelluksiin.

Lokakuussa Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi uudistetun MARPOL-yleissopimuksen ilmansuojeluliitteen (Annex VI), joka rajoittaa laivojen päästöjä ilmaan. Uudet typenoksideja koskevat säännökset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2011 voimaantulevat päästörajat (Tier 2) edellyttävät typenoksidipäästöjen 20%:n leikkauksia nykyiseltä tasolta (Tier 1). Vuonna 2016 voimaantulevat päästörajat (Tier 3) puolestaan edellyttävät merkittäviä 80%:n päästöleikkauksia nykyiseen tasoon (Tier 1) erityisillä NOx-päästöjen kontrollialueilla. Wärtsilä on kehittänyt valmiit moottorikonseptit vaiheen 2 typenoksidisäännöksiä varten koko merimoottorivalikoimalleen ja joitain moottoreita on jo esisertifioitu. SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattorilla voidaan vaiheen 3 päästörajat saavuttaa jo nykyisin. Wärtsilän toimittamia SCR-katalysaattorilla varustettuja moottoreita on toiminnassa yli 100.

Wärtsilä tutkii ja kehittää parhaillaan muita toimenpiteitä varmistaakseen kustannustehokkaat ratkaisut vaiheen 3 säännösten noudattamiseksi. Uudistettu ilmansuojeluliite rajoittaa myös polttoaineen rikkipitoisuutta. Wärtsilän moottorit on suunniteltu toimimaan millä tahansa polttoaineen rikkipitoisuudella.

Uuden Wärtsilä 34DF-monipolttoainemoottorin 6-sylinterisen prototyypin koeajo aloitettiin Vaasan moottorilaboratoriossa moottorityypin suoritustason varmistamiseksi.  Ensimmäiset uuden Wärtsilä 20V46F-moottorin tilaukset voimalakäyttöön on saatu ja sarjatuotanto on aloitettu.

Vuonna 2008 Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 121 milj. euroa (122) eli 2,6% liikevaihdosta.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Valtiotieteen maisteri Atte Palomäki (43) aloitti Wärtsilän viestinnästä vastaavana johtajana ja johtokunnan jäsenenä 1.3.2008.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Wärtsilän A- ja B-sarjan osakesarjat yhdistettiin maaliskuussa. Yhdistämisen jälkeen kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samat oikeudet. Yhdistämiseen liittyi suunnattu maksuton osakeanti, jossa jokaista yhdeksää A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi yhtiön osake. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettiin 2.619.954 osaketta. Kaupankäynti uusilla ja yhdistetyillä osakkeilla alkoi 27.3.2008.

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

31.12.2008

Osakemäärä

Äänimäärä

Osakevaihto 1-12/2008

WRT1V

98620 565

98620 565

147205 344

 

 

 

 

 

1.1.-31.12.2008

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

WRT1V

52,40

15,50

35,41

21,01

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2008

31.12.2007

 

Markkina-arvo, MEUR

 

2 072

5 023

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2008

31.12.2007

 

Ulkomaalaisomistus

 

45,8%

50,0%

 

 

MUUTOKSET OMISTUKSISSA

Katsauskaudella ja Wärtsilän osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin yhteydessä Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa:

Transaktion jälkeen Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/5:een (20%). Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylitti 1/20:n (5%) osakkeista ja osuus äänistä laski alle 1/10:n (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/20:n (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Yllämainitut muutokset astuivat voimaan, kun yhdistetyt ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 26.3.2008.

OPTIO-OHJELMAT

Katsauskaudella Wärtsilällä oli yksi optio-ohjelma, joka päättyi 31.3.2008. Tämä vuoden 2002 optio-ohjelma merkittiin kokonaisuudessaan.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 19.3.2008, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,25 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen A- ja B- osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Matti Vuoria

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

HALLITUKSEN ESITYKSET VUODEN 2009 YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallitus esittää 11.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,50 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 415.185.892,59 euroa. Vuoden 2008 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on yleisön saatavilla yhtiön internetsivuilla www.wartsila.com 20.2.2009. Painettu vuosikertomus on saatavilla viikolla 9.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmanlaajuinen rahoituskriisi on muuttanut talousympäristöä ja samalla merenkulun markkinoita. Pelko joidenkin laivatyyppien ylikapasiteetista on kasvanut ja rahtihinnat ovat laskeneet dramaattisesti. Myös varustamojen varallisuuden arvot ovat laskeneet, ja monessa tapauksessa käytettyjen laivojen arvoa ei voida edes määritellä. Useilla markkinoilla uusien laivojen tilaaminen ei ole mahdollista, koska laivanrakennushinnat ovat edelleen korkealla viimeaikaisesta laskusta huolimatta. Pankit ovat lähes kokonaan lopettaneet uusien projektien rahoituksen yrittäen varmistaa olemassa olevat projektit. Joillakin varustamoilla on vaikeuksia vastaanottaa tilaamiaan aluksia ja tilauksilla on jo alettu käydä kauppaa. Painopiste on siirtymässä telakkavetoisista markkinoista omistajavetoisempiin, kun tilaukset vähenevät edelleen. Toinen Ship Power -liiketoimintaan liittyvä riski on telakoiden toimitusaikataulujen pitkittyminen. Laivatilauksien peruutusriski on kasvanut edelleen edellisestä vuosineljänneksestä ja mahdollisten peruutuksien määrän arvioidaan olevan noin 800 milj. euroa.

Vaikka Power Plants -liiketoiminnan perustekijät säilyvät ennallaan, rahoituskriisillä on vaikutusta tilauksien ajoitukseen. Tulevien projektien rahoituksessa saattaa myös ilmetä vaikeuksia. Toistaiseksi tämä riski ei ole toteutunut. Tarjousaktiviteetti säilyy korkealla tasolla. Useiden näköpiirissä olevien projektien rahoitus näyttää olevan turvattu, erityisesti maissa, joissa BKT kasvaa edelleen. Myös hallitusten rahoittamien sähkölaitosprojektien määrä vaikuttaa olevan kasvussa, sillä taloudellisia elvytyspaketteja toteutetaan ympäri maailmaa. Infrastruktuuriprojektit ovat usein etusijalla. Markkinoiden epävarmuus on odotetusti johtanut hiljentymiseen teollisuuden voimantuotannon segmentillä, erityisesti kaivosteollisuudessa, jossa uusia investointeja lykätään, toimituskokonaisuutta pienennetään tai projekteja jäädytetään. Vuoden 2008 lopussa teollisuuden voimantuotannon osuus Power Plants -liiketoiminnan kokonaistilauskannasta oli 19%.

Vuoden kuluessa raaka-ainemarkkinoiden epävarmuuteen liittyvät riskit lievenivät ja raaka-aineiden hinnat tasoittuivat. Tiettyjen alihankkijoiden kapasiteettirajoitteisiin liittyvät riskit, jotka rajoittivat Wärtsilän kasvua, vähenivät selvästi katsauskauden aikana. Wärtsilä tarkkailee läheisesti rahoituskriisin vaikutuksia koko toimitusketjuun.

MARKKINANÄKYMÄT

Laajan rahoituskriisin ja taloudellisen taantuman johdosta laivanrakennus- ja merenkulun markkinat näyttävät hyvin erilaisilta kuin kuusi kuukautta aikaisemmin. Uusien laivojen tilausaktiviteetti on pysähtynyt lähes täysin ja on vaikea ennakoida, missä vaiheessa markkina-aktiviteetti saattaisi jälleen piristyä. Tietyillä segmenteillä, kuten irtolasti- ja konttialuksissa, laivakapasiteettia on liikaa kysyntään nähden. Varustamot ovat alkaneet jättää osan aluksistaan pois käytöstä sekä vähentää operointia tasapainottaakseen kapasiteettia. Ratkaisevaa on, kuinka nopeasti markkinat pystyvät sopeutumaan tilanteeseen ja saavuttamaan tasapainon. Maailman talouden kehityksen lisäksi, laivatilausten peruutukset sekä laivojen romutukset vaikuttavat olennaisesti markkinoiden toipumiseen.

Wärtsilälle tärkeimmillä markkinasegmenteillä, kuten Offshore, Erikoisalukset sekä Matkustajalautat, on edelleen aktiviteettia, mutta myös tämän tyyppisiin projekteihin vaikuttavat rahoitusvaikeudet ja tiukemmat antolainausehdot. Näiden segmenttien aktiviteetin odotetaan piristyvän nopeimmin, kun kriisin pahin vaihe on ohi.

Kysyntä voimalamarkkinoilla säilyy hyvällä tasolla. Tehokkaiden ja hiilidioksidipäästöjen kannalta ympäristömyönteisten voimalaratkaisujen tarve säilyy. Kysynnän ajureita ovat edelleen tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Joustavan perusvoimantuotannon markkinoiden arvioidaan pysyvän aktiivisina erityisesti Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikassa. Jatkuvaa kasvupotentiaalia on nähtävissä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimalaitosten markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja muilla kehittyneillä markkinoilla. Hiljentymistä on nähtävissä teollisuuden voimantuotannon segmentillä, erityisesti kaivosteollisuudessa, mutta myös sementtiteollisuudessa. Wärtsilän voimalaratkaisut sopivat erinomaisesti tämän päivän markkinoille, joilla vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta, operoinnin joustavuutta sekä ympäristön huomioonottamista. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan olevan hyvällä tasolla seuraavan kahden vuosineljänneksen aikana. Tilauksien ajoituksen ennakoiminen on heikentynyt. 

Services-liiketoiminta, jonka osuus katsauskauden liikevaihdosta oli 40%, jatkaa vakaata kehitystään.

Pitkä tilauskanta sekä joustava tuotantomalli yhdistettyinä Services-liiketoiminnan vakaaseen luonteeseen ja globaaliin verkostoon antaa Wärtsilälle aikaa reagoida heilahteluihin markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009

Vuodenvaihteen 2008 merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä alla olevia muutoksia lukuunottamatta. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien ja tulkintojen soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
  • IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
  • IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat.
  • IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys.
  • IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen sekä IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardien muutokset.

Wärtsilä on siirtynyt yhteisyritysten yhdistämisessä konsernitilinpäätökseen suhteellisesti rivi riviltä yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään.

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.