Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 lokakuuta 2003 at 08.30 UTC+2

Power-toimialojen tilauskertymä parani

- Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi
- Liikevoitto heinä-syyskuussa parani selvästi
- Neuvottelut henkilöstövähennyksistä aloitettu Ranskassa
- Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet jatkuvat

 

Wärtsilän liiketoiminta-analyysin ensimmäinen vaihe valmistui syyskuun alkupuolella. Tavoitteena on merkittävästi parantaa kannattavuutta. Konsernin painopistealueeksi päätettiin laivojen voimajärjestelmät ja huolto. Laivamoottoreiden ja potkureiden tuotanto aloitetaan Kiinan kasvavilla laivanrakennusmarkkinoilla. Voimalatoiminta keskittyy kilpailukykyisiin tuotteisiin.

Toimenpiteet Wärtsilä 200- ja 220SG-moottorien valmistuksen lopettamiseksi sekä neuvottelut henkilöstön vähentämisestä Ranskan Mulhousessa on aloitettu. Konsernin voimalatoiminnan uudistamistyö on meneillään. Edellä mainittujen muutosten johdosta henkilöstöä vähennetään maailmanlaajuisesti 400-500.

Liiketoiminnan analysointi jatkuu ja sen odotetaan merkitsevän lisää kapasiteetin vähennyksiä. Rakennejärjestelyjä varten tehdään 75-150 miljoonan euron varaus viimeisellä neljänneksellä 2003. Power-toimialojen 7-8% liikevoittotavoite saavutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä.

Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Styria Group osti 31.7.2003 Billnäsin jousitehtaan käyttöomaisuuden ja liiketoiminnan. Kaupan tulosvaikutus on ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyn arvonalennuksen jälkeen neutraali.

Lokakuussa Wärtsilä myi koko Polar-omistuksensa. Kaupasta syntyy Wärtsilälle 15 miljoonan euron myyntivoitto, joka kirjataan viimeisellä neljänneksellä. Osakekauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Wärtsilä-konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto laski 8,8%, mikä on seurausta vuoden 2002 alhaisesta tilauskertymästä. Liikevoitto oli 47,2 milj. euroa (165,0). Viime vuoden lukuun sisältyy 111,1 milj. euron myyntivoitto Assa Abloyn osakkeiden myynnistä.

Power-toimialojen yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 49,2 milj. euroa (50,2). Heinä-syyskuussa liikevoitto parani selvästi viime vuoteen verrattuna ja oli 26,9 milj euroa (18,0). Imatra Steelin liiketulosta, -1,9 milj. euroa, rasittaa ensimmäisellä neljänneksellä tehty 4,5 milj. euron kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentaminen.

Konsernin yhdeksän kuukauden nettorahoituserät olivat -12,3 milj. euroa (-7,1). Tulos ennen veroja oli 34,9 milj. euroa (157,9). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (1,63). Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi 22,5% 1.658,1 milj. euroon (1.353,8).

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli vahva 62,6 milj. euroa(-21,1). Likvidit varat kauden lopussa olivat 109,1 milj. euroa (145,3). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 464,6 milj. euroa (469,4). Omavaraisuusaste oli 37,3% (36,0) ja nettovelkaantumisaste oli 0,58 (0,58).

Tammi-syyskuun investoinnit olivat 41,7 milj. euroa (381,4). Niihin sisältyy hollantilaisen Caltax Marine Diesel BV:n osto ensimmäisellä neljänneksellä. Poistot olivat 81,6 milj. euroa (76,2), johon sisältyy 20,1 milj. euroa (16,1) poistoja konsernin liikearvosta.

POWER-TOIMIALAT

Power-toimialojen tammi-syyskuun liikevoittoprosentti oli 3,3% (3,0). Kolmannella neljänneksellä se parani 4,7%:iin (3,8). Uusia tilauksia saatiin 22,5% edellisvuotta enemmän. Tilauskanta kasvoi hieman edellisvuodesta. Vuoden 2002 loppuun verrattuna tilauskanta on selvästi parantunut.

Power-toimialoilla jatkettiin sopeuttamistoimenpiteitä. Hollannin tehtaan sulkeminen saatettiin päätökseen vuoden alussa ja sen tuotannon siirto Italiaan on toteutettu. Toisella neljänneksellä saatiin Ranskassa päätökseen neuvottelut henkilöstömäärän supistamisesta noin 130 hengellä. Kolmannella neljänneksellä päätettiin käynnistää neuvottelut moottorivalmistuksen lopettamisesta Ranskan Mulhousessa.

Wärtsilä ja Volvo Penta sopivat elokuussa, että Wärtsilä alkaa huoltaa ja myydä suuria Volvo Penta -moottoreita kauppamerenkulun markkinoille.

MERIMOOTTORIT
Merimoottorit-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto parani hieman. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 31,3% 194,4 milj. euroon (148,0). Koko katsauskauden tilauskertymä kasvoi, mutta heinä-syyskuussa tilauskertymä jäi selvästi vertailujaksoa alemmalle tasolle, koska suurin osa tilauksista oli lisenssillä valmistettavia kaksitahtimoottoreita. Syyskuun lopussa tilauskanta oli 640,5 milj. euroa eli noin 14% alempi kuin vertailukaudella. Potkureiden ja tiivisteiden kauppa kehittyi hyvin.

Hyvä kysyntä jatkui suurten tankkeri-, kontti-, irtolasti- ja kaasualusten markkinoilla. Kehityksen taustalla on vilkas rahtiliikenne, laivojen uudistamistarpeet sekä valmistautuminen uusiin IMO-säännöksiin. Tämä ennakoi näiden markkinoiden jatkuvan vahvoina sekä mahdollisesti myös muiden alustyyppien tilausten piristymistä.

Wärtsilän oman valmistuksen kannalta keskeisillä käyttöalueilla tilausaktiviteetti oli kuitenkin matalammalla tasolla. Risteily-aluksia on tänä vuonna tilattu vain kaksi. Kiinassa rakennettaviin viiteen konttialukseen toimitetaan yhteensä 20 Wärtsilä 32-apumoottoria. Keulaohjauspotkurit toimitetaan kuuteen argentiinalaiseen offshore-tukialukseen. Apumoottorien markkinoilla hintakilpailu on erittäin kireää Aasiassa.

Heinä-syyskuussa tilattiin useita lisenssillä valmistettavia Sulzer-moottoreita. Taiwanille tilattuihin 10 konttilaivaan ja Intiaan rakennettaviin kahteen suureen tankkeriin tulee Sulzer-päämoottorit. Irtolastialusmarkkinat jatkoivat voimakasta kasvuaan syyskuussa; 20:sta alustilauksesta Sulzer-päämoottorit tulee 11 alukseen.

VOIMALAT

Voimalat-toimialan heinä-syyskuun tilauskertymä kasvoi selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tilauskanta kauden lopussa oli 462,9 milj. euroa ja ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 46,0%:lla. Myös vuodenvaihteeseen 2002 verrattuna tilauskanta oli syyskuun lopussa huomattavasti korkeampi.

Kolmannen neljänneksen suurimmat voimalaitostilaukset tulivat Väli-Amerikasta sekä Aasiasta. Wärtsilän historian teholtaan suurin voimalakauppa saatiin elokuussa Hondurasista. Amerikan ja Aasian markkinoiden oletetaan pysyvän aktiivisina myös lähitulevaisuudessa.

HUOLTO

Huollon liikevaihto jatkoi kasvuaan, joskin pitkän aikavälin kasvutavoitetta hitaampana. Kolmannen neljänneksen kasvu oli 6,4%. Hitaampi kasvu johtui pääasiassa dollarin vaihtokurssin heikentymisestä.

Pitkäaikaisten huolto- ja O&M- sopimusten määrä kattaa 12.000 MW, eli yli 9% Wärtsilän aktiivisesta moottorikannasta (130.000 MW). Pitkäaikaisten huoltosopimusten määrä kasvoi 4,2% 9.780 MW:iin vertailukauteen nähden. Käyttö- ja huoltosopimukset (O&M) kattavat 2.215 MW eli 128 voimalaitosta ympäri maailmaa. Kasvua oli 15,2%. Indonesian ensimmäinen O&M-sopimus allekirjoitettiin katsauskauden aikana. Intia on pysynyt edelleen vahvana markkina-alueena.

IMATRA STEEL

Imatra Steelin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun aikana 2,2%. Heinä-syyskuun aikana vertailukelpoinen liikevaihto ilman jousiliiketoimintaa kasvoi 5,1%. Kokonaisuudessaan kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla säilyi muuttumattomana.

Liiketulos oli heinä-syyskuussa -0,8 milj. euroa (-1,9). Tulokseen vaikutti kunnossapitoseisokkien kustannusten ohella erityisesti se, että raaka-aineiden ja energian rajusti kohonneita hintoja ei ole edelleenkään pystytty siirtämään tuotteiden hintoihin riittävässä määrin.

Imatran terästehtaan perusmetallurgian uudistamisinvestoinnin – bloomivalukoneen ja bloomien kuumennusuunin käyttöönotto tapahtui suunnitelmien mukaan elokuussa.

OMISTUS ASSA ABLOYSSA

Wärtsilä omistaa 27,8 milj. Assa Abloy -osaketta eli 7,6% osakkeista. Omistuksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 211,1 milj. euroa. Kirja-arvo konsernitaseessa on 67,4 milj. euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2003 päätti jakaa normaalia osinkoa 0,25 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjalainojen ja optiolainan ehtoja korjattiin ylimääräisen osingon määrällä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld sekä toimitusjohtaja Paavo Pitkänen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous uusi myös omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuuden.

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus nimesi myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Antti Lagerroos, Göran J. Ehrnrooth ja Paavo Pitkänen.

MARKKINATILANNE JA NÄKYMÄT 2003

Merimoottoreiden tilauskertymän odotetaan kasvavan viimeisellä neljänneksellä.

Voimalat-toimialalla heinä-syyskuun tilauskertymään vaikuttivat huomattavasti suuret yksittäiset kaupat, mutta tämä ei vielä merkitse markkinoiden selvää muutosta. Epäedullinen valuuttakurssikehitys aiheuttaa edelleen epävarmuutta, vaikka markkinoilla onkin jo nähtävissä merkkejä kysynnän elpymisestä.

Yritysostot tähtäävät huoltopalvelujen tarjonnan laajentamiseen ja syventämiseen. Tämä tarjoaa Wärtsilälle hyvät mahdollisuudet lisätä kaksitahtimoottorien huollon markkinaosuutta. Liiketoiminnan pääpaino on Ciserv-ryhmän synergiaetujen hyödyntämisessä sekä huoltosopimusten ja -tuotteiden myynnin kasvattamisessa.

Power-toimialojen liikevaihdon ja toiminnallisen kannattavuuden ilman rakennejärjestelykuluja odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Toiminnan tehostamista jatketaan ja selvitysten valmistuttua Power-toimialojen vuoden 2003 tulosta tullaan rasittamaan 75-150 miljoonan euron rakennejärjestelyjä varten tehtävällä varauksella viimeisellä neljänneksellä.

Imatra Steelin tuotteiden markkinoiden arvioidaan jatkuvan muuttumattomina loppuvuoden aikana. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan ja toiminnallisen tuloksen paranevan viime