Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003

Wärtsilä Oyj, Pörssitiedote, 29 huhtikuuta 2003 at 08.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 klo 8.30

-Wärtsilä-konsernin liikevaihto oli 488,1 milj. euroa (580,9)
-Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi 590,4 milj. euroon (512,7)
-Konsernin liikevoitto parani 5,0 milj. euroon (4,2)
-Power-toimialojen liikevoitto parani 8,3 milj. euroon (1,4)
-Konsernin tulos ennen veroja laski 0,3 milj. euroon (3,6)
-Tulos/osake oli –0,08 euroa (-0,02)

LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN

Wärtsilä-konsernin liikevaihto laski 16% Power-toimialojen projektien toimitusten ajoituksesta johtuen. Konsernin liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (4,2). Power-toimialojen liikevoitto parani 8,3 milj. euroon (1,4). Imatra Steelin liiketulosta,-3,4 milj. euroa, rasittaa 4,5 milj. euron kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentaminen. Nettorahoituserät olivat –4,7 milj. euroa (-0,6). Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (3,6). Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,02).

Katsauskauden investoinnit olivat 12,6 milj. euroa (12,3). Niihin sisältyy hollantilaisen Caltax Marine Diesel BV:n osto. Likvidit varat kauden lopussa olivat 128,5 milj. euroa (197,3). Korollisen lainapääoman nettomäärä kasvoi 534,5 milj. euroon (198,8), mikä pääosin johtui John Crane-Lipsin hankinnasta vuonna 2002.

Omavaraisuusaste oli 34,2% (36,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,70 (0,33).

POWER-TOIMIALAT

Power-toimialojen liikevoitto parani 8,3 milj. euroon (1,4). Vastaava liikevoittoprosentti oli 1,9% (0,3). Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna 15,2% vertailukautta enemmän Merimoottorien vilkastuneen kysynnän myötä.

Power-toimialoilla jatkettiin sopeuttamistoimenpiteitä markkinatilannetta vastaavaksi. Hollannin tehtaan sulkeminen on saatettu päätökseen ja sen tuotannon siirto Italiaan on toteutettu. Turun tehtaalla jatkuivat syksyllä aloitetut lomautukset. Ranskassa saatiin päätökseen neuvottelut henkilöstömäärän supistamisesta noin 130 hengellä tänä ja ensi vuonna.

MERIMOOTTORIT

Merimoottorit-toimialan tilauskertymä kaksinkertaistui alkuvuonna vertailukauteen nähden. Osa kasvusta johtui Wärtsilä Propulsionista, joka ei vertailukaudella vielä kuulunut konserniin. Myös moottorien tilauskertymä oli huomattavasti korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta on hieman alempi kuin vertailukaudella, mutta korkeammalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.

Vilkas kysyntä tankkeri- ja konttialusmarkkinoilla jatkui, kun taas irtolastialusmarkkinat hiljentyivät hieman. Offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla on piristymisen merkkejä. Maailman telakoiden tilauskanta on pysynyt tasaisena ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tammikuussa suoritettiin ensimmäisen Wärtsilä 50DF-moottorin luovutuskoeajo. Neljä tällaista monipolttoainemoottoria asennetaan Ranskassa Chantiers de l’Atlantique-telakalla rakennettavaan kaasualukseen. Tämä on ensimmäinen kaasualus, jossa on sähköinen propulsiojärjestelmä ja yksi harvoja, jossa on paremman hyötysuhteen polttomoottorikoneisto tavallisimmin käytettyjen höyryturbiinien sijasta.

Helmikuussa Wärtsilä sai kolmen hidaskäyntisen Sulzer 9RT-flex60C- moottorin tilauksen. Alukset rakennetaan tanskalaisen A.P. Møllerin tytäryhtiölle Safmarinelle. Moottorit rakentaa Wärtsilän korealainen lisenssivalmistaja HSD Engine Co Ltd. Sulzer RT-Flex-moottorit ovat ensimmäiset yhteispaineruiskutuksella varustetut hidaskäyntiset moottorit.

VOIMALAT

Energia-alalla on edelleen varsin hiljaista. Irakin sodan aiheut-tama yleinen varovaisuus ilmeni päätöksenteon lykkääntymisinä. Markkinakehitystä on tämän vuoksi vaikea ennustaa.

Wärtsilän voimaloiden tilauskertymä oli vertailukauden tasolla ja edellisiin neljänneksiin verrattuna tyydyttävällä tasolla. Merkittävimmät öljyvoimalatilaukset saatiin Intiasta, Etiopiasta, Antiguasta ja Ecuadorista. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin USA:sta, Unkarista, Espanjasta ja Ranskasta. Biovoimala-toiminnassa otettiin merkittävä edistysaskel Suomessa, kun Finnforestin kanssa solmittiin sopimus kahden standardoidun tyyppivoimalan toimittamisesta yhtiön sahoille. Biovoimala-tilauksia saatiin lisäksi Ruotsista ja Virosta.

HUOLTO

Huollon liikevaihto kasvoi 8,9% 216,9 milj. euroon. Wärtsilän huolto- ja käyttösopimusten määrä kattaa nyt yli 12.000 MW Wärtsilän toimittamasta 128.000 MW:n aktiivisesta moottori-kannasta. O&M-sopimusten määrä lisääntyi 19,8% viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, erityisesti Intiassa ja Afrikassa näkymät ovat hyvät.

Ciserv-ryhmä kasvoi yhdellä yhtiöllä, kun Wärtsilä osti hollantilaisen merimoottorien huoltoyhtiön, jonka nimi muutettiin Ciserv Netherlands BV:ksi. Yhtiö kasvattaa kaksitahtisten moottoreiden komponenttien huolto- ja kunnostustoimintaa Pohjois-Euroopassa.

MOOTTORIVALMISTUS JA TEKNOLOGIA

Tuotekehityksen pääpaino on ympäristöystävällinen poltto- ja moottoriteknologia. Wärtsilä ja MAN B&W Diesel käynnistivät laajan Euroopan Unionin alaisen tutkimushankekokonaisuuden, joka keskittyy moottorien päästöjen vähentämiseen. Ensimmäiset Sulzer RT-flex96C-moottorit tilattiin Koreasta ja Japanista.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä moottorivalmistuksen volyymit olivat alhaisella tasolla. Syksyllä aloitetut sopeuttamis-toimenpiteet jatkuivat.

IMATRA STEEL

Imatra Steelin liikevaihto kasvoi 1,8% tammi-maaliskuun aikana komponentti-liiketoiminnan kasvun ansiosta. Kokonaisuudessaan erikoisteräsmarkkinoilla ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Imatra Steelin liiketulos oli –3,4 milj. euroa (+2,7). Tulosta rasitti 4,5 milj. euron kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentaminen. Myös raaka-aineiden ja energian rajusti kohonneet hinnat heikensivät tulosta.

OMISTUS ASSA ABLOYSSA

Wärtsilän omistusosuus Assa Abloysta on 7,6%. Omistuksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 208,8 milj. euroa. Kirja-arvo konsernitaseessa on 67,4 milj. euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2003 päätti jakaa normaalia osinkoa 0,25 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjalainojen ja optiolainan ehtoja korjattiin ylimääräisen osingon määrällä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld sekä toimitusjohtaja Paavo Pitkänen. Tilin-tarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous uusi myös omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuuden.

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus nimesi myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Antti Lagerroos, Göran J. Ehrnrooth ja Paavo Pitkänen.  

 

MARKKINATILANNE

Tankkeri-, irtolasti- ja konttialusmarkkinoilla on investoitu erityisesti suuren kokoluokan aluksiin. Vaikka tilausten määrä väheni maaliskuussa helmikuuhun verrattuna, kyse ei ole suhdanteen kääntymisestä heikompaan suuntaan vaan siitä, että telakka-kapasiteetti suurille aluksille alkaa täyttyä Aasiassa. Laivan-rakennuksen näkymät tänä vuonna ovat myönteiset, mikä johtuu rahtihintojen toipumisesta, riskipääoman saatavuudesta sekä uusista tankkerien kaksoispohjamääräyksistä.

Maailmanlaajuisesta epävarmuudesta huolimatta vireillä olevien voimalaprojektien määrä on tyydyttävällä tasolla ja muutamia suurehkoja tilauksia on odotettavissa kuluvana vuonna. Wärtsilän voimaloiden koko vuoden tilauskertymän arvioidaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2002. Päätöksenteon pitkittyminen alalla kuitenkin jatkuu. Biovoimaloiden tilauskertymän odotetaan jatkuvan suotuisana.

Huoltoliiketoiminnan yritysostot tähtäävät huoltopalvelujen tarjonnan laajentamiseen ja syventämiseen. Tämä tarjoaa Wärtsilälle hyvät mahdollisuudet lisätä kaksitahtimoottorien huollon markkina-osuutta. Liiketoiminnan pääpaino on Ciserv-ryhmän synergiaetujen hyödyntämisessä sekä huoltosopimusten ja -tuotteiden myynnin kasvattamisessa.

NÄKYMÄT 2003

Power-toimialojen tilauskanta kauden lopussa oli alemmalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tilauskanta on kuitenkin parantunut vuoden 2002 loppuun verrattuna.

Power-toimialojen liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan huolto-toiminnan kasvaessa eniten. Toiminnan tehostamista jatketaan edelleen markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Power-toimialojen kannattavuuden odotetaan paranevan hieman vuodesta 2002.

Imatra Steelin markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat. Terästen ja komponenttien hintojen korotuksille on yhä kovat paineet.

Imatra Steelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja toiminnallisen tuloksen paranevan tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003