Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28 lokakuuta 2005 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN KASVU JATKUI, TILAUSKANTA UUDELLA ENNÄTYSTASOLLA

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ

POWER-LIIKETOIMINNAT
- Laivojen voimajärjestelmien ja voimalaitosten kysyntä oli voimakasta
- Huollon kasvu kiihtyi
- Tilauskertymä kasvoi 45,5% 870,8 milj. euroon (598,4)
- Liikevaihto kasvoi 20,3% 607,8 milj. euroon (505,1)
- Kannattavuus (EBITA) 7,2%

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-9/2005
POWER-LIIKETOIMINNAT
- Kannattavuus (EBITA) 6,7%
- Tilauskanta uudella ennätystasolla 2.544,7 milj. euroa (1.870,3)
- Koko vuoden kannattavuus (EBITA) 8%:n luokkaa

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN RAPORTOINTISTANDARDIIN (IFRS)
Wärtsilä siirtyi 1.1.2005 noudattamaan kansainvälistä IFRS-raportointistandardia. Tämän osavuosikatsauksen vertailuluvut on muunnettu IFRS-standardien mukaisiksi. Siirtymisen vaikutuksista taseeseen ja tuloslaskelmaan annettiin tietoja Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, joka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com. IAS 39 Rahoitusinstrumentit -standardia on sovellettu 1.1.2005 alkaen. Vaikutus omaan pääomaan oli 1.1.2005 johdannaisinstrumenteista 42,7 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 141,5 milj. euroa. Vaikutus 30.9.2005 oli johdannaisinstrumenteista –5,2 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 134,8 milj. euroa.

KONSERNIN RAKENNE
Toukokuun alussa Imatra Steel siirtyi osaksi uutta teräsyhtiötä Oy Ovako Ab:ta. Ovako on yhdistelty osakkuusyhtiönä 1.5.2005 alkaen. Wärtsilän omistusosuus Oy Ovako Ab:sta on 26,5%.

TAVOITTEET JA STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT TOIMENPITEET
Wärtsilä toimittaa ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Samalla Wärtsilä kehittää yhä parempia teknologioita, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Wärtsilän visiona on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin kumppani.

Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa Ship Power- ja Huolto- liiketoimintojen johtavaa asemaa maailmanlaajuisesti. Tämä tapahtuu kasvattamalla tuotevalikoimaa ja kehittämällä yhteistyömuotoja. Orgaanisen kasvun lisäksi Wärtsilän vahva tase mahdollistaa myös yrityskaupoin tapahtuvan kasvun päätettyjen vakavaraisuustavoitteiden puitteissa.

Voimalatoiminnassa Wärtsilän strategisena tavoitteena on keskittyä hajautetun energiantuotannon markkinoihin ja vahvistaa asemaansa näiden markkinoiden kasvualueilla kuten kaasuvoimaloissa.

Katsauskaudella Wärtsilä on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka tukevat sen strategisia tavoitteita:

Ship Power –liiketoiminnan kasvutavoitetta tukevat Kiinassa ja Intiassa käynnistetyt tuotantotoiminnot. Ohjailupotkurien tuotantoyhtiön Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd:n tuotanto alkoi kesäkuussa Kiinassa ja ensimmäiset toimitukset tapahtuivat syyskuussa. Intiassa alennusvaihteiden tuotantoprojekti kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Kiinalaisen China Shipbuilding Industry Corporationin (CSIC) kanssa perustetun 50/50-omisteisen yhteisyrityksen tehtaan rakentaminen alkoi syyskuussa. Yritys nimeltään Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) ryhtyy valmistamaan laivojen apumoottoreina käytettäviä sovelluksia. Kiinan kasvaville laivanrakennusmarkkinoille. Tuotannon odotetaan alkavan alkukesällä 2006.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n (MHI) kanssa allekirjoitettiin syyskuussa sopimus strategisesta allianssista kaksitahtisten dieselmoottorien alueella.

Arktisen teknologian osaamisen kehittämiseksi Wärtsilä hankki 12,5%:n osuuden Aker Arctic Technology Inc -yhtiöstä vuoden alussa. Yritys tarjoaa laivojen suunnittelua telakoille, varustamoille ja offshore-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnasta arktisilla vesialueilla.

Saksalaisen DEUTZ–merimoottorihuollon siirtyminen Wärtsilälle toteutui maaliskuussa ja Wärtsilä on toiminut tämän moottorikannan alkuperäisvaraosien ja huoltopalvelujen toimittajana 1.4.2005 alkaen.

Huoltotoiminnan kasvattamiseksi Viroon perustettiin vuoden alkupuolella yhdessä BLRT Gruppin kanssa laivojen Ciserv-huoltoyhtiö palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51%. Wärtsilällä on nyt yhteensä 11 Ciserv-yhtiöitä merkittävissä satamissa eri puolilla maailmaa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes 1.7.-30.9.2005: Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 607,8 milj. euroon (559,0). Liiketulos parani 43,5 milj. euroon (38,3).

Katsauskausi 1.1.-30.9.2005
Liikevaihto kasvoi 1.865,3 milj. euroon (1.662,0). Tulos osaketta kohden parani 1,05 euroon (0,74). Liiketulos parani 138,2 milj. euroon (8,0). Vertailukauden tulosta rasitti rakennejärjestelyvaraus, josta IFRS:n kirjauskäytännön mukaan vuodelta 2003 siirtyi 63,8 milj. euroa vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle.

Katsauskauden rahoituserät olivat -19,4 milj. euroa (-1,3). Rahoituskulujen kasvu johtuu pääosin siitä, että johdannaiset, joihin ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, kirjataan tulosvaikutteisesti. Näiden vaikutus on noin -10 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 129,4 milj. euroa (114,7).

RAHOITUS
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli +14,0 milj. euroa (+93,3). Alkuvuoden aikana liikepääomaa sitoutui keskeneräisiin toimituksiin kasvaneiden toimintavolyymien seurauksena. Myös kasvaneeseen DEUTZ-liiketoimintaan sitoutui käyttöpääomaa. Lisäksi katsauskauden aikana on suoritettu maksuja vuoden 2003 rakennejärjestelyvarausta vastaan.

Kolmannella neljänneksellä liikepääomaa vapautui, jonka seurauksena liiketoiminnan rahavirta kolmannella neljänneksellä oli +106 milj. euroa.

Likvidit varat kauden lopussa olivat 133,2 milj. euroa (145,5). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 317,5 milj. euroa (194,8). Omavaraisuusaste oli 43,2% (41,1) ja nettovelkaantumisaste 0,33 (0,23).

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 196,1 milj. euroa (47,4), jotka koostuvat 142,3 milj. euron (7,4) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 53,8 milj. euron (40,0) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Investoinneista 23,2 milj. euroa liittyy Ovako-järjestelyyn. Poistot olivat 52,1 milj. euroa (54,5).

Suurin yksittäinen investointi oli saksalaiselta DEUTZ AG:lta 31.3.2005 ostettu merimoottorien huoltotoiminta. Investoinnin arvo hankintaan liittyvine kustannuksineen oli 116,0 milj. euroa, josta varaston arvo oli 8 milj. euroa. Erotus on kohdistettu pääosin aineettomaan käyttöomaisuuteen. Liiketoiminta on konsolidoitu taseeseen 31.3.2005.

OMISTUKSET
Wärtsilän omistus Assa Abloy AB (publ):ssa on 4,7% yhtiön osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 202,8 milj. euroa.

Uusi teräsyhtiö Oy Ovako Ab perustettiin 1.5.2005. Wärtsilän omistus yhtiössä on 26,5%. Omistuksen tasearvo katsauskauden lopussa oli 103,9 milj. euroa. Lisäksi

Wärtsilä on myöntänyt 21,2 milj. euron osakaslainan Ovakolle. Osakkuusyhtiötuloksena Wärtsilä on kirjannut kaudelta 5-9/2005 9,6 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilä-konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 11 914 henkilöä (12 303). Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 11 589 (12 380). Eniten henkilöstömäärä kasvoi huollossa. DEUTZ-sopimuksen kautta lisäystä oli 170 henkilöä. Tuotannon lopettamisen seurauksena Turussa henkilöstömäärä väheni 359 henkilöllä ensimmäisellä neljänneksellä. Vaasassa henkilöstömäärä on kasvanut 80 henkilöllä kuluvan vuoden aikana. Imatra Steelin siirtyminen osaksi Ovakoa vähensi henkilöstömäärää 1 279:lla.

YHTIÖKOKOUS JA HALLITUS
Varsinainen yhtiökokous 21.3.2005 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,45 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Antti Lagerroos ja jäsenet ovat Heikki Allonen, Risto Hautamäki ja Matti Vuoria. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnnan puheenjohtaja on Antti Lagerroos ja jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Jaakko Iloniemi.

MUUTOKSET OSAKEPÄÄOMASSA JA OMISTUKSISSA
Katsauskauden aikana on vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien perusteella merkitty yhteensä 824.100 Wärtsilän B-osaketta. Tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääomaa korotettiin yhteensä 2.884.350 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on 326.811.509,50 euroa.

Fiskars Oyj Abp:n omistus katsauskauden lopussa oli 7.764.654 kappaletta Wärtsilän A-osaketta ja 7.165.800 kappaletta B-osaketta, mikä vastaa 16,0% osakkeista ja 27,7% äänistä.

OPTIO-OHJELMAT
Wärtsilän hallitus päätti 3.2.2005 liittää vuoden 2001 optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Näiden optio-oikeuksien kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 7.3.2005.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätös ylimääräisestä 0,45 euron osingosta/osake laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti ylimääräisen osingon määrällä. Vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella merkintähinta on siten 16,70 euroa osakkeelta ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 9,50 euroa osakkeelta.

MARKKINANÄKYMÄT
Sekä laivojen voimajärjestelmien että voimaloiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Vaasan ja Triesten tehtailla kapasiteetin käyttöaste on korkea ulottuen vuodelle 2007.

Kuluvana vuonna laivoja tilataan määrällisesti lähes yhtä paljon kuin ennätysvuosina 2003 ja 2004. Tonnimääräisesti tilausvolyymit ovat laskeneet palautuen keskimääräiselle normaalille tasolle eli tilaukset kohdistuvat pienenpiin aluksiin.

Kysyntä merenkulun markkinoilla on edelleen tarjontaa suurempi. Uusien laivojen hinnat ovat edelleen korkealla tasolla. Rahtitulot ovat vähentyneet eräillä merenkulun sektoreilla. Merkkejä hintojen putoamisesta on nähtävissä. Pidemmällä aikavälillä tunnelma markkinoilla on odottava.

Kun telakat ovat käytännöllisesti katsoen täynnä vuoteen 2008, varustamot eivät ole halukkaita sitoutumaan investointeihin, joiden takaisinmaksu alkaa vasta 3-4 vuoden kuluttua.

Suurten laivojen tilausten väheneminen ei ole näkynyt Wärtsilän tilauskertymässä. Kausivaihteluerot eri asiakassegmenttien välillä ovat tasoittaneet kysynnän muutosten vaikutusta tehokkaasti. On kuitenkin todennäköistä, että tämän vuoden laivakysyntä on kausivaihtelun huipulla ja ensi vuonna saattaa tapahtua palautumista normaalille tasolle.

Useimmilla voimalamarkkinoilla tilanne on jatkunut hyvänä ja Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 56% kolmannella neljänneksellä. Joitakin suuria sekä kaasu- että öljyvoimalatilauksia on odotettavissa vuoden loppuun mennessä. Sähkön kysyntä jatkaa kasvuaan ja useissa maissa on aloitettu lisäkapasiteetin rakentaminen. Osa tästä lisäkapasiteetista rakennetaan perusvoiman tuotantoon, osa kuormituksen vaihtelujen säätöön ja osa paikalliseen, pääosin teollisuuden kulutukseen. Korkea polttoaineen hinta vaatii korkeampaa hyötysuhdetta, mikä suosii Wärtsilän teknisiä ratkaisuja.

TULOSNÄKYMÄT VUODELLE 2005 ja 2006
Wärtsilän Power-liiketoimintojen kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15%. Power–liiketoimintojen koko vuoden kannattavuuden (EBITA) odotetaan olevan 8%:n luokkaa. Vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 10% perustuen vahvaan tilauskantaan ja markkinoiden vilkkaaseen aktiviteettiin, ja kannattavuuden arvioidaan paranevan hieman.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Kolmas neljännes 1.7.-30.9.2005
Power-liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 20,3% kolmannella neljänneksellä 607,8 milj. euroon (505,1). Laivojen voimajärjestelmien ja voimalaitosten vahvan kysynnän myötä tilauskertymän voimakas kasvu jatkui, kasvua oli 45,5% vertailukauteen nähden. Liiketulos parani 43,5 milj. euroon (35,8). Kolmannen neljänneksen kannattavuus oli 7,2% (7,1).

Katsauskausi 1.1.-30.9.2005
Liikevaihto kasvoi 17,6% 1.746,8 milj. euroon (1.485,4). Liikevaihdosta 25% syntyi Ship Power -liiketoiminnasta, 45% Huolto-liiketoiminnasta ja 30% Voimalat -liiketoiminnasta. Power-liiketoimintojen tilauskertymä oli 15,2% suurempi kuin vuosi sitten eli 2.390,6 milj. euroa (2.075,4). Ennestään vahva tilauskanta jatkoi kasvuaan uudelle ennätystasolle 2.544,7 milj. euroon (1.870,3). Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 36,1%. Tästä tilauskannasta noin 73% toimitetaan vuonna 2006 tai sen jälkeen.

Power-liiketoimintojen liiketulos parani 116,4 milj. euroon (-3,2) ja kannattavuus 6,7%:iin (-0,2).

SHIP POWER –LIIKETOIMINTA: VAHVA TILAUSKERTYMÄ
Kolmas neljännes 1.7.-30.9.2005
Tilausaktiviteetti kolmannella neljänneksellä jatkui erittäin vilkkaana. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Jakson liikevaihto kasvoi viidenneksen.

Katsauskausi 1.1.-30.9.2005
Ship Power –liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä kasvoi 91% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja tilauskanta kauden lopussa oli ennätystasolla 1.444,5 milj. euroa (736,0). Liikevaihto kasvoi 3,7% ja oli 444,8 milj. euroa (429,1).

Kolmannella neljänneksellä markkinasegmentit kehittyivät eri tavoin. Useilla sektoreilla, kuten pienissä konttialuksissa ja offshore-alueella toiminta oli erittäin vilkasta ja kasvu jatkuu. Wärtsilä sai useita uusimman Wärtsilä 46F- moottorin tilauksia.

Jo toisen neljänneksen lopulla alkanut öljynporauslauttojen ja -alusten vilkas kysyntä kohdistui erityisesti suuriin ja vaativiin syvänmeren ratkaisuihin.

Kokonaisuudessaan offshore-segmentin osuus oli lähes kolmannes Wärtsilän keskinopeiden merimoottoreiden ja kokonaisratkaisujen tilauksista kolmannella neljänneksellä.

Risteilylaivojen alueella oli verrattain hiljaista kolmannella neljänneksellä, mutta elpymistä odotetaan ennen vuoden loppua. Suurten konttilaivojen ja tankkereiden kysyntä on vähentynyt kesäkuun jälkeen, mikä johtuu rahtitulojen laskusta, rakenteilla olevien laivojen määrästä sekä pitkistä toimitusajoista.

Ensimmäiset kaksitahtiset RT-flex50 –moottorit toimitettiin Etelä-Korean ja Kiinan telakoille. Tämä uusi moottorityyppi on otettu hyvin vastaan markkinoilla ja niitä on tilauskannassa jo yhteensä 40. RT-flex50 -moottori on kehitetty Wärtsilän ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n(MHI):n yhteistyönä.

Onnistuneen RT-flex50 -moottorin kehitysyhteistyön jatkona Wärtsilä ja MHI allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen laajasta strategisesta allianssista kaksitahtimoottorien alueella. Allianssin tavoitteena on tutkia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen ja tuotekehityksen, tuotannon tehostamisen ja yhdessä kehitettyjen moottorien jakelun alueella.

Markkinaosuudet kasvoivat

Wärtsilän tuote- ja ratkaisuvalikoima on vastannut erittäin hyvin markkinoiden viimeaikaiseen kysyntään ja Wärtsilän markkinaosuudet jatkoivat kasvuaan. Keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 41%:iin (25) 12 kuukauden jakson aikana, joka päättyi 30.9.2005. Apumoottoreiden markkinaosuus oli 11% (9). Myös hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus parani 23%:iin (19).

HUOLLON VOIMAKAS KASVU JATKUI
Kolmas neljännes 1.7.-30.9.2005
Huollon kasvu jatkui vahvana. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 19,8% vertailukauteen nähden 273,4 milj. euroon (228,3).

Katsauskausi 1.1.-30.9.2005
Huollon koko katsauskauden liikevaihto kasvoi 13,8% ja oli 778,1 milj. euroa (683,5).

Wärtsilän käyttö- ja huoltopalvelusopimusten piirissä on yhteensä 2.659 MW voimalaitoksia (2.596). Pitkäaikaiset huolto- sekä käyttö- ja huoltopalvelu-sopimukset kattavat noin 12.200 MW eli 8% Wärtsilän aktiivisesta moottorikannasta (150 GW).

VOIMALAT-LIIKETOIMINTA: KAASUVOIMALOIDEN TILAUSTEN KASVU MERKITTÄVÄÄ  

Kolmas neljännes 1.7.-30.9.2005
Voimaloiden tilauskertymä kasvoi 56% viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Suurimmat tilaukset kolmannella neljänneksellä saatiin Azerbaidzanista, Brasiliasta, Bangladeshista ja Karibian alueelta. Kaasuvoi-maloiden markkinat kasvavat ja Wärtsilän kaasuvoimaloiden tilausten kasvu oli merkittävää. Voimalatoiminnan liikevaihto kasvoi 22,5% 176,4 milj. euroon (144,0).

Katsauskausi 1.1.-30.9.2005
Kaasuvoimaloiden osuus tammi-syyskuun tilauskertymästä oli 40%. Viime vuoden vastavana aikana kaasuvoimalatilauksia oli 20%. Koko katsauskauden tilauskertymä oli alemmalla tasolla kuin viime vuonna, mikä johtuu vertailukauden Irakin tilauksista. Liikevaihto kasvoi 40% 516,6 milj. euroon (368,9).

Markkinaosuudet
Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan Wärtsilän markkinaosuus kaudella kesäkuu 2004-toukokuu 2005 oli 53% (74) voimaloissa, joiden voimanlähteenä on raskasöljymoottorit. Vertailukaudella Wärtsilä sai suuret tilaukset Irakista. Kaasumoottoreihin perustuvat voimalamarkkinat ovat kasvaneet samalla kaudella noin 2.000 MW:sta 3.000 MW:iin. Wärtsilän osuus tästä markkinasta oli 19,8% (19,3).

IMATRA STEEL –LIIKETOIMINTASEGMENTTI
Imatra Steel siirtyi osaksi uutta teräsyhtiötä Oy Ovako Ab:ta, joka aloitti toimintansa 10.5.2005. Wärtsilän omistus uudessa teräsyhtiössä on 26,5%. Omistus on yhdistelty osakkuusyhtiönä 1.5.2005 lähtien. Taulukossa Imatra Steel on konsolidoitu tytäryhtiönä katsauskaudella neljän kuukauden ajalta.

28.10.2005

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus

 

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) kirjaamis- ja arvostamissääntöjä. Laadintaperiaatteet ovat samat, joita noudatettiin Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, jossa kerrottiin IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Wärtsilän konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 28.10.2005 klo 10.45. Englanninkielisessä, noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa, joka on samalla kansainvälinen puhelinkonferenssi, on mahdollisuus esittää kysymyksiä konsernijohtaja Ole Johanssonille ja varatoimitusjohtaja Raimo Lindille.

Tilaisuutta voi seurata myös internetissä osoitteessa http://80.64.1.182:80/wip/viewpresentation.do?pid=276779 tai siihen voi osallistua puhelimitse soittamalla numeroon +44 87000 13140 ”Wärtsilä Q3 Results”.