Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 28 huhtikuuta 2022 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

Tilauskertymä kasvoi – liiketulosta rasitti 200 miljoonan euron alaskirjaus

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuu 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–MAALISKUU 2022

  • Tilauskertymä kasvoi 11% 1 380 miljoonaan euroon (1 244)
  • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 6% 732 miljoonaan euroon (691)
  • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 13% 6 107 miljoonaan euroon (5 399)
  • Liikevaihto kasvoi 30% 1 231 miljoonaan euroon (946)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 1,12 (1,32)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 61% 65 miljoonaan euroon (41), joka oli 5,3% liikevaihdosta (4,3)
  • Liiketulos laski 183 miljoonaa euroa -147 miljoonaan euroon (36), joka oli -11,9% liikevaihdosta (3,8). Tämä sisältää noin 200 miljoonan euron Venäjän-toimintojen supistamiseen liittyvän päätöksen johdosta tehdyn alaskirjauksen.
  • Laimentamaton tulos/osake laski -0,24 euroon (0,04)
  • Liiketoiminnan rahavirta laski -122 miljoonaan euroon (67)

VENÄJÄN JA UKRAINAN VÄLINEN SOTA JA SEN VAIKUTUS WÄRTSILÄÄN
Wärtsilä tuomitsee jyrkästi sodan Ukrainassa. Ihmisoikeudet sekä ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä Wärtsilälle, ja pidämme rauhallista ja vakaata toimintaympäristöä arvossa kaikkialla, missä toimimme.

Wärtsilä keskeytti kaikki toimitukset, myynnin, tilaukset ja tarjoukset Venäjälle välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Noudatamme kaikkia voimassa olevia ja tulevia pakotteita, jotka koskevat liiketoimintaamme.

Nykytilanteessa Wärtsilän ei ole mahdollista jatkaa toimintaansa Venäjällä, minkä vuoksi yhtiö on päättänyt supistaa edelleen Venäjän toimintojaan. Toimintojen supistaminen tehdään paikallisen lainsäädännön puitteissa. Tämän prosessin aikana asetamme henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle.

Näiden toimien seurauksena Wärtsilä teki ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisessa raportoinnissa noin 200 miljoonan euron alaskirjauksen. 200 miljoonan euron alaskirjaus sisältää noin 75 miljoonaa euroa Voyage-liiketoiminnan liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalennuksia, noin 50 miljoonaa euroa Venäjällä sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä arvonalennuksia ja noin 75 miljoonan euron alaskirjaukset liittyen sanktioiden kohteena oleviin projekteihin ja saataviin. Alaskirjaus sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin eikä näin ollen vaikuta vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Näillä Venäjän liiketoimintaamme liittyvillä toimilla on negatiivinen vaikutus myös Wärtsilän operatiivisiin talouslukuihin. Vuonna 2021 Venäjään liittyvien toimintojen osuus Wärtsilän liikevaihdosta oli noin 5%, josta palveluiden osuus oli noin 40 miljoonaa euroa.

Wärtsilän johtokunta seuraa tilannetta jatkuvasti sen kehittyessä tukenaan erityinen kriisiryhmä.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT
Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan toisella vuosineljänneksellä samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: LAITELIIKETOIMINNASSA KASVUA
“Koronapandemian yhä jatkuvat vaikutukset sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä lisäsivät yleistä epävarmuutta globaalissa liiketoimintaympäristössä sekä voimistivat kustannusinflaatiota ja maailmantalouden kehitystä koskevia huolia. Vaikka koronatilanne tasaantui tai parani paikoin, viimeaikaiset sulkutilat Kiinassa osoittavat, että pandemian vaikutus ei ole ohi. Kaiken kaikkiaan epävarmuus lisääntyi sekä kysyntä- että tarjontapuolella molemmilla loppumarkkinoillamme.

Tässä yhteydessä haluan jälleen todeta, että Wärtsilä tuomitsee jyrkästi sotatoimet Ukrainassa. Ihmisoikeudet sekä ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille erittäin tärkeitä, ja pidämme rauhallista ja vakaata toimintaympäristöä arvossa kaikkialla, missä toimimme. Wärtsilä keskeytti kaikki toimitukset, myynnin, tilaukset ja tarjoukset Venäjälle välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi olemme päättäneet supistaa edelleen Venäjän toimintojamme. Toimintojen supistaminen tehdään paikallisen lainsäädännön puitteissa. Tämän prosessin aikana asetamme henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle.

Energiamarkkinoilla pakotteet ja ennennäkemätön hintojen heilahtelu ovat vaikuttaneet kielteisesti maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Esimerkiksi litiumin hinta lähes kaksinkertaistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä kehitys on johtanut tarjoomamme hintojen nousuun ja asiakkaiden päätöksenteon hidastumiseen etenkin energian varastointiliiketoiminnassa. Tarve lisätä sähköjärjestelmän joustavuutta uusiutuvan energian hyödyntämiseksi on edelleen olemassa ja johti muun muassa siihen, että meiltä tilattiin Italiaan 110 MW joustavaa säätövoimakapasiteettia. Euroopan energiamurroksen eteneminen voi jopa kiihtyä, kun maanosamme pyrkii vähentämään riippuvuutta venäläisestä öljystä ja kaasusta. Näemme säätövoimamarkkinoilla edelleen maailmanlaajuisesti mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Merenkulkumarkkinoilla investoinnit uusiin aluksiin tasaantuivat johtuen korkeista hinnoista ja telakkakapasiteetin niukkuudesta. Raskas polttoöljy on kallistunut laajalti ennätyshintoihin, ja aktiviteetti meille keskeisillä alussegmenteillä vaihteli edelleen. Risteilyala kohtasi väliaikaisesti vastatuulia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun risteilyjä peruttiin koronatartuntojen kasvun vuoksi. Maaliskuun lopussa käytössä oli noin 70% risteilyaluskapasiteetista, mikä on samaa tasoa kuin joulukuun lopussa. Offshore-öljy- ja -kaasusegmentti on sen sijaan aktivoitunut tuntuvasti raakaöljyn hinnan nousun tukiessa kysyntää. Euroopan tarve irtautua venäläisestä kaasusta saattaa avata mahdollisuuksia nesteytetyn maakaasun merikuljetuksissa.

Tilauskertymä kasvoi kokonaisuudessaan 11% Marine Power-, Marine Systems- ja Energy-liiketoimintojen laitetilausten hyvän tason ansiosta. Myös palveluiden kysyntä parani. Liikevaihto kasvoi 30% lähinnä energialaitetoimitusten kasvun tukemana. Vertailukelpoinen kannattavuus parani. Ennakoimme kustannusinflaation pysyvän korkealla tasolla loppuvuoden 2022 aikana. Laitetoimitusten kasvu ja suuri asennettu laitekanta tukevat pitkän aikavälin mahdollisuuksiamme palveluliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 61% kasvaneiden myyntivolyymien ansiosta; liikevaihto koheni etenkin Energy-liiketoiminnassa. Valitettavasti liiketulos jäi selvästi tappiolliseksi Venäjän-toimintojen supistamiseen liittyvän päätöksen seurauksena tehdyn noin 200 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. Tilanne Venäjällä vaikuttaa myyntivolyymeihimme loppuvuoden 2022 aikana.

Voin ilokseni mainita useita konkreettisia kehitysaskeleita, jotka saavutimme kestävämmän merenkulun hyväksi. Julkistimme ryhtyvämme Solstad Offshoren kanssa yhteistyöhön puolittaaksemme varustamon 90 aluksen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Esittelimme yhdessä Grimaldi Groupin kanssa uuden järjestelmän, joka suodattaa ympäristölle haitallista mikromuovia merivedestä osana avoimen kierron rikkipesurin toimintaa. Lisäksi saimme ensimmäisen tilauksen metaanikäyttöisistä moottoreista ja metaania käsittelevästä MethanolPac-polttoainejärjestelmästä, jotka toimitetaan uuteen merituulivoimaloiden asennusalukseen. Tilaus vahvistaa johtoasemaamme meriteollisuuden hiilineutraaliuspyrkimyksiä tukevana ja metanolin käytön mahdollistavana yrityksenä.

Wärtsilä huomioi nousevat energiakustannukset julkaisemalla raportin ”Europe’s Energy Future”, joka osoittaa, että Eurooppa pystyy uusiutuvan energian kapasiteettia rakentamalla puolittamaan kaasun käytön sähköntuotannossa, säästämään energiakustannuksia sadoilla miljardeilla ja lisäämään energiaomavaraisuuttaan vuoteen 2030 mennessä. Raportissa mallinnettu lähestymistapa on kunnianhimoinen mutta mahdollinen, jos kasvatamme uusiutuvan energian osuuden sähköntuotannossa nykyisestä noin 33 prosentista yli 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Ennakoimme kysyntäympäristön olevan toisella vuosineljänneksellä samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman. Kuten aiemmin kerroimme, laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin on korkealla tasolla vuonna 2022. Pitkällä aikavälillä odotamme uusiutuvan energian käytön kiihtyvän, mikä luo edellytyksiä kasvavalle säätövoiman tarpeelle; polttoainekustannusten kasvu puolestaan korostaa polttoainetehokkaiden ratkaisujen tarvetta.”

AVAINLUVUT

MEUR 1–3/
2022
1–3/
2021
Muutos 2021
Tilauskertymä 1 380 1 244 11% 5 735
josta palvelut 732 691 6% 2 615
Tilauskanta kauden lopussa 6 107 5 399 13% 5 859
Liikevaihto 1 231 946 30% 4 778
josta palvelut 631 540 17% 2 467
Tilaus-laskutussuhde 1,12 1,32 1,20
Liiketulos -147 36 - 314
% liikevaihdosta -11,9 3,8 6,6
Vertailukelpoinen liiketulos 65 41 61% 357
% liikevaihdosta 5,3 4,3 7,5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 72 49 49% 388
% liikevaihdosta 5,9 5,1 8,1
Tulos ennen veroja -147 35 296
Laimentamaton tulos/osake, EUR -0,24 0,04 0,33
Liiketoiminnan rahavirta -122 67 731
Korolliset nettovelat kauden lopussa 276 419 4
Bruttoinvestoinnit 35 29 143
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,20 0,00
Omavaraisuusaste, % 35,3 37,0 38,6
Henkilöstö kauden lopussa 17 351 17 742 -2% 17 305

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan muutosta luokittelussa Wärtsilä Marine Power ja Wärtsilä Marine Systems -liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden välillä. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään torstaina 28.4.2022 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://register.gotowebinar.com/register/1509527632691295759.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja    
Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com


Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022