Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 28 tammikuuta 2022 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

OIKEA SUUNTA VUONNA 2021: TILAUKSET, LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA RAHAVIRTA KASVOIVAT

KESKEISTÄ KAUDELTA LOKA–JOULUKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 92% 2 150 miljoonaan euroon (1 118)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 20% 753 miljoonaan euroon (626)
 • Liikevaihto kasvoi 31% 1 597 miljoonaan euroon (1 220)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,35 (0,92)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53% 158 miljoonaan euroon (103), joka oli 9,9% liikevaihdosta (8,4)
 • Liiketulos kasvoi 59% 144 miljoonaan euroon (90), joka oli 9,0% liikevaihdosta (7,4)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,14 euroon (0,10)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 370 miljoonaan euroon (274)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–JOULUKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 32% 5 735 miljoonaan euroon (4 359)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 17% 2 656 miljoonaan euroon (2 267)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 16% 5 859 miljoonaan euroon (5 057)
 • Liikevaihto kasvoi 4% 4 778 miljoonaan euroon (4 604)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,20 (0,95)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 30% 357 miljoonaan euroon (275), joka oli 7,5% liikevaihdosta (6,0)
 • Liiketulos kasvoi 34% 314 miljoonaan euroon (234), joka oli 6,6% liikevaihdosta (5,1)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,33 euroon (0,23)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 731 miljoonaan euroon (681)
 • Osinkoehdotus 0,24 euroa osakkeelta (0,20)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: TILAUKSET KASVOIVAT LOPPUVUOTTA KOHTI

"Vuonna 2021 koronaviruspandemia vaikutti yhä markkinoihin, omaan toimintaamme sekä taloudelliseen tulokseemme. Uudet virusvariantit muistuttivat, että pandemia ei ole suinkaan vielä ohi. Sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla oli kuitenkin nähtävissä merkkejä tilanteen vakautumisesta ja markkinoiden elpymisestä, ja tilauskertymä vahvistui loppuvuotta kohti.

Energiamarkkinoiden tilanne vakaantui, ja tarve joustaville tasapainottaville ratkaisuille näkyi energian varastointijärjestelmien vahvana kysyntänä sekä muutamana merkittävänä voimalatilauksena. Energian varastointiratkaisujen tilauksia saatiin läpi vuoden, kun taas isot monipolttoainevoimaloiden tilaukset Meksikosta ja tasapainottavien voimaloiden tilaukset Brasiliasta olivat viimeisen vuosineljänneksen kohokohtia. Nämä tilaukset osoittivat selvästi, että joustavien moottorivoimalaitosten kysyntä on elpymässä. Monia investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin kuitenkin lykättiin pandemian vuoksi etenkin kehittyvillä markkinoilla.

Merenkulkumarkkinoilla kysyntä vaihteli eri alussegmenttien välillä. Alustilaukset kokonaisuutena kasvoivat pitkälti konttialustilausten ansiosta. Samalla kuitenkin tilaukset meille keskeisillä alussegmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina varsinkin tärkeällä risteilyalussektorilla. Koronarokotusohjelmien eteneminen ja matkustusrajoitusten purkaminen vauhdittivat risteilyalusten ja matkustajalauttojen paluuta liikenteeseen toisella vuosipuoliskolla. Käytössä olevan risteilyaluskapasiteetin osuus kasvoi kesäkuun lopun noin 20 prosentista noin 70 prosenttiin joulukuun lopussa, mikä tukee palveluliiketoimintaamme jatkossa. Koronaviruksen uudet variantit muodostavat kuitenkin riskin elpymiselle.

Koko vuotta tarkasteltaessa on rohkaisevaa nähdä, että tilauskertymä kasvoi kaikkien ydinliiketoimintojemme tukemana kaikkiaan 32%, vaikkakin vertailutaso oli alhainen. Tilauskertymää kasvattivat pääasiassa laitetilaukset, mikä vaikuttaa liikevaihtojakaumaan vuonna 2022. Palveluiden kysyntä säilyi vankkana, minkä ansiosta niiden tilauskertymä kasvoi 17%. Liikevaihto kasvoi 4%, minkä taustalla oli 11 prosentin kasvu palveluiden liikevaihdossa. Kannattavuus parani myös selvästi. Liiketulos kasvoi 34%, minkä taustalla oli lähinnä suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä palvelukapasiteetin korkeampi käyttöaste. Etenkin Marine Power- ja Energy-liiketoiminnat paransivat tuloksiaan selvästi. Voyagen tulos parani myös loppuvuotta kohti, mihin vaikutti vahvasti kausiluonteisuus. Rikkipesuritoimitusten alhaiset volyymit heikensivät edelleen Marine Systemsin tulosta. Nettokäyttöpääoman tiukka hallinta nosti koko vuoden liiketoiminnan rahavirran jälleen ennätyksellisen korkealle tasolle.

Wärtsilä johtaa kehitystä kohti hiilineutraaliutta sitoutuen pitämään tutkimus- ja kehitysinvestoinnit noin 3 prosentin tasolla suhteessa liikevaihtoon sekä luoden laajan ratkaisuvalikoiman takaavia kumppanuuksia. Jatkoimme vuonna 2021 uraauurtavaa työtä kestävien polttoaineiden saralla käynnistämällä laajan testiohjelman, jonka tavoitteena ovat vedyllä ja ammoniakilla toimivat hiilettömät ratkaisut. Marine Power päivitti 20DF-monipolttoainemoottorin entistä tehokkaammaksi ja polttoainetaloudellisemmaksi. Samalla palamattoman metaanin osuus laski peräti 40%. Energy lanseerasi 34SG Balancer -ratkaisun, joka soveltuu optimaalisesti uusiutuvan energiantuotannon tasapainottamiseen. Marine Systems lanseerasi IQ-sarjan pakokaasujen käsittelyjärjestelmän, joka vie entistä vähemmän aluksen rahtikapasiteettia ja kannattavuutta mutta jolla päästään samoihin puhdistustuloksiin kuin aiemmin. Voyage käynnisti maailmanlaajuisia kumppanuuksia ja projekteja, jotka luovat edellytyksiä kestävälle merenkululle. Digitaaliset järjestelmät, kuten Navi-Port ja FOS, auttavat optimoimaan alusten matkan siten, että ne saapuvat satamaan oikea-aikaisesti, jolloin polttoaineen kulutus vähenee ja ankkurointiaika lyhenee.

Vuoden 2021 tärkeimpiä tapahtumia olivat Wärtsilän uuden strategisen kehyksen, Wärtsilä Wayn, sekä uusien taloudellisten ja hiilineutraaliustavoitteiden käyttöönotto. Jatkossa Wärtsilän strategia keskittyy merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuden mahdollistamiseen. Painotamme asiakkaiden menestystä, teknologia- ja palveluinnovaatioita, monimuotoisia, muutosta aikaan saavia tiimejä sekä jatkuvaa parantamista. Strategia antaa meille edellytykset vauhdittaa kehitystä kohti hiilineutraalia merenkulkua ja siirtymää 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiantuotantoon. Julkistimme myös tarkistetut taloudelliset tavoitteet ja Set for 30 -hiilineutraaliussitoumukset. Tähtäämme vuosittain 5%:n orgaaniseen kasvuun ja 12%:n liikevoittomarginaaliin. Isoimmat kasvumahdollisuudet näemme energian varastoinnissa, säätövoiman tuotannossa sekä energia- ja merenkulun palveluissa. Jatkuvat tutkimus- ja kehitysinvestointimme kestäviä polttoaineita käyttäviin teknologioihin tarjoavat meille hyvän aseman sekä energia- että merenkulkuliiketoimintojen vihreässä siirtymässä. Kasvu näillä aloilla edistää myös kannattavuustavoitteemme saavuttamista. Set for 30 -tavoitteemme ovat hiilineutraaliuden saavuttaminen omassa toiminnassamme ja valmiin tuotevalikoiman tarjoaminen hiilettömille polttoaineille vuoteen 2030 mennessä. Nämä uudet tavoitteet ovat osoitus selkeästä sitoutumisesta niin taloudellisesti, ympäristöllisesti kuin sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Pitkällä aikavälillä jatkamme keskittymistä hiilineutraaliuteen. Sääntely ja laajemmat poliittiset linjaukset nopeuttavat siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia ympäristöystävällisistä merenkulun ratkaisuista ja puhtaasta energiasta. Teknologiajohtajana Wärtsilällä on hyvät edellytykset hyötyä tästä kehityksestä. Jatkamme investointeja innovaatioihin varmistaaksemme, että pystymme tarjoamaan laajan, alansa johtavan ratkaisuvalikoiman. Vaikka merenkulku- ja energiamarkkinoiden hiilineutraaliuden eteen on tehtävä vielä paljon työtä, Wärtsilällä on jo nyt ratkaisuja ja teknologioita, jotka mahdollistavat siirtymän hiilineutraaliin merenkulkuun ja kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin energiajärjestelmiin."

AVAINLUVUT

MEUR 10–12/
2021
10–12/
2020
Muutos 1–12/
2021
1–12/
2020
Muutos
Tilauskertymä 2 150 1 118 92% 5 735 4 359 32%
josta palvelut 753 626 20% 2 656 2 267 17%
Tilauskanta kauden lopussa 5 859 5 057 16%
Liikevaihto 1 597 1 220 31% 4 778 4 604 4%
josta palvelut 761 654 16% 2 499 2 255 11%
Tilaus-laskutussuhde 1,35 0,92 1,20 0,95
Liiketulos 144 90 59% 314 234 34%
% liikevaihdosta 9,0 7,4 6,6 5,1
Vertailukelpoinen liiketulos 158 103 53% 357 275 30%
% liikevaihdosta 9,9 8,4 7,5 6,0
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 165 111 49% 388 308 26%
% liikevaihdosta 10,4 9,1 8,1 6,7
Tulos ennen veroja 134 78 70% 296 191 55%
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,14 0,10 0,33 0,23
Liiketoiminnan rahavirta 370 274 731 681
Korolliset nettovelat kauden lopussa 4 394
Bruttoinvestoinnit 143 117
Nettovelkaantumisaste 0,00 0,18
Omavaraisuusaste, % 38,6 38,1
Henkilöstö kauden lopussa 17 305 17 792 -3%

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,24 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 025 711 618,25 euroa, josta tilikauden voitto on 188 242 150,86 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 590 023 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 14.3.2022.

Osingon toinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan lokakuussa 2022. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.9.2022 ja osingon maksupäivä 6.10.2022.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään perjantaina 28.1.2022 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/2853821333102916107.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees. Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Arjen Berends                                            Atte Palomäki

Talous- ja rahoitusjohtaja                           Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444

arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

Tilinpäätöstiedote 2021