Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 28 tammikuuta 2022 at 08.35 UTC+2

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3.3.2022 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen nk. väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. Yhtiö on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, joiden tarkoituksena on järjestää kokous ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen, voivat seurata kokousta suorana videolähetyksenä ja esittää kysymyksiä tai kommentteja chat-toiminnon kautta kokouksen aikana. Osallistuminen videolähetykseen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää etukäteen kuten jäljempänä on kuvattu. Yhtiökokouksen jälkeen videointi jatkuu erillisenä kysymys- ja vastauslähetyksenä, jossa yhtiön edustajat keskustelevat chat-toiminnon kautta tulleista kysymyksistä ja kommenteista. Tämä kysymys- ja vastauslähetys kestää enintään tunnin, eikä se ole osa yhtiökokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Juha Väyrynen. Mikäli Juha Väyrysellä ei painavan syyn vuoksi ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja Kari Hietanen toimii kokouksen sihteerinä. Mikäli Kari Hietanen ei voi toimia sihteerinä, puheenjohtaja kutsuu toisen henkilön toimimaan kokouksen sihteerinä.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

- Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila. Mikäli Teresa Kauppila ei voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimittää näihin tehtäviin parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

- Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön viimeistään 10. helmikuuta 2022 julkistamat tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/vuosikertomus, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,24 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

- Ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 14.3.2022.

- Osingon toinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan lokakuussa 2022. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.9.2022 ja osingon maksupäivä 6.10.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan neuvoa-antava käsittely

- Toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksyttiin yhtiökokouksessa 4.3.2021. Hallitus ehdottaa hyväksyttyyn politiikkaan joitakin muutoksia yhtiökokouksen neuvoa-antavaa käsittelyä varten. Päivitetty politiikka on tämän kutsun liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, toimielinten palkitsemispolitiikka on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa käsittelyä varten.

11. Toimielinten palkitsemisraportin 2021 neuvoa-antava käsittely

- Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on tämän kutsun liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa käsittelyä varten.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista sekä valiokuntatyöstä maksettavista kiinteistä palkkioista päätetään seuraavasti:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 000 euroa, varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiona jokaiselle jäsenelle maksetaan 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

- Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euron ja jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

- Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä tuleva kiinteä palkkio maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään kahdeksan.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Maarit Aarni-Sirviö on ilmoittanut, ettei hän ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan edelleen Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela. Uudeksi jäseneksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Morten H. Engelstoftia.

- Kaikilta henkilöiltä on saatu suostumus valintaan. Edellä mainitut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Risto Murron.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

17. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä tämän kokouskutsun päivänä vastaa 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.

- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta hankintapäivänä vallitsevaan hintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

- Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien osaksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnatulla hankinnalla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

- Valtuutus hankkia omia osakkeita on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

18. Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

- Hallitus voi laskea liikkeelle uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (osakeanti).

- Osakeannin suuruus on enintään 57 000 000 osaketta, mikä vastaa 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.

- Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista. 

- Valtuutus pitää sisällään hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

- Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

- Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.3.2021 antaman valtuutuksen. 

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Muutettu Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti 2021 ovat tämän kutsun liitteinä. Ne ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk yhdessä edellä mainittujen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätösehdotusten ja tämän kokouskutsun kanssa. Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/vuosikertomus viimeistään 10.2.2022. Tilinpäätöksestä ja muista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 17.3.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.2.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.2.2022 klo 10, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 25.2.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten tulee olla perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.2.2022 klo 10 ja 25.2.2022 klo 16 välisenä aikana seuraavin tavoin:

a) yhtiön internetsivujen kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Huomioittehan, että vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten tai ruotsalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

b) kirjeitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla 15.2.2022 klo 10 lähtien Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wärtsilä, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen lähettämällä ennakkoäänensä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle siten, että ne on vastaanottettu ennen ennakkoäänestys- ja ilmoittautumisajan päättymistä, se katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on toimitettu.

Ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoja on saatavilla ilmoittautumisaikana puhelinnumerosta 010 2818 909 ma-pe klo 9-12 ja klo 13-16.

llmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai yritystunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen, sitä seuraavan kysymys- ja vastauslähetyksen ja niihin liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 15.2.2022 klo 10. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postittamaan tai toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wärtsilä, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.2.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.2.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeisillä osakeomistuksen muutoksilla ei ole vaikutusta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai kokouksessä käytettävään äänioikeuteen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk@wartsila.com viimeistään 14.2.2022 klo 14.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 15.2.2022 klo 10.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.2.2022 klo 14 asti sähköpostitse osoitteeseen yk@wartsila.com tai postitse osoitteeseen Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 1834, 00080 Wärtsilä. Kysymykset pitää olla toimitettuna yhtiölle määräaikaan mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 23.2.2022 klo 16. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymystä tehdessään.

Wärtsilä Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 591 723 390 osaketta. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 1 700 000 kappaletta. Osakeyhtiölain mukaan omilla osakkeilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.  Muutoin jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. 

Helsingissä 27.1.2022

WÄRTSILÄ OYJ ABP

Hallitus

Liite 1: Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikka

Liite 2: Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemispolitiikka