Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 27 tammikuuta 2017 at 08.30 UTC+2


HYVÄ NELJÄS VUOSINELJÄNNES TUKI TYYDYTTÄVÄÄ SUORITUSTA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Tilinpäätöstiedote 2016). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2016/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä laski 6% 1.324 milj. euroon (1.403)
- Liikevaihto laski 2% 1.559 milj. euroon (1.590)
- Tilaus-laskutussuhde 0,85 (0,88)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 253 milj. euroon eli 16,3% liikevaihdosta (215 milj. euroa ja 13,5%)
- Tulos/osake 0,87 euroa (0,79)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 235 milj. euroon (176)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2016
- Tilauskertymä oli vakaat 4.927 milj. euroa (4.932)
- Liikevaihto laski 5% 4.801 milj. euroon (5.029)
- Tilaus-laskutussuhde 1.03 (0.98)
- Vertailukelpoinen liiketulos laski 583 milj. euroon eli 12,1% liikevaihdosta (612 milj. euroa ja 12,2%)
- Tulos/osake laski 1,79 euroon (2,25)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 613 milj. euroon (255)
- Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.696 milj. euroa (4.882)
- Osingon ehdotetaan nousevan 8% 1.30 euroon per osake (1.20). Yleistyvän käytännön mukaisesti, osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä maaliskuussa ja syyskuussa.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Wärtsilä on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja, kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen.

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Vankka Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
  • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 3.143 milj. euroa (3.097), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Ylsimme vuoden 2016 tarkistettuihin tavoitteisiin niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta onnistuneiden toimitusten, Services-liikevaihdon kasvun ja viimeisellä neljänneksellä tapahtuneen projektijakauman parantumisen ansiosta. Olen tyytyväinen kassavirran myönteiseen kehitykseen, joka oli pitkälti käyttöpääoman hallinnan tehostamisen ansiota.

Meritse tapahtuvan kaupan heikko kasvu, öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä asiakkaiden taloudelliset haasteet rasittivat meriteollisuuden liiketoimintaa koko vuoden ajan. Tämän vuoksi alustilaukset laskivat poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Wärtsilän tilauskertymä kehittyi hyvin huomioiden nämä haasteet. Myönteistä kehitystä siivitti pääasiassa energiamarkkinoiden positiivinen vire. Sähkön kysynnän kasvu ja energiapolitiikoissa tapahtuneet muutokset vauhdittivat Wärtsilän energiantuotantoratkaisujen kysyntää niin kehittyvillä markkinoilla kuin teollisuusmaissa. Etenkin offshore-palvelujen markkinoilla koetuista haasteista huolimatta Services-liiketoiminnan kehitys oli vankkaa.

Wärtsilässä on käynnissä mittava digitalisoituminen. Olen innoissani tästä muutoksesta, jonka myötä pystymme kehittämään tarjontaa asiakkaille ja tehostamaan omaa toimintaamme. Luodaksemme vahvat edellytykset Wärtsilän digitalisoitumisen onnistumiselle nimitimme kuluneen vuoden aikana johtokuntaan digijohtajan sekä hankimme Eniramin. Jatkossa tavoitteemme on muokata markkinoita keräämällä ja käyttämällä dataa tehokkaasti.

Odotamme liiketoimintaympäristömme pysyvän pitkälti muuttumattomana vuonna 2017. Meillä on hyvät valmiudet hyödyntää nykyisiä kehitystrendejä, joissa painottuvat parempi hyötysuhde ja muuttuvat energian tarpeet. Jatkamme työtä saavuttaaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteemme."

AVAINLUVUT

MEUR

10-12/2016

10-12/2015

Muutos

1-12/2016

1-12/2015

Muutos

Tilauskertymä

1 324

1 403

-6%

4 927

4 932

0%

Tilauskanta kauden lopussa

   

4 696

4 882

-4%

Liikevaihto

1 559

1 590

-2%

4 801

5 029

-5%

Liiketulos1

231

202

15%

532

587

-9%

% liikevaihdosta

14,8

12,7

 

11,1

11,7

 

Vertailukelpoinen liiketulos

253

215

18%

583

612

-5%

% liikevaihdosta

16,3

13,5

 

12,1

12,2

 

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

262

224

17%

618

643

-4%

% liikevaihdosta

16,8

14,1

 

12,9

12,8

 

Tulos ennen veroja

226

199

14%

479

553

-13%

Tulos/osake, euroa

0,87

0,79

 

1,79

2,25

 

Liiketoiminnan rahavirta

235

176

 

613

255

 

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

150

372

 

Bruttoinvestoinnit

   

146

346

 

Nettovelkaantumisaste

   

0,07

0,17

 

1 Vuoden 2016 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 22 milj. euroa (11) rakennejärjestelykuluja. Vertailukauden erät sisältät myös 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviä kuluja ja muita kustannuksia. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 48 milj. euroa (19), ja muut kustannukset 3 milj. euroa (6).

 

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.097.420.182,01 euroa, josta tilikauden voitto on 281.705.697,79 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 13.3.2017. Toinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017 osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017. Mikäli Euroclear Finland Oy on ottanut uuden arvopaperikeskuksen ydinjärjestelmän käyttöön ennen hallituksen kokousta syyskuussa 2017, osingon maksupäivän odotetaan aikaistuvan muutamalla päivällä.

Vuosikertomus 2016, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään perjantaina 27.1.2017 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1341102&s=1&k=8AF7CAE8285EF67AE49534CEB863F8AC.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/46314279. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talousjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com