Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2011

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 27 tammikuuta 2012 at 10.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q4 2011

WÄRTSILÄ 2011 - TILAUSKERTYMÄ KASVOI HYVIN JA KANNATTAVUUS SÄILYI VANKKANA

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 25% 1.250 milj. euroon (1.003)
- Yhteisyritysten tilauskertymä kasvoi merkittävästi 178 milj. euroon (4)
- Tilaus-laskutussuhde 1,01 (0,69)
- Liikevaihto laski 15% 1.238 milj. euroon (1.462)
- Liiketulos 145 milj. euroa, eli 11,7% liikevaihdosta (159 milj. euroa ja 10,9%)
- Tulos/osake 0,48 euroa (0,50)
- Liiketoiminnan rahavirta -71 milj. euroa (171)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2011
- Tilauskertymä kasvoi 13% 4.516 milj. euroon (4.005)
- Yhteisyritysten tilauskertymä kasvoi merkittävästi 394 milj. euroon (77)
- Tilaus-laskutussuhde 1,07 (0,88)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 4.007 milj. euroa (3.795), +6%
- Liikevaihto laski 7,6% 4.209 milj. euroon (4.553)
- Liiketulos 469 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (487 milj. euroa ja 10,7%)
- Tulos/osake 1,52 euroa (1,68)
- Liiketoiminnan rahavirta 232 milj. euroa (663)
- Osinkoehdotus 0,90 euroa/osake

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
- Wärtsilän suositeltu ostotarjous sai Hamworthyn osakkeenomistajien vahvan tuen. Yritysoston odotetaan tulevan voimaan 31.1.2012.

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Neljännellä vuosineljänneksellä Wärtsilä kirjasi 7 milj. euroa (16) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2011 vastaava luku oli 24 milj. euroa (75). Tulos/osake kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,44 euroa (1,96).

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
“Vuosi 2011 oli muutosten vuosi. Se alkoi melko hyvin, mutta kesää kohden talousongelmat EU:ssa ja USA:ssa alkoivat lisääntyä, vaikuttaen lopulta BKT:n kehitykseen maailmanlaajuisesti. Näistä vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta suoriuduimme hyvin. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että tilauskertymämme jatkui vahvana ja että kannattavuus säilyi vankkana alemmasta myynnistä huolimatta. Tämä oli tulosta hyvästä tilausjakaumasta, onnistuneesta toimeenpanosta ja kulujen kurissa pitämisestä. Erittäin vahvan neljännen neljänneksen päätteeksi onnistuimme saavuttamaan tilauskertymätavoitteemme ja saavutimme 11,1%:n kannattavuuden. Pääasiassa viivästyneistä voimalaitostoimituksista johtuen liikevaihtomme laski hieman odotettua enemmän.

Eteenpäin katsottaessa, Power Plants -liiketoiminnassa on valmisteilla lupaava määrä mahdollisia tilauksia. Odotamme kasvavaa kiinnostusta kaasua kohtaan polttoaineena ja hieman pidemmällä aikavälillä ennakoimme merenkulun ympäristöteknologian markkinoilla huomattavia mahdollisuuksia. Hamworthyn yritysosto vahvistaa osaamistamme offshore-markkinoilla, merenkulun kaasusovelluksissa sekä ympäristöratkaisuissa ja siitä seuraa merkittäviä synergiaetuja. Yritysosto, jonka odotetaan tulevan voimaan 31.1.2012, lisää liikevoittoamme heti toteuduttuaan, mutta se heikentää kannattavuuttamme hieman vuonna 2012.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%. Näissä arvioissa on huomioitu mahdollinen Hamworthyn yritysosto ja sen vaikutus. Yritysoston odotetaan tulevan voimaan 31.1.2012.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS KLO 10.00
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 27. tammikuuta 2012 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/15apsnc7.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DMLCWxZyXzsmIg.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Financial Statements Bulletin 2011. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp
 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja 
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

MARKKINAKEHITYS

POWER PLANTS

Voimalaitosmarkkinat jatkuivat vakaina
Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä ja tarjouslaskelmien määrä megawateissa mitattuna lähti selvästi uudestaan kasvuun. Kaasuvoimalaitoksista tehtyjen tarjouslaskelmien määrä säilyi korkeana. Katsauskauden aikana kehittyvät markkinat kasvoivat ja investoinnit uuteen voimantuotantokapasiteettiin jatkuivat. Tämä loi hyvän kysyntätason, joka jakautui tasaisesti maailman ympäri. Markkina-aktiviteetti oli vahvinta joustavan perusvoimantuotannon ja teollisuuden voimantuotannon segmenteissä.

Voimantuotannon markkinakatsaus
Energiankulutuksen kasvaessa uusien voimalaitosten ja vanhaa kapasiteettia korvaavien laitosten tarve lisääntyy. Globaali voimantuotannon kapasiteetti on noin 5.400 GW, josta noin puolet on OECD-maissa. Jatkossa teollistumisen lisääntymisen ja elintason kohoamisen odotetaan johtavan siihen, että kasvu on vahvempaa OECD:n ulkopuolisissa maissa. Suurin osa Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan saamista tilauksista tulee OECD:n ulkopuolisista maista. Raskasöljy on perinteisesti ollut hallitseva polttoaine kehittyvien markkinoiden voimantuotannossa, mutta myös kaasun kysyntä kasvaa sitä mukaa kun kaasun vaatimaa infrastruktuuria otetaan käyttöön. Teollistuneet maat ovat keskittyneet tuulivoiman kehittämiseen ja maakaasuun perustuvan voimantuotannon osuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on sulkea vanhoja hiilivoimalaitoksia. Yhdysvalloissa liuskekaasua on otettu käyttöön nopeasti ja se on johtanut maakaasun kilpailukykyisiin hintoihin.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema
Heinäkuu 2010 - kesäkuu 2011 aikana kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten kokonaismarkkinat kasvoivat ja olivat kooltaan noin 70,1 GW (51,1 GW). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,5% (4,8).

SHIP POWER

Erikoistuneen tonniston alusten tilaukset jatkuivat vahvoina
Alustilausaktiviteetti oli vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä suunnilleen samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2011 aikana tilattiin 1.192 alusta, mikä oli 49% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Investoinnit uusiin aluksiin olivat vastaavalla tasolla kuin vuonna 2010, mikä kertoo markkinoiden siirtymisestä erikoistuneiden alusten tilauksiin. Vuoden 2011 aikana kuivan ja nestemäisen irtolastin kauppa kasvoi, mutta irtolastialusten ja säiliöalusten laivasto kasvoi kaksi kertaa enemmän kuin kaupankäynti. Tämä on osoitus tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta, joka johti perinteisten kauppalaivatilausten hidastumiseen vuonna 2011. 

Tilausaktiviteetti oli vahvaa erikoistuneissa alustyypeissä koko vuoden. Vuoden loppuun mennessä oli rekisteröity 50 nestemäisen kaasun (LNG) kuljetusalustilausta ja monipolttoaineratkaisu on osoittautunut suosituimmaksi propulsioteknologiaksi tällä segmentillä. Offshore-tutkimusalusten tilausaktiviteetti oli myös vahvaa ja erityisesti porausaluksia tilattiin 36 kappaletta. Vuoden neljännellä neljänneksellä tilattiin useita offshore-huoltoaluksia. 

Kiinan osuus alustilausten lukumäärästä oli 44% ja työn määrällä kompensoidussa bruttokantavuudessa (CGT) mitattuna sen osuus oli 36%. Etelä-Korean osuus oli vastaavasti 27% ja 45%. Tämä tarkoittaa, että Kiina oli edelleen johtava laivanrakennusmaa alusten lukumäärässä mitattuna, kun taas Etelä-Korea palasi merkittävimmäksi laivanrakentajamaaksi, kun otetaan huomioon työn määrä telakoilla. Brasilialaiset telakat saivat paljon offshore-alustilauksia ja maa sijoittui viiden suurimman laivanrakennusmaan joukkoon vuonna 2011.   

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus pysyi vakaana 46%:ssa (edellisen neljänneksen lopussa 46%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa nousi 22%:iin (18). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 4% (3).

SERVICES

Vaihtelevaa kehitystä huoltomarkkinoilla
Vuoden alussa huoltomarkkinat näyttivät kääntyvän kasvuun, mutta kesän aikana talouden epävarmuus alkoi vaikuttaa markkinakehitykseen erityisesti Euroopassa. Sitä vastoin Lähi-idässä, Aasiassa ja Amerikoissa markkinat jatkuivat aktiivisina. Voimalaitos- ja offshore-markkinat kehittyivät vahvimmin, mikä on linjassa markkinatilanteen ja laitekannan kehityksen kanssa. Kauppalaivaston ja erikoisalusten markkinat kehittyivät heikommin. Vuoden 2011 lopussa Wärtsilän moottoreiden laitekanta oli noin 180.000 MW.

TILAUSKERTYMÄ KASVOI
Wärtsilän tilauskertymä neljännellä neljänneksellä kasvoi 25% ja oli 1.250 milj. euroa (1.003). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 12% (1.118 milj. euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,01 (0,69).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 464 milj, euroa (317), 47% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena ja edelliseen neljännekseen verrattuna vakaa (466 milj. euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä sai 215 MW:n avaimet käteen -tilauksen Dominikaanisesta tasavallasta ja useita keskikokoisia tilauksia Bangladeshista ja Saudi-Arabiasta. Kaikki nämä tilaukset pohjautuvat Wärtsilän Smart Power Generation -konseptiin.

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 324 milj. euroa (178), kasvua oli 83% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 65% (196 milj. euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä). Neljänneksen aikana tilausaktiviteetti oli jälleen vahva Offshore- ja Erikoisalussegmenteillä. Offshore-segmentillä saatiin tilauksia monesta eri laivatyypistä, mm. huoltoaluksista, merentutkimusaluksista ja putkien asennusaluksista. Lokakuussa Wärtsilä solmi sopimuksen LNG:n perustuvan propulsiolaitteiston toimituksesta kahdelle offshore-alukselle, jotka ovat ensimmäiset USA:n lipun alla kulkevat LNG:llä toimivat huoltoalukset. Erikoisalusten alasegmenteistä aktiivisimpia olivat risteilijät ja kalastusalukset. Offshore-segmentin osuus neljännen neljänneksen tilauksista oli 43%, Kauppalaivasegmentin osuus oli 26% ja Erikoisalussegmentin 19%. Matkustajalaivasegmentin osuus tilauksista oli 7%, Laivasuunnittelun 4% ja Merivoimien 1%.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 459 milj. euroa (510), 10% matalampi kuin viime vuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä pysyi vakaana (455 milj. euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2011 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.516 milj. euroa (4.005), kasvua oli 13%. Katsauskauden tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (0,88).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2011 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.602 milj. euroa (1.413), 13% korkeampi kuin edellisenä vuonna. Hitaan alun jälkeen tilausaktiviteetti lisääntyi vuoden loppua kohti. Noin 50% tilauksista MW:eissa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden 2011 aikana Wärtsilä sai kaksi merkittävää avaimet käteen -tilausta Dominikaanisesta tasavallasta sekä 250 MW:n tilauksen Virosta ja 180 MW:n tilauksen Etelä-Afrikasta. Useita keskikokoisia tilauksia saatiin Bangladeshista ja Turkista.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli tammi-joulukuu 2011 aikana 1.000 milj. euroa (657) ja kasvoi huomattavasti (52%) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Offshore- ja Erikoisalussegmentit jatkuivat aktiivisina läpi vuoden. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Wärtsilä sai myös useita monipolttoainemoottoritilauksia, mikä vahvistaa yrityksen asemaa kaasusovellusten edelläkävijänä. Monipolttoainetilaukset kattavat useita offshore-aluksia sekä merkittävän matkustajalauttatilauksen suomalaiselta Viking Line -varustamolta. Alus tulee olemaan suurin nestemäisellä maakaasulla (LNG) toimiva matkustaja-alus. Offshore-segmentin tilaukset olivat 40% kaikista tilauksista, Kauppalaivasegmentin osuus oli 25% ja Erikoisalussegmentin 15%. Matkustajalaivasegmentin osuus kokonaisuudesta oli 10%, Merivoimien 7% ja Laivasuunnittelun 3%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2011 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.909 milj. euroa (1.931). Vuoden 2011 aikana Wärtsilä sai viisivuotisen teknisen hallinnointisopimuksen, joka perustuu dynaamiseen kunnossapidon suunnitteluun. Sopimus kattaa yhteensä 24 Wärtsilän 50DF-monipolttoainemoottoria kuudessa LNG:n kuljetusaluksessa. Sopimuksen teki alusten käyttäjä Ceres LNG Services Ltd, joka on kreikkalainen laivayhtiö ja merkittävä merihuoltopalveluiden toimittaja LNG:n kuljetuksissa. Wärtsilä allekirjoitti myös kaikkien aikojen suurimman pitkäaikaisen sopimuksen merimoottoreiden ylläpitotuesta. Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa tehty sopimus kattaa laajan valikoiman palveluita ja 29 alusta, joiden yhteenlaskettu teho on noin 1.400 MW.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealainen yhteisyritys Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd (WHEC) sai monipolttoainemoottoritilauksia 34 LNG:n kuljetusalukseen vuonna 2011. WHEC:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 178 milj. euroa (4) neljännellä neljänneksellä. Katsauskauden tammi-joulukuu 2011 tilauskertymä kasvoi merkittävästi ja oli 394 milj. euroa (77). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50% ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.007 milj. euroa (3.795), kasvua oli 6%. Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskanta pysyi vakaana (4.042 milj. euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä). Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.536 milj. euroa (1.299), 18% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Ship Power -tilauskanta oli 1.684 milj. euroa (1.825), laskua oli 8%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 786 milj. euroa (671), kasvua oli 17%.

LIIKEVAIHTO LASKI
Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto laski 15% 1.238 milj. euroon (1.462). Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto oli 413 milj. euroa (577), 28% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 309 milj. euroa (371), laskua oli 17%. Services-liiketoiminnan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 513 milj. euroa (516), laskua oli 1%.

Wärtsilän tammi-joulukuu 2011 liikevaihto laski 7,6% 4.209 milj. euroon (4.553). Laskua oli hieman enemmän kuin arvioitu 0-5%:n lasku. Pääasiallisena syynä olivat pitkittyneet voimalaitostoimitukset. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 32%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 24% ja Services-liiketoiminnan osuus 43%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.365 milj. euroa (1.525), laskua oli 10%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 15% ja oli 1.022 milj. euroa (1.201). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.816 milj. euroa (1.823). Liikevaihto kehittyi hyvin erityisesti strategisesti keskeisillä ympäristöpalveluiden, sähkö- ja automaatiohuollon sekä potkurihuollon alueilla. Yli 75% liikevaihdosta koostuu kuitenkin edelleen moottorihuollosta. Erityisesti kauppalaivamarkkinoilla kysyntä oli heikkoa. Liikevaihto kasvoi myös huoltosopimuksissa ja -projekteissa. Projektien tuotot voivat vaihdella merkittävästi neljännesten välillä.

Wärtsilän tammi-joulukuu 2011 liikevaihdosta noin 68% oli euromääräistä, 13% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

LIIKETOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS 
Neljännen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 145 milj. euroa (159), 11,7% liikevaihdosta (10,9). Katsauskauden tammi-joulukuu 2011 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 469 milj. euroa (487). Kannattavuus (EBIT%) oli 11,1% liikevaihdosta (10,7), mikä vastasi hyvin Wärtsilän ennustetta vuodelle 2011. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 445 milj. euroa eli 10,6% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 24 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä
katsauskauden tammi-joulukuu 2011 aikana.

Rahoituserät olivat -16 milj. euroa (-13). Nettokorot olivat -5 milj. euroa (-12). Osinkotuotot olivat 3 milj. euroa (7). Tulos ennen veroja oli 429 milj. euroa (548). Katsauskauden verot olivat 136 milj. euroa (151). Tilikauden tulos oli 293 milj. euroa (397). Tulos/osake oli 1,44 euroa (1,96) ja oma pääoma/osake oli 8,30 euroa (8,30). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 20,4% (26,0). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 17,5% (25,0).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilä neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -71 milj. euroa (171). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2011 liiketoiminnan rahavirta oli 232 milj. euroa (663). Nettokäyttöpääoma oli 285 milj. euroa kauden lopussa (170). Saatujen ennakoiden määrä oli 563 milj. euroa kauden lopussa (616). Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa toimitusten ajoituksesta ja saaduista ennakoista ja liittyy liiketoiminnan normaaliin vaihteluun. Rahavarat kauden lopussa olivat 592 milj. euroa (776).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 652 milj. euroa joulukuun 2011 lopussa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 167 milj. euroa, johon sisältyi 70 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 58 milj. euroa (-165).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2011 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 485 milj. euroa, nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 150 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 494 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 41,3% (40,8) ja velkaantumisaste oli 0,04 (-0,09).

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 187 milj. euroa (98). Ne koostuivat 97 milj. euron (6) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 90 milj. euron (92) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Katsauskauden poistot olivat 113 milj. euroa (116).

Vuoden 2012 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai hieman poistoja korkeammalla tasolla.

STRATEGIA
Wärtsilän tavoitteena on olla johtava toimittaja koko elinkaaren kattaville voimaratkaisuille maailmanlaajuisilla merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme sekä kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä merenkulun markkinoilla. Tavoittelemme myös kasvua ympäristöratkaisuissa, rikkipesurit ja painolastiveden käsittelyjärjestelmät mukaan lukien. Vahvuutenamme on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Tuotanto- ja toimitusketjun hallintotoiminto palvelevat molempia loppumarkkinoita ja etsimme jatkuvasti tapoja ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa merkittävimmillä kasvumarkkinoilla. T&K-toimintomme luo myös synergiaetuja ja auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja innovoinnin edelläkävijänä.

Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja säilyttää samalla vakaan kannattavuuden.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN VUONNA 2011
Marraskuussa 2011 Wärtsilä vihki käyttöön uuden varaosien jakelukeskuksensa Kampenissa, Hollannissa. Keskitetty jakelukeskus on Wärtsilän maailmanlaajuisen varaosa- ja logistiikkaorganisaation keskuspaikka, johon on integroitu aiemmin kahdeksassa eri kohteessa sijainneet varaosavarastot. Keskuksessa hoidetaan keskitetysti kaikki materiaalivirrat aina tilausvahvistuksesta tuotteen toimitukseen asiakkaalle. Uusi keskus lyhentää kuljetusetäisyyksiä, vähentää varastojen välisiä varaosakuljetuksia ja tehostaa koko toimitusketjun hallintaa. Wärtsilän kokonaisinvestointi jakelukeskukseen on ollut noin 70 milj. euroa. Wärtsilä optimoi tällä hetkellä jakelukeskuksen toimintoja.

Kesäkuussa Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. sopivat yhteisyrityksen perustamisesta 26 ja 32 -moottoreiden valmistamiseksi Kiinassa. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Heinäkuussa Wärtsilä hankki Cedervall-yhtiön, joka on yksi johtavista laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistajista. Yrityskauppa vahvistaa Wärtsilän johtavaa asemaa merenkulun globaaleilla huoltomarkkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Wärtsilän ja Cedervallin liiketoimintojen yhdistäminen luo yhtiön, joka on markkinajohtaja öljy- ja vesivoideltujen tiivisteiden ja laakereiden sekä vannasputkien alalla. Alustavan arvion mukainen kauppahinta on 81 miljoonaa euroa.

Wärtsilä jatkoi Services-verkoston laajentamista katsauskauden aikana. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä avasi uuden huoltoverstaan Gdanskiin, Puolaan ja kolmannen neljänneksen aikana uusi huoltoverstas avattiin Helsingissä.

Marraskuussa 2011 Wärtsilä ilmoitti päässeensä sopimukseen Hamworthy plc:n hallituksen kanssa suositellusta käteisostotarjouksesta Hamworthyn ostamiseksi. Hamworthy on maailmanlaajuinen yritys, joka toimittaa erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön.  Ehtojen mukaan osakkeenomistajat saavat 825 pennyä (GBP) käteisenä jokaisesta osakkeesta. Hamworthy on listattu vaihtoehtoisella markkinapaikalla Lontoossa (AIM, Alternative Investment Market). Yritysosto toteutetaan Englannin lain mukaisena osakejärjestelynä (Scheme of Arrangement). 9.1.2012 pidetyssä tuomioistuimen kokouksessa ja sitä seuranneessa Hamworthyn yhtiökokouksessa kaikki päätösehdotukset saivat taakseen osakkeenomistajien vahvan tuen. Tuomioistuin hyväksyi osakejärjestelyn 26.1.2012. Jos tuomioistuin vahvistaa osakepääoman alentamisen 30.1.2012, osakejärjestelyn odotetaan tulevan voimaan ja määräysvallan siirtyvän Wärtsilälle 31.1.2012.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Vuonna 2009 Wärtsilä ryhtyi sopeuttamaan toimintojaan alhaisempaan kysyntään erilaisilla
rakennejärjestelytoimenpiteillä. Tavoitteena oli vähentää henkilöstömäärää noin 1.800:lla. Tämä tavoite on lähes saavutettu ja loput vähennyksistä toteutuvat vuoden 2012 aikana. Wärtsilä arvioi, että henkilöstövähennykset laskevat kustannuksia noin 130 milj. eurolla. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä ja noin 60 milj. euroa vuoden 2011 aikana. Loppuosa säästöistä toteutuu vuoden 2012 aikana. Wärtsilä arvioi valtaosan säästöistä olevan pysyviä. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, josta 115 milj. euroa oli kirjattu vuoden 2010 loppuun mennessä. Katsauskauden tammi-joulukuu 2011 aikana kirjattiin 24 milj. euroa (75) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Loput rakennejärjestelykulut kirjataan vuoden 2012 aikana. 

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun 2011 lopussa oli 17.913 (17.528). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2011 oli 17.708 (18.000). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 855 (835) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 999 (969) henkilöä, Services-liiketoiminnassa 11.168 (11.150) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.091 (4.210).  

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (19) oli Suomessa ja 35% (37) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 33% (31).

TUOTANTO
Vuoden 2011 aikana keskityttiin edelleen tuotannon siirtämiseen lähemmäksi asiakkaita Aasiassa.

Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., Wärtsilän ja Zhenjiang CME Ltd:n yhteisyritys, avasi kesäkuussa säätölapapotkureita valmistavan tuotantolaitoksen Zhenjiangissa, Kiinassa. Pääosa uuden tehtaan tuotantolaitteistosta siirrettiin Wärtsilän Drunenin tehtaasta Alankomaista, jossa tuotanto lopetettiin 2010. Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd:n ensimmäinen säätölapapotkuri hyväksyttiin luokituslaitoksen ja asiakkaan toimesta 4.11.2011.

Heinäkuussa Wärtsilä ja CSSC Guangzhou Marine Diesel Co. Ltd, Kiinan valtion omistaman China State Shipbuilding Corporation -konsernin yhtiö, allekirjoittivat lisenssisopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden valmistuksesta ja myymisestä Kiinassa. Sopimus sisältää Wärtsilän koko moottorivalikoiman 4.300 kW:sta 80.000 kW:iin per moottori. Koska telakkateollisuuden markkinat keskittyvät yhä enemmän Aasiaan, on Wärtsilän merimoottoreiden valmistus paikallisesti keskeinen tavoite yhtiön kasvustrategiassa.

Marraskuussa Wärtsilä ja Doosan Engine Co. Ltd., joka on eteläkorealaiseen Doosan Groupiin kuuluva yhtiö, allekirjoittivat kymmenen vuoden pituisen jatkosopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten mottoreiden valmistamiseksi lisenssillä. Jatkosopimus kattaa ajanjakson 2012-2021. 

Wärtsilän ja Transmashholdingin yhteisyrityksen toiminta Venäjällä etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyritys valmistautuu tuottamaan moderneja ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, mukaan lukien uutta ja teknisesti edistyksellistä versiota Wärtsilä 20 -moottorista. Moottoreita käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS, UUDET TUOTELANSEERAUKSET
Vuonna 2011, Wärtsilän tutkimus ja tuotekehitysmenot olivat 162 milj. euroa (141), tai 3,8% liikevaihdosta. Vuoden aikana saavutettiin seuraavat merkittävät virstanpylväät:

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilän monipolttoainemoottorit ylittivät kolmen miljoonan käyttötunnin rajan niin maa- kuin merisovelluksissa. Tämä luo monipolttoainereferenssin, jollaista ei ole muilla moottorinvalmistajilla. Wärtsilä on toimittanut monipolttoainemottoreita sekä meri- että maasovelluksiin kaikkiaan 470 kappaletta. Näiden moottoreiden polttoainejoustavuus tarjoaa lukuisia konkreettisia taloudellisia ja ympäristöetuja.

Wärtsilä on menestyksekkäästi testannut uutta hidaskäyntistä kaasumoottoriteknologiaa Triesten yksikössä Italiassa. Testit osoittavat, että moottorin suorituskyky täyttää tulevat IMO Tier III typenoksidin päästörajat ja asettaa näin uuden mittapuun hidaskäyntisille kaasumoottoreille. Uusi testimoottori on osa Wärtsilän 2-tahtikäyntisen monipolttoainemoottoriteknologian kehityshanketta.

Wärtsilä on vahvistanut tarjontaansa keskikokoisten, hidaskäyntisten moottoreiden alalla lisäämällä uudet X62 ja X72 -moottorit valikoimaansa. Ensimmäinen X62 -moottori voidaan toimittaa syyskuussa 2013 ja ensimmäinen X72 -moottori noin vuotta myöhemmin. Wärtsilä käynnisti onnistuneesti uuden 6-sylinterisen RT-flex48T -moottorinsa sekä ensimmäisen uusista elektronisesti valvotuista Wärtsilä X35 hidaskäyntisistä moottoreista.

Wärtsilä ja Aker Solutions ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusien ja ympäristöystävällisten offshore-tuulipuistojen asennusaluksien yhteisestä kehittämisestä. Wärtsilä toimittaa aluksen suunnittelun, sähköntuotannon, propulsiokoneiston ja automaation. Aker Solutions puolestaan toimittaa nostojärjestelmän. Wärtsilä tarjoaa myös yhdessä Aker Solutionsin kanssa ympärivuorokauden tukipalveluja maailmanlaajuisesti alusten ylläpitoon, korjauksiin ja komponenttitoimituksiin. Wärtsilän toimittamat moottorit ovat monipolttoainemoottoreita ja ne voivat käydä nestemäisellä maakaasulla (LNG).

Vuoden 2011 lopussa Wärtsilä ja kuusi norjalaisen teollisuusverkoston Maritime Clean Tech Westin partneria saivat Innovation Norwayltä noin 2.4 milj. euroa pioneeriprojektiin, jonka tavoitteena on testata uusia ratkaisuja energian varastointiin ja sähköisiin propulsiojärjestelmiin.

KESTÄVÄ KEHITYS
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvä asema vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
DI Björn Rosengren (52) aloitti Wärtsilän uutena konsernijohtajana 1.9.2011. Rosengren siirtyi
tehtävään Ole Johanssonin jäätyä eläkkeelle.

Wärtsilän johtokuntaan on tehty seuraavat 1.1.2012 voimaan astuvat nimitykset:

Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48) on nimitetty tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat. Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) on nimitetty henkilöstöjohtajaksi (Group Vice President, Human Resources) ja johtokunnan jäseneksi.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Alla olevan taulukon lukuja on oikaistu vastaamaan Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 3.3.2011 päättämän maksuttoman osakeannin mukaista lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää.

Liputusilmoitukset
Katsauskauden tammi-joulukuu 2011 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

5.1.2011 BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 4.941.593 osaketta (osakkeiden lukumäärä ennen maksutonta osakeantia), joka on 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

9.8.2011 BlackRock, Inc. vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 9.838.853 osaketta, joka on 4,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 3.3.2011, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.3.2011. Maksuttoman osakeannin myötä lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää vastanneen osingon määrä oli 0,88 euroa osakkeelta ja ylimääräisen osingon määrä 0,50 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,38 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja Lars Josefsson, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Maksuton osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Maksuttomassa osakeannissa noudatetaan osakkeenomistajien etuoikeutta siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan yksi uusi osake. Uusia osakkeita annettiin siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.3.2011.

Hallituksen järjestäytyminen
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,90 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 974.384.311,79. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 20.3.2012. Vuosikertomus 2011, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com viikolla 7.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Vuoden 2011 loppua kohden maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisäsi joitakin riskejä Wärtsilän liiketoiminnoissa.

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen.

Maailmantalouden epävarma tilanne uhkaa edelleen merenkulun ja laivanrakennusmarkkinoiden näkymiä. Ylikapasiteetti luo painetta rahtimaksuihin, etenkin perinteisissä kauppalaivastosegmenteissä, kuten irtolasti- ja säiliöaluksissa. Ship Power -liiketoiminnan pääasiallinen riski liittyy edelleen telakoiden toimitusaikojen pitkittymiseen, mutta rahoitusmarkkinoiden vaikeudet ovat lisänneet riskiä peruutuksista.

Rahoitusmarkkinoiden lisääntyneet riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivastomarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2012 liikevaihtoon.

Wärtsilän vuosikertomus 2011 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT

Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2012, mutta makrotalouden ongelmista johtuen merkittävää kasvua ei ennakoida. Kasvavilla kehittyvillä
markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisää kysyntää etenkin
joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. OECD-maissa on rajoitetusti kysyntää, jota ohjaa pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien hiililaitosten sulkeminen.

Alustilausten näkymät vuodelle 2012 ovat varovaiset ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan suunnilleen samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin 2011. Tilausten jakauman odotetaan olevan vuoden 2011 jakauman kanssa samansuuntainen ja suosivan erikoistuneita alussegmenttejä. Ylikapasiteetista johtuen näkymät ovat synkät joidenkin alustyyppien, kuten irtolastialusten ja säiliöalusten osalta. Wärtsilä on vahva segmenteissä, joiden näkymät ovat positiiviset. LNG:n kuljetusalusten tilausten odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin viime vuonna, mutta verrattuna aikaisempien vuosien tasoon niiden odotetaan olevan vahvat. Offshore-segmentissä on edelleen hyviä mahdollisuuksia etenkin porausalusten ja kelluvien tuotantoalusten tilauksille.

Vuoden 2012 markkinanäkymissä ei ole merkittäviä muutoksia. Talouden yleinen epävarmuus jatkuu edelleen. Näkymät ovat edelleen parhaat BRIC-maissa, kun taas Euroopassa tilanne on edelleen heikoin. Lyhyellä aikavälillä aktiivisen laitekannan kehityksen odotetaan olevan maltillista ja alusten romuttaminen, käytöstä poistaminen, nopeuden vähentäminen ja matalampi käyttöaste todennäköisesti jatkuvat. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden odotetaan kehittyvän tasaisesti.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%. Näissä arvioissa on huomioitu mahdollinen Hamworthyn yritysosto ja sen vaikutus. Yritysoston odotetaan tulevan voimaan 31.1.2012.

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
1.1.2011 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
 Muutos IAS 32 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa - liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
 Uudistettu IAS 24 -standardi: Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

26.1.2012
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus