Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 25 huhtikuuta 2019 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2019

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus kehittyi hyvin

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2019. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2019/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2019

  • Tilauskertymä laski 6% 1.416 miljoonaan euroon (1.507)
  • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 15% 6.330 miljoonaan euroon (5.490)
  • Liikevaihto kasvoi 8% 1.151 miljoonaan euroon (1.066)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,23 (1,41)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 102 miljoonaan euroon (88), mikä vastaa 8,9% liikevaihdosta (8,3)
  • Tulos/osake oli vakaat 0,10 euroa (0,10)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 35 miljoonaan euroon (-42)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT
Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän tulevan 12 kuukauden aikajaksolla edellisvuoden vastaavaan jakson tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Wärtsilän laaja, useita segmenttejä palveleva tuotevalikoima rajoittaa merenkulkumarkkinoiden odotettua hitaamman toipumisen vaikutuksia ja vaikuttaa myönteisesti laite- ja huoltokysynnän näkymiin.
  • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Globaali siirtymä kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla lisäävät hajautetun ja joustavan energiantuotantokapasiteetin tarvetta, mutta geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät asiakkaiden investointihalukkuutta. Kasvumahdollisuudet tietyillä alueilla ja segmenteillä sekä tilauskannan suotuisa kehitys antavat huoltokysynnälle hyvät näkymät.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.287 miljoonaa euroa (2.951). Toimitusten odotetaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 alussa molempien liiketoiminta-alueiden huoltomyynnin ja merenkulun laitetoimitusten kasvun ansiosta. Huoltoon sisältyvä myynti jakautui aiempaa suotuisammin, mikä paransi kannattavuutta. Toimitusten jaksotuksesta ja tammikuussa ilmoitetusta sopeuttamisohjelmasta odotettavien säästöjen johdosta odotamme liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen painottuvan jatkossa vuoden lopulle.

Merenkulkumarkkinoiden elpyminen on hidasta. Siitä huolimatta Wärtsilä Marine -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi, pääosin johtuen kysynnän kasvusta kaasutankkerisegmentillä, missä saimme useita tilauksia kaasunkäsittelyjärjestelmistä ja niihin liittyvästä teknologiasta. Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta energiamarkkinoiden hitaampi aktiviteetti johti koko konsernin tilauskertymän laskuun. Geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät yhä energia-asiakkaidemme investointihalukkuutta. Lisäksi kehittyneiden maiden energiantuottajat päivittävät sijoitussuunnitelmiaan päästäkseen kunnianhimoisiin uusiutuvan energian käyttöasteen kasvutavoitteisiin. Vaikka tämä aiheuttaakin väliaikaisia viivästyksiä päätöksenteossa, Wärtsilä on hyvin asemoitunut hyötymään siirtymästä vähähiilisiin energianlähteisiin.

Uusi, kahden elinkaariliiketoiminnon ympärille rakentuva organisaatiomme astui voimaan vuoden alussa. Ilokseni olen huomannut, että uuden organisaation ensimmäiset hyödyt ovat alkaneet jo toteutua ja sisäinen yhteistyö elinkaaritarjooman kehittämiseksi ja toteuttamiseksi on tehostunut. Tämä vahvistaa entisestään vakaumustani siitä, että muutos lujittaa kumppanuuksiamme asiakkaidemme kanssa ja tukee Wärtsilän pitkän tähtäimen kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamista.”

AVAINLUVUT

MEUR 1-3/2019 Oikaistu
1-3/2018
Muutos Oikaistu
2018
         
Tilauskertymä 1 416 1 507 -6% 6 307
josta huoltotoiminnot 653 665 -2% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 330 5 490 15% 6 166
Liikevaihto 1 151 1 066 8% 5 174
josta huoltotoiminnot 573 535 7% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 1,23 1,41   1,22
Liiketulos1 91 85 8% 543
% liikevaihdosta 7,9 8,0   10,5
Vertailukelpoinen liiketulos 102 88 16% 577
% liikevaihdosta 8,9 8,3   11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 113 98 15% 621
% liikevaihdosta 9,8 9,2   12,0
Tulos ennen veroja 78 76 3% 502
Tulos/osake, EUR 0,10 0,10   0,65
Liiketoiminnan rahavirta 35 -42   470
Korolliset nettovelat kauden lopussa2 658 438   333
Bruttoinvestoinnit 23 37   306
Nettovelkaantumisaste 0,29 0,21   0,14
Omavaraisuusaste, % 39,6 42,9   44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 225 18 182 6% 19 294
 
 

1 Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 11 miljoonaa euroa (3) rakennejärjestelykuluja
2 Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu uuden organisaation rakenteen myötä ensimmäisestä neljänneksestä 2019 alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, ovat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot ovat oikaistu uuden raportointirakenteen mukaiseksi. Wärtsilä julkaisee myös segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden 2018 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmä on esitetty tunnuslukujen laskentakaavioissa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään torstaina 25.4.2019 klo 10.00 Wärtsilä Helsinki Campuksella osoitteessa Hiililaiturinkuja 2, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/3990234. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle. 

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja    
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com 

Osavuosikatsaus Q1 2019