Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 25 tammikuuta 2013 at 10.30 UTC+2

Tilinpäätöstiedote 2012

LIIKEVAIHTO KASVOI JÄLLEEN, KANNATTAVUUS TASAISTA

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 9% 1.357 milj. euroon (1.250)
- Liikevaihto kasvoi 24% 1.533 milj. euroon (1.238)
- Tilaus-laskutussuhde 0,89 (1,01)
- Liiketulos 186 milj. euroa, eli 12,2% liikevaihdosta (145 milj. euroa ja 11,7%)
- EBITA 196 milj. euroa, eli 12,8% liikevaihdosta (149 milj. euroa ja 12,1%)
- Tulos/osake 0,62 euroa (0,45)
- Liiketoiminnan rahavirta 187 milj. euroa (-71)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2012
- Tilauskertymä kasvoi 9% 4.940 milj. euroon (4.516)
- Liikevaihto kasvoi 12% 4.725 milj. euroon (4.209)
- Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,07)
- Liiketulos 515 milj. euroa, eli 10,9% liikevaihdosta (469 milj. euroa ja 11,1%)
- EBITA 550 milj. euroa, eli 11,6% liikevaihdosta (485 milj. euroa ja 11,5%)
- Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.492 milj. euroa (4.007)
- Tulos/osake 1,72 euroa (1,44)
- Liiketoiminnan rahavirta 153 milj. euroa (232)
- Osinkoehdotus 1,00 euroa/osake

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA
”Olen tyytyväinen tulokseemme vuonna 2012, jolloin maailmantalouden olosuhteet olivat vaikeat. Erittäin vahvan neljännen neljänneksen ansiosta Wärtsilän koko vuoden liikevaihto kasvoi 12% ja kannattavuus oli 10,9%. Tilauskertymä kasvoi 9% ja Ship Powerin tilaukset kehittyivät vahvasti erityisesti offshore-markkinoilla.

Vuonna 2012 teimme kaikkien aikojen suurimman yritysostomme, kun hankimme Hamworthy-yhtiön. Yritysosto tukee kasvustrategiaamme merenkulun kaasusovelluksissa sekä offshore- ja ympäristöratkaisujen markkinoilla. Kiinnostus merenkulun kaasusovelluksiin oli edelleen vahvaa, ja saamamme tilaukset kertovat johtavasta asemastamme monipolttoainemarkkinoilla.

Ympäristöratkaisujen osalta markkina-aktiviteetti lisääntyi jonkun verran. Meillä on hyvä asema kasvavilla offshore-markkinoilla ja etenkin Brasiliassa, mistä saimme useita tärkeitä tilauksia. Power Plants sai kaksi kaikkien aikojen suurinta tilausta, ja Wärtsilä on nyt vakavasti otettava haastaja yli 500 MW:n voimalaitoksissa. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että Services-liiketoiminnan liikevaihto palasi kasvuun ja että saimme tärkeitä pitkän aikavälin huoltosopimuksia vaikeissa markkinaolosuhteissa.

Vuotta 2013 katsottaessa taloustilanne on edelleen epävarma, mutta markkinanäkymämme ovat tasaiset. Vahvan tilauskantamme ansiosta uskomme liikevaihtomme kasvavan ensi vuonna jonkin verran ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

MARKKINANÄKYMÄT
Talouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta vaikuttavat edelleen voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta hieman paremmat kuin 2012. Laivatilausten näkymät ovat ylikapasiteetista johtuen edelleen haastavat joillekin alustyypeille, kuten irtolastialuksille. Tilausten jakauman odotetaan olevan samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Ympäristöratkaisut ja polttoainetehokkuutta korostava suunnittelu tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Näkymät Lähi-idän ja Aasian alueella ovat edelleen hieman positiivisemmat, kun taas Etelä-Euroopan tilanne on yleisen taloustilanteen vuoksi haastavampi. Näkymät voimalaitosten huoltomarkkinoilla ovat merenkulun huoltomarkkinoita paremmat laitekannan lisääntymisen vuoksi. Offshore-alalla näkymät ovat edelleen positiiviset, minkä johdosta merenkulun huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.049.791.970,15 euroa, josta tilikauden voitto on 252.563.755,88 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 12.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 19.3.2013. Vuosikertomus 2012, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi-FI/ viikolla 6.

JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2012. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012 on julkaistu ensimmäistä kertaa myös verkkopohjaisessa järjestelmässä osoitteessa www.wartsilareports.com/fi. Jatkossa viimeisimmät taloudelliset raportit löytyvät aina kyseisestä järjestelmästä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 25. tammikuuta 2013 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=564454&s=1&k=F8B497DF6C93F4AA6F8C841FCBD564AB .

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/88667448. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com