Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 24 lokakuuta 2013 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q3 2013

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS KEHITTYIVÄT HYVIN HAASTAVASSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/q3/etusivu/ ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä laski 14% 1.097 milj. euroon (1.275)
- Liikevaihto kasvoi 11% 1.209 milj. euroon (1.087)
- Tilaus-laskutussuhde 0,91 (1,17)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 138 milj. euroa, eli 11,4% liikevaihdosta (113 milj. euroa ja 10,4%)
- EBITA 146 milj. euroa, eli 12,1% liikevaihdosta (122 milj. euroa ja 11,2%)
- Tulos/osake 0,48 euroa (0,38)
- Liiketoiminnan rahavirta 139 milj. euroa (121)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2013
- Tilauskertymä laski 2% 3.520 milj. euroon (3.583)
- Liikevaihto kasvoi 2% 3.243 milj. euroon (3.191)
- Tilaus-laskutussuhde 1,09 (1,12)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 319 milj. euroa, eli 9,8% liikevaihdosta (328 milj. euroa ja 10,3%)
- EBITA 343 milj. euroa, eli 10,6% liikevaihdosta (354 milj. euroa ja 11,1%)
- Tulos/osake 1,24 euroa (1,09)
- Liiketoiminnan rahavirta 261 milj. euroa (-34)
- Tilauskanta laski 3% ja oli kauden lopussa 4.568 milj. euroa (4.724)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
”Wärtsilän toiminta kehittyi odotustemme mukaisesti kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 11% 1.209 milj. euroon ja kannattavuus oli 11,4%. Liikevaihdon kehityksen paremman näkyvyyden johdosta tarkennamme kasvutavoitteemme 0-5%:iin. Arviomme noin 11%:n kannattavuudesta pysyy ennallaan.

Maailmantalouden epävarmuus ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät voimalaitosasiakkaiden päätöksentekoa, mikä on vaikuttanut kokonaistilauskertymän kehitykseen. Merenkulun markkinoilla aktiviteetti on hyvällä tasolla kaikilla pääasiallisilla alussegmenteillä. Polttoainetehokkuuden painottuminen ja kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat tukevat investointeja kauppalaivasegmentillä ja offshore-markkinat ovat yhä aktiivisia. Services-liiketoiminnan liikevaihto kehittyi tasaisesti, mikä kuvastaa huoltomarkkinoiden yleistä vakautta. Wärtsilä solmi useita pitkäaikaisia huoltosopimuksia neljänneksen aikana ja näemme lisää mahdollisuuksia tällä alalla."

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 TARKENTUNEET
Wärtsilä tarkentaa vuoden 2013 liikevaihtoennustettaan. Nykyisen tilauskannan perusteella liikevaihdon odotetaan kasvavan 0-5% vuonna 2013. Aiemmin Wärtsilä arvioi liikevaihdon kasvavan 0-10%. Wärtsilä pitää aiemman ennusteensa, jonka mukaan kannattavuus (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) on noin 11%.

MARKKINANÄKYMÄT
Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta vaikuttavat edelleen voimantuotannon markkinoihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon heikomman maailmanlaajuisen tilauskehityksen perusteella maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan heikkenevän vuonna 2013. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat parantuneet. Tuotetankkereiden, isojen konttialusten ja kaasualusten vilkkaan tilaustoiminnan odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Lisäksi offshore-segmentin odotetaan pysyvän aktiivisena, vaikka tilausten jakauma todennäköisesti muuttuu ja keskittyy liikkuviin porausyksiköihin ja kelluviin tuotanto- ja varastointialuksiin. Nykyiset päästömääräykset ja keskittyminen polttoainetehokkuuteen luovat kiinnostavia mahdollisuuksia kaasulla kulkeville aluksille ja ympäristöratkaisuille. Rahoituksen saatavuus on todennäköisesti edelleen haastavaa, mutta toimialalla on nähtävissä joitakin helpottumisen merkkejä. Kaikki merkittävät alussegmentit ovat aktiivisia ja tilausten jakauman odotetaan kokonaisuudessaan olevan tasapainoisempi kuin vuonna 2012.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä positiiviset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla, ja mahdollisuuksia on nähtävissä pitkäaikaisissa huoltosopimuksissa. Kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. lokakuuta 2013 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=696187&s=1&k=12F00E6214B945BF9BFD86B0D5DF79B3.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/79611431. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com