Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 24 huhtikuuta 2014 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q1 2014 (pdf)

SHIP POWER- JA SERVICES-LIIKETOIMINTOJEN HYVÄ KEHITYS KOMPENSOI VOIMALAITOSMARKKINOIDEN HAASTEITA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2014 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2014/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2014

- Tilauskertymä laski 16% 1.142 milj. euroon (1.352)
- Liikevaihto kasvoi 15% 1.012 milj. euroon (882)
- Tilaus-laskutussuhde 1,13 (1,53)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 90 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (70 milj. euroa ja 8,0%)
- Tulos/osake 0,31 euroa (0,37)
- Liiketoiminnan rahavirta 111 milj. euroa (84)
- Tilauskanta laski 10% ja oli kauden lopussa 4.505 milj. euroa (4.998)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
”Odotustemme mukaisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kehittyi hyvin ja kannattavuus oli 8,9%. Myös liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti. Voimalaitosmarkkinat ovat yhä haastavat; maailmantalouden epävarmuus ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät edelleen asiakkaiden päätöksentekoa. Merenkulkumarkkinoiden aktiviteetti oli puolestaan hyvällä tasolla ja Ship Power -liiketoiminta kehittyi myönteisesti, mikä kompensoi osittain voimantuotantomarkkinoiden haasteita. Wärtsilä sai useita offshore-tukialustilauksia, ja kauppalaivasegmentissä monipolttoaineratkaisujen ja kaasunkäsittelyjärjestelmien tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana. Huoltokysyntä oli tasaista Wärtsilän molemmilla loppumarkkinoilla.

Markkinatilanteen jatkuessa epävakaana keskitymme edelleen toimintamme tehostamiseen ja kilpailuasemamme parantamiseen. Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ne tukevat tehokkuuden parantamista. Näiden toimenpiteiden, nykyisen tilauskannan ja tasaisen huoltomarkkinan ansiosta näkymämme vuodelle 2014 säilyvät muuttumattomina.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena peräkkäisenä vuotena. Vaikka asiakkaat lykkäävät edelleen sijoituspäätöksiään, maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan hieman vuodelle 2014 ennustetun BKT-kasvun johdosta. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan. Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä, mikä hyödyttää kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan investointeja. Lisäksi porausalusten tilauskanta vahvistaa tukialusten tilausaktiviteettia ja tuotantoyksiköiden kysyntä jatkuu. Polttoainetehokkuuden ja sääntelyympäristön merkitys on selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa. Rahoituksen saatavuus on helpottunut, vaihtoehtoja on useampia ja ehdot ovat paremmat. Tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan linjassa vuoden 2013 kanssa huomioiden kuitenkin vallitseva ylikapasiteetti ja markkinoiden rajoitettu kyky ottaa vastaan uutta tonnistoa. Offshore-markkinoiden ennakoidaan olevan tasaiset ja merenkulun markkinoiden pysyvän hyvällä tasolla. Perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetissa voidaan nähdä pientä laskua. Kaasualusmarkkinoiden odotetaan pysyvän terveellä tasolla ja nestekaasun kuljetusaluksissa ennakoidaan erityisen hyvää kysyntää.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. huhtikuuta 2014 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=777667&s=1&k=1476255F094B6B5D65EB297FD8D333AA.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/23538436. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com