Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 23 huhtikuuta 2015 at 08.30 UTC+2

SERVICES- JA POWER PLANTS -LIIKETOIMINTOJEN TILAUSAKTIVITEETTI TASAPAINOTTAA HEIKENTYNEITÄ MERENKULUN MARKKINOITA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2015 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Osavuosikatsaus Q1 2015). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2015/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2015

- Tilauskertymä kasvoi 15% 1.285 milj. euroon (1.115)
- Liikevaihto laski 1% 988 milj. euroon (997)
- Tilaus-laskutussuhde 1,30 (1,12)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 100 milj. euroa, eli 10,1% liikevaihdosta (98 milj. euroa ja 9,8%)
- Tulos/osake 0,43 euroa (0,31)
- Liiketoiminnan rahavirta 37 milj. euroa (111)
- Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.931 milj. euroa (4.384)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

”Merenkulun markkinakehitys oli odotetusti hidasta vuoden 2015 alussa. Offshore-asiakkaiden asenne on odottavainen matalan öljyn hinnan vuoksi ja alustilaukset ovat olleet vaisulla tasolla. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminta sai aiempaa vähemmän tilauksia. Power Plants -liiketoiminnassa markkinatunnelma piristyy. Talouskasvu kehittyvillä markkinoilla ja sähkönkulutuksen kasvu Yhdysvalloissa vauhditti voimalaitosinvestointeja. Lisäksi tarjousaktiviteettimme osoittaa, että asiakkaiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla.

Services-liiketoiminnan kehittyminen oli selkeästi ensimmäisen neljänneksen kohokohta. Viime vuoden lopussa kohentunut huoltoaktiviteetti jatkui myös ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vahvisti sekä tilauskertymää että liikevaihtoa. Services-liikevaihdon 11%:n kasvu kompensoi Ship Power - ja Power Plants -liiketoimintojen alhaisempia toimitusmääriä. Tästä johtuen Wärtsilän kokonaisliikevaihto ylsi edellisvuoden vastaavan jakson tasolle ja kannattavuus parantui hieman saavuttaen 10,1%. Pysymme sitoutuneina vuoden 2015 ohjeistukseen ja näemme edelleen mahdollisuuksia liikevaihdon kasvulle ja parantuneelle kannattavuudelle markkinoiden vallitsevista epävarmuuksista huolimatta.”

AVAINLUVUT

 

MEUR

1-3/2015

1-3/2014

Muutos

2014

Tilauskertymä

1 285

1 115

15%

5 084

Tilauskanta kauden lopussa

4 931

4 384

12%

4 530

Liikevaihto

988

997

-1%

4 779

Liiketulos (EBIT)1

100

98

2%

569

% liikevaihdosta

10,1

9,8

 

11,9

Tulos ennen veroja

82

89

 

494

Tulos/osake, euroa

0,43

0,31

 

1,76

Liiketoiminnan rahavirta

37

111

 

452

Korolliset nettovelat kauden lopussa

251

390

 

94

Bruttoinvestoinnit

18

19

 

94

Nettovelkaantumisaste

0,14

0,22

 

0,05

1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi 47 milj. euroa kertaluonteisia eriä vuonna 2014, josta 6 milj. euroa kirjattiin ensimmäisen neljänneksen aikana.

MARKKINANÄKYMÄT

Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tästä huolimatta kiinnostus joustavalle kaasuun perustuvalle voimantuotannolle jatkuu. Uusiutuvien voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa monessa maassa. Tämä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Markkinoilla on kuitenkin nähtävissä patoutunutta kysyntää asiakkaiden odottaessa uuden sähkömarkkinasääntelyn voimaantuloa. Lisäksi siirtyminen CO2-neutraaliin sähköntuotantoon ja siitä johtuva vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen suosii joustavaa ja tehokasta voimantuotantoa. Kehittyvillä markkinoilla BKT-kasvu tukee edelleen voimantuotantokapasiteetin investointeja.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla jatkuvat varovaisina offshore- ja kuivalastisegmenttien heikompien markkinaolosuhteiden vuoksi. Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat kuitenkin rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Öljyn hintojen lasku luo mahdollisuuksia öljytankkeri- ja konttialusmarkkinoilla, sillä pienentyneiden polttoainekustannusten odotetaan vaikuttavan myönteisesti laivanomistajien käyttökustannuksiin. Kaasualusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla vaikka aktiviteetin odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta. Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden uudet tulokkaat, aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on nähtävissä valituilla alueilla. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Näkymät offshore-alalla ovat varovaiset öljyn hinnan laskun vuoksi. Viime vuosien kasvu offshorelaitekannassa tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 23. huhtikuuta 2015 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=979349&s=1&k=3CF4BE09F0CDFF5C1F14B8693BDE3594.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/20405211 . Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén  
Talous- ja rahoitusjohtaja       
Atte Palomäki 
Viestintäjohtaja 

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17. 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com