Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 23 huhtikuuta 2010 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q1 2010

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA

- Liikevaihto laski 26% 922 milj. euroon (1.241)
- Liiketulos (EBIT ennen kertaluonteisia eriä) 94 milj. euroa, 10,2% liikevaihdosta (130 milj. euroa, 10,5% liikevaihdosta). Rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät 44 milj. euroa
- Vahva liiketoiminnan rahavirta 181 milj. euroa (23)
- Tulos/osake ennen kertaluonteisia eriä 0,68 euroa (0,89)
- Tilauskertymä laski 8% 881 milj. euroon (958) 

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
“Toimintaympäristömme jatkuu haastavana. Näemme asteittaisen elpymisen merkkejä maailmantaloudessa ja uskomme, että kysynnän alin taso on saavutettu. Merenkulun markkinat ovat kuitenkin yhä epävakaat ja elpymisen ajoitus sekä sen voimakkuus ovat epävarmoja. Power Plants - ja Services-markkinoiden jatkaessa hyvällä tasolla ja aloitettuamme rakennejärjestelyt tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi muuttuvilla merenkulun markkinoilla, vuoden 2010 näkymämme säilyvät ennallaan.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 ENNALLAAN
Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 23. huhtikuuta 2010 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://194.79.19.108/webcasts/wartsila/

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)207 1620 177, ja näppäilkää konferenssin koodi 863163. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Results Q1. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=201392

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                                 Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja                   Viestintäjohtaja

    

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Markkinoilla nähtävissä pieniä elpymisen merkkejä
Vuoden 2010 ensimmäisen kahden kuukauden tilausmäärät vastasivat vuoden 2009 lopun tasoa. Maaliskuussa oli nähtävissä myönteistä kehitystä, kun uusia laivoja tilattiin 95. Tämä on suurin tilausmäärä vuoden 2008 lopun jälkeen. Nykyisessä markkinatilanteessa on tyypillistä, että suhteellisen pienet varustamot tilaavat vain muutamia aluksia kerrallaan. Uudisrakentamisen hinnat ovat vuoden 2004 tasolla, mikä on herättänyt eräiden hyvin menestyvien varustamojen kiinnostuksen alusten tilaamiseen. Wärtsilän kannalta kiinnostavinta on erikoistuneemman tonniston kohdalla tapahtunut kehitys. Elpyminen on alkanut matkustajalaivasegmentillä sekä kalastus-, pelastus- ja erilaisten rakennusalusten segmenteillä. Offshore-markkinat ovat myös aktiivisia ja tilauksia odotetaan toteutuvan myöhemmin tänä vuonna.

Katsauskaudella Korea oli suurin laivanrakennusmaa, ja se sai noin puolet tilauksista laivojen kappalemäärällä mitattuna. Kiina oli toiseksi suurin, Japani ja Eurooppa jäivät kauas niiden taakse. Tonneissa mitattuna Korean johtoasema oli vieläkin selvempi.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 35% (36% edellisen vuosineljänneksen lopussa) ja markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa oli 11% (12). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 1% (2). Alhaisten tilausmäärien vuoksi yksittäiset tilaukset vaikuttavat edelleen erittäin herkästi markkinaosuuksiin.

POWER PLANTS
Markkinatilanne Power Plants -liiketoiminnassa pysyi vakaana ja markkina-aktiviteetti säilyi hyvällä tasolla. Suurien sopimuksien loppuunsaattaminen on yhä aikaa vievää.

SERVICES
Katsauskauden aikana meriteollisuuden asiakkaamme kärsivät edelleen maailmanlaajuisesta taantumasta.
Keskittyminen korjauksiin jatkui ylläpidon sijasta. Investointeja keskitettiin modernisointeihin ja jälkiasennuksiin, joiden tavoitteena on toiminnan kustannusten vähentäminen. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan. Katsauskauden loppuun mennessä liikenteestä poistettujen alusten määrä väheni hieman ensimmäistä kertaa talouskriisin alkamisen jälkeen. Alusten romutustasot pysyivät vakaina edelliseen neljännekseen verrattuna. Power Plants -asiakkaiden voimaloiden käyttöasteet ovat edelleen korkealla ja voimalahuollon kysyntä pysyy vakaana.

TILAUSKERTYMÄ
Katsauskauden tilauskertymä oli 881 milj. euroa (958), laskua oli 8%. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 7% (823 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2009).

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta oli 90 milj. euroa (127), laskua oli 29%. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä nousi 66%. Tilauksia saatiin lähinnä Matkustajalaivasegmentiltä, jonka osuus tilauksista oli 46%. Erikoisalussegmentin tilausten osuus oli 19%, Kauppalaivasegmentin osuus 15% ja Offshore-segmentin osuus 12%.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 267 milj. euroa (321), laskua oli 17% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen aikana suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Afrikasta. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Afrikasta, Turkista ja Intiasta. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -tilauskertymä laski 11% (300 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2009).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 522 (507) milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kasvua oli 3% vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna. Verrattuna neljänteen neljännekseen 2009 tilauskertymä kasvoi 11% (470 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2009). Useita huolto- ja hallinnointisopimuksia solmittiin tai uusittiin sekä Power Plants - että Ship Power -liiketoiminnoissa. Wärtsilä allekirjoitti Neste Oilin kanssa viiden vuoden huoltosopimuksen, joka koskee kahdeksaa alusta.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.330 milj. euroa (6.477). Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 2.242 milj. euroa (4.127). Katsauskauden aikana toteutuneet peruutukset 82 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Toteutuneita peruutuksia oli lähinnä Kauppalaiva- ja Offshore-segmenteillä. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 400 milj. euroa (500 milj. euroa edellisen neljänneksen lopussa).
Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.392 milj. euroa (1.829). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 696 milj. euroa (521).

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto tammi-maaliskuulta 2010 oli 922 milj. euroa (1.241). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 26% 278 milj. euroon (373), Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 237 milj. euroa (431), laskua oli 45%. Toimitusten ajoitus sekä maaliskuun ahtaajalakko Suomen satamissa vaikuttivat Power Plants -liiketoiminnan liikevaihtoon negatiivisesti. Power Plants -liiketoimintaan vaikuttavat suuret yksittäiset tilaukset, ja toimitusten ajoitus johtaa vaihteluihin neljänneksien välillä. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 409 milj. euroa (434), laskua oli 6%. Lasku johtui pääasiallisesti meriteollisuuden asiakkaiden investointien lykkäyksestä ja kustannusten hallinnasta. Huollon siirtäminen, laivojen ajonopeuden hidastaminen, romutukset ja kausiluonteiset vaihtelut vaikuttivat Services-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon.

Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 30%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 26% ja Services -liiketoiminnan osuus 44%.

TULOS
Tammi-maaliskuun 2010 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 94 milj. euroa (130), joka on 10,2% liikevaihdosta (10,5). Mukaan lukien kertaluonteiset erät, jotka liittyvät aiemmin julkaistuihin rakennejärjestelyihin, liiketulos oli 49 milj. euroa eli 5,3% liikevaihdosta.
Rahoituserät olivat 0 milj. euroa (-7). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-6). Katsauskauden rahoituserät sisältävät tuottoja suljetuista suojauksista. Tulos ennen veroja oli 49 milj. euroa (123). Katsauskauden verot olivat -14 milj. euroa (-34). Tulos/osake oli 0,33 euroa (0,89).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta 2010 oli 181 milj. euroa (23). Katsauskauden lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 835 milj. euroa (879 milj. euroa edellisen kauden lopussa). Likvidit varat kauden lopussa olivat 252 milj. euroa (149). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 410 milj. euroa (613). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettiin osinkoja 173 milj. euroa.

Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 682 milj. euroa (774) maaliskuun 2010 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 611 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottosopimusohjelmia yhteensä 570 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 71 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 36,4% (32,1) ja nettovelkaantumisaste 0,31 (0,55).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 106 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 15 milj. euroa (24), jotka koostuivat 1 milj. euron (2) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 14 milj. euron (22) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 30 milj. euroa (30).

Vuoden 2010 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai niiden alapuolella. Wärtsilä jatkaa strategiansa toteuttamista laajentamalla Services-liiketoiminnan tarjontaa ja verkostoa. Yritysostomahdollisuudet tällä markkinalla voivat vaikuttaa vuoden investointeihin.

RAKENNEJÄRJESTELYOHJELMAT
Tammikuussa Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin. Suunnitelmaan kuuluu myös siirtää pääosin potkuri- ja W20-generaattoriaggregaattituotanto Kiinaan lähelle meriteollisuuden päämarkkinoita. Alankomaiden Drunenin potkurituotanto ja Zwollen DTS-yhtiön komponenttituotanto on suunniteltu lopetettavaksi. Vaasan tehtaan Wärtsilä 20 -generaattoriaggregaattien tuotanto on suunniteltu suljettavaksi ja siirrettäväksi Kiinaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi tällä markkinalla. Tämän ohjelman myötä Wärtsilä suunnittelee noin 1.400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti vuoden 2010 aikana.

Wärtsilä arvioi vuosisäästöiksi noin 80-90 milj. euroa, joiden vaikutus alkaa asteittain vuoden 2010 aikana. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 140 milj. euroa, josta 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009 ja 100 milj. euroa kirjataan vuodelle 2010. Katsauskauden aikana kirjattiin 44 milj. euroa.

Neuvotteluja rakennejärjestelyjen toteuttamiseksi on aloitettu useilla paikkakunnilla ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisten neuvottelujen odotetaan päättyvän vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana, jonka jälkeen toteutusvaihe alkaa.

Kaikki yhtiön globaalit toiminnot analysoidaan vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen Wärtsilän toiminnassa.

Toukokuussa 2009 julkaistu sopeutusohjelma 400-450 työpaikan vähentämiseksi Ship Power -liiketoiminnassa etenee suunnitelmien mukaisesti, ja pääosa säästöistä on toteutunut. 30 milj. euron vuosisäästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä maaliskuun 2010 lopussa oli 18.410 (18.844). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-maaliskuussa 2010 oli 18.481 (18.821). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 1.048 (1.283) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärä on laskenut toukokuussa 2009 alkaneen uudelleenjärjestelyohjelman myötä. Power Plants -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 853 (817), Services 11.357 (11.172) ja Wärtsilä Industrial Operations 4.697 (5.133). Uudet huolto- ja hallinnointisopimukset ovat vaatineet uusia rekrytointeja.

Wärtsilän henkilöstöstä 18% (19) on Suomessa, 8% (9) Alankomaissa ja 31% (30) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 30% (30), josta 7% (7) Kiinassa, 6% (6) Intiassa, 5% (6)  Singaporessa ja muualla Aasiassa 13% (12).

Tammikuussa 2010 julkaistun suunnitelman myötä Wärtsilä suunnittelee noin 1.400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti. Näistä vähennyksistä 570 on suunniteltu tapahtuvan Alankomaissa. Loppuosa vähennyksistä kohdistuu eri liike- ja tukitoimintoihin eri maissa. Vähennysten yksityiskohdat tarkentuvat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

TUOTANTO
Katsauskaudella Wärtsilä sai ensimmäisen uuden Wärtsilä RT-flex35 2-tahtisen moottorin tilauksen. Wärtsilän lisenssivalmistaja, Yichang Marine Diesel Engine Co., allekirjoitti sopimuksen Ningbo Donghai Shipping Co. Ltd:n kanssa viiden Wärtsilä RT-flex35 moottorin toimittamisesta viiteen kemikaalitankkeriin. Wärtsilä RT-flex35 on suunniteltu tuottamaan optimaalisen tehon ja nopeuden yhdistelmän useiden laivatyyppien tarpeisiin, mukaan lukien pienet irtolastialukset, tuotetankkerit, rahtialukset, jäähdytysalukset, syöttökonttialukset ja pienet LPG-alukset.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä ja Hitachi Zosen allekirjoittivat sopimukset polttokennopohjaisten voimaratkaisujen kehittämisestä ja markkinoimisesta hajautetun energiantuotannon markkinoille Japanissa.

Wärtsilä ja Samsung Heavy Industries (SHI) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kaasukäyttöisten kauppalaivojen kehittämisestä. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää uuden sukupolven aluksia, jotka varustetaan tehokkailla ja kilpailukykyisillä voimansiirtojärjestelmillä ja jotka täyttävät tai ylittävät tulevien ympäristömääräysten vaatimukset.

Katsauskauden aikana Wärtsilä julkisti uuden tuotteen, jonka nimi on Wärtsilä NOR. Wärtsilä NOR vähentää typpioksidipäästöjä (NOx), ja se perustuu Selective Catalytic Reduction -katalysaattoriteknologiaan, jonka on todettu vähentävän NOx-päästöjä.

Maaliskuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen Raytheon Groupin kanssa Wärtsilän integroitujen järjestelmäratkaisujen tarjonnan laajentamisesta navigaatiojärjestelmiin. Yhteistyösopimus antaa Wärtsilälle mahdollisuuden yhdistää moottorit ja propulsiohallinnan, hälytys- ja valvontajärjestelmät sekä navigaatiojärjestelmät saumattomasti integroiduiksi järjestelmiksi.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kansainvälinen pyrkimys kestävään ja ympäristömyötäiseen kehitykseen on tärkeä kysyntätekijä Wärtsilän kannalta. Lisääntynyt huoli ympäristöstä sekä globaalisti ja paikallisesti kiristyvät säännökset lisäävät meriteollisuuden paineita tutkia jatkuvasti uusia tapoja vähentää laivojen ympäristövaikutuksia. Kasvihuonekaasujen vähentäminen on muutoksen ajuri myös energiasektorilla. Wärtsilällä on hyvä asema merenkulun ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä yhtiön erilaisten teknologioiden ja erikoispalvelujen ansiosta.

Katsauskauden aikana Wärtsilän osake sisällytettiin kahteen kestävän kehityksen indeksiin: ECPI Global Carbon Equity Index ja OMX GES Sustainability Nordic Index. Lisäksi Oekom Research luokitteli Wärtsilän PRIME-yhtiöksi.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.3.2010, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos johtuu osakeyhtiölain muutoksesta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. pykälää niin, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää korotetaan siten, että hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, konsernijohtaja Ole Johansson, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana on Aalto-yliopisto.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Alexander Ehrnrooth
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh
Paul Ehrnrooth
Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Bertel Langenskiöld
Mikael Lilius
Matti Vuoria

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen. Näyttää todennäköiseltä, että joidenkin tilausten aikatauluja muutetaan tai tilauksia peruutetaan. Tämän kehityksen myötä Wärtsilä arvioi tilausten peruutusriskiksi noin 400 milj. euroa (500 milj. euroa edellisen neljänneksen lopussa). 

Power Plants -liiketoiminnassa talouskriisin vaikutus näkyy pääasiassa suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurimmat riskit liittyvät edelleen merenkulkumarkkinoiden epävarmuuteen sekä merikuljetusten mahdolliseen vähenemiseen, mikä voisi johtaa laajempaan laivojen liikenteestä poistamiseen. 

Markkinatilanne on vaikuttanut koko toimitusketjuun, ja Wärtsilä seuraa jatkuvasti alihankkijoidensa toiminnan vakautta. Riskitaso ei ole merkittävästi muuttunut vuoden aikana.

Wärtsilän vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Laivarakennusalan markkina-aktiviteetti vahvistui vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka tämä ei vielä ilmene tilausaktiviteetissa. Aktiviteettitaso kasvoi etenkin erikoistuneessa tonnistossa ja offshore- segmentillä, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuoden aikana. Useiden irtolastialusten ja muutamien tankkerien tilauksista huolimatta kauppalaivamarkkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina vuoden 2011 loppuun asti. Viimeaikaiset uudet tilaukset ovat lähinnä yksittäisiä tilauksia, joita on tehty myönteisen hintakehityksen vuoksi eikä niinkään yleisen markkinakysynnän perusteella.

Vaikka markkinat ovat saavuttaneet pohjan, ylikapasiteetti ja vallitsevat olosuhteet pitävät tilausvolyymit matalalla tasolla, mikä johtaa entistä kovempaan kilpailuun ja hinnoittelupaineisiin, jotka kohdistuvat laivanrakennusalan toimittajiin. Wärtsilä arvioi tilauskertymän parantuvan hieman vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna.

Vuonna 2010 voimantuotannon markkinoiden odotetaan elpyvän asteittain rahoitusalan tilanteen parantumisen myötä. Eri alueilla ja eri maissa elpymisen odotetaan tapahtuvan vaihtelevassa tahdissa. Kehittyvät markkinat ovat todennäköisesti tämän elpymisen edelläkävijöitä. Joustavan perusvoiman sekä sähköverkon vakaan toiminnan ja kuormitushuippujen tasaamisen asiakassegmenttien odotetaan elpyvän ensimmäisinä. Power Plants -liiketoiminta arvioi tilauskertymän paranevan vuonna 2010.

Suurehkojen huoltoprojektien osalta epävarmuus jatkuu vuonna 2010, koska useat asiakkaat sopeutuvat vielä rahoituskriisin vaikutuksiin. Services-liiketoiminnan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Vaikka aktiivisen aluskannan koko pysyy vakaana, vanhemman tonniston romuttaminen ja sen korvaaminen uudella, takuuajalla toimivalla tonnistolla, joka vaati vähemmän huoltoa, saattaa vaikuttaa Services-liiketoimintaan. Voimaloiden käyttöasteet ovat edelleen korkealla. Ympäristömyötäisyys ja taloudelliset näkökohdat ovat olleet tämän liiketoiminnan tärkeimpiä kysyntätekijöitä ja näin tulee jatkossakin olemaan. Wärtsilä laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa tämän mukaisesti. Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita laivakoneistojensa ja voimalaitostensa etähallinnasta ja optimoinnista, minkä ansiosta he voivat vähentää samanaikaisesti sekä kustannuksia että ympäristöjalanjälkeä. Nähtävissä on myös kasvavaa kiinnostusta hallinnointikumppanuuksia kohtaan, mikä vähentää merenkulun, offshore- ja voimala-asiakkaittemme kiinteitä kustannuksia.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 ENNALLAAN
Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – MAALISKUU 2010
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

1.1.2010 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavilla on vaikutusta konserniraportointiin:
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.