Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 22 heinäkuuta 2009 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q2 2009 PDF, 840Kb »

VAHVA TOINEN VUOSINELJÄNNES - MARKKINAHAASTEET JATKUVAT

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ HUHTI-KESÄKUU 2009
- Liikevaihto kasvoi 22% 1.333 milj. euroon (1.092)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia kasvoi 155 milj. euroon (124), eli 11,7% liikevaihdosta (11,4). Liiketulos kyseisten kustannusten jälkeen oli 149 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta.
- Tulos/osake 1,01 (0,96)
- Tilauskertymä laski 45% 785 milj. euroon (1.432)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2009
- Liikevaihto 2.574 milj. euroa (1.942), kasvua 33%
- Liiketulos ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia kasvoi 286 milj. euroon (206), eli 11,1% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos kyseisten kustannusten jälkeen oli 280 milj. euroa, eli 10,9% liikevaihdosta.
- Tulos/osake 1,90 (1,45)
- Liiketoiminnan rahavirta -72 milj. euroa (207)
- Tilauskertymä laski 48% 1.743 milj. euroon (3.368)
- Tilauskanta laski 22% 5.829 milj. euroa (7.479)
- Toteutuneet tilausten peruutukset 154 milj. euroa

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Vuoden 2009 ensimmäinen puolisko oli vahva Wärtsilälle. Liikevaihto kasvoi 33% 2.574 miljoonaan euroon ja liiketulos 39% 286 miljoonaan euroon kannattavuuden (EBIT) ollessa 11,1%. Samaan aikaan globaali laskusuhdanne vaikutti tilauskertymään, joka laski 48%. Ship Power -markkinat jatkuivat odotetusti haasteellisina ja markkinoilla tilauksia peruutettiin ja lykättiin edelleen. Katsauskauden aikana Wärtsilän saamia tilauksia peruutettiin 154 milj. euron arvosta, ja Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 800 milj. euroa. Wärtsilä Ship Power on ryhtynyt toimenpiteisiin laskusuhdanteen vaikutusten minimoimiseksi sopeuttamalla toimintaa tämänhetkistä kysyntää vastaavaksi. Aktiviteetti Power Plants -markkinoilla pysyi hyvänä kaikilla alueilla ja Services jatkoi tasaista kehitystään. Peruutusriskeistä ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Wärtsilän näkymät vuodelle 2009 säilyvät muuttumattomina.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään, keskiviikkona 22. heinäkuuta 2009 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://wip.goodmood.tv:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2917866.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)207 1620 177, ja näppäilkää konferenssin koodi 838853. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Results Q2 2009. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröityisitte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=783899&Conf=199233.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2009

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER
Uusien laivojen tilausaktiviteetti jatkui erittäin alhaisena ja vuoden toisella neljänneksellä tehtiin vain muutama tilaus. Laivanrakentamisen hintojen aleneminen ei houkutellut varustamoja tekemään uusia tilauksia taloustilanteen ja suurten alusten ylitarjonnan jatkuessa ennallaan. Vuoden toisella neljänneksellä tilattiin pääosin erikoisaluksia niiden valmistamiseen erikoistuneilta telakoilta.

Öljyn hinnan nousua lukuun ottamatta liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut muutoksia toisen neljänneksen aikana. Öljyn hinnan nousulla odotetaan olevan myönteinen vaikutus offshore-investointeihin heti, kun rahoitusmarkkinoihin kohdistuva paine helpottuu.

Katsauskauden aikana laivatilauksia peruttiin edelleen ja toimitusaikataulujen siirtyminen jatkui. On odotettavissa, että tasapainon hakeminen markkinoilla jatkuu peruutusten ja tilausten uudelleenjärjestelyn kautta. Olemassa olevan laivakapasiteetin vähentäminen jatkuu ottamalla aluksia väliaikaisesti pois liikenteestä, hidastamalla laivojen ajonopeutta ja romuttamalla.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 35%:sta (edellisen neljänneksen lopussa) 40%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 11%:iin (13). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus pysyi 6%:ssa (6). Tilausmäärien laskiessa markkinaosuudet ovat herkempiä yksittäisille suurille tilauksille ja voivat näin ollen vaihdella huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen.

POWER PLANTS
Power Plants -liiketoiminnan markkinaympäristö säilyi muuttumattomana edelliseen neljännekseen verrattuna. Uusien voimaloiden tarjouspyynnöt säilyivät korkealla tasolla, markkina-aktiviteetti oli hyvä ja asiakkaat olivat edelleen kiinnostuneita uudesta joustavasta voimalakapasiteetista. Talouskriisin vaikutuksesta sopimuksien solmiminen oli hitaampaa, mikä johtuu pääosin rahoituksen varmistamisen vaikeudesta. Pohjois-Amerikassa kyselyjen määrä lisääntyi. Taloustilanne on toistaiseksi vaikuttanut kielteisimmin teollisuuden voimantuotannon asiakkaiden projekteihin, joita on siirretty markkinoiden epävakauden tai esimerkiksi mineraalien alhaisen kysynnän vuoksi.

SERVICES
Merenkulun markkinoilla laivakapasiteetin ja laivojen kysynnän välinen epätasapaino johtaa edelleen kapasiteetin sopeuttamiseen. Tämä tapahtuu hidastamalla laivojen ajonopeutta ja ottamalla laivoja pois käytöstä. Katsauskauden aikana Wärtsilä lanseerasi uusia huoltoratkaisuja laivoille liikenteestä pois ottamisen eri vaiheisiin. Voimalamarkkinoilla liiketoiminta jatkui aktiivisena ja Wärtsilä solmi useita voimalaitoshuoltosopimuksia katsauskauden aikana.

Wärtsilän toimittama moottorikanta Ship Power - ja Power Plants -markkinoille on yhteensä yli 160.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Tästä syystä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihtelulla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

TILAUSKERTYMÄ
Wärtsilän tilauskertymä toisella neljänneksellä oli 785 milj. euroa (1.432), laskua oli 45%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 67 milj. euroa (467), 86% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Toisen neljänneksen aikana Ship Powerin tilauksista 31% tuli Kauppalaivasegmentiltä ja 24% Offshore-segmentiltä. Merivoimien segmentin tilausten osuus oli 19% ja Matkustajalaivasegmentin 12%. Sekä Erikoisalussegmentin että Laivasuunnittelun osuudet olivat 7% Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä. Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 47% (127 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä). Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2009 Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 194 milj. euroa (1.224), 84% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 257 milj. euroa (556), 54% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Tsadista, Maltalta ja Jemenistä. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Turkista. Talouskriisin vaikutuksesta tilauskertymän ajoituksen ennakoiminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskanta laski 20% (321 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä). Katsauskauden tammi-kesäkuu 2009 tilauskertymä oli 577 milj. euroa (1.122), 49% matalampi kuin vuonna 2008.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 458 milj. euroa (402) toisella vuosineljänneksellä, kasvua oli 14% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä Services solmi tärkeän huolto- ja hallinnointisopimuksen Filippiineillä. Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 10% (507 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä). Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2009 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 965 milj. euroa (1.013), 5% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2009 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 1.743 milj, euroa (3.368), 48% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 5.829 milj. euroa (7.479), laskua oli 22%. Ship Power - liiketoiminnan tilauskanta oli 3.602 milj. euroa (4.841), laskua oli 26%. Wärtsilä arvioi jatkuvasti tilauskantansa vakautta. Katsauskauden tammi-kesäkuu 2009 toteutuneet peruutukset 154 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Peruutuksia tuli pääosin Kauppalaivasegmentiltä, mutta myös Offshore- ja Erikoisalussegmenteiltä. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 800 milj. euroa. Edellisen vuosineljänneksen lopussa arvio oli 1.000 milj. euroa. Katsauskauden lopussa Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.705 milj. euroa (2.107), 19% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 522 milj. euroa (530) katsauskauden lopussa, laskua oli 2%. 

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22% 1.333 milj. euroon (1.092) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 479 milj. euroa (365), kasvua oli 31% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 379 milj. euroa (273), 39% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli 469 milj. euroa (454), kasvua oli 3%.

Katsauskauden tammi-kesäkuu 2009 liikevaihto kasvoi vahvasti 33% ja oli 2.574 milj. euroa (1.942). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 40% ja oli 852 milj. euroa (609). Power Plantsin liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti ja oli 810 milj. euroa (448), kasvua oli 81% verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen. Services -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2% viime vuoden korkealta tasolta ja oli 902 milj. euroa (882). Liikevaihto liiketoiminnoittain jakautui tasaisesti katsauskaudella tammi-kesäkuu 2009. Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 33%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 32% ja Services-liiketoiminnan osuus 35%.

TULOS
Wärtsilän toisen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia oli 155 milj. euroa (124), eli 11,7% liikevaihdosta (11,4). Kertaluonteiset kustannukset 6 milj. euroa liittyvät Ship Power -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Toisen neljänneksen liiketulos, sisältäen kyseiset kustannukset, oli 149 milj. euroa (124) eli 11,2% liikevaihdosta. Katsauskauden tammi-kesäkuu 2009 liiketulos ennen sopeuttamiskustannuksia parani 286 milj. euroon (206) eli 11,1% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos, sisältäen sopeuttamiskustannukset, oli 280 milj. euroa eli 10,9% liikevaihdosta.

Rahoituserät olivat -16 milj. euroa (0). Nettokorot olivat -10 milj. euroa (-5). Rahoituserien negatiivinen kehitys johtui korkokulujen kasvusta ja valuutanvaihtosopimuksien suojauksien arvostamisesta markkina-arvoon. Osinkotulot olivat 5 milj. euroa (6). Tulos ennen veroja oli 263 milj. euroa (206). Katsauskauden verot olivat -73 milj. euroa (-61). Tulos/osake oli 1,90 euroa (1,45).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli -72 milj. euroa (207) tammi-kesäkuussa 2009. Liiketoiminnan rahavirtaa kuormittavat nettokäyttöpääoman sitoutuminen korkeisiin toimitusvolyymeihin ja alhaisemmat saadut ennakot, mikä johtuu matalasta tilausaktiviteetista. Nettokäyttöpääoma oli 591 milj. euroa kauden lopussa (107). Nettokäyttöpääoma on kasvanut 324 milj. eurolla vuoden alusta lähtien. Nousu johtuu vaihto-omaisuuden 166 milj. euron sekä myyntisaamisten 223 milj. euron kasvusta. Saadut ennakot laskivat 101 milj. euroa. Saatujen ennakoiden määrä oli 1.143 milj. euroa kauden lopussa (1.214). Nettokäyttöpääoma on ollut erittäin matalalla tasolla vuosien 2007 ja 2008 aikana, mikä johtui suurista ennakoista ja pitkästä tilauskannasta. Nettokäyttöpääoman hallinta on johdon keskeisen huomion kohteena. Likvidit varat kauden lopussa olivat 118 milj. euroa (143).

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 759 milj. euroa (267). Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 890 milj. euroa (422) kesäkuun 2009 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 646 milj. euroa, vahvistettuja luottosopimusohjelmia yhteensä 535 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 600 milj. euroa. Kauden lopussa käyttämättömät vahvistetut luottosopimukset olivat yhteensä 445 milj. euroa. Lisäksi Wärtsilä on allekirjoittanut 30 milj. euron pitkäaikaisen lainasopimuksen, joka on nostettavissa elokuussa 2009. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 208 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 32,7% (36,7) ja nettovelkaantumisaste 0,61 (0,25).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 72 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 72 milj. euroa (87). Bruttoinvestoinnit koostuivat 15 milj. euron (14) yritysosto- ja osakeinvestoinneista, joista Navim Dieselin oston osuus oli suurin, sekä 58 milj. euron (73) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 61 milj. euroa (42).

Koko vuoden investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 180 milj. euroa, mikä johtuu korkeista toimitusvolyymeista, tehokkuuden parantamisesta ja Services-liiketoimintaan liittyvistä logistiikan kehityssuunnitelmista.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Wärtsilä jatkoi Services-verkoston laajentamista avaamalla uuden Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskuksen ja uudet modernit huoltotilat Alankomaissa sekä uuden toimiston ja verstaan Veracruzin kaupungissa Meksikossa.

Toukokuussa Wärtsilä osti 60% italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta ja on näin kasvattanut omistustaan 100%:iin. Wärtsilä Navim Dieselillä, joka erikoistuu merenkulun myynti- ja huoltopalveluihin, on vahva markkina-asema varsinkin Matkustajalaivat-asiakassegmentillä. Kaupasta syntyi 8 milj. euroa liikearvoa. 

TUOTANTO
Huhtikuussa Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ja Mitsubishi Heavy Industries (MHI) avasivat yhdessä omistamansa QMD-tehtaan hidaskäyntisten merimoottorien tuotantoon Qingdaossa Shandongin alueella. Yhteisyritys Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd. (QMD):n omistavat CSIC (50%), Wärtsilä (27%) ja MHI (23%).

Toukokuussa Wärtsilä ja kroatialainen 3. Maj Shipbuilding Industry Ltd. uusivat olemassa olevan lisenssisopimuksen kymmeneksi vuodeksi. Sopimus koskee Wärtsilän hidaskäyntisten dieselmoottoreiden markkinointia, myyntiä, valmistusta ja huoltoa.

Wärtsilä 32 -moottori saavutti merkittävän rajapyykin, kun Vaasan tehtailta valmistui 6.000:s tämän tyypin moottori.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Kesäkuussa Wärtsilä vihki käyttöönsä valmistusteknologiakeskuksen (MTC) Vaasassa. MTC:n tarkoituksena on varmistaa ja edelleen kehittää tuotantotaitoja sekä jakaa valmistusosaamista Wärtsilässä maailmanlaajuisesti.

HENKILÖSTÖ
Toukokuussa Wärtsilä Ship Power ilmoitti aloittavansa neuvottelut 400-450 työpaikan vähentämisestä. Neuvottelut aloitettiin Ship Power -liiketoiminnan sopeuttamiseksi merkittävästi heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Vuosittaiset säästöt ovat noin 30 milj. euroa. Säästöt alkavat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Toisen neljänneksen liiketulos sisältää 6 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Ship Power -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin.

Suomessa yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kesäkuussa ja niiden tuloksena vähennetään 77 työpaikkaa. Suurin osa työpaikkojen vähennyksistä toteutetaan yhtiön sisäisillä työpaikkasiirroilla sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisillä. Neuvottelujen päättyessä 28 Ship Powerin työntekijää Suomessa on irtisanomisuhan alla. Vastaavat neuvottelut on saatu päätökseen myös useassa muussa maassa. Jäljellä olevissa maissa neuvottelut etenevät suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilä Ship Powerin henkilöstö työskentelee myynnissä, projektihallinnassa, suunnittelupalveluissa ja laivansuunnittelun alalla 30 maassa.

Wärtsilän henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 19.016 (17.552). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-kesäkuussa 2009 oli 18.910 (17.084). Services-liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 11.316 (10.394), kasvua oli 9%.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kansainvälinen pyrkimys kestävään ja ympäristömyötäiseen kehitykseen on tärkeä kysyntätekijä Wärtsilän kannalta. Lisääntynyt huoli ympäristöstä sekä globaalisti ja paikallisesti kiristyvät säännökset lisäävät meriteollisuuden paineita tutkia jatkuvasti uusia tapoja vähentää laivojen ympäristövaikutuksia. Kasvihuonekaasujen vähentäminen on muutoksen ajuri myös energiasektorilla. Wärtsilällä on hyvä asema merenkulun ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä yhtiön erilaisten teknologioiden ja erikoispalvelujen ansiosta.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat nimitykset 1.8.2009 alkaen:
KTM Christoph Vitzthum (40) on nimitetty Wärtsilän Services-liiketoiminnan johtajaksi. Services-liiketoiminnan nykyinen johtaja Tage Blomberg siirtyy eläkkeelle vuoden 2009 aikana työsopimuksensa mukaisesti.
Dipl.ins. Vesa Riihimäki (43) on nimitetty Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 11.3.2009, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 148 milj. euroa. Osinko maksettiin 23.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruuntumiseen. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten peruutusriskiksi noin 800 milj. euroa. Edellisen vuosineljänneksen lopussa arvio oli 1.000 milj. euroa.

Power Plants -liiketoiminnan markkinariskit pysyvät muuttumattomina. Talouskriisillä on jonkin verran vaikutusta tilausten ajoitukseen. Talouskriisin todellinen vaikutus on edelleen pieni, mutta mahdollista vaikutusta tilauksiin on vaikea ennustaa. Useiden uusien projektien rahoitus näyttää turvatulta ja sähkölaitosten sekä julkisin varoin rahoitettujen voimantuottajien markkinoilla aktiviteetti on lisääntynyt. 

Services -liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät edelleen merikuljetusten jatkuvaan vähenemiseen, mikä voisi johtaa laivojen poistamiseen liikenteestä varsin laajasti. Tämä saattaisi vähentää kunnossapito- ja huoltopalveluiden kysyntää. Services-liiketoiminnan aktiviteetti pysyi vakaana toisen neljänneksen aikana.

Markkinatilanne on vaikuttanut koko toimitusketjuun ja Wärtsilä seuraa alihankkijoidensa toiminnan vakautta. Riskitaso ei ole muuttunut huomattavasti kauden aikana. Toimitusketju kehittyy joustavammaksi ja toimitusajat lyhenevät. Tämä mahdollistaa tehokkaamman reagoinnin markkinoiden äkillisiin muutoksiin.

MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulkumarkkinat ovat olleet pysähdyksissä viimeisten yhdeksän kuukauden ajan ja nopea palautuminen on epätodennäköistä. Ennätysmatalat rahtihinnat ja korkeat polttoainekulut ovat vieneet monet operaattorit taloudellisiin vaikeuksiin. Markkinoiden osapuolet ovat ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin tämänhetkisten riskien hallitsemiseksi. Maakohtaiset intressit ovat huomattavia, sillä laivanrakentamisella on merkittävä asema kansallisilla työmarkkinoilla. Kaikki suuremmat laivanrakennusvaltiot ovat käynnistäneet kansallisia tukipaketteja telakoille. Varustamoalalla tultaneen näkemään konsolidoitumista, kun suuret ja vakaat varustamot ostavat heikompia osapuolia.

On yhä kyseenalaista, perustuuko tämänhetkinen öljyn hinnan nousu vakaisiin kysyntätekijöihin. Kuitenkin keskipitkällä aikavälillä uusien Offshore-segmentin investointien odotetaan käynnistyvän toimialan liiketoiminnan siirtyessä syvempiin vesiin ja muihin uusiin öljy- ja kaasututkimusalueisiin. 

Markkinat jatkavat keskittymistään erikoistuneeseen laivatonnistoon lyhyellä aikavälillä, kun taas perinteisten volyymisegmenttien kuten konttialus- ja tankkerimarkkinoiden pysähtyneisyyden odotetaan jatkuvan. Wärtsilän liiketoiminnan ydin on selkeästi erikoistuneessa tonnistossa. Vuoden 2009 loppupuolella markkinoiden odotetaan olevan hieman aktiivisempia.

Power Plants -markkinoiden kysyntä säilyy hyvällä tasolla, mutta tilausten ajoitus riippuu rahoituksen saatavuudesta. Joustavien, tehokkaiden ja ympäristömyötäisten voimalaratkaisujen globaali tarve säilyy ja tarjoaa Wärtsilälle hyvän aseman tulevaisuudessa. Paremman hyötysuhteen ja energiaturvallisuuden kysyntä monipuolisten polttoainevaihtoehtojen ja joustavuuden ansiosta ovat suuntauksia, jotka hyödyttävät Wärtsilää. Joustavan perusvoimantuotannon segmentin arvioidaan pysyvän aktiivisena Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikoissa. Lisääntyvää kiinnostusta verkon vakaan toiminnan ja kulutushuippujen tasaamisen ratkaisuihin on nähtävissä koko kehittyneessä maailmassa kun taas teollisuuden oman voimantuotannon segmentillä aktiviteetti on matalammalla tasolla. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan olevan hyvällä, mutta kuitenkin vaihtelevalla tasolla.

Services jatkaa vakaata kehitystään, mutta meriteollisuuden markkinoiden epävakauden vuoksi näkyvyys on lyhentynyt.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2009
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
Wärtsilä on ottanut käyttöön 1.1.2009 voimaantulleet IFRS-standardit ja tulkinnot:
- IFRS 8 Toimintasegmentit
- IAS 23 Vieraan pääoman menot –standardin muutos
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardin muutos
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

21.7.2009

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus