Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 21 heinäkuuta 2010 at 11.30 UTC+2


Osavuosikatsaus Q2 2010

VAHVA TOINEN VUOSINELJÄNNES – MARKKINOIDEN ELPYMISESTÄ SELKEITÄ MERKKEJÄ

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 42% 1.117 milj. euroon (785)
- Liikevaihto laski 15% 1.131 milj. euroon (1.333)
- Liiketulos laski 117 milj. euroon (155), eli 10,4% liikevaihdosta (11,7)
- Tulos/osake 0,86 euroa (1,06)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2010
- Tilauskertymä 1.998 milj. euroa (1.743), kasvua oli 15%
- Kauden lopussa tilauskanta oli 4.315 milj. euroa (5.829), -26%
- Liikevaihto laski 2.052 milj. euroon (2.574), -20%
- Liiketulos laski 211 milj. euroon (286), eli 10,3% liikevaihdosta (11,1)
- Tulos/osake 1,53 euroa (1,94)
- Liiketoiminnan rahavirta 270 milj. euroa (-72)

Kaikki yllä olevat luvut on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Toisella vuosineljänneksellä 2010, Wärtsilä kirjasi 12 milj. euroa (6) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella tammi-kesäkuu vastaava luku oli 56 milj. euroa (6). 

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Wärtsilän vuoden 2010 toinen neljännes oli vahva tilausaktiviteetin kannalta, ja se lujittaa selkeät parantumisen merkit toimintaympäristössämme. Maailmantalouden elpyminen heijastuu merenkulkualan tilausaktiviteettiin, jossa on nähtävissä selvää myönteistä kehitystä tämän vuoden aikana. Power Plants -markkinat ovat jatkuneet aktiivisina ja olemme solmineet useita suuria sopimuksia kauden aikana. Kun Services-markkinat jatkuvat tasaisina ja kun toteutamme rakennejärjestelyjä tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi maailmanlaajuisesti, vuoden 2010 näkymämme säilyvät ennallaan.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 ENNALLAAN
Nykyisen tilauskannan, huollon vakaan toiminnan ja kapasiteetin sopeutusten perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan 10-20% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS KLO 10.45
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään, keskiviikkona 21. heinäkuuta 2010 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Tilaisuus on samalla web- ja puhelinkonferenssi. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/bw0j5r2z/

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)207 1620 177, ja näppäilkää konferenssin koodi 870359. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne, painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Results Q2 2010. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen osoitteessa: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=202013.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 0400 784 889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä Oyj Abp

 

 Raimo Lind Atte Palomäki
 Varatoimitusjohtaja  Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 
WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KYSYNNÄN KEHITYS

SHIP POWER

Markkinat elpyvät
Toisen neljänneksen aikana uusien alusten tilausaktiviteetin elpyminen jatkui ja kuukausittain tilattiin noin 100 alusta. Tämä on selkeä parannus vuoteen 2009 verrattuna, jolloin koko vuoden aikana tilattiin vain noin 400 alusta. Tilausaktiviteetti on ollut erityisen vahvaa irtolastialussegmentillä, jossa kiinnostus investointeihin on kasvanut kilpailukykyisten uudisrakentamishintojen, rahoituksen saatavuuden ja rahtihintojen paranemisen johdosta. Viime vuosina uudelleenneuvoteltujen ja peruutettujen alustilausten vuoksi nykyiset alustilauskannat ovat tasolla, jolla aluskapasiteetin ja kysynnän välinen epätasapaino ei ole niin suuri kuin aiemmin ennakoitiin.

Aktiviteetti Offshore-segmentillä on jatkunut vahvana ja elpyminen erikoistuneemmassa tonnistossa jatkuu.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 35%:sta (edellisen neljänneksen lopussa) 37%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa kasvoi 15%:iin (11). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus pysyi 1%:ssa (1). Alhaisten tilausmäärien vuoksi yksittäiset tilaukset vaikuttavat edelleen erittäin herkästi markkinaosuuksiin.

POWER PLANTS

Power Plants -markkinat säilyvät vakaana
Vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana Power Plants markkina-aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla ja Wärtsilä sai useita suuria voimalaprojekteja. Suuret projektit olivat pääasiassa sähkölaitoksille ja itsenäisille voimantuottajille toimitettavia joustavan perusvoiman voimaloita. Teollisuuden pienten voimaloiden tilaukset alkoivat elpyä. Pääosa näistä tilauksista tuli tekstiili- ja sementtiteollisuudelta.

SERVICES

Vakaiden huoltomarkkinoiden huomio säästöissä
Meriteollisuuden aktiviteetti meriliikenteen suurissa solmukohdissa ja kauppamerenkulun alueella on vähitellen elpymässä, kun alukset palaavat normaaliin toimintaan. Tästä huolimatta paineet vähentää ylläpitokustannuksia lykkäämällä kunnostusta ja keskittymällä vain välttämättömiin korjauksiin jatkuvat. Power Plants -markkinat ovat aktiivisia ja kiinnostus tehokkuuden parantamiseen ja voimaloiden käytön ja hallinnoinnin ulkoistamiseen on vahvistunut. Toisen neljänneksen aikana markkina-aktiviteetti oli hyvin vahvaa Amerikassa ja erityisesti Brasiliassa. Euroopan kysynnässä oli nähtävissä elpymisen merkkejä haastavassa markkinatilanteessa.

TILAUSKERTYMÄ

Tilauskertymä kasvoi hyvin

Wärtsilän tilauskertymä toisella neljänneksellä oli 1.117 milj. euroa (785), kasvua oli 42%.

Ship Power -liiketoiminnan tilausaktiviteetti osoitti selkeitä elpymisen merkkejä ja tilauskertymä oli 213 milj. euroa (67), 215 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Kauden aikana Wärtsilä Ship Power allekirjoitti merkittävän sopimuksen QUIP-nimisen brasilialaisen teollisuusyrityksen kanssa integroidun voimajärjestelmän toimittamisesta uuteen FPSO-tyyppiseen öljyntuotantoalukseen (Floating Production Supply and Offloading). Alus on ensimmäinen kaasumoottoreilla toimiva FPSO-alus, jonka teho on yli 100 MWe. Toisella neljänneksellä Ship Powerin tilauksista 14% tuli Kauppalaivasegmentiltä ja 57% Offshore-segmentiltä. Merivoimien segmentin tilausten osuus oli 6% ja Matkustajalaivasegmentin 8%. Erikoisalussegmentin osuus oli 11% ja Laivasuunnittelun osuus oli 3% Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä toisella neljänneksellä. Vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 136% (90 milj. euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä). Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2010 Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 303 milj. euroa (194), kasvua oli 56% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 437 milj. euroa (257), 70% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Toisen neljänneksen aikana suurimmat voimalatilaukset saatiin Brasiliasta, Karibialta ja Bangladeshista. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 64% (267 milj. euroa vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana). Katsauskauden tammi-kesäkuu 2010 tilauskertymä oli 704 milj. euroa (577), 22% korkeampi kuin vuonna 2009.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 465 milj. euroa (458) toisen neljänneksen aikana, kasvua oli 2% vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä Services solmi useita tärkeitä käyttö- ja ylläpitosopimuksia Brasiliassa ja useita konversiosopimuksia Euroopassa. Ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 11% (522 milj. euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä). Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella tammi-kesäkuu 2010 oli 988 milj. euroa (965), 2% korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana kautena.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2010 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 1.998 milj. euroa (1.743), 15% korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana kautena.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.315 milj. euroa (5.829), laskua oli 26%. Ship Power - liiketoiminnan tilauskanta oli 2.157 milj. euroa (3.602), -40%. Katsauskauden tammi-kesäkuu 2010 toteutuneet peruutukset 162 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Koska tilauskannassa jäljellä oleva peruutusriski on nyt normaalin liiketoiminnan tasolla ja koska eräitä peruutettuja tilauksia on neuvoteltu uudelleen ja muutettu uusiksi tilauksiksi, Wärtsilä lopettaa riskien ja toteutuneiden peruutusten raportoinnin. Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.438 milj. euroa (1.705), 16% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 720 milj. euroa (522) katsauskauden lopussa, kasvua oli 38%. 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän liikevaihto laski toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti 15% 1.131 milj. euroon (1.333) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 276 milj. euroa (479), laskua oli 42%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 390 milj. euroa (379), 3% korkeampi kuin viime vuoden vastaavan neljänneksen aikana. Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli 463 milj. euroa (469), laskua oli 1%.

Wärtsilän katsauskauden tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto laski 20% ja oli 2.052 milj. euroa (2.574). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 35% ja oli 554 milj. euroa (852). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 627 milj. euroa (810), laskua oli 23%. Services-liiketoiminnan liikevaihto laski 3% edellisvuoden vahvalta tasolta ja oli 872 milj. euroa (902). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 27%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 31% ja Services-liiketoiminnan osuus 42%. Wärtsilän tammi-kesäkuu 2010 liikevaihdosta noin 70% oli euromääräistä, 11% US dollareissa ja loppuosa jakautui usean valuutan kesken.

TULOS
Toisen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 117 milj. euroa (155), 10,4% liikevaihdosta (11,7). Katsauskauden tammi-kesäkuu 2010 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 211 milj. euroa (286) eli 10,3% liikevaihdosta (11,1). Kertaluonteiset erät mukaan lukien, liiketulos laski 155 milj. euroon eli 7,5%  liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 56 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Rahoituserät olivat 3 milj. euroa (-16). Nettokorot olivat -5 milj. euroa (-10). Osinkotulot olivat 7 milj. euroa (5). Muutos muissa rahoituserissä johtui pääosin valuuttakurssivoitoista, jotka olivat vuoden 2009 vastaavalla kaudella negatiiviset. Tulos ennen veroja oli 158 milj. euroa (263). Katsauskauden verot olivat -45 milj. euroa (-73). Tulos/osake oli 1,10 euroa (1,90) ja oma pääoma/osake oli 14,75 euroa (12,68).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli 270 milj. euroa (-72) tammi-kesäkuussa 2010. Nettokäyttöpääoma oli 314 milj. euroa kauden lopussa (591). Saatujen ennakoiden määrä oli 860 milj. euroa kauden lopussa (1.143). Likvidit varat kauden lopussa olivat 331 milj. euroa (118).

Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 678 milj. euroa kesäkuun 2010 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 599 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottosopimusohjelmia yhteensä 555 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 79 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 38,1% (32,7) ja nettovelkaantumisaste 0,24 (0,61).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 120 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 36 milj. euroa (72). Bruttoinvestoinnit koostuivat 4 milj. euron (15) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 32 milj. euron (58) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 58 milj. euroa (61).

Vuoden 2010 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla. Wärtsilä jatkaa strategiansa toteuttamista laajentamalla Services-liiketoiminnan tarjontaa ja verkostoa. Yritysostomahdollisuudet tällä markkinalla voivat vaikuttaa vuoden investointeihin.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen yhteisyrityksestä venäläisen Transmashholdingin (TMH) kanssa modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden valmistamiseksi Venäjällä. Moottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Osapuolet suunnittelevat yhdessä rautatieliikenteeseen tarvittavan sovelluksen. Wärtsilä ja TMH arvioivat yhteisyrityksen liiketoiminnan laajentamista myös muiden dieselmoottorityyppien kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa. Wärtsilä investoi yhteisyritykseen noin 30 miljoonaa euroa. Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota odotetaan lähikuukausina.

Katsauskauden aikana Wärtsilä jatkoi huoltoverkostonsa laajentamista avaamalla uuden toimiston ja verstaan Panamassa.

RAKENNEJÄRJESTELYOHJELMAT
Tammikuussa Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin. Tämän ohjelman myötä Wärtsilä suunnittelee noin 1.400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti vuoden 2010 aikana. Suunnitelmaan kuuluu myös siirtää pääosin potkuri- ja W20-generaattoriaggregaattituotanto Kiinaan lähelle meriteollisuuden päämarkkinoita. Alankomaiden Drunenin potkurituotanto ja Zwollen DTS-yhtiön komponenttituotanto lopetetaan. Organisaation sopeuttaminen markkinakehitykseen johtaa 570 työpaikan vähentämiseen Hollannissa, jossa Wärtsilän palveluksessa on yhteensä 1.500 henkilöä. Toisen neljänneksen aikana neuvottelut päättyivät ja Drunenin sekä DTS- tehtaiden sulkeminen etenee toteutusvaiheeseen. Koko rakennejärjestelyohjelma Alankomaissa saatetaan loppuun vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaasan tehtaan Wärtsilä 20 -generaattoriaggregaattien tuotanto on siirretty Kiinaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi tällä markkinalla.

Erilaisia rakennejärjestelyjä on toteutettu muilla paikkakunnilla kevään aikana. Suomessa ja Norjassa on meneillään henkilökunnan lomautuksia. Ranskassa Wärtsilä suunnittelee Mulhousen verstaan sulkemista ja 116 työpaikan vähentämistä. Näiden lisäksi sopeutusohjelmia toteutetaan useassa maassa maailmanlaajuisesti. 

Wärtsilä arvioi näiden rakennejärjestelyjen vuosisäästöiksi noin 80-90 milj. euroa, joiden vaikutus alkaa asteittain vuoden 2010 aikana. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 140 milj. euroa, josta 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009 ja 100 milj. euroa kirjataan vuodelle 2010. Katsauskauden tammi-kesäkuu aikana kirjattiin 56 milj. euroa.

Yhtiön globaalien toimintojen analysointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen Wärtsilän toiminnassa.

Toukokuussa 2009 julkaistu sopeutusohjelma 400-450 työpaikan vähentämiseksi Ship Power -liiketoiminnassa etenee suunnitelmien mukaisesti, ja pääosa säästöistä on toteutunut. 30 milj. euron vuosisäästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä kesäkuun 2010 lopussa oli 17.905 (19.016). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-kesäkuussa 2010 oli 18.295 (18.910). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 1.010 (1.321) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärä on laskenut toukokuussa 2009 alkaneen uudelleenjärjestelyohjelman myötä. Power Plants -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 851 (839), Services-liiketoiminnan 11.318 (11.316) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.328 (5.098).

Wärtsilän henkilöstöstä 18% (19) oli Suomessa, 8% (9) Alankomaissa ja 31% (32) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 30% (29), josta 6% (7) Kiinassa, 6% (6) Intiassa, 5% (6) Singaporessa ja muualla Aasiassa 12% (11).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Toisen vuosineljänneksen aikana Wärtsilä asensi WFC20-polttokennoyksikön Undine-nimiseen autojenkuljetusalukseen, jonka omistaa ruotsalainen Wallenius Lines ja jota liikennöi Wallenius Marine. Polttokennoyksikkö on ensimmäinen laatuaan maailmassa, ja testausaikana se tuottaa alukselle sähköä erittäin alhaisilla päästöillä.

KESTÄVÄ KEHITYS
Wärtsilällä on hyvä asema luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentämisessä yhtiön erilaisten teknologioiden ja erikoispalvelujen ansiosta. Edistyksellisen ympäristötekniikan kehittäminen on Wärtsilän huomion keskipisteenä. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä aloitti yhteishankkeen, jonka tavoitteena on innovatiivisen katalysaattorijärjestelmän (SCR Selective Catalytic Reduction) kehittäminen. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan erityisesti 2-vaiheisen turboahtimen kanssa. Wärtsilä liittyi myös Maailman Pankin johtamaan Global Gas Flaring Reduction (GGFR) -organisaatioon, joka pyrkii vähentämään öljyntuotannossa vapautuvan maakaasun polttoa. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä järjesti ympäristöseminaarin yhdessä Baltic Sea Action Group:in (BSAG) kanssa hakeakseen meriliikenteeseen ratkaisuja, jotka hyödyttävät vakavasti saastunutta Itämerta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.3.2010, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos johtuu osakeyhtiölain muutoksesta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. pykälää niin, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotetaan 10 jäseneen ja että hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, konsernijohtaja Ole Johansson, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana on Aalto-yliopisto.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Alexander Ehrnrooth
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh
Paul Ehrnrooth
Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Bertel Langenskiöld
Mikael Lilius
Matti Vuoria
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Wärtsilä odottaa toimintaympäristönsä paranemisen jatkuvan vuonna 2010. Jos maailmantalouden elpyminen keskeytyy uuteen laskusuhdanteeseen, se saattaisi vaikuttaa uusiin neuvotteluvaiheessa oleviin projekteihin.

Vaikka riskit ovat vähentyneet huomattavasti, Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruuntumiseen.

Power Plants -liiketoiminnassa rahoituskriisin seuraukset näkyvät edelleen suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurimmat riskit liittyvät edelleen merenkulkumarkkinoiden epävarmuuteen.

Wärtsilän vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulkualalla uudisrakentamisen houkutteleva hintakehitys, terveellä tasolla olevat tuotot ja tasapainoisemmat alustilauskannat ovat johtaneet markkina-aktiviteetin vahvistumiseen kaikissa merkittävissä alussegmenteissä. Tämän kehityksen odotetaan jatkuvan koko vuoden. Wärtsilän kannalta kiinnostavinta on kehitys erikoistuneessa tonnistossa ja offshore-alalla.

Vaikka kysynnän pohja on jo ohitettu, vallitsevat olosuhteet pitävät tilausvolyymit matalammalla tasolla kuin menneinä huippuvuosina. Laivanrakennusalan toimittajien keskinäinen kilpailu ja hintapaineet säilyvät voimakkaina. Wärtsilä arvioi Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymän paranevan selvästi verrattuna vuoteen 2009.

Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2010. Eri alueilla ja eri maissa elpyminen tapahtuu vaihtelevassa tahdissa. Kehittyvät markkinat ovat todennäköisesti tämän elpymisen edelläkävijöitä ja joustavan perusvoimantuotannon sekä sähköverkon vakaan toiminnan segmenttien odotetaan vahvistuvan ensimmäisinä. Länsi-Euroopassa ja USA:ssa ei ole odotettavissa elpymistä vuonna 2010. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän parantuvan selvästi vuonna 2010.

Suurehkojen huoltoprojektien osalta epävarmuus jatkuu vuonna 2010, koska useat asiakkaat sopeutuvat edelleen talouskriisin vaikutuksiin. Services-liiketoiminnan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Vaikka aktiivinen aluskanta pysyy vakaana, vanhemman tonniston romuttaminen ja sen korvaaminen uudella, takuuajalla toimivalla tonnistolla, joka vaati vähemmän huoltoa, saattaa vaikuttaa Services-liiketoimintaan. Voimaloiden käyttöasteet ovat edelleen korkealla. Ympäristömyötäisyys ja taloudelliset näkökohdat ovat olleet tämän liiketoiminnan tärkeimpiä kysyntätekijöitä ja näin tulee jatkossakin olemaan. Wärtsilä laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa tämän mukaisesti. Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia laivakoneistojensa ja voimalaitostensa etähallinnasta ja optimoinnista, minkä ansiosta he voivat vähentää samanaikaisesti sekä kustannuksia että ympäristöjalanjälkeä. Nähtävissä on myös kasvavaa kiinnostusta hallinnointikumppanuuksia kohtaan, mikä vähentää merenkulun, offshore- ja voimala-asiakkaittemme kiinteitä kustannuksia.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 ENNALLAAN
Nykyisen tilauskannan, huollon vakaan toiminnan ja kapasiteetin sopeutusten perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan 10-20% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2010
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

1.1.2010 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

20.7.2010
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus