Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 21 huhtikuuta 2020 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020

Liikevaihto vakaa, kannattavuutta rasittivat koronaviruksen vaikutukset ja liikevaihdon jakauma

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuu 2020. Koko tilinpäätöstiedote on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

Keskeistä katsauskaudelta tammi–MAALISkuu 2020

  • Tilauskertymä laski 12% 1.247 miljoonaan euroon (1.416)
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 4% 5.745 miljoonaan euroon (5.977)
  • Liikevaihto kasvoi 2% 1.170 miljoonaan euroon (1.151)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (1,23)
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 56 miljoonaan euroon (102), joka oli 4,8% liikevaihdosta (8,9)
  • Tulos/osake laski 0,05 euroon (0,10)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 42 miljoonaan euroon (35)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Koronaviruksen (COVID-19) puhkeaminen ja maailmanlaajuisen pandemian hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin, joilla Wärtsilä toimii. Tällä on olennainen vaikutus Wärtsilän vuoden 2020 liikevaihtoon ja tulokseen maaliskuusta alkaen. Taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Wärtsilä perui arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä 31.3.2020, kunnes näkyvyys on parempi.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Wärtsilän liiketoimintaympäristöä leimasi epävarmuuden äkillinen kasvu, jonka syynä olivat koronaviruspandemia ja sen pitkäaikaisvaikutukset maailmantalouteen. Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vertailukauteen nähden Marine-liiketoiminnan laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvun ansiosta. Energialaitetoimitukset sen sijaan vähenivät johtuen pääasiassa projektien ajoituksesta ja joistakin koronavirukseen liittyvistä viivästyksistä. Tehtaat ovat toimineet tavallista alhaisemmalla kapasiteetilla, ja kenttähuoltohenkilöstön liikkuvuutta on rajoitettu viruksen hillitsemistoimenpiteiden johdosta. Liiketulokseemme vaikuttivat tästä johtuva kiinteiden kustannusten tavallista suurempi osuus sekä huollon liikevaihtojakauma. Lisäksi ilmoitimme viime syksynä kustannusylityksiä aiheuttaneista projekteista, jotka osaltaan rasittivat nyt liiketulosta.

Kysynnän kehitys oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kohtuullista vallitsevat markkinaolosuhteet huomioiden. Merenkulun tilauskertymän laskun taustalla oli pääasiassa rikkipesuri-investointien väheneminen, joka johtui polttoaineiden hintaeron kaventumisesta. Energialiiketoiminnan laitteiden tilauskertymää paransivat kaksi suurta Latinalaisesta Amerikasta saatua kokonaistoimituksena toteutettavaa voimalaitostilausta. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät yhä selvemmin markkinoidemme kysyntäympäristöissä. Erityisesti risteilyalussegmentti on kärsinyt huomattavasti viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Myös monessa energiaprojektikohteessa työt on väliaikaisesti keskeytetty. Taloudellisen toiminnan heikkenemisen riski on saanut varustamot ja laivayhtiöt arvioimaan investointisuunnitelmiaan uudelleen. Samoin energiamarkkinoilla heikkenevät makroekonomiset olosuhteet ja sähkönkulutuksen ennakoitu lasku ovat saaneet asiakkaat lykkäämään uutta voimantuotantokapasiteettia koskevia investointipäätöksiään.

Heikentyneet kysyntänäkymät yhdistettynä ennakoituihin toimitusviivästyksiin ja liikkumisrajoituksiin, jotka hankaloittavat pääsyä asiakkaiden luokse, vaikuttavat olennaisesti taloudelliseen kehitykseemme tänä vuonna. Seurausten lieventämiseksi olemme tehneet ennakoivia toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi noin 100 miljoonalla eurolla. Työtunteja vähennetään, lomautuksia käynnistetään sekä ulkoisen henkilöstön ja konsulttien käyttöä rajoitetaan. Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet on toteutettu niissä toimipaikoissa, joiden toimintaa pandemia on haitannut.

Vaikka kustannussäästöt ovat välttämättömiä, meidän on myös turvattava kykymme tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Marine-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyllä kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi on tässä keskeinen rooli. Se antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa strategian toteutusta ja yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta, jolloin päätöksenteon nopeus ja ketteryys kasvavat. Ja vaikka harkinnanvaraisia kuluja vähennetään, sitoudumme yhä investoimaan tutkimus- ja kehitysprojekteihin, jotka ovat elintärkeitä pitkän aikavälin menestyksemme kannalta. Kehityshankkeisiimme kuuluu muun muassa vaihtoehtoisten, kaupallisesti kannattavien ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön edistäminen merenkulun ja energia-alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Haluan tässä korostaa edistysaskeleita, joita olemme viime aikoina ottaneet testatessamme ammoniakin käyttöä moottoreissamme ja polttoainejärjestelmissämme. Lisäksi saimme rahoitusta X-Ahead-projektia varten tavoitteenamme kehittää syvällistä asiantuntemusta Power-to-X:n teknisestä ja liiketoimintapotentiaalista. Kyseisen teknologian avulla edistetään hiilineutraalia taloutta. Nämä aloitteet ovat osoitus sitoutumisestamme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla."

AVAINLUVUT

MEUR 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 2019
Tilauskertymä 1 247 1 416 -12% 5 327
josta huoltotoiminnot 627 653 -4% 2 676
Tilauskanta kauden lopussa* 5 745 5 977 -4% 5 878
Liikevaihto 1 170 1 151 2% 5 170
josta huoltotoiminnot 592 573 3% 2 502
Tilaus-laskutussuhde 1,07 1,23 1,03
Liiketulos 52 91 -43% 362
% liikevaihdosta 4,5 7,9 7,0
Vertailukelpoinen liiketulos 56 102 -45% 457
% liikevaihdosta 4,8 8,9 8,8
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA** 65 113 -42% 498
% liikevaihdosta 5,6 9,8 9,6
Tulos ennen veroja 43 78 -45% 315
Tulos/osake, EUR 0,05 0,10 0,37
Liiketoiminnan rahavirta 42 35 232
Korolliset nettovelat kauden lopussa 849 658 726
Bruttoinvestoinnit 27 23 122
Nettovelkaantumisaste 0,42 0,29 0,30
Omavaraisuusaste, % 35,3 39,6 40,8
Henkilöstö kauden lopussa 18 642 19 225 -3% 18 795

*Vuonna 2019 Wärtsilä kiristi uusien tilausten kirjaamisen edellytyksiä, minkä seurauksena tietyt projektit poistettiin Energy-liiketoiminnan tilauskannasta. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskanta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta.
**Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2019 on oikaistu konsernin uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta muodostavat konsernin raportoitavat segmentit, kun taas Portfolio-liiketoiminta raportoidaan muina liiketoimintoina. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osavuosikatsauksen osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Täysin virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään tiistaina 21.4.2020 klo 10.00. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/6094129. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0, niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle. 

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja     
Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2020