Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 21 huhtikuuta 2016 at 08.30 UTC+2

TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO VAKAITA HAASTAVILLA MARKKINOILLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä: Osavuosikatsaus Q1 2016. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2016
- Tilauskertymä laski 1% 1.271 milj. euroon (1.285)
- Liikevaihto laski 2% 967 milj. euroon (988)
- Tilaus-laskutussuhde 1,31 (1,30)
- Vertailukelpoinen liiketulos 84 milj. euroa eli 8,7% liikevaihdosta (100 milj. euroa ja 10,1%)
- Tulos/osake 0,30 euroa (0,43)
- Liiketoiminnan rahavirta -13 milj. euroa (37)
- Tilauskanta kasvoi 3% ja oli kauden lopussa 5.103 milj. euroa (4.931)

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
-
Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintoja koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 21.4.2016

Wärtsilä on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja on korvattu vertailukelpoisella oikaistulla EBITA:lla. Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät osavuosikatsauksen taulukoista sivulta 22. Wärtsilä esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
” Wärtsilän toiminnan kannalta vuosi 2016 on alkanut odotustemme mukaisesti. Huoltomarkkinamme ovat jatkaneet tasaista kasvuaan, ja Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3%. Ottaen huomioon edellisvuoden vastaavan jakson vahvat luvut, olen kehitykseen tyytyväinen. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla, mikä johtuu suurilta osin sähkö- ja automaatiojärjestelmien hyvästä kysynnästä sekä positiivisesta kehityksestä matkustajalaivasegmentissä. Tilausaktiviteetti oli vankka myös Energy Solutions -liiketoiminnassa, mutta voimalaitostoimitusten väheneminen ja voimantuotannon markkinoiden hintapaineet vaikuttivat Wärtsilän taloudelliseen kehitykseen. Liikevaihtomme laski hienoisesti 967 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä, ja kannattavuutemme päätyi 8,7%:iin. Asiakkaille suunnatun laajan tarjontamme, nykyisen tilauskantamme sekä Services-liiketoiminnan kysyntänäkymien vuoksi olemme kuitenkin sitoutuneita liikevaihdon kohtuullisen kasvun ohjeistukseemme. Lisäksi odotamme, että panostukset kustannusten hallintaan ja tehokkuuden lisäämiseen tukevat kannattavuuden kehittymistä tänä vuonna.

Markkinaolosuhteet laiteliiketoiminnoissamme ovat heikentyneet. Voimantuotannon markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta kilpailuympäristö säilyy tiukkana. Lisäksi kauppalaivojen ylikapasiteetti ja kysynnän puute offshore-segmentissä johti alustilausten vähenemiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on menestyä vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Tämän seurauksena olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta sopeuttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojamme. Nämä toimenpiteet ovat valitettavia, mutta välttämättömiä turvataksemme kilpailu- ja suorituskykymme tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tavoittelemme suunnittelusyklien lyhentämistä ja aiomme siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen.”

AVAINLUVUT

MEUR

1-3/2016

1-3/2015

Muutos

2015

Tilauskertymä

1 271

1 285

-1%

4 932

Tilauskanta kauden lopussa

5 103

4 931

3%

4 882

Liikevaihto

967

988

-2%

5 029

Liiketulos

83

100

-17%

587

% liikevaihdosta

8,6

10,1

 

11,7

Vertailukelpoinen liiketulos1

84

100

-16%

612

% liikevaihdosta

8,7

10,1

 

12,2

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA1

93

106

-12%

643

% liikevaihdosta

9,6

10,7

 

12,8

Tulos ennen veroja

80

82

 

553

Tulos/osake, euroa

0,30

0.43

 

2,25

Liiketoiminnan rahavirta

-13

37

 

255

Korolliset nettovelat kauden lopussa

639

251

 

372

Bruttoinvestoinnit

11

18

 

346

Nettovelkaantumisaste

0,32

0,14

 

0,17

1 Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, jotka liittyvät Marine Solutions -liiketoimintaan.

MARKKINANÄKYMÄT
Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvaan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntään, ja öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalussegmentillä kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino asettavat paineita LNG-kuljetusalusten kysyntään. Aluksia on paljon jo toimituksen alla, mikä vaikeuttaa alustilausaktiviteettiä LPG-markkinoilla siitä huolimatta, että nestekaasun kysyntä on kasvanut vahvasti Aasiassa. Aluskannan uudistamisen, uusien ympäristömääräysten voimaantulon ja uudisrakentamisen suotuisien hintojen odotetaan tukevan matkustajalauttojen tilausaktiviteettia. Risteilijöiden näkymät pysyvät positiivisena, sillä kiinnostus risteilijäliikennettä kohtaan on kasvanut Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys näkyvät selvästi, ja ne lisäävät kiinnostusta ympäristöratkaisuihin, kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena sekä sähköhybridiratkaisuihin.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Wärtsilä ilmoitti 21.4.2016 suunnitelmastaan muokata Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Tämän lisäksi Wärtsilä tavoittelee suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen. Vähennystarve on noin 550 työpaikkaa, joista noin 270 on Suomessa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain alkaen vuoden 2016 toisesta neljänneksestä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 miljoonaa euroa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 21. huhtikuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1163080&s=1&k=5FC92DDC5B26941DAC1FC8AD5E3E0B89. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/79260235. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja   
Atte Palomäki  
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com