Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 18 joulukuuta 2020 at 09.30 UTC+2

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 4.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto ja Mats Rahmström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Markus Rauramo on ilmoittanut, ettei hän ole valittavissa uudelleen hallituksen jäseneksi. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että Tiina Tuomela valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Tiina Tuomelan lyhyt esittely on nähtävillä Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näihin tehtäviin valittavien henkilöiden nimet julkaistaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot pysyvät ennallaan seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle
    105 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 70 000 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20 000 euron ja kullekin jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.
  • Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti.

Vuonna 2020 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä (puheenjohtaja), Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Satu Huber Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com