Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 heinäkuuta 2014 at 11.30 UTC+2

 

Osavuosikatsaus Q2 2014

KANNATTAVUUS KEHITTYI HYVIN

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2014 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2014/q2/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071)
- Liikevaihto laski 2% 1.132 milj. euroon (1.152)
- Tilaus-laskutussuhde 1,03 (0,93)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 122 milj. euroa, eli 10,8% liikevaihdosta (111 milj. euroa ja 9,6%)
- Tulos/osake 0,42 euroa (0,39)
- Liiketoiminnan rahavirta 61 milj. euroa (38)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2014

- Tilauskertymä laski 5% 2.305 milj. euroon (2.424)
- Liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034)
- Tilaus-laskutussuhde 1,07 (1,19)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa, eli 9,9% liikevaihdosta (181 milj. euroa ja 8,9%)
- Tulos/osake 0,73 euroa (0,76)
- Liiketoiminnan rahavirta 172 milj. euroa (122)
- Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.554 milj. euroa (4.763)

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT:

- Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.
- Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta keskikokoisten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamiseksi

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 MUUTTUNEET

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.
Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

“Kehitys on ollut hyvää vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Olen tyytyväinen, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet myönteisesti liiketulokseemme. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt sekä Ship Power- ja Services-liiketoimintojen parantunut kehitys ovat kompensoineet matalaa kysyntää Power Plants -liiketoiminnan puolella ja kasvattaneet kannattavuutemme 9,9%:iin.

Merenkulun markkinoilla tilaukset ovat jatkuneet aktiivisina, ja Ship Powerin toisen neljänneksen tilauskertymä kehittyi hyvin. Tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä ja kaasualuksissa. Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden tilanne jatkui kuitenkin haastavana, mikä vaikutti Power Plants -liiketoimintaamme. Tilaukset vahvistuivat ensimmäisen neljänneksen heikolta tasolta, mutta pysyivät kuitenkin melko alhaisina. Olen vakuuttunut, että aktiviteetti tulee parantumaan toisella vuosipuoliskolla. Huoltoliiketoiminnassa vuosineljännes oli aktiivinen laiva-asiakkaiden pitkäaikaisten huoltosopimusten solmimisen kannalta. Kiinnostus sopimuksia kohtaan on edelleen vahvinta erikoistuneemmilla alussegmenteillä.

Heinäkuussa ilmoitimme yhteisyrityksen perustamisesta China State Shipbuilding Corporationin kanssa. Yhteisyritys vastaa jatkossa Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Omistusosuutemme yhteisyrityksestä tulee olemaan 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän kaksitahtimoottoritekniikan asemaa merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan kaksitahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupalla on myönteinen vaikutus meidän toimintaan ja sen ansiosta odotuksemme vuoden 2014 kannattavuudelle on parantunut noin 11,5%:iin. Olemme myös tarkentaneet liikevaihdon kasvuodotuksia noin 5%:iin.”

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Sopimuksen mukaan CSSC omistaa yhteisyrityksestä 70% ja Wärtsilä 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottorien huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan asemaa
merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan 2-tahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupan arvo on noin 46 miljoonaa euroa. Sopimuksen taloudellinen vaikutus riippuu kaupan loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Sopimuksella on positiivinen vaikutus Wärtsilän toimintaan. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä on asianmukaiset viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamisesta. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Lingangiin Shanghaissa, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 27 miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen vuosipuoliskon markkinahaasteiden ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella, maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, erityisesti öljyyn ja kaasuun perustuville talouksille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. Lisäksi investointipäätösten viivästyttäminen aiheuttaa patoutunutta kysyntää tietyissä kehitysmaissa. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan, tosin kasvu on ollut hidasta. Kohentuneesta merikaupasta huolimatta ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Lisääntynyt romuttaminen ja tasoittunut aluskannan kasvu tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Offshore-segmentissä öljyn nykyinen hintataso tukee investointeja projekteihin, joiden tutkimus- ja kehityskustannukset ovat hallitulla tasolla. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys ovat selkeästi esillä. Lainsäädännöllinen ympäristö lisää myös kiinnostusta kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Yhdysvalloissa suotuisa hinnoittelu vahvistaa tätä edelleen. Offshore-aktiviteetin odotetaan jatkuvan, mutta porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausaktiviteetissa voidaan nähdä laskua. Merenkulun markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina erityisesti kaasunkuljetusalusten segmentillä; perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetin odotetaan kuitenkin laskevan.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä myönteistä kehitystä. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan on vahvaa molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat myönteiset. Näkymät ovat hyvät myös Amerikassa ja Afrikassa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 18. heinäkuuta 2014 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=798106&s=1&k=6415F8D0193EE508B3A23434515F2566. 
 
Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/58115145. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com