Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 heinäkuuta 2012 at 11.30 UTC+2


Osavuosikatsaus Q2 2012

TASAISTA KEHITYSTÄ TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 2% ja oli 1.198 milj. euroa (1.170)
- Liikevaihto kasvoi 6% ja oli 1.099 milj. euroa (1.036)
- Liiketulos 113 milj. euroa (117), eli 10,3% liikevaihdosta (11,3)
- Tulos/osake 0,38 euroa (0,35)
- Tilaus-laskutussuhde 1,09 (1,13)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2012
- Tilauskertymä kasvoi 7% ja oli 2.308 milj. euroa (2.149)
- Liikevaihto laski 1% ja oli 2.104 milj. euroa (2.119)
- Liiketulos 215 milj. euroa (230), 10,2% liikevaihdosta (10,9)
- Kauden lopussa tilauskanta oli 4.515 milj. euroa (3.779), +19%
- Tulos/osake 0,72 euroa (0,73)
- Liiketoiminnan rahavirta -154 milj. euroa (84)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
“Kehitys oli tasaista vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 6% ja kannattavuutemme oli 10,3%. Jatkamme työtä saavuttaaksemme tämänvuotiset kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Olen tyytyväinen Ship Power -liiketoiminnan erikoisalussegmenttien hyvään kehitykseen, joka kompensoi Power Plants -liiketoiminnan hieman heikompaa tilauskertymää toisella neljänneksellä. Ship Power sai myös kiinnostavia pumppu-, kaasu- sekä ympäristöjärjestelmätilauksia. Services-liiketoiminnan kehitys pysyi melko tasaisena, kauppalaivamarkkinoiden hankalista markkinaolosuhteista huolimatta.

Vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja palvellaksemme asiakkaitamme entistä tehokkaammin, olemme päättäneet muuttaa Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin (WIO) organisaatioita. Pääasiallinen muutos liittyy siihen, että 2-tahtimoottorien tuotekehitys sekä propulsio- että sähkö- ja automaatiotuotteiden osalta tuotekehitys ja valmistus siirretään WIO:sta Ship Power -liiketoimintaan. WIO:n nimeksi tulee PowerTech ja se palvelee edelleen sekä Ship Powerin että Power Plantsin markkinoita. Näiden organisaatiorakenteen muutosten yhteydessä ei suunnitella työpaikkojen vähentämistä.”

AVAINLUVUT
 

MEUR 4-6/2012 4-6/2011 Muutos 1-6/2012 1-6/2011 Muutos 2011
Tilauskertymä 1 198 1 170 2% 2 308 2 149 7% 4 516
Tilauskanta kauden lopussa       4 515 3 779 19% 4 007
Liikevaihto 1 099 1 036 6% 2 104 2 119 -1% 4 209
Liiketulos (EBITA)1 123 120 3% 232 237 -2% 485
% liikevaihdosta 11,2% 11,6%   11,0% 11,2%   11,5%
 
Liiketulos (EBIT)2 113 117 -3% 215 230  -7% 469
% liikevaihdosta 10,3% 11,3%   10,2% 10,9%   11,1%
 
Tulos ennen veroja 98 108   192 215   429
Tulos/osake, euroa 0,38 0,35   0,72 0,73   1,44
Liiketoiminnan rahavirta       -154 84   232
Korolliset nettovelat
kauden lopussa
      790 64   58
Bruttoinvestoinnit       501 44   187
Velkaantumisaste       0,49 0,04   0,04

   
1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 13 milj. euroa (12) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 17 milj. euroa (7) katsauskauden tammi-kesäkuu 2012 aikana. Toisen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 6 milj. euroa (9) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 10 milj. eur (3).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina vuonna 2012. Kasvavilla kehittyvillä
markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisää kysyntää etenkin joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien hiililaitosten sulkeminen.

Alustilausten näkymät vuodelle 2012 ovat hieman negatiiviset ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan jonkun verran alemmalla tasolla kuin 2011. Lasku liittyy suurelta osin alhaiseen tilausmäärään perinteisillä kauppalaivasegmenteillä. Tilausaktiviteetin odotetaan olevan vahvaa ja vuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 tasolla offshore-, kaasunkuljetusalusten- ja muiden erikoisalusten markkinoilla. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on myös seuraavilla alueilla: tehokkuuden parantaminen, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut. Nämä aiheet ovat keskeisesti esillä useissa keskusteluissa uusien alusten rakentamisesta ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Huolimatta hieman paremmasta tilanteesta ensimmäisellä neljänneksellä, huoltomarkkinoilla on edelleen epävarmuustekijöitä. Kauppalaivoihin liittyvän merenkulun segmentin odotetaan edelleen kärsivän ylikapasiteetista, joka vaikuttaa huollon mahdollisuuksiin tällä alalla. Aktiivisen laitekannan kehityksen odotetaan olevan maltillista ja alusten romuttaminen, käytöstä poistaminen, nopeuden vähentäminen ja matalampi käyttöaste todennäköisesti jatkuvat kauppalaivasegmentillä. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden odotetaan kehittyvän tasaisesti.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%.

JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 18. heinäkuuta 2012 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/gwc27jyf/.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DZmpnCKQhoFbgF.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Q2 Results 2012. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Raimo Lind Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com